Les vins du Tour de France 2017. 7. etappe: Troyes / Nuits-Saint-Georges

Det var en over­be­vi­sen­de spurt fra Mar­cel Kit­tel i går. Og sterk inn­sats fra Vegard Sta­ke Laengen.

I dag er det nok en flat etap­pe, som sann­syn­lig­vis ender i et spurtoppgjør.

Det­te er årets vin­e­tap­pe. Vi star­ter i Champag­ne, men det tok vi for oss i går. Champa­ge er den bes­te ape­ri­ti­fen, så hvis noen vil ha et glass før start, må det bli dette.

Etap­pen pas­se­rer ikke langt fra Chab­lis. Ikke len­ger enn at vi glade­lig had­de tatt en omvei på tør­re­re etap­per. Men vi gjør ikke det i dag. Dag­nes etap­pe ender i hjer­tet av Bur­gund, og da drar vi dit. Det er ingen grunn til å stop­pe opp før vi er der. I Bur­gund pro­du­se­res rødvin og hvit­vin på hen­holds­vis Pinot Noir og Char­don­nay. Pinot Noir og Char­don­nay blir ikke bed­re enn de blir i Bur­gund, i alle fall så len­ge vi hol­der oss til stil­le viner, og hol­der champag­ne uten­for. De lager også en utmer­ket mus­se­ren­de vin i Bur­gund, Cré­mant de Borgogne.

Bur­gund omfat­ter områ­de­ne Chab­lis, Côte-d’Or, Côte Cha­lon­nai­se og Mâcon. Dagens etap­pe hol­der seg i Côte d’Or, som er Bur­gunds indre­fi­lét. Da er det ingen grunn til å gå uten­for det områ­det. Côte-d’Or strek­ker seg fra Dijon i nord, til omtren Chan­gy i sør.

Den nord­re delen av Côte-d’Or er Côte-de-Nuits. Det­te områ­det er først og fremst kjent for sin rødvin. Den syd­li­ge delen er Côte-de-Beau­ne, som sær­lig er kjent for sine hvit­vi­ner. Dagens etap­pe går i Côte-de-Nuits, og da hol­der vi oss også der. Og vi hol­der oss til rødvin.

Syk­lis­te­ne kom­mer inn i Côte-de-Nuits på nes­ten ide­elt sted, ved Gev­rey-Cham­ber­tin. Her drei­er ryt­ter­ne syd­over, og set­ter kur­sen mot de bes­te vin­mar­ke­ne i Bur­gund. Gev­rey-Cham­ber­tin har 9 av de i alt 24 crand cru vin­mar­ke­ne i Côte-de-Nuits. Det er de som har mør­kest far­ge på kar­tet under.

Bur­gund er et områ­de hvor man bør gå mer detal­jert til verks enn hva vi kan gjø­re i en sam­men­heng som det­te. Det­te kan min­ne om det vi så i Tysk­land, da vi var inn­om Rhein­gau og Mosel til etap­pe­ne 2 og 3. Her må vi ikke bare kjen­ne dis­trik­te­ne, men også de enkel­te vinmarkene.

Om man skal sma­ke på de edle drå­per fra de bes­te vin­mar­ke­ne, tren­ger man også en mer vel­fylt bank­kon­to enn hva jeg har. For det­te er dyr vin. Hvis jeg har klart å tol­ke kar­te­ne rett, vil syk­lis­te­ne for det mes­te syk­le mel­lom vin­mar­ker som ikke er grand eller pre­miere crus. Alt­så “bare” AOP Gev­rey Cham­ber­tin. Men en Ger­v­rey Cham­ber­tin er en utme­ket vin, og ikke er den spe­si­elt bil­lig heller.

Syk­lis­te­ne fort­set­ter sør­over, og kom­mer inn i områ­de­ne Morey-Saint-Denis, Chambol­le-Musig­ny før de kom­mer til Vouge­ot.

Vine­ne fra Chambol­le-Musig­ny reg­nes for å være mer femi­ni­ne enn vine­ne fra Gev­rey-Cham­ber­tin. Clos-de-Vouge­ot er kjent for sin grand cru vin­mark, og er nær­mest et sym­bol for Burgund.

I Vouge­ot tar ryt­ter­ne til venst­re, og syk­ler øst­over på en sløy­fe før de kom­mer til­ba­ke til vin­mar­ke­ne lit syd for Nuits-Saint-Geor­ge. Den sløy­fen de syk­ler tar dem ut av de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne. Så vi lar dem syk­le sin egen vei akku­rat her, og fort­set­ter rett fram. Da kom­mer vi til Vos­ne-Roma­née, en kom­mu­ne med 8 grand crus og 15 pre­miere crus.

Her pro­du­se­res en av ver­dens dyres­te viner, Roma­née-Con­ti. Det er en vin en del sam­le­re liker å ha i sin sam­ling, f.eks. res­tau­ran­ter som vil kun­ne vise til en stor og inter­es­sant vin­kjel­ler. Lar man gjes­te­ne besø­ke vin­kjel­le­ren, har man kan­skje en flas­ke Roma­née-Con­ti stilt ut i en mon­ter. Jeg har sett noen sli­ke flas­ker, men jeg har ald­ri smakt å innholdet.

Ryt­ter­ne retur­ne­rer fra sin sløy­fe i Premeaux-Pris­sy, som er i den syd­li­ge enden av vin­dis­trik­tet Nuits-Saint-Geor­ges, hvor­fra ryt­ter­ne nep­pe har tid til å ten­ke på vin, når de syk­ler de sis­te tre kilo­met­re­ne langs vin­mar­ke­ne, inn til det som sann­syn­lig­vis blir en masse­spurt inne i Nuits-Saint-Geor­ges.

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” fore­lig­ger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg vil­le kom­me på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha sis­te utga­ve.  Jeg hol­der meg her til den engels­ke utga­ven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den førs­te boken jeg går til når jeg skal gjø­re meg kjent med nye vin­land. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flot­te kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det den­ne du bør ha!

Du kan kjø­pe den fra Ama­zon UK

Hvis man vil stu­dere i detalj frans­ke (klas­si­fi­serte) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Det har detal­jerte kart over alle vin­om­rå­der, med opp­lys­nin­ger om geo­logi og jords­monn, kli­ma, dru­er og selv­føl­ge­lig vinen. Det­te atla­set har vært min hoved­re­fe­ranse til den­ne og tid­li­gere årgan­ger av Les vins du Tour de Frace. Men det dek­ker bare Frank­rike og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkel­te. Jeg har sett etter til­sva­rende atlas for and­re vik­tige vin­land, men har ennå ikke fun­net noen.

2916231226Et annet vinat­las for Frank­rike er L’Atlas des vins de Fran­ce, utgitt av Le Mon­de. Som det nyes­te atla­set på mark­det, antar jeg at det­te er det mest opp­da­ter­te, uten at jeg direk­te har sam­men­lig­net atla­se­ne. Kar­te­ne i Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce er mer detal­jer­te. Men L’At­las des Vins inklu­de­rer IGP-områ­der, som gjør at vi fin­ner noen av de ofte inter­es­san­te områ­de­ne som er klas­si­fi­sert på lave­re nivå enn AOP. Men gjen­om­gan­gen av dis­se vine­ne er, av rela­tivt åpen­ba­re grun­ner, ikke så vel­dig detaljert.

Kjøo fra

Les vins du Tour de France 2017

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.