Les vins du Tour de France 2017. 17. etappe: La Mure — Serre-Chevalier

Så ble det bare nes­ten for Edvald den­ne gan­gen også. Man får ikke sei­re etter for­tje­nes­te, men få had­de for­tjent det bed­re enn Edvald. Tre gan­ger foto­fi­nish, to and­re og to tredje­plas­ser. Nå håper jeg vir­ke­lig han skal vin­ne. Men han får nok ikke noen ny sjan­se før på fredag.

Nå skal ryt­ter­ne inn i Alpe­ne. De som vil fra­vris­te Chris Froo­me den gule trøy­en, har to etap­per å gjø­re det på. Den­ne og den nes­te. Det hol­der nok ikke bare å ta inn det for­spran­get som Chris Froo­me har. Den nest­sis­te etap­pen er en ikke sær­lig lang, men gans­ke kre­ven­de tempo­etap­pe i Mar­si­el­le. Her vil Chris Froo­me van­lig­vis være ster­ke­re enn sine nær­mes­te kon­kur­ren­ter, så de må ha opp­ar­bei­det et visst forsprang.

Mar­cel Kit­tel begyn­ner tyde­lig­vis å bli sli­ten før Alpe­ne. Før mel­lom­sprin­ten på dagens etap­pe skal de over en andre­ka­te­go­ri stig­ning. Jeg vil tro at Sun­web kom­mer til å kjø­re hardt opp hit for at War­ren Barge­uil skal få klatre­po­en­ge­ne, og for å kjø­re av Mar­cel Kit­tel før mel­lom­sprin­ten, slik at Michael Matt­hews kan få fle­re poeng. Den grøn­ne trøy­en sit­ter ikke trygt på Mar­cel Kit­tels skuldre.

Fjell betyr at det er vans­ke­lig å fin­ne vin. Vi var inn­om viner fra Savoie til 9. etap­pe.  Det er utmer­ke­de viner. Hvis man ikke er i områ­det, er det sann­syn­lig­vis det nær­mes­te man kan få tak i.

Da en stor del av etap­pen går i depar­te­men­tet Isé­re, går vi til IGP Isé­re og til under­om­rå­det IGP Coteaux du Gré­sivau­dan, i skrå­nin­ge­ne i Char­tereuse­mas­si­vet. Her får dru­ene mye sol, og det er et varmt mikro­kli­ma. Det pro­du­se­res mest hvit­vin, men også rødvin og rosévin.

Det dyr­kes noen tra­di­sjo­nel­le dru­er i områ­det, som man i alle fall ikke fin­ner man­ge and­re ste­der. L’Etraire de la Dui  er en rød/svart drue fra Isé­re, som gir en tan­nin­rik, fruk­tig og litt kryd­ret vin. Den skal pas­se godt til vilt, sier mine kilder.

La Verdes­se er en hvit drue som kom­mer fra Isè­re. Den gir en alko­hol­rik vin med lys gul farge,

Le Per­san er en rød/svart drue som opp­rin­ne­lig kom­mer fra Saint-Jean-de-Mau­rien­ne,  men som også dyr­kes i les coteaux du Gré­sivau­dan. Den gir en rela­tivt tan­nin­rik vin som sies å gå godt med rødt kjøtt, and og gås.

Når det ikke er vin å fin­ne, må vi gå ut etter øl. Ryt­ter­ne skal over Col du Gali­bi­er, og da kan det pas­se med en øl fra Bras­se­rie du Gali­bi­er. Det lig­ger i Val­lio­re, som er det ste­det ryt­ter­ne syk­ler ned til fra Col du Télé­graphe, før de star­ter på stig­nin­gen opp mot Col du Gali­bi­er. Deres to øl Ava­lance og Alpi­ne er beg­ge gitt tre sjer­ner i Le Guide Hachet­te des Bie­res, mens deres Match­ut er gitt to. Jeg har ennå ikke smakt dem.

chartreuse_vDen som har san­sen for det ster­ke og søte kan nyte en av de klas­siske likø­rer: Char­treuse. Det­te er så vidt jeg vet den ster­keste likø­ren som pro­du­se­res, i alle fall om vi hol­der hos til likø­rer som sel­ges kom­mer­si­elt. Grønn Char­treuse hol­der 55%. Den er laget med 130 uli­ke urter, og det er bare to mun­ker som kjen­ner opp­skrif­ten. I føl­ge pro­du­sen­ten er det den enes­te grøn­ne likø­ren med natur­lig far­ge. Det lages også en Gul Char­treuse som hol­der 40%, men det er den grøn­ne som er mest kjent.

2916231226Et annet vinat­las for Frank­rike er L’Atlas des vins de Fran­ce, utgitt av Le Mon­de. Som det nyes­te atla­set på mark­det, antar jeg at det­te er det mest opp­da­ter­te, uten at jeg direk­te har sam­men­lig­net atla­se­ne. Kar­te­ne i Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce er mer detal­jer­te. Men L’At­las des Vins inklu­de­rer IGP-områ­der, som gjør at vi fin­ner noen av de ofte inter­es­san­te områ­de­ne som er klas­si­fi­sert på lave­re nivå enn AOP. Men gjen­om­gan­gen av dis­se vine­ne er, av rela­tivt åpen­ba­re grun­ner, ikke så vel­dig detaljert.

Kjøo fra

Når det er lite vin, og vi må ut etter øl, må vi også la oss lede av and­re guider.

Le guide Hachette des bières

Det­te er en guide først og fremst, men ikke bare, til fransk øl. Men det er som guide til fransk øl at den­ne boken er inter­es­sant, sær­lig i Tour de Fran­ce sam­men­heng. De har tes­tet mer enn 1000 øl fra 300 bryg­ge­ri­er. De har vur­det øl etter en ska­la fra 0 til 5, hvor 0 er øl med feil og 1 er mid­del­må­dig. Øl med slik sco­re er ute­latt fra boken. 2 er omtalt uten stjer­ne, mens 3 til 5 har en, to eller tre stjerner.

Boken pub­li­se­res ikke hvert år. Den sis­te utga­ven er fra 2016.

Kjøp den fra:

Når vi er i fjel­le­ne, vil jeg trek­ke fram boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs. Her er det beskri­vel­se av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­ge­ne som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­ser­te. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­nis­ke beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­ke­ne, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bakkene.

Boken er orga­ni­sert slik at fjel­le­ne pre­sen­te­res i sti­gen­de rekke­føl­ge, alt­så de laves­te først og de høy­es­te til slutt. Jeg synes det er litt for­vir­ren­de. Det had­de vært bed­re å orga­ni­se­re dem etter geo­gra­fisk områ­de. Men det er kart og regist­re, så det går greit å fin­ne fram likevel.

Boken kan bestil­les hos Ama­zon UK.

Les vins du Tour de France 2017

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.