Kan ikke bygdefolk sykle? @presserom

Sak­te med sik­kert beve­ger Nor­ge seg i ret­ning av et land også for folk som syk­ler. Men enn så len­ge er visst det­te bare noe om skal gjel­de byfolk, sær­lig folk i de stør­re byene. Uten­for byene skal ikke folk syk­le. Det kan se ut som om de som plan­leg­ger i Sta­tens veg­ve­sen base­rer seg på at bygde­folk ikke kan syk­le. Damen på top­pen var blant de mind­re urba­ne syk­lis­ter jeg kun­ne fin­ne i mitt bil­led­ar­kiv. Men hun syk­ler i Frog­ner­par­ken i Oslo, og er sik­kert mer enn urban nok.

I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) er det lite eller ingen ting om syk­kel. Joda, de sed­van­li­ge besver­el­se­ne er der. Men ingen til­tak som sta­ten har ansvar for. Det fore­slås å leg­ge pen­ger inn i bym­li­jø­pak­ker. Byer kan få pen­ger hvis de sat­ser selv. Det er bra, men sta­ten har selv et ansvar, som de sky­ver fra seg. Det er sta­ten som har ansvar for å leg­ge til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tettsteder.

Con­ti­nue read­ing Kan ikke bygde­folk syk­le? @presserom