Tulleoppslag om syklister i NRK Sogn og Fjordane @NRKSF

Bil­det på top­pen har ikke noe med saken å gjø­re. Det er noen syk­lis­ter i Sveits, som gjør seg klar til en gans­ke hef­tig utfor­kjø­ring. Men jeg så ikke at noen av dem syk­let for­bi biler.

Hvis medie­ne kan skri­ve noe neg­a­tivt om syk­lis­ter, så gjør det det og gir det sto­re opp­slag. En ama­tør­vi­deo av syk­lis­ter som noen bilis­ter ikke liker, og det er stort opp­slag. Klikk­hore­ne i media vet at det gir man­ge klikk, så her er det bare å kjø­re på.

De sis­te, i alle fall som jeg har sett, er et opp­slag fra NRK Sogn- og Fjorda­ne om noen syk­lis­ter som er ufor­skam­me­de at de syk­ler for­bi bilis­ter. Slikt er blas­fe­mi for de bil­re­li­giø­se. Blant de bil­re­li­giø­se er det man­ge jour­na­lis­ter, blant dem er åpen­bart Odd­leif Løset, som skrev saken hos NRK Sogn og Fjordane.

Den­ne Øystein Eide, som har sendt inn video­en, har åpen­bart dår­lig gang­syn og øye­mål — kan­skje så dår­lig at han ikke bur­de kjø­re bil i tra­fik­ken. Han sier:

Det er eit under at det gjekk bra med den sis­te syk­lis­ten. Han var kan­skje ein meter eller to frå den møtan­de bilen”

Video­en viser at syk­lis­te­ne had­de langt stør­re mar­gin. Det vir­ker som om situa­sjo­nen var helt ufar­lig. Men syk­lis­te­ne kren­ket bilis­te­nes hel­li­ge grunn, og kren­ket dess­uten en bilist ved å syk­le for­bi ham. Slikt gjør man ikke ustraf­fet i Norge.

<edit>Når har føre­ren av den møten­de bilen, en taxi, uttalt seg: Møtan­de bilist opp­lev­de ikkje for­bi­syk­lin­ga som dra­ma­tisk. Så det var åpen­bart ikke så dra­ma­tisk som Øystein Eide opp­lev­de det, og som super­syk­list og lens­mann Arne Johan­nes­sen tol­ket video­en. Det er også fris­ten­de å leg­ge til: Arne Johan­nes­sen var len­ge leder av Poli­ti­ets fel­les­for­bund, og være svært ofte i media. Kan­skje sav­ner han litt av opp­merk­som­he­ten, og synes det blir litt vel stil­le som redion­lens­mann i Ind­re Sogn.</edit>

Dess­uten: Det er et langt mer alvor­lig pro­blem med alle bilis­te­ne som pres­ser seg for­bi syk­lis­ter når det er møten­de tra­fikk og det ikke er plass til å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring, ofte med langt mind­re enn én meter kla­ring. Det fin­nes man­ge video­er av det­te. Men det er så dag­lig­dags at det åpen­bart ikke ins­ter­es­se­rer medie­ne. Dess­uten kjø­rer vel bil­re­li­giø­se jour­na­lis­ter slik selv, og synes det er helt OK.

De får selv­føl­ge­lig en politi­mann til å utta­le seg kri­tisk, region­lens­mann i Sogn, Arne Johan­nes­sen. En som angi­ve­lig skal være ivrig syk­list. Men som ikke synes å ha bed­re øye­mål enn Øystein Eide. Enten er han feil­si­tert, han skry­ter på seg man­ge bak­ker eller han lider av det sam­men som man­ge jour­na­lis­ter, blant dem Odd­leif Løv­set og jour­na­lis­ter flest. Mang­len­de, gans­ke ele­men­tæ­re regne­fer­dig­he­ter og evnen til å se når tall åpen­bart er feil. Han har syk­let 750 km og 16.000 høyde­met­re, kan vi lese.

Han må være glad i eks­trem­syk­ling. 16.000 høyde­met­re for­delt på 750 km gir en gjen­nom­snitts­stig­ning på ca 4,7%. Men det er hvis han bare har syk­let 750 km bare opp­over. Reg­ner vi med at han fak­tisk syk­let ned igjen også fra alle bak­ke­ne, vil stig­nin­gen for­de­le seg på omtrent halve dis­tan­sen, og der­med dob­les stig­nings­pro­sen­ten. Hvis han har syk­let ca 375 km med 9,4% stig­ning i snitt, og ned omtrent like mye, da skal han være eks­tremt gla­di å syk­le mot­bak­ker. En av de har­des­te bak­ke­ne i årets Tour de Fran­ce, opp til Col du Gali­bi­er har en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 6,9%.

Syk­ke­len er rask og effek­tiv i ned­over­bak­ke, sær­lig når det er svin­ger. Bilis­ter har pro­ble­mer med å føl­ge gode syk­lis­ter ned­over. Spør noen av de som har vært pas­sa­sje­rer i Dag Otto Laur­ti­sens bil på noen av fjell­e­tap­pe­ne i Tour de Fran­ce. Selv syk­ler jeg ikke vel­dig fort ned­over. Egent­lig er jeg gans­ke pyse­te. Men like­vel blir jeg rela­tivt ofte lig­gen­de bak lang­som­me bilis­ter ned svin­ge­te bak­ker. Men det er ikke man­ge gan­ger jeg har syk­let for­bi noen av dem.

Når noen viser video av en syk­list som lig­ger foran en bil i kan­skje 30 sekun­der, uten at bilis­ten kan kjø­re for­bi, eks­plo­de­rer kom­men­tar­fel­te­ne av syk­kel­ha­ten­de bilis­ter. Man­ge kom­mer trek­ken­de med man­ge bilis­ters sutte­klut blant tra­fikk­reg­le­ne, § 12 nr 4, som lyder:

Når noen vil kjø­re for­bi til venst­re, skal foran­kjø­ren­de hol­de så langt til høy­re som mulig, og ikke øke far­ten. Når kjøre­tøy­et beve­ger seg sak­te eller tar stor plass, og vegen er uover­sikt­lig eller har mot­gå­en­de tra­fikk, skal føre­ren om nød­ven­dig vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stanse.”

Den­ne bestem­mel­sen gjel­der også når syk­lis­ter vil for­bi bilis­ter, selv om man­ge bilis­ter vil ha pro­ble­mer med å inn­se det. Så bilis­ten i den­ne saken bur­de ha sør­get for å slip­pe syk­lis­te­ne for­bi, ikke lage bråk om hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne var.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les vins du Tour de France 2017. 4. etappe: Mondorf-les-Bains — Vittel

Det var ingen over­ras­kel­se at Peter Sagan vant gårs­da­gens etap­pe, men at han skul­le kla­re å fin­ne etter å ha tråk­ket ut av peda­len og måt­te star­te spur­ten på nytt, det had­de i alle fall ikke  jeg, ven­tet, selv ikke av Peter Sagan. Det var hel­ler ingen over­ras­kel­se at Greg van Aver­mat skul­le bli blant de bes­te på en etap­pe som det­te. Og dess­ver­re var det hel­ler ingen over­ras­kel­se at Edvald Boa­sson Hagen ikke klar­te å være med de bes­te helt inn.

Fjer­de etap­pe er flat. Men den sis­te kilo­me­te­ren går slakt opp­over. Det er ikke mer enn 2% stig­ning, men det er kan­skje nok til at noen av de mest typis­ke spur­ter­ne ikke hol­der helt inn. Kan­skje kan vi nord­menn håpe på Alex­an­der Kristoff eller Edvald Boa­sson Hagen. Men man må også all­tid reg­ne med Peter Sagan.

I den delen av Frank­ri­ke som syk­lis­te­ne nå skal gjen­nom, Lor­rai­ne, er det ikke vel­dig mye og sær­lig inter­es­sant vin. I vin­ge­o­gra­fi­en befin­ner vi oss omtrent midt­veis mel­lom Champag­ne og Ala­sa­ce, og på omtrent sam­me bredde­grad. Det­te er et sted hvor det har blitt pro­du­sert vin len­ge. Det var romer­ne som had­de med seg vin­stok­ke­ne til de områ­de­ne de okku­per­te i Euro­pa. Så også her. Det ble dyr­ket vin i sto­re deler av Lor­rai­ne, og det var et av de alt for man­ge ste­de­ne hvor kvan­ti­tet var vik­ti­ge­re enn kva­li­tet. Det har også blitt sagt at man man­ge ste­der valg­te drue­sor­ter som pas­set dår­lig for de loka­le for­hol­de­ne.  Men etter at phyl­lox­e­ra-epi­de­mi­en had­de tatt knek­ken på det mes­te av vin­stok­ker i Euro­pa, også i Lor­rai­ne, ble nye vin­stok­ker bare plan­tet på områ­der som had­de vist seg å gi kva­li­tets­vin med karak­ter. Vin­om­rå­de­ne ble sterkt redusert

Pro­duk­sjo­nen er i dag gans­ke liten. Moët & Chan­don er den størs­te pro­du­sen­ten i Champag­ne. De pro­du­se­rer ale­ne 26 mill flas­ker champag­ne hvert år. Til sam­men­lig­ning er den sam­le­de pro­duk­sjo­nen i Lor­rai­ne ca 1,2 mill flas­ker vin pr år. Det lages ikke vin­ta­ge champag­ne hvert år, og Moët & Chan­dons pre­sti­sje­champag­ne Dom Peri­g­non lages bare som vin­ta­ge champag­ne. Men i de åre­ne den lages, pro­du­se­res det ca 5 mill flas­ker. Det pro­du­se­res alt­så mer enn fire gan­ger så mye Dom Peri­g­non på et år som den sam­le­de pro­duk­sjo­nen i Lorraine.

Vi kom­mer først inn i en del av vin­om­rå­det Mosel­le straks vi har krys­set gren­sen fra Lux­em­burg til Frank­ri­ke. Men hoved­de­len av det områ­det lig­ger litt vest for Metz. Det pro­du­se­res rød‑, hvit og roseé­vin. Til hvit­vin bru­kes gewurtz­tra­mi­ner, pinot gris, mül­ler-thur­gau og ries­ling. Til rosé­vin bru­kes pinot noir og gamay, og til rødvin pinot noir.

Litt len­ger syd, ved byen Toul fin­ner vi Côte de Toul. Til hvit­vin bru­kes aubin og auxe­rois, til rød: Pinot noir og til grå vin: Gamay og Pinot noir.

Lor­rai­ne er kjent for sin “vin gris“, alt­så “grå vin”.  Vin kom­mer i fle­re far­ger enn de kjen­te hvit, rosé og rød. Vi har i utgan­punk­tet to pro­duk­sjons­pro­ses­ser for vin: En hvit­vins­pro­sess og en rødvins­pro­sess. I hvit­vins­pro­ses­sen siles skal, stil­ker, kjer­ner med mer fra før gjæ­rin­gen. Da får man en gans­ke farge­løs most, også av røde/svarte dru­er. Man kan godt lage en hvit vin av røde dru­er. I en rødvins­pro­sess gjæ­res vinen med skall, kjer­ner og stil­ker, og man trek­ker far­ge og tan­ni­ner ut av skal­let, samt tan­ni­ner ut av kjer­ner og stil­ker. Gjør et lite eks­pe­ri­ment. Kjøp noen dru­er, gjer­ne blå/svarte. Ta av skal­let, og smak på det. Frukt­kjøt­tet inni er om ikke farge­løst, så i alle fall lyst. Smak også på kjer­ner og stil­ker, og du for­står noe av smaks­kom­po­nen­te­ne i vinen.

Rosé­vin lages ved en avbrudt rødvins­pro­sess. Skall, stil­ker og kjer­ner får være med en kort stund, før de siles fra. Hvor len­ge de får være med, har betyd­ning for vinens smak og farge.

I mitt hjem­me­om­rå­de i Frank­ri­ke: Lan­gue­doc, pro­du­se­res en del vin gris. Jeg had­de len­ge lurt på hva som egent­lig var for­skjel­len mel­lom en vin gris og en vin rosé. Beg­ge er rosa, i alle fall om vi hol­der oss til den vin gris som pro­du­se­res i det områ­det. Under et besøk hos den vin­pro­du­sen­ten som er nær­mest vår lei­lig­het i Frank­ri­ke, Domai­ne du Petit Chaumont, spur­te jeg om hva som er for­skjel­len. De pro­du­se­rer både vin gris og vin rosé, og det var åpen­bart ikke førs­te gan­gen de fikk det spørsmålet.

I føl­ge­ne fol­ke­ne på Domai­ne du Petit Chaumont lages en vin gris av rosa dru­er i en rødvins­pro­sess, alt­så slik at skall og kjer­ner er med i hele gjæ­rings­pro­ses­sen. Det var det­te jeg ven­tet å fin­ne i Lor­rai­ne. Men så enkelt var det visst ikke. En rosa vin laget på den­ne måten skal visst­nok kal­les gris de gris, alt­så grå vin av grå dru­er. Skul­le noen, som meg, lure på hvor­for man kal­ler vin som vit­ter­lig er rosa for grå, så er det­te den for­kla­rin­gen jeg har kom­met fram til: Man snak­ker om hvi­te og svar­te dru­er, og langs en slik svart/hvit farge­ska­la blir mel­lom­for­men grå. Der­av grå dru­er og grå vin. Men det er min selv­ut­tenk­te og hjem­me­sne­kre­de for­kla­ring, så jeg vet ikke om det fak­tisk stemmer.

Men vin gris kan åpen­bart bety fle­re ting, og en vin gris i Lor­rai­ne er, så vidt jeg har for­stått, ikke det sam­me som en vin gris i Lan­gue­doc. Om jeg har for­stått det rett, siler man fra en del av mos­ten i gjæ­rings­pro­ses­sen av rødvin, for å kon­sen­tre­re vinen. Det kal­les å “blø” vinen. Om jeg har for­stått det rett, er det det som siles vekk i den­ne pro­ses­sen som kal­les grå vin.

 

Man skal all­tid ser­ve­re vann ved siden av vin. Vit­tel er et kjent fransk kilde­vann, og en av hoved­spon­so­re­ne av Tour de Fran­ce. Hvis du er i Frank­ri­ke, kan Vit­tel gjer­ne være van­net du drik­ker ved siden av vinen i dag. Når vi er i Franrkri­ke, drik­ker vi gjen­re flaske­vann. Van­net fra sprin­gen er greit nok, men flakse­vann sma­ker bed­re. Men vi kjø­per ikke noe av det jåle­te van­net med kjen­te mer­ker. Vi kjø­per stan­dard­van­net til super­mar­ked­kje­den Carre­four, som kom­mer fra en kil­de i Auverg­ne. Jeg har ald­ri sam­men­lig­net pri­sen på f.eks. Vit­tel med pri­sen på Carre­fours vann. Men jeg antar at Vit­tel er dyre­re. Uan­sett: Det er ikke pri­sen som gjør at vi fore­trek­ker Carre­fours stan­dard­vann. VI synes gans­ke enkelt at det sma­ker bedre.

Hvis du er i Nor­ge, drikk vann fra ditt loka­le vann­verk. Det er gene­relt gans­ke menings­løst å kjø­pe flaske­vann i Nor­ge. Men er man tørst og ikke har til­gang til and­re kil­der, er det tross alt bed­re å kjø­pe en flas­ke vann enn en flas­ke suk­ker­vann. Men å impor­te­re jåle­te flaske­vann f.eks. fra Frank­ri­ke til Nor­ge, det er tull.

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” fore­lig­ger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg vil­le kom­me på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha sis­te utga­ve.  Jeg hol­der meg her til den engels­ke utga­ven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den førs­te boken jeg går til når jeg skal gjø­re meg kjent med nye vin­land. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flot­te kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det den­ne du bør ha!

Du kan kjø­pe den fra Ama­zon UK

Hvis man vil stu­dere i detalj frans­ke (klas­si­fi­serte) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Det har detal­jerte kart over alle vin­om­rå­der, med opp­lys­nin­ger om geo­logi og jords­monn, kli­ma, dru­er og selv­føl­ge­lig vinen. Det­te atla­set har vært min hoved­re­fe­ranse til den­ne og tid­li­gere årgan­ger av Les vins du Tour de Frace. Men det dek­ker bare Frank­rike og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkel­te. Jeg har sett etter til­sva­rende atlas for and­re vik­tige vin­land, men har ennå ikke fun­net noen.

2916231226Et annet vinat­las for Frank­rike er L’Atlas des vins de Fran­ce, utgitt av Le Mon­de. Som det nyes­te atla­set på mark­det, antar jeg at det­te er det mest opp­da­ter­te, uten at jeg direk­te har sam­men­lig­net atla­se­ne. Kar­te­ne i Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce er mer detal­jer­te. Men L’At­las des Vins inklu­de­rer IGP-områ­der, som gjør at vi fin­ner noen av de ofte inter­es­san­te områ­de­ne som er klas­si­fi­sert på lave­re nivå enn AOP. Men gjen­om­gan­gen av dis­se vine­ne er, av rela­tivt åpen­ba­re grun­ner, ikke så vel­dig detaljert.

Kjøo fra

Les vins du Tour de France 2017

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.