Sikring ved arbeider m.m. på vei: byggherre må gjøres ansvarlig!

Nok en gang får vi bret­tet ut en tra­gisk, og helt unød­ven­dig hen­del­se i ret­ten. En laste­bil­sjå­før ryg­get på en gang- og syk­kel­vei i nær­he­ten av en sko­le, kjør­te på og drep­te en 11-åring på vei til sko­len. Sjå­fø­ren er til­talt for uakt­somt drap, en til­tal­te som etter min mening er helt på sin plass. Det synes ikke å være sær­lig tvil om hendelsesforløpet.

Sli­ke hen­del­ser omta­les gjer­ne som ulyk­ker. Det er mis­vi­sen­de. Ulyk­ker, det er slikt som skjer gans­ke ufor­skyldt. Men såkal­te “tra­fikk­ulyk­ker” skjer sjel­den ufor­skyldt. Selv prø­ver jeg å bru­ke beteg­nel­ser som påkjør­sel eller kol­li­sjon, ikke ulyk­ke. Og bile­ne har fører, så man bli påkjørt av e bilist, ikke av en bil.

Vi kan star­te med to utgang­punkt. Laste­bil­sjå­fø­ren kjør­te på en gang- og syk­kel­vei. Der er det ikke lov å kjø­re med bil. Å kjø­re der, må i seg selv reg­nes som uaktsomt.

Laste­bil­sjå­fø­ren ryg­get på den­ne gang- og syk­kel­vei­en. Det­te er bestem­mel­sen om ryg­ging i tra­fikk­reg­le­ne § 11 nr 1:

Den som ryg­ger eller ven­der, har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.”

Alt­så:

Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.”

I Aften­pos­tens refe­rat, kan vi lese:

Ulyk­ken skjed­de rett før skole­tid, men det var ikke sør­get for fysis­ke sper­rin­ger, eller at en hjelpe­mann var til ste­de for å sjek­ke at noen ikke hav­net i sjå­fø­rens blindsoner.”

Man er i nær­he­ten av en sko­le, rett før skole­tid. Det­te til­si­er skjer­pet aktsomhet.

Det­te er dess­ver­re ingen ny og ukjent pro­blem­stil­ling. En rap­port vis­te at i tids­rom­met 2005 til 2009 ble 23 per­soner drept i veg­ar­beids­ulyk­ker. Av dis­se var sju fot­gjen­ge­re og fem syk­lis­ter. Fem av de drep­te var barn. I NRKs omta­le av rap­por­ten, bru­ker de som eksem­pel en tiåring som ble kjørt ned og drept da han syk­let på en gang- og sykkelvei.

Fle­re av dis­se påkjørs­le­ne kun­ne ha vært unn­gått og liv kun­ne ha vært spart. Det var ikke “ulyk­ker”. Men det må stil­les krav til sik­ring, og byggherre/oppdragsgiver må ha ansvar for til­strek­ke­lig sik­ring av anleggs­ste­det. I den saken som nå står for ret­ten, kan vi lese i Aften­pos­ten:

Hver­ken grunn­ei­e­ren eller laste­bil­fir­ma­et had­de søkt om å få bru­ke gang- og syk­kel­sti­en som kjørevei.”

Ansva­ret for å søke om slik bruk bør påhvi­le byggherre/oppdragsgiver. Det bør også være bygherre/oppdragsgiver som har ansva­ret for sik­ring. Ansva­ret bør være et per­son­lig ansvar for den eller de som har ansva­ret på bygge­plas­sen, ikke bare fore­taks­straff for det ansvar­li­ge fort­a­ket.  Det bur­de vært byggherre/oppdragsgiver, i den aktu­el­le saken grunn­ei­e­ren, som bur­de ha sør­get for at det var folk til ste­de for å hol­de oppsyn.

Sjå­fø­ren har, og må ha ansva­ret i sis­te instans. Det er sjå­fø­ren som vel­ger å kjø­re, til tross for mang­len­de sik­ring. De kun­ne, og bur­de ha nek­tet. Men i den­ne saken bur­de grunn­ei­e­ren ha vært til­talt ved siden av sjå­fø­ren. I NRK-saken om ulyk­kes­rap­por­ten, kan vi lese:

I 60 pro­sent av sake­ne som er under­søkt, før­te ulyk­ken til politi­an­mel­del­se, og halv­par­ten av sake­ne hav­net i ret­ten. Som regel er det en laste­bil­sjå­før eller en fører av et annet anlegg­skjøre­tøy som får skylda.

«Det­te står i kon­trast til vår vur­de­ring om at det ikke er gro­ve feil som utlø­ser ulyk­ke­ne. Vi tol­ker det slik at all skyld for­ulyk­ken blir lagt på «ope­ra­tø­ren» som direk­te for­vol­der ska­den (i de fles­te til­fel­ler laste­bil­sjå­fø­ren), uten at man leter etter sys­tem­feil eller årsa­ke­ne til at ope­ra­tø­ren gjor­de feil», står det i rap­por­ten fra Sta­tens vegvesen.

Bare i ett kjent til­fel­le ble skyl­den for­delt mel­lom sjå­før og opp­drags­gi­ve­ren, som fikk foretaksstraff.

– I man­ge saker bur­de nok fle­re ha blitt stilt til ansvar. Det er entre­pre­nø­ren, alt­så arbeids­gi­ve­ren til laste­bil­sjå­fø­ren, og i sis­te instans bygg­her­ren som har ansvar for å leg­ge til ret­te for at arbei­det kan gjø­res sik­kert, sier senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør.”

Grunn­ei­e­ren kun­ne ha vært til­talt for med­virk­ning. Men det som må på plass er et kla­re­re regel­verk som plas­se­rer ansvar for sik­ring hos bygg­her­re. Slik det nå fun­ge­rer, får enkelt­per­soner ansva­ret for det som skjer som føl­ge av svikt i sys­te­met, mens de som har ansvar for sys­te­met går fri. Igjen til­ba­ke til NRK opp­sla­get om rap­por­ten:

Betong­bil­sjå­fø­ren Asgeir Lund­strøm sier til NRK at han ald­ri så den ti år gam­le gut­ten på gang- og sykkelveien.

– For meg had­de det vært til stor hjelp om en annen had­de stått ute på gang- og syk­kel­vei­en og fulgt med og diri­gert tra­fik­ken. Da kun­ne han sett det jeg ikke så, og da had­de ikke det­te hendt, sier Asgeir Lundstrøm.”

I den grad vi kan base­re oss på medie­nes gjen­gi­vel­se, noe man ofte ikke kan, ser det ut til at sjå­fø­ren har opp­trådt uakt­somt, utover at han kjør­te ulov­lig på gang- og syk­kel­vei. Vi kan lese i Aften­pos­ten:

Den­ne viser at sjå­fø­ren begyn­ner å ryg­ge bare ett sekund etter at bilen stop­pet. Laste­bi­len traff jen­ta, som døde av ska­de­ne hun ble påført.

Vide­re:

Målin­ger Sta­tens veg­ve­sen gjor­de etter ulyk­ken viser at det tar to og et halvt sekund fra giret set­tes i revers til et bil­de auto­ma­tisk kom­mer opp dash­bor­det. Det betyr at bilen kan ha ryg­get i halv­an­net sekund før bil­det fra kame­ra­et kom opp.”

Sjå­fø­ren hev­der at han bruk­te rygge­ka­me­ra og speil. Det ser ut som om han ikke har brukt dis­se godt nok. Å ven­te noen sekun­der, til bil­det fra rygge­ka­me­ra­et kom­mer opp, det må en laste­bil­sjå­før all­tid kun­ne ta seg tid til.

For­sva­re­rens opp­ga­ve er å for­sva­re til­tal­te, og man kan ikke leg­ge til grunn at det for­sva­re­ren vir­ke­lig mener det som sies til til­tal­tes for­svar. Like­vel er det skrem­men­de lesning:

For­sva­rer Chris­ti­an Arn­kværn fra Nor­ges Laste­bil­ei­er-For­bund mener at det vil­le bli en uri­me­lig mer­ut­gift for nærin­gen om de må bru­ke hjelpe­mann for å sjek­ke blind­so­ner ved rygging:

– Det må være lov for ret­ten å ha et prak­tisk til­nær­ming til det vir­ke­li­ge liv slik at det er mulig å få gjen­nom­ført opp­dra­ge­ne, sa Arn­kværn, som la frem fle­re dom­mer på 30–60 dagers betin­get feng­sel, som han men­te var rele­van­te om ret­ten ikke vil­le fri­kjen­ne sjå­fø­ren helt.”

Det kan omskri­ves til det­te: “Vi må kun­ne dre­pe noen barn for at laste­bil­ei­er­ne skal spa­re litt pen­ger.” Og igjen: Det bur­de vært grunn­ei­e­rens ansvar å sør­ge for sik­ring. Men det er sjå­fø­rens ansvar å ikke kjø­re når sik­rin­gen ikke god nok.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email