II vini di Giro d’Italia 2017. 21. etappe: Monza — Milano

Årets Giro avslut­tes med indi­vi­du­ell tem­po inn til Mila­no. For alle som ikke har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get, er Giro­en i prak­sis over. Her er alle for seg sev, og hjelpe­ryt­ter­ne har ingen å hjel­pe. Job­ben er gjort, så de skal bare kom­me i mål innen­for tids­gren­sen. Så langt jeg har over­sikt, er det ingen typis­ke tem­po­ryt­te­re, av type Tony Mar­tin eller Fabi­an Can­cel­la­ra i årets giro, så det er nep­pe noen and­re enn de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner som vil kjø­re for etappeseier.

Etap­pen star­ter på  Mon­za-banen. Da jeg var ung, som er mye len­ger siden enn jeg liker å inn­røm­me, var jeg vel­dig inter­es­sert i motor­sport. Den inter­es­sen har tapt seg. Men Mon­za er en klas­si­ker. Før had­de den en van­lig bane, og en oval­bane med sterkt doser­te svin­ger. En full run­de inklu­der­te beg­ge to. Oval­ba­nen bru­kes ikke len­ger. Far­ten ble for stor og det ble for far­lig, selv for For­mel 1.

Fil­men “Grand Prix” fra 1966 viser en full run­de på banen slik den var.

Den fata­le kræ­sjen som avslut­tet den­ne fil­men, skjed­de på oval­ba­nen på Mon­za. Spec­i­al effects har blitt bed­re i løpet av de drøyt 50 åre­ne som har gått siden 1966.

Men i dag er det syk­kel. De skal syk­le en full run­de på banen, men ikke ova­len, før de set­ter kur­sen inn mot Mila­no. Etap­pen går jevnt ned­over, så her må vi reg­ne med at det blir stor fart. Det sto­re spen­nings­mo­men­tet er om Nai­ro Quin­ta­na har til­strek­ke­lig ledel­se på den van­lig­vis mer tempo­ster­ke Tom Dumoulin.

Tom Dumou­lin må ta inn 53 sek på Quin­ta­na, 14 sek på Nibali og 10 sek på Pinot. Og han har drøyt 20 sek å gå på til Zaka­rin. Nor­malt bør det hol­de for Dumoulin

En rask tem­po hvor det går mer ned en opp, bør favo­ri­se­re Tom Dumou­lin mer enn den for­ri­ge tempo­etap­pen. Men på et tempo­etap­pe som avslut­ning etter tre har­de uker på syk­kel, da kan man ikke bare se på hvem som “nor­malt” er ster­kest. Da er det et spørs­mål om hvem som fort­satt har kref­ter igjen. Men Quin­ta­na har ikke vist stor kjøre­styr­ke på de sis­te etap­pe­ne. Det blir en spen­nen­de avslutning.

Vi star­ter vin­tu­ren litt len­ger øst, ca 50 km øst for dagens start, nær byen Bres­cia. Her fin­ner vi en vin som pas­ser for en fina­le på en Grand Tour. Her lager man Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin: Fran­ciacor­ta. Den førs­te mus­se­ren­de vinen i områ­det ble laget av vin­ma­ke­ren Fran­co Zili­a­ni hos Guido Ber­lu­cchi i 1961. De had­de lært fra champagna.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 21. etap­pe: Mon­za — Mila­no