Valg 2017. Høyre — mer av det samme, lite om sykkel

Det er sesong for valg­flesk med kort hold­bar­hets­dato. De poli­tis­ke par­ti­ene over­byr hver­and­re, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjen­nom­føre alt de ikke gjor­de sist de had­de sjan­sen. Jeg tar her for med par­ti­enes syn på syk­kel, og i noen grad på jern­bane. Og der­med blir det gene­relt deres prio­ri­te­rin­ger innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at poli­tikk er mye mer enn syk­kel, tog og annen sam­ferd­sels­po­li­tikk. Selv om jeg her vekt­leg­ger dis­se tema­ene, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at det avgjør hvil­ket par­ti som får min stem­me i sep­tem­ber. Jeg er en utro vel­ger som ald­ri har vært med­lem av noe par­ti, og bestem­mer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. Der­for kan vi ikke bare se på pro­gram­mer og valg­løf­ter. Jeg vil også se på hva par­ti­ene har ment og gjort når det gjel­der dis­se spørs­må­le­ne, også når de ikke har vært i valg­kamp­mo­dus. Det har, så langt jeg har klart å føl­ge med, har det vært tre saker i Stor­tin­get de sene­re peri­oder som det er verdt å se på i den­ne sammenhengen.

I for­ri­ge peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra KrF med Knut Arild Harei­de i spis­sen, et for­slag for å bed­re for­hold for syk­lis­ter i tra­fik­ken. For­sla­get fikk ikke flertall.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et for­slag som også skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Også det ble ned­stemt. Jeg har omtalt dis­se to for­sla­ge­ne her.

I til­legg har vi selv­sagt Najo­nal trans­port­plan (NTP). Når vi skal vur­de­re behand­ling i Stor­tin­get, må vi ta med at Rødt ikke er repre­sen­tert på Stor­tin­get i inne­væ­ren­de peri­ode, og at SV og MDG ikke er repre­sen­tert i Transportkomiteen.

Det er stor­tings­valg. Mye av syk­kel­sat­sin­gen, even­tu­elt man­gel på sådan, skjer lokalt. I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) leg­ges det også opp til at syk­kel­sat­sing skal skje lokalt, og at sta­tens bidrag først og fremst vil være beløn­nings­ord­nin­ger gjen­nom bymiljø­av­ta­ler mm.

Man­ge par­ti­er har kjørt seg fast i sin elbil­re­to­rikk, og inn­ser ikke at pri­vat­bi­lis­mens grunn­idé, hver per­son sin bil, ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energi­bæ­rer. Man­ge har også en for med besyn­der­lig tro på at bile­ne skal bli så mye bed­re om de blir selv­kjø­ren­de, uten at jeg har sett noen for­kla­ring på hvorfor.

For­mu­le­rin­ger om å “øke sykke­lan­del med/til x%” har jeg liten sans for. Det kan være en måle­stokk på om man har lyk­kes. Men det poli­ti­ker­ne even­tu­elt kan bidra med er kon­kre­te til­tak som kan brin­ge oss i rik­tig retning.

Det jeg øns­ker å se på riks­plan er bl.a. dette:

  • Ved alle nye vei­an­legg (riks­vei­er) skal det leg­ges til ret­te for sykling.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tett­ste­der, ikke bare inn til å i disse.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling langs nasjo­na­le turistveier.
  • En stør­re sat­sing på jern­bane, med moder­ne hoved­for­bin­del­ser mel­lom de stør­re byene.
  • Til­rette­leg­ging for å kun­ne ta med syk­kel på toget.

Så langt om det gene­rel­le, og over til partiene.

Høy­re er senior­part­ner i den sit­ten­de regje­ring, selv om de ikke har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. For par­ti­er i en posi­sjo­nen kan man i grun­nen bare reg­ne med at man vil få mer av det sam­me. Jeg tror ikke noe på løf­ter om at ting skal bli så anner­le­des om de bare får fort­set­te en peri­ode til.

Høy­res pro­gram. Mine kom­men­ta­rer til Oslo Høy­re ved kom­mune­val­get 2015.

I Stor­tin­get har Høy­re kon­se­kvent stemt mot for­slag som skul­le bidra til å gjø­re det bed­re å sykle.

Høy­re har blant annet føl­gen­de punkt under over­skrif­ter Rak­s­e­re frem og tryg­ge­re hjem.

Gjen­nom­gå nors­ke stan­dard­krav for sam­ferd­sels­pro­sjek­ter med sik­te på å redu­se­re kostnader.”

Dess­ver­re har det­te i prak­sis vist seg å bli dår­li­ge­re stan­dard for syk­kel­til­rette­leg­ging, for å spa­re små­pen­ger. Mens man er med på å for­dy­re motor­vei­ut­byg­ging ved å byg­ge for høy­ere hastigheter.

De har også med:

·Øke tra­fikk­sik­ker­he­ten ved å byg­ge ut fle­re møte­frie vei­er, fle­re gang- og syk­kel­vei­er og ved å fore­ta fle­re kon­trol­ler av fart og rusmiddelbruk.”

Høy­re har alt­så inn­sett tra­fikk­sik­ker­het også skal omfat­te folk som sykler.

De har en over­skrift som lyder “Kol­lek­tiv­trans­port, syk­kel og gan­ge”. Under den står det ikke stort om syk­kel.  Det­te er det jeg finner:

  • Til­rette­leg­ge for at mind­re tra­fik­ker­te vei­er, skogs­bil­vei­er, fjell­vei­er og ned­lag­te jern­bane­strek­nin­ger kan benyt­tes som sykkelveier.

  • Sti­mu­le­re til økt utbyg­ging av sam­men­hen­gen­de tra­se­er for syk­kel og gan­ge i byer og tettsteder.”

Jeg liker punk­tet om å benyt­te ned­lag­te jern­bane­strek­nin­ger som syk­kel­vei­er. Jern­bane­lin­jer blir utmer­ke­de syk­kel­vei­er. Jeg har syk­let på noen sli­ke uten­for Nor­ge. Men pro­gram­met er gans­ke tann­løst når det gjel­der sykkel.

Partiene:

Se også den­ne over­sik­ten over hvil­ke par­ti­er man bør stem­me på hvis man er opp­tatt av tre­ning og helse (Aften­pos­ten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email