Les vins du Tour de France 2017. 20. etappe: Marseille — Marseille (tempo)

Ende­lig! En sterk og sær­de­les vel­for­tjent sei­er for Edvald Boa­sson Hagen! Gratulerer!

Tyven­de etap­pe. Det er i dag det hele avgjø­res. Det er en 22,5 km tempo­etap­pe, og den har en stig­ning opp ca 100 meter, uten at jeg har fun­net noen fle­re detal­jer om den stig­nin­gen. Det er en etap­pe som bør pas­se gode tempo­syk­lis­ter som også er gode klat­re­re, som f.eks. Chris Froome.

For det fles­te ryt­ter­ne er en tempo­etap­pe nest­sis­te dag, det som Jens Voigt for noen år siden kal­te en “semi rest day”. De fles­te ryt­ter­ne har gjort job­ben sin. På en tempo­etap­pe må sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kla­re seg på egen­hånd, uten hjelpe­ryt­te­re. Hjelpe­ryt­ter­ne har ingen ambi­sjo­ner på egne veg­ne, i alle fall ikke på tempo­etap­per, og skal bare kom­me gjen­nom på aksep­ta­belt vis innen­for mak­si­mal­ti­den, slik at de kan full­fø­re. Det hen­der rik­tig­nok at noen av dem sen­des ut i stri­den hvis laget deres har ambi­sjo­ner om å vin­ne lag­kon­kur­ran­sen og tren­ger et godt resul­tat, hvor det er lagets tre bes­te på hver etap­pe som tel­ler. AG2R lig­ger 3 min 8 sek etter Sky i lag­kon­kur­ran­sen. Kan­skje får noen AG2R-ryt­te­re beskjed om å kjø­re for fullt, i håp om å vin­ne den­ne kon­kur­ran­sen. Kan­skje Sky også vil for­sva­re posi­sjo­nen her, kan­skje nøy­er de seg med den gule trøyen.

Enkel­te ryt­te­re, som Tony Mar­tin, er tempo­spe­sia­lis­ter, og vil  ha ambi­sjo­ner om etappe­sei­er. De kjø­rer for fullt, sam­men med de som kjem­per for sam­men­lagt­plas­se­rin­ger. For spur­ter­ne er mor­gen­da­gens etap­pe, fina­len i Paris, den mest pre­sti­sje­ful­le. Så de vil spa­re kref­ter til i morgen.

Ryt­ter­ne skal for­bi kir­ken Not­re-Dame de la Gar­de, som lig­ger på top­pen av en høy­de, 116 meter over havet. Jeg vet ikke sik­kert hvil­ken vei de skal syk­le opp. Jeg har gått fra den gam­le hav­nen i Mar­seil­le opp hit, og det er tem­me­lig bratt, uten at jeg vil gjet­te på stigningsprosenter.

Foto: Tobi 87, Wiki­me­dia com­mon, Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 3.0

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2017. 20. etap­pe: Mar­seil­le — Mar­seil­le (tem­po)