II vini di Giro d’Italia 2017. 16. etappe: Rovetta — Bormio

Nå er det sis­te uke i Giro d’I­ta­lia. Nå er det mer eller mind­re fjell, helst mer, fram til den avslut­ten­de tempo­etap­pen søn­dag. Hvis Nai­ro Quin­ta­na fort­satt har håp om å kun­ne vin­ne giro­en, må han angri­pe nå. I dag er det en lang etap­pe, 222 km, med tre knall­har­de stig­nin­ger. De skal over det iko­nis­ke Stel­vio-pas­set to gan­ger. Skjønt, skal vi være pir­ke­te, så stem­mer ikke det helt. De syk­ler Stel­vio-pas­set, fort­set­ter en run­de som tar dem inn i Sveits, og syk­ler opp fra sveit­sisk side, som er kjent som Umbrail-pas­set, som kom­mer inn på vei­en mot Stel­vio litt neden­for top­pen, og her skal de syk­le ned den vei­en mot Bor­mio som de tid­li­ge­re har syk­let opp. Jeg er glad for at jeg bare skal se på det­te på TV.

Når ryt­ter­ne syk­ler inn i fjel­le­ne, blir det vans­ke­lig å fin­ne vin. Vi er for høyt til at det kan dyr­kes vin­dru­er, men noen få unn­tak. Det dyr­kes noen ste­der dru­er i syd­vend­te skrå­nin­ger hvor de får mye sol.

Dagens etap­pe pas­se­rer ikke så langt fra et slikt områ­de. Hvis vi had­de svingt vest­over i Edolo, der ryt­ter­ne tar mot nord-nord­øst i ret­ning Morti­rolo-pas­set, vil­le vi ha kom­met inn i Val­tel­lina. Val­tel­lina strek­ker seg fra Tira­no, ca 15 km syd­vest for der ryt­ter­ne kom­mer ned fra Mon­ti­rolo-pas­set, til Como­sjø­en i vest. Como­sjø­en vir­ker sta­bi­li­se­ren­de på kli­ma­et i den vest­li­ge delen. Men siden vi pas­se­rer et styk­ke unna, tar vi ikke så man­ge detal­jer nå.

Fra Val­tel­lina kom­mer vine­ne Ros­so di Val­tel­lina DOC, Val­tel­lina Superio­re DOCG og Sforzato di Val­tel­lina DOCG. De to førs­te er rødvi­ner som har Neb­biolo som hoved­drue. Den skal utgjø­re minst 90%. For å gjø­re det vans­ke­lig for oss uten­for­stå­ende kal­ler de lokalt den­ne dru­en for Chia­ven­nasca. Neb­biolo kjen­ner vi som en av hoved­dru­ene i Piemonte.

Dal­si­dene hvor vinen dyr­kes i Val­tel­lina er brat­te og ter­ras­serte, så dyr­kin­gen er kre­vende. Paolo Bom­bar­di­eri fra Nino Negri sier at det har vist seg mest hen­sikts­mes­sig å frak­te de høs­tede dru­ene inn fra vin­mar­ken med heli­kop­ter. Da er opp­ga­ven gjort unna på 80 minut­ter. Alter­na­ti­vet er at 10 per­soner arbei­der 550 timer for å gjø­re den sam­me job­ben (jeg går ut fra at det er 550 timer til sammen).

Vine­ne fra Val­tel­lina kan min­ne om neb­bio­lo­vi­nene fra det nord­lige Pie­monte. De er ikke så kraf­tige som Barolo, men har en fin duft og den syre– og tann­in­struk­tur som er typisk for Neb­bio­lo. Du kan lese om vine­ne fra pro­du­sen­ten Ar.Pe.Pe her (DN),

Sforzato er en vin laget på sam­me måte som ama­rone, og er det som ita­lie­nerne kal­ler en passitovin. Den er laget på tør­kede dru­er. De skal tør­ke i minst 110 dager før man pro­du­se­rer en kraf­tig rødvin.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Når vi er i fjel­le­ne, vil jeg trek­ke fram boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs. Her er det beskri­vel­se av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­ge­ne som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­ser­te. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­nis­ke beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­ke­ne, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bakkene.

Boken er orga­ni­sert slik at fjel­le­ne pre­sen­te­res i sti­gen­de rekke­føl­ge, alt­så de laves­te først og de høy­es­te til slutt. Jeg synes det er litt for­vir­ren­de. Det had­de vært bed­re å orga­ni­se­re dem etter geo­gra­fisk områ­de. Men det er kart og regist­re, så det går greit å fin­ne fram likevel.

Boken kan bestil­les hos Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email