Sikring ved arbeider m.m. på vei: byggherre må gjøres ansvarlig!

Nok en gang får vi brettet ut en tragisk, og helt unødvendig hendelse i retten. En lastebilsjåfør rygget på en gang- og sykkelvei i nærheten av en skole, kjørte på og drepte en 11-åring på vei til skolen. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt drap, en tiltalte som etter min mening er helt på sin plass. Det synes ikke å være særlig tvil om hendelsesforløpet.

Slike hendelser omtales gjerne som ulykker. Det er misvisende. Ulykker, det er slikt som skjer ganske uforskyldt. Men såkalte “trafikkulykker” skjer sjelden uforskyldt. Selv prøver jeg å bruke betegnelser som påkjørsel eller kollisjon, ikke ulykke. Og bilene har fører, så man bli påkjørt av e bilist, ikke av en bil.

Vi kan starte med to utgangpunkt. Lastebilsjåføren kjørte på en gang- og sykkelvei. Der er det ikke lov å kjøre med bil. Å kjøre der, må i seg selv regnes som uaktsomt.

Lastebilsjåføren rygget på denne gang- og sykkelveien. Dette er bestemmelsen om rygging i trafikkreglene § 11 nr 1:

“Den som rygger eller vender, har vikeplikt for annen trafikant. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.”

Altså:

“Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.”

I Aftenpostens referat, kan vi lese:

“Ulykken skjedde rett før skoletid, men det var ikke sørget for fysiske sperringer, eller at en hjelpemann var til stede for å sjekke at noen ikke havnet i sjåførens blindsoner.”

Man er i nærheten av en skole, rett før skoletid. Dette tilsier skjerpet aktsomhet.

Dette er dessverre ingen ny og ukjent problemstilling. En rapport viste at i tidsrommet 2005 til 2009 ble 23 personer drept i vegarbeidsulykker. Av disse var sju fotgjengere og fem syklister. Fem av de drepte var barn. I NRKs omtale av rapporten, bruker de som eksempel en tiåring som ble kjørt ned og drept da han syklet på en gang- og sykkelvei.

Flere av disse påkjørslene kunne ha vært unngått og liv kunne ha vært spart. Det var ikke “ulykker”. Men det må stilles krav til sikring, og byggherre/oppdragsgiver må ha ansvar for tilstrekkelig sikring av anleggsstedet. I den saken som nå står for retten, kan vi lese i Aftenposten:

“Hverken grunneieren eller lastebilfirmaet hadde søkt om å få bruke gang- og sykkelstien som kjørevei.”

Ansvaret for å søke om slik bruk bør påhvile byggherre/oppdragsgiver. Det bør også være bygherre/oppdragsgiver som har ansvaret for sikring. Ansvaret bør være et personlig ansvar for den eller de som har ansvaret på byggeplassen, ikke bare foretaksstraff for det ansvarlige fortaket.  Det burde vært byggherre/oppdragsgiver, i den aktuelle saken grunneieren, som burde ha sørget for at det var folk til stede for å holde oppsyn.

Sjåføren har, og må ha ansvaret i siste instans. Det er sjåføren som velger å kjøre, til tross for manglende sikring. De kunne, og burde ha nektet. Men i denne saken burde grunneieren ha vært tiltalt ved siden av sjåføren. I NRK-saken om ulykkesrapporten, kan vi lese:

“I 60 prosent av sakene som er undersøkt, førte ulykken til politianmeldelse, og halvparten av sakene havnet i retten. Som regel er det en lastebilsjåfør eller en fører av et annet anleggskjøretøy som får skylda.

«Dette står i kontrast til vår vurdering om at det ikke er grove feil som utløser ulykkene. Vi tolker det slik at all skyld forulykken blir lagt på «operatøren» som direkte forvolder skaden (i de fleste tilfeller lastebilsjåføren), uten at man leter etter systemfeil eller årsakene til at operatøren gjorde feil», står det i rapporten fra Statens vegvesen.

Bare i ett kjent tilfelle ble skylden fordelt mellom sjåfør og oppdragsgiveren, som fikk foretaksstraff.

– I mange saker burde nok flere ha blitt stilt til ansvar. Det er entreprenøren, altså arbeidsgiveren til lastebilsjåføren, og i siste instans byggherren som har ansvar for å legge til rette for at arbeidet kan gjøres sikkert, sier seniorrådgiver Ann Karin Midtgaard i Statens vegvesen, Region sør.”

Grunneieren kunne ha vært tiltalt for medvirkning. Men det som må på plass er et klarere regelverk som plasserer ansvar for sikring hos byggherre. Slik det nå fungerer, får enkeltpersoner ansvaret for det som skjer som følge av svikt i systemet, mens de som har ansvar for systemet går fri. Igjen tilbake til NRK oppslaget om rapporten:

“Betongbilsjåføren Asgeir Lundstrøm sier til NRK at han aldri så den ti år gamle gutten på gang- og sykkelveien.

– For meg hadde det vært til stor hjelp om en annen hadde stått ute på gang- og sykkelveien og fulgt med og dirigert trafikken. Da kunne han sett det jeg ikke så, og da hadde ikke dette hendt, sier Asgeir Lundstrøm.”

I den grad vi kan basere oss på medienes gjengivelse, noe man ofte ikke kan, ser det ut til at sjåføren har opptrådt uaktsomt, utover at han kjørte ulovlig på gang- og sykkelvei. Vi kan lese i Aftenposten:

Denne viser at sjåføren begynner å rygge bare ett sekund etter at bilen stoppet. Lastebilen traff jenta, som døde av skadene hun ble påført.

Videre:

“Målinger Statens vegvesen gjorde etter ulykken viser at det tar to og et halvt sekund fra giret settes i revers til et bilde automatisk kommer opp dashbordet. Det betyr at bilen kan ha rygget i halvannet sekund før bildet fra kameraet kom opp.”

Sjåføren hevder at han brukte ryggekamera og speil. Det ser ut som om han ikke har brukt disse godt nok. Å vente noen sekunder, til bildet fra ryggekameraet kommer opp, det må en lastebilsjåfør alltid kunne ta seg tid til.

Forsvarerens oppgave er å forsvare tiltalte, og man kan ikke legge til grunn at det forsvareren virkelig mener det som sies til tiltaltes forsvar. Likevel er det skremmende lesning:

“Forsvarer Christian Arnkværn fra Norges Lastebileier-Forbund mener at det ville bli en urimelig merutgift for næringen om de må bruke hjelpemann for å sjekke blindsoner ved rygging:

– Det må være lov for retten å ha et praktisk tilnærming til det virkelige liv slik at det er mulig å få gjennomført oppdragene, sa Arnkværn, som la frem flere dommer på 30–60 dagers betinget fengsel, som han mente var relevante om retten ikke ville frikjenne sjåføren helt.”

Det kan omskrives til dette: “Vi må kunne drepe noen barn for at lastebileierne skal spare litt penger.” Og igjen: Det burde vært grunneierens ansvar å sørge for sikring. Men det er sjåførens ansvar å ikke kjøre når sikringen ikke god nok.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.