Fremtiden er ikke i olje

Foto på top­pen: Richard ChildCC BY 2.0.

Her er jeg en ama­tør. Jeg pre­ten­de­rer ikke å være olje­ana­ly­ti­ker, finans­ana­ly­ti­ker eller noe annet. Men man tren­ger ikke det for å se noen over­ord­ne­de trender.

Nor­ge sty­res av oljed­o­pe­de poli­ti­ke­re som drøm­mer om at olje­pri­sen skal nå gam­le høy­der, slik at Nor­ge skal kun­ne fort­set­te å høs­te av vår lotto­ge­vinst. Det kom­mer nep­pe til å skje.

De områ­de­ne som oljed­o­pe­de poli­ti­ke­re drøm­mer om å byg­ge ut, lig­ger i sår­ba­re, vans­ke­li­ge og vær­har­de områ­der. Utbyg­ging med­fø­rer sto­re miljø­mes­si­ge risi­ki. Det er i seg selv en god grunn til at de ikke bør byg­ges ut. Og den kom­mer nep­pe til å være lønn­som.

Con­ti­nue read­ing Frem­ti­den er ikke i olje