Valg 2017: KrF. Lite om sykkel i årets valgprogram

Det er sesong for valg­flesk med kort hold­bar­hets­dato. De poli­tis­ke par­ti­ene over­byr hver­and­re, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjen­nom­føre alt de ikke gjor­de sist de had­de sjan­sen. Jeg tar her for med par­ti­enes syn på syk­kel, og i noen grad på jern­bane. Og der­med blir det gene­relt deres prio­ri­te­rin­ger innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at poli­tikk er mye mer enn syk­kel, tog og annen sam­ferd­sels­po­li­tikk. Selv om jeg her vekt­leg­ger dis­se tema­ene, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at det avgjør hvil­ket par­ti som får min stem­me i sep­tem­ber. Jeg er en utro vel­ger som ald­ri har vært med­lem av noe par­ti, og bestem­mer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. Der­for kan vi ikke bare se på pro­gram­mer og valg­løf­ter. Jeg vil også se på hva par­ti­ene har ment og gjort når det gjel­der dis­se spørs­må­le­ne, også når de ikke har vært i valg­kamp­mo­dus. Det har, så langt jeg har klart å føl­ge med, har det vært tre saker i Stor­tin­get de sene­re peri­oder som det er verdt å se på i den­ne sammenhengen.

I for­ri­ge peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra KrF med Knut Arild Harei­de i spis­sen, et for­slag for å bed­re for­hold for syk­lis­ter i tra­fik­ken. For­sla­get fikk ikke flertall.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et for­slag som også skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Også det ble ned­stemt. Jeg har omtalt dis­se to for­sla­ge­ne her.

I til­legg har vi selv­sagt Najo­nal trans­port­plan (NTP). Når vi skal vur­de­re behand­ling i Stor­tin­get, må vi ta med at Rødt ikke er repre­sen­tert på Stor­tin­get i inne­væ­ren­de peri­ode, og at SV og MDG ikke er repre­sen­tert i Transportkomiteen.

Det er stor­tings­valg. Mye av syk­kel­sat­sin­gen, even­tu­elt man­gel på sådan, skjer lokalt. I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) leg­ges det også opp til at syk­kel­sat­sing skal skje lokalt, og at sta­tens bidrag først og fremst vil være beløn­nings­ord­nin­ger gjen­nom bymiljø­av­ta­ler mm.

Man­ge par­ti­er har kjørt seg fast i sin elbil­re­to­rikk, og inn­ser ikke at pri­vat­bi­lis­mens grunn­idé, hver per­son sin bil, ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energi­bæ­rer. Man­ge har også en for med besyn­der­lig tro på at bile­ne skal bli så mye bed­re om de blir selv­kjø­ren­de, uten at jeg har sett noen for­kla­ring på hvorfor.

For­mu­le­rin­ger om å “øke sykke­lan­del med/til x%” har jeg liten sans for. Det kan være en måle­stokk på om man har lyk­kes. Men det poli­ti­ker­ne even­tu­elt kan bidra med er kon­kre­te til­tak som kan brin­ge oss i rik­tig retning.

Det jeg øns­ker å se på riks­plan er bl.a. dette:

  • Ved alle nye vei­an­legg (riks­vei­er) skal det leg­ges til ret­te for sykling.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tett­ste­der, ikke bare inn til å i disse.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling langs nasjo­na­le turistveier.
  • En stør­re sat­sing på jern­bane, med moder­ne hoved­for­bin­del­ser mel­lom de stør­re byene.
  • Til­rette­leg­ging for å kun­ne ta med syk­kel på toget.

Så langt om det gene­rel­le, og over til partiene.

Kris­te­lig folke­par­ti har len­ge frem­stått som et syk­kel­venn­lig par­ti. Jeg er mot­stan­der av å blan­de poli­tikk og reli­gion, så KrF er ikke et par­ti for meg. Men det er van­lig­vis et bra sykkelparti.

I årets pro­gram står det over­ras­ken­de lite om syk­kel. Det­te er det jeg har funnet:

“Stor­tin­get har ved­tatt KrFs for­slag om at det skal utar­bei­des en «Bar­nas Trans­port­plan». Bar­nas per­spek­tiv skal i stør­re grad pre­ge prio­ri­te­rin­ge­ne innen sam­ferd­sels­po­li­tik­ken. KrF vil ha bed­re sik­ring i områ­der der barn fer­des i tra­fik­ken, fle­re gang- og syk­kel­vei­er, tryg­ge­re vei­er og uni­ver­sell utforming.”
Vide­re:
 
Syk­kel og gange
 
KrF vil leg­ge til ret­te for vesent­lig mer bruk av syk­kel, og den stat­li­ge beløn­nings­ord­nin­gen for gang- og syk­kel­vei­er må styr­kes. Gang- og syk­kel­vei­er bør plan­leg­ges paral­lelt med plan­leg­gin­gen av nye vei­pro­sjek­ter. Regel­ver­ket i bygge­for­skrif­ten må for­enk­les slik at det blir enk­le­re å byg­ge gang- og syk­kel­vei­er uten­for tett­byg­de strøk. Unød­ven­dig byrå­kra­ti må ikke stå i vei­en for rasjo­nel­le og effek­ti­ve loka­le løs­nin­ger som gir ras­ke­re utbyg­ging av gode og sik­re gang- og syk­kel­vei­er. KrF vil job­be for gode hold­nin­ger i tra­fik­ken og bed­re sam­spill mel­lom gåen­de, syk­len­de og kjø­ren­de trafikanter.”
 Jeg mer­ker meg den­ne setningen:
“Gang- og syk­kel­vei­er bør plan­leg­ges paral­lelt med plan­leg­gin­gen av nye veiprosjekter. ”

Det­te er vik­tig, og det er et punkt hvor man kan gjø­re noe på riks­plan. Det bur­de være en selv­føl­ge at det byg­ges syk­kel­vei­er som en del av nye vei­pro­sjek­ter. KrF er det enes­te par­ti­et som sier det­te i sitt pro­gram. Det skal de ha hønnør for.

De to sis­te stor­tings­pe­riode­ne har det vært frem­met to for­slag for å bed­re for­hol­de­ne for folk som syk­ler. Det ene av dem ble frem­met av KrF-politi­kiere. Jeg har omtalt for­sla­get her. Det sis­te for­sla­get, som var frem­met av Venst­re-poli­ti­ke­re, stem­te KrF for. I behand­lin­gen av NTP slut­ter KrF seg til fler­tal­let. KrF på Stor­tin­get har vist seg som et par­ti folk som syk­ler kan sto­le på.

Partiene:

Se også den­ne over­sik­ten over hvil­ke par­ti­er man bør stem­me på hvis man er opp­tatt av tre­ning og helse (Aften­pos­ten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email