Tulleoppslag om syklister i NRK Sogn og Fjordane @NRKSF

Bil­det på top­pen har ikke noe med saken å gjø­re. Det er noen syk­lis­ter i Sveits, som gjør seg klar til en gans­ke hef­tig utfor­kjø­ring. Men jeg så ikke at noen av dem syk­let for­bi biler.

Hvis medie­ne kan skri­ve noe neg­a­tivt om syk­lis­ter, så gjør det det og gir det sto­re opp­slag. En ama­tør­vi­deo av syk­lis­ter som noen bilis­ter ikke liker, og det er stort opp­slag. Klikk­hore­ne i media vet at det gir man­ge klikk, så her er det bare å kjø­re på.

De sis­te, i alle fall som jeg har sett, er et opp­slag fra NRK Sogn- og Fjorda­ne om noen syk­lis­ter som er ufor­skam­me­de at de syk­ler for­bi bilis­ter. Slikt er blas­fe­mi for de bil­re­li­giø­se. Blant de bil­re­li­giø­se er det man­ge jour­na­lis­ter, blant dem er åpen­bart Odd­leif Løset, som skrev saken hos NRK Sogn og Fjordane.

Den­ne Øystein Eide, som har sendt inn video­en, har åpen­bart dår­lig gang­syn og øye­mål — kan­skje så dår­lig at han ikke bur­de kjø­re bil i tra­fik­ken. Han sier:

Det er eit under at det gjekk bra med den sis­te syk­lis­ten. Han var kan­skje ein meter eller to frå den møtan­de bilen”

Video­en viser at syk­lis­te­ne had­de langt stør­re mar­gin. Det vir­ker som om situa­sjo­nen var helt ufar­lig. Men syk­lis­te­ne kren­ket bilis­te­nes hel­li­ge grunn, og kren­ket dess­uten en bilist ved å syk­le for­bi ham. Slikt gjør man ikke ustraf­fet i Norge.

<edit>Når har føre­ren av den møten­de bilen, en taxi, uttalt seg: Møtan­de bilist opp­lev­de ikkje for­bi­syk­lin­ga som dra­ma­tisk. Så det var åpen­bart ikke så dra­ma­tisk som Øystein Eide opp­lev­de det, og som super­syk­list og lens­mann Arne Johan­nes­sen tol­ket video­en. Det er også fris­ten­de å leg­ge til: Arne Johan­nes­sen var len­ge leder av Poli­ti­ets fel­les­for­bund, og være svært ofte i media. Kan­skje sav­ner han litt av opp­merk­som­he­ten, og synes det blir litt vel stil­le som redion­lens­mann i Ind­re Sogn.</edit>

Dess­uten: Det er et langt mer alvor­lig pro­blem med alle bilis­te­ne som pres­ser seg for­bi syk­lis­ter når det er møten­de tra­fikk og det ikke er plass til å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring, ofte med langt mind­re enn én meter kla­ring. Det fin­nes man­ge video­er av det­te. Men det er så dag­lig­dags at det åpen­bart ikke ins­ter­es­se­rer medie­ne. Dess­uten kjø­rer vel bil­re­li­giø­se jour­na­lis­ter slik selv, og synes det er helt OK.

De får selv­føl­ge­lig en politi­mann til å utta­le seg kri­tisk, region­lens­mann i Sogn, Arne Johan­nes­sen. En som angi­ve­lig skal være ivrig syk­list. Men som ikke synes å ha bed­re øye­mål enn Øystein Eide. Enten er han feil­si­tert, han skry­ter på seg man­ge bak­ker eller han lider av det sam­men som man­ge jour­na­lis­ter, blant dem Odd­leif Løv­set og jour­na­lis­ter flest. Mang­len­de, gans­ke ele­men­tæ­re regne­fer­dig­he­ter og evnen til å se når tall åpen­bart er feil. Han har syk­let 750 km og 16.000 høyde­met­re, kan vi lese.

Han må være glad i eks­trem­syk­ling. 16.000 høyde­met­re for­delt på 750 km gir en gjen­nom­snitts­stig­ning på ca 4,7%. Men det er hvis han bare har syk­let 750 km bare opp­over. Reg­ner vi med at han fak­tisk syk­let ned igjen også fra alle bak­ke­ne, vil stig­nin­gen for­de­le seg på omtrent halve dis­tan­sen, og der­med dob­les stig­nings­pro­sen­ten. Hvis han har syk­let ca 375 km med 9,4% stig­ning i snitt, og ned omtrent like mye, da skal han være eks­tremt gla­di å syk­le mot­bak­ker. En av de har­des­te bak­ke­ne i årets Tour de Fran­ce, opp til Col du Gali­bi­er har en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 6,9%.

Syk­ke­len er rask og effek­tiv i ned­over­bak­ke, sær­lig når det er svin­ger. Bilis­ter har pro­ble­mer med å føl­ge gode syk­lis­ter ned­over. Spør noen av de som har vært pas­sa­sje­rer i Dag Otto Laur­ti­sens bil på noen av fjell­e­tap­pe­ne i Tour de Fran­ce. Selv syk­ler jeg ikke vel­dig fort ned­over. Egent­lig er jeg gans­ke pyse­te. Men like­vel blir jeg rela­tivt ofte lig­gen­de bak lang­som­me bilis­ter ned svin­ge­te bak­ker. Men det er ikke man­ge gan­ger jeg har syk­let for­bi noen av dem.

Når noen viser video av en syk­list som lig­ger foran en bil i kan­skje 30 sekun­der, uten at bilis­ten kan kjø­re for­bi, eks­plo­de­rer kom­men­tar­fel­te­ne av syk­kel­ha­ten­de bilis­ter. Man­ge kom­mer trek­ken­de med man­ge bilis­ters sutte­klut blant tra­fikk­reg­le­ne, § 12 nr 4, som lyder:

Når noen vil kjø­re for­bi til venst­re, skal foran­kjø­ren­de hol­de så langt til høy­re som mulig, og ikke øke far­ten. Når kjøre­tøy­et beve­ger seg sak­te eller tar stor plass, og vegen er uover­sikt­lig eller har mot­gå­en­de tra­fikk, skal føre­ren om nød­ven­dig vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stanse.”

Den­ne bestem­mel­sen gjel­der også når syk­lis­ter vil for­bi bilis­ter, selv om man­ge bilis­ter vil ha pro­ble­mer med å inn­se det. Så bilis­ten i den­ne saken bur­de ha sør­get for å slip­pe syk­lis­te­ne for­bi, ikke lage bråk om hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne var.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email