Les vins du Tour de France 2017. 16. etappe: Le Puy-en-Velay — Romans-sur-Isère

Jeg synes at det å syk­le fra de and­re og kom­me ale­ne til mål, slik Bauke Mole­ma gjor­de på søn­dag, er den mest sti­li­ge måten å vin­ne et syk­kel­ritt. Hat­ten av for ham.

Vi går nå inn i Tourens tred­je uke, og det skil­ler mind­re enn 30 sekun­der  mel­lom de fire førs­te. Selv om det ikke blir lett å fra­vris­te Chris Froo­me den gule trøy­en, er intet avgjort. En punk­te­ring eller annet tek­nisk pro­blem på et uhel­dig tids­punkt, eller en velt, og 30 sekun­der kan gå fort.  Chris Froo­me har sagt at han had­de panikk da han måt­te skif­te bak­hju­let på søn­da­gens etap­pe, og var redd han ikke skul­le kla­re å ta seg opp til fel­tet hvor sam­men­lagt­kon­kur­ren­te­ne satt.

I dag kan det også ten­kes at et brudd kan gå inn. Men med mind­re det blir mye vind, det kan blå­se friskt i Rhô­ne­da­len, blir det mest sann­syn­lig en ny masse­spurt. Spur­ter­ne har den­ne og en sjan­se til før Paris, og de lar nok ikke den­ne mulig­he­ten gå fra seg. Det går slakt opp­over den sis­te kilo­me­te­ren. Men en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 1,6%, det bør ikke være noen stor utford­ring, selv ikke for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne. Jeg håper selv­sagt på norsk sei­er, men har mest tro på at et blir Mar­cel Kit­tel nok en gang.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2017. 16. etap­pe: Le Puy-en-Vel­ay — Romans-sur-Isè­re