Medienes kampanje mot syklister virker. @Aftenposten koker tynn agurksuppe på en meningsmåling

Tre av fem Oslo-folk mener syk­lis­ter er dår­li­ge til å over­hol­de tra­fikk­reg­le­ne” kan vi lese i Aften­pos­tens Oslo­by. Den­ne syl­tyn­ne agurk­sup­pen er kokt på en menings­må­lig utført for Gjen­si­di­ge for­sik­ring. Hva Gjen­si­di­ge vil med sli­ke opp­lys­nin­ger, er for meg kom­plett uforståelig.

<edit>Folk flest kan ikke tra­fikk­reg­le­ne, sær­lig ikke de reg­le­ne som gjel­der for syk­ling. Vi ser sta­dig at folk dik­ter opp sine egne reg­ler, f.eks. om at det ikke er lov å syk­le over gang­felt, at det ikke er lov å syk­le to i bred­den, og at det ikke er lov å syk­le i kjøre­fel­tet når det er gang- og syk­kel­vei ved siden av. Så kri­ti­se­rer de syk­lis­ter for ikke å føl­ge de reg­le­ne de selv har dik­tet opp. Media videre­brin­ger gjer­ne dikt­nin­gen, til tross for at at den er totalt blot­tet for lit­te­rære kva­li­te­ter. Bare for å slå det fast: Det er lov å syk­le over et gang­felt, det er lov å syk­le to i bred­den, og det er lov å syk­le i kjøre­fel­tet, selv om det går en gang- og syk­kel­vei ved siden av. Hva som som stort sett ikke kan tra­fikk­reg­le­ne måt­te mene om and­res even­tu­el­le brudd på tra­fikk­reg­ler, er helt uinteressant.</edit>

Det er agurk­tid, og det ser ut til at man har pro­ble­mer med å få Trollpik­ken opp å stå igjen. Trol­let har erek­sjons­pro­ble­mer. Når det er kon­sta­tert, er det like uin­ter­es­sant som å ven­te på at Man­nen skal fal­le. Noe må jour­na­lis­te­ne fin­ne på for å fyl­le avi­sen og gene­re­re klikk. En tåpe­lig menings­må­ling og syk­kel­hets, det er all­tid suk­sess på klikk­hore­top­pen. Stopp pressen!

Jour­na­lis­ten kon­tak­tet meg da han arbei­det med det­te, og spur­te om mine kom­men­ta­rer. Jeg sa at jeg synes det er totalt uin­ter­es­sant hva en slik menings­må­ling sier. Den sier ingen ting om hvor­dan syk­lis­ter fak­tisk opp­fø­rer seg, og jeg har ikke sett noen form for doku­men­ta­sjon av at folk som syk­ler opp­fø­rer seg ver­re enn and­re i tra­fik­ken. Og det tror jeg hel­ler ikke de gjør. Noen syk­lis­ter opp­fø­rer seg dår­lig, men de fles­te opp­fø­rer seg bra. Akku­rat som noen bilis­ter opp­fø­rer seg dår­lig i tra­fik­ken, mens de fles­te opp­fø­rer seg bra.

Når det gjel­der menings­må­lin­ger, så pas­ser det her å hen­te fram Aften­pos­ten­re­dak­tør Harald Stang­hel­les kom­men­tar med overks­rif­ten: “Slutt å sto­le på menings­må­lin­ge­ne”. Jeg mener også at den sam­me Harald Stang­hel­le har sagt at en menings­må­ling ikke skal være grunn­la­get for et opp­slag i Aften­pos­ten. Men det har Aften­pos­ten brutt med man­ge gan­ger siden han kom med den utta­lel­sen (om min hukom­mel­se stem­mer på det­te punk­tet. Jeg har ikke fun­net uttalelsen).

Mine kom­men­ta­rer pas­set åpen­bart ikke i jour­na­lis­tens agen­da. For her skul­le man under­byg­ge het­sen mot syk­lis­ter. Så han har vand­ret ut på gaten for å fin­ne noen som kan snak­ke stygt om syk­lis­ter, og den som leter, vil ofte finne.

Menings­må­lin­gen bekref­ter at medie­nes hets­pre­ge­de kam­panje­jour­na­lis­tikk mot folk som syk­ler, vir­ker. Medie­ne maler spø­kel­ser, og folk tro på de spø­kel­se­ne som medie­ne beskri­ver. Hvor­dan vir­ke­lig­he­ten er ute i gate­ne, det sier ikke sli­ke menings­må­lin­ger noe som helst om.

Det enes­te inter­es­san­te jeg kla­rer å fin­ne i den­ne menings­må­lin­gen (som jeg ikke selv har sett), er noe som Aften­pos­tens jour­na­list for­tal­te meg da han ring­te, men som han åpen­bart ikke fant grunn til å ta med i sin artik­kel: De som syk­let selv sa i minst grad at syk­lis­ter ikke over­holdt tra­fikk­reg­le­ne, mens de som ikke syk­ler var mest kri­tis­ke. Sagt på en annen måte:

De kunn­skaps­løse er de mest for­doms­ful­le. Det er stort sett slik det plei­er å være.

Jeg er dritt­lei den­ne kam­panje­jour­na­lis­tik­ken mot folk som syk­ler. Aften­pos­ten har beve­ge seg på nivå­et til Nett­avi­sen og kom­men­tar­fel­te­ne. For tre år siden fikk Aften­pos­ten syk­kel­pri­sen på syk­kel­kon­fe­ran­sen, for å ha star­tet “Syk­kel­pa­trul­jen”. Syk­kel­pa­trul­jen ser ut til å ha punk­tert på beg­ge hjul, og syk­ke­len er plas­sert innerst i boden. I dag vir­ker til­de­lin­gen av den pri­sen like ufor­ståe­lig som til­de­lin­gen av Nobels freds­pris til Barack Obama.

Jeg for­sva­rer ikke syk­lis­ter som opp­fø­rer seg dår­lig i tra­fik­ken. Det er nok ingen av oss som ikke bry­ter noen reg­ler. Det gjør alle som fer­des i tra­fik­ken. Men å bry­te reg­ler er ikke det sam­me som å være hen­syns­løs. Nors­ke tra­fikk­reg­ler og syk­kel­re­gu­le­ring er så syk­kel­fiendt­lig at man ofte stil­les over­for val­get mel­lom å føl­ge reg­le­ne, eller å iva­re­ta egen sik­ker­het. Man skal være idiot for å føl­ge reg­le­ne i sli­ke til­fel­ler. Det kan bety å syk­le på rødt lys. Hvis du ven­ter på grønt, og det kom­mer en laste­bil bak deg eller på siden, så kom deg over krys­set og ut av draps­so­nen (ofte kaldt blind­so­nen) før sjå­fø­ren har drept deg. Jeg vil hel­ler syk­le på rødt enn å risi­ke­re å bli kjørt ned av en laste­bil­sjå­før som kjø­rer en draps­ma­skin i blinde.

At noen syk­lis­ter opp­fø­rer seg dår­lig, for­sva­rer ikke medias kam­panje­pre­ge­de hat­jour­na­lis­tikk mot folk som syk­ler. Bård Tuf­te Johan­sen kal­te et show for “Mann 44”. Han had­de kom­met til at i dagens sam­funn er det bare én grup­pe det fort­satt er “lov” å mob­be: Mid­del­ald­ren­de, hvi­te, hete­ro­fi­le menn. Han glem­te syk­lis­te­ne. Hvis man er mid­del­ald­ren­de, hvit, hete­ro­fil, syk­len­de mann, da er det helt OK å true med å dre­pe deg, bare for­di du syk­ler på vei­en. Noen for­sø­ker å gjø­re det også, og dess­ver­re er det noen som lyk­kes. Men slikt inter­es­se­rer hver­ken media eller poli­ti­et seg for. Når det gjel­der media, er det ikke sær­lig over­ras­ken­de. De er jo en del av det selv.

Det som kjenne­teg­ner dis­kri­mi­ne­ren­de hat­jour­na­lis­tikk er gruppe­ten­kin­gen. Når en syk­list opp­fø­rer seg dår­lig, er det ikke én syk­list som opp­fø­rer seg dår­lig. Da er det syk­lis­te­ne som grup­pe, som opp­fø­rer seg dår­lig. Er det bilis­ter som opp­fø­rer seg dår­lig, omta­les det som enkelt­hen­del­ser med enkelt­bi­lis­ter, det er ikke bilis­te­ne som grup­pe. Det hele omskri­ves gjer­ne i for­skjøn­nen­de og ansvars­fra­s­fri­ta­ken­de ter­mer som at det var et uhell eller en ulyk­ke. Som når Ber­gens Tiden­de har føl­gen­de overskrift:

Her gikk det litt fort i svin­gen. Bok­sta­ve­lig talt.”

Og viser en bil som står med to hjul på auto­ver­net. I ingres­sen står det:

Sjel­den er en bil hav­net i uhell med slik pre­si­sjon. Sver­re Lygre (50) skul­le bare pluk­ke opp noe fra passasjersetet. ”

Sor­ry, jour­na­lis­ter. Dere må skjer­pe dere. Det er ikke uhell når en sjå­før bøy­er seg ned for å pluk­ke opp noe fra pas­sa­sjer­se­tet og ikke føl­ger med på hvor han kjø­rer. Det er grovt ufor­svar­lig kjø­ring. Det er ikke uhell. Det er vir­ke­lig hell at ikke han drep­te eller ska­det and­re med slik ufor­svar­lig kjø­ring. Og vi ser ikke noen opp­slag i avi­se­ne om hvor for­fer­de­li­ge dis­se biis­te­ne er som opp­fø­rer seg slik.

Vi kan også ta den saken som nylig sto i Aften­pos­ten med føl­gen­de overskrift:

Fle­re ska­det i E18-ulyk­ke – fire biler og laste­bil involvert”

Det var fire biler og en laste­bil involvert. Men ingen per­soner. Det var rik­tig­nok fle­re per­soner som ble ska­det. Men som nes­ten all­tid når noen ska­des i tra­fikk­hen­del­ser med bil: Det omta­les omtrent som om de skul­le ha blitt ska­det i en vir­ke­lig ulyk­ke, nes­ten som om det skul­le være en natur­ka­ta­stro­fe. Skal vi tro Aften­pos­ten, var det ingen føre­re ver­ken i de fire bile­ne eller laste­bi­len (som vel også er en bil?). I alle fall var de ikke involvert, og de had­de ikke på noen måte noe ansvar for det som skjed­de. De var nok bare pas­si­ve til­skue­re til at bile­ne involver­te seg på egen­hånd, og ska­det fle­re per­soner. Aften­pos­tens beskri­vel­se av hen­del­sen er så man­gel­full at det ikke er mulig å dan­ne seg et bil­de av det som skjed­de. Men slikt som det­te er van­lig­vis ikke en ulyk­ke. Det er resul­tat av at noen har kjørt uaktso­met, og ved sin uakt­som­het påført and­re skade.

Poli­ti­et og pres­sen vel­ger språk­bruk som kon­se­kvent løf­ter ansvar vekk fra bilis­te­ne. Det er ikke bilist som har kjøpt på syk­list. Det er en bil, åpen­bart uten fører, som har kol­li­dert med en syk­list ell­ler noe slikt. Så leg­ger man gjer­ne til at syklsi­ten kom i stor fart. Og at syk­lis­ten had­de kor­te skjørt, eller ikke had­de hjelm. Som det­te idioto­opp­sla­get fra Adresse­avi­sen. Ei jen­te på syk­kel var påkjørt. Det sto ikke noe av hvem eller hvor­dan det skjed­de. Sli­ke uve­sent­li­ge det­ljer ute­la­ter man gjer­ne. Hun had­de ska­det foten, kan vi lese. Og så det­te: Jen­ta bruk­te ikke hjelm. En syk­kel­hjelm har ald­ri hind­ret en påkjør­sel. Og selv en jour­na­list må være i stand til å for­stå at man ikke har syk­kel­hjelm på føt­te­ne, og at den ikke vil­le ha hjul­pet på noen som helst måte i den situa­sjo­nen som beskri­ves. Men nei, jour­na­lis­ter er åpen­bart ikke i stand til å for­stå slikt, når man får sjan­sen til å byg­ge opp under for­dom­mer mot folk som sykler.

Språk er makt

het en bok som Rolv Mik­kel Bla­kar skrev for en del år siden. Poli­ti­et og jour­na­lis­ter mis­bru­ker gans­ke kon­se­kvent den mak­ten språ­ket gir, i sin omta­le av sli­ke hen­del­ser. Og de bidrar med det til å byg­ge opp under og bære ved til for­dom­me­ne mot og het­sen av folk som sykler.

Aften­pos­ten har hatt man­ge håp­løse kom­meta­rer om folk som syk­ler. Jeg tar tak i en av de sis­te. Man had­de stilt seg opp i et vei­kryss i Oslo og sto der et kvar­ter, og så at en del syk­let på rødt lys. Bil­det på top­pen av den­ne kom­men­ta­ren er fra det sam­me krys­set. En stor grup­pe syk­lis­ter står og ven­ter på grønt lys. Jeg så fle­re sli­ke grup­per den for­mid­da­gen jeg til­brak­te i områ­det. Det var noen som syk­let på rødt, men de fles­te stop­pet og ven­tet på grønt. At noen syk­ler på rødt er vel­dig langt fra at alle syk­ler på rødt, slik noen liker å frem­stil­le det. Å si at alle syk­lis­ter syk­ler på rødt, er omtrent som å si at alle bilis­ter er rusa når de kjører.

Så had­de man syk­let i Køben­havn, og erfart at tra­fikkul­tu­ren der er en annen. Og jeg skri­ver bevisst tra­fikkul­tu­ren, ikke syk­kelkul­tu­ren. For i Køben­havn (og Amster­dam) respek­te­res syk­lis­ter i tra­fik­ken, og da utvik­ler det seg gjer­ne en kul­tur pre­get gjen­si­dig respekt i tra­fik­ken. I Nor­ge er det hets og mora­li­se­ren­de peke­fing­re. Aften­pos­tens kom­men­ta­tor Joa­cim Lund sat­te føl­gen­de over­skrift på sin kommentar:

Sor­ry syk­lis­ter. Dere må skjer­pe dere.”

Jeg svar­te på den­ne artik­ke­len både på min blogg og i Aften­pos­ten. Når det gjel­de sva­ret i Aften­pos­ten, må jeg leg­ge til at det var Aften­pos­ten som sat­te den over­skrif­ten som kom på trykk. Min over­skrift var: “Mora­li­se­ren­de peke­fing­re gir ingen syk­kel­kul­tur”.

Pri­mi­tiv gruppe­tenk­ning. Det er kjer­nen i alle rasis­me og dis­kri­mi­ne­ring i fri utfol­del­se. Vi kan leke litt med den over­skrif­ten, og for­sø­ke oss med slikt som dette:

  • Sor­ry, kvin­ner. Dere må skjer­pe dere.”
  • Sor­ry, homo­fi­le. Dere må skjer­pe dere.”
  • Sor­ry, soma­liere. Dere må skjer­pe dere.”
  • Sor­ry, mus­li­mer. Dere må skjer­pe dere.”
  • Sor­ry jøder. Dere må skjer­pe dere.”

Inn­hol­det i over­skrif­ten blir ver­ken ver­re eller bed­re om man skif­ter ut den grup­pen som omta­les og som må skjer­pe seg. Men det klin­ger ekle­re når vi f.eks. byt­ter ut syklsi­ter med jøder.

Joa­cim Lund har i dsku­sjo­ner med meg sagt at noen syk­lis­ter må skjer­pe seg, og det er jeg ikke uenig i. Jeg er også sik­ker på at det er en del kvin­ner, homo­fi­le, soma­liere, mus­li­mer og jøder som også bør skjer­pe seg. Men en ansten­dig jour­na­list omta­ler ikke dem som grup­pe på den­ne måten, og sier om jøder som grup­pe at de må skjer­pe seg. Det er akku­rat like uan­sten­dig og like for­kas­te­lig når Joa­cim Lund omta­ler folk som syk­ler som grup­pe, slik han gjør i sin kommentar.

Vi kan fort­set­te med å hol­de oss til Aften­pos­ten. “Pes­ten på to hjul”, sat­te Aften­pos­tens kom­men­ta­tor Frank Ross­a­vik som over­skrift da han skrev om folk som syk­ler. Vi kan vri litt på den over­skrif­ten også, og ten­ke oss “Pes­ten på to bein” som over­skrift på en kom­men­tar om homo­fi­le. Om man het­ser den ene eller den and­re grup­pen, bør være like­gyl­dig i en slik sam­men­heng. Sven Egil Omdal var som van­lig treff­sik­ker i sin kom­men­tar på Twit­ter:

Noen gan­ger blir en uten­riks­kom­men­ta­tor så lei mang­len­de respons at han går løs på syk­lis­te­ne bare for å kjen­ne at han lever.”

For igjen å ta tak i Joa­cim Lunds over­skrift, og vri litt på den: “Sor­ry jour­na­lis­ter, dere må skjer­pe dere!”

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email