II vini di Giro d’Italia 2017. 19. etappe: San Candido/Innichen — Piancavallo

Ende­lig lyk­tes det for Tejay van­Gar­de­ren. Det var fak­tisk hans førs­te grand tour-sei­er. Nå håper jeg at Mikel Lan­da lyk­kes i dag eller i mor­gen, etter å ha blitt slått nær­mest på mål­stre­ken to ganger.

Når Nai­ro Qui­tana ikke klar­te å ta tid på Tom Dumou­lin i dag, når han skal han da gjø­re det? Quin­ta­na har det ster­kes­te laget, og kla­rer like­vel ikke å ta tid på en iso­lert Dumou­lin på en etap­pe som gårs­da­gen. Dumou­lin var åpen­bart irri­tert på Quin­ta­na og Nibali, og kom med noen kom­men­ta­rer etter mål­gang at når de ikke syn­tes å være inter­es­sert i å for­sva­re sine plas­ser på pal­len, håpet han de vil­le tape dem. Jeg er til­bøye­lig til å være enig. Quin­ta­na og Nibali kjør­te som om de ven­tet på å måt­te for­sva­re seg mot et angrep fra Demou­lin. Men det er de som er i angreps­po­si­sjon, og Dumou­lin kan være avven­ten­de og se hva de måt­te fin­ne på. Resul­ta­tet var at and­re tok tid på Quin­ta­na og Nibali. Thi­baut Pinot er nå bare 24 sekun­der bak Nibali, og 1.05 bak Quin­ta­na. Tom Dumou­lin har ikke det ster­kes­te laget, og da er det vik­tig å være den smar­tes­te. Han har i alle fall kjørt tak­tisk smart.

Dagens etap­pe er 191 km. Etap­pen star­ter gans­ke høyt. Det går opp, så mer ned, opp igjen og enda mer ned, før det hele avslut­tes med en 15 km stig­ning, med 9–14% stig­ning. Før den sis­te stig­nin­gen er det en lang strek­ning, ca 50 km, som er gans­ke flat. Og deter man­ge utfor­kjø­rin­ger på dagens etap­pe. Når Quin­ta­na ikke klar­te å ta tid på Dumou­lin i går, tvi­ler jeg på at han kla­rer det i dag.

Vi star­ter i Vene­to, men langt fra de vin­mar­ke­ne som den­ne regio­nen er kjent for. Ryt­ter­ne har ikke syk­let len­ge, før de kom­mer inn i Fri­uli — Vene­zia Giulia. Nav­net på pro­vin­sen er for­vir­ren­de, ikke minst for­di Vene­zia ikke lig­ger her, men i Vene­to. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­anske repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Vene­zia-Giulia, etter Juli­us Cæa­sar. Den delen som lå i Vene­to ble kalt Vene­zia-Euganea og delen i Tren­tino ble kalt Vene­zia-Tri­den­ti­na. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kal­le regio­nen, er en inter­es­sant vin­re­gion. Det pro­du­se­res mye rødvin, men regio­nen er først og fremst en hvit­vins­re­gion. Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 19. etap­pe: San Candido/Innichen — Pian­ca­val­lo