Valg 2017. Miljøpartiet de grønne (MDG). Miljøets konsekvente forsvarere

Det er sesong for valg­flesk med kort hold­bar­hets­dato. De poli­tis­ke par­ti­ene over­byr hver­and­re, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjen­nom­føre alt de ikke gjor­de sist de had­de sjan­sen. Jeg tar her for med par­ti­enes syn på syk­kel, og i noen grad på jern­bane. Og der­med blir det gene­relt deres prio­ri­te­rin­ger innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at poli­tikk er mye mer enn syk­kel, tog og annen sam­ferd­sels­po­li­tikk. Selv om jeg her vekt­leg­ger dis­se tema­ene, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at det avgjør hvil­ket par­ti som får min stem­me i sep­tem­ber. Jeg er en utro vel­ger som ald­ri har vært med­lem av noe par­ti, og bestem­mer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. Der­for kan vi ikke bare se på pro­gram­mer og valg­løf­ter. Jeg vil også se på hva par­ti­ene har ment og gjort når det gjel­der dis­se spørs­må­le­ne, også når de ikke har vært i valg­kamp­mo­dus. Det har, så langt jeg har klart å føl­ge med, har det vært tre saker i Stor­tin­get de sene­re peri­oder som det er verdt å se på i den­ne sammenhengen.

I for­ri­ge peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra KrF med Knut Arild Harei­de i spis­sen, et for­slag for å bed­re for­hold for syk­lis­ter i tra­fik­ken. For­sla­get fikk ikke flertall.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et for­slag som også skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Også det ble ned­stemt. Jeg har omtalt dis­se to for­sla­ge­ne her.

I til­legg har vi selv­sagt Najo­nal trans­port­plan (NTP). Når vi skal vur­de­re behand­ling i Stor­tin­get, må vi ta med at Rødt ikke er repre­sen­tert på Stor­tin­get i inne­væ­ren­de peri­ode, og at SV og MDG ikke er repre­sen­tert i Transportkomiteen.

Det er stor­tings­valg. Mye av syk­kel­sat­sin­gen, even­tu­elt man­gel på sådan, skjer lokalt. I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) leg­ges det også opp til at syk­kel­sat­sing skal skje lokalt, og at sta­tens bidrag først og fremst vil være beløn­nings­ord­nin­ger gjen­nom bymiljø­av­ta­ler mm.

Man­ge par­ti­er har kjørt seg fast i sin elbil­re­to­rikk, og inn­ser ikke at pri­vat­bi­lis­mens grunn­idé, hver per­son sin bil, ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energi­bæ­rer. Man­ge har også en for med besyn­der­lig tro på at bile­ne skal bli så mye bed­re om de blir selv­kjø­ren­de, uten at jeg har sett noen for­kla­ring på hvorfor.

For­mu­le­rin­ger om å “øke sykke­lan­del med/til x%” har jeg liten sans for. Det kan være en måle­stokk på om man har lyk­kes. Men det poli­ti­ker­ne even­tu­elt kan bidra med er kon­kre­te til­tak som kan brin­ge oss i rik­tig retning.

Det jeg øns­ker å se på riks­plan er bl.a. dette:

 • Ved alle nye vei­an­legg (riks­vei­er) skal det leg­ges til ret­te for sykling.
 • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tett­ste­der, ikke bare inn til å i disse.
 • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling langs nasjo­na­le turistveier.
 • En stør­re sat­sing på jern­bane, med moder­ne hoved­for­bin­del­ser mel­lom de stør­re byene.
 • Til­rette­leg­ging for å kun­ne ta med syk­kel på toget.

Så langt om det gene­rel­le, og over til partiene.

MDG har vist stor vil­je til å sat­se på syk­kel som del av byrå­det i Oslo. Her er MDGs pro­gram, og min vur­de­ring av MDG Oslo ved kom­mune­val­get 2015.

MDG har blant annet det­te punk­tet i programmet:

Redu­se­re bil­tra­fik­ken i stor­by­om­rå­de­ne med minst 20 pro­sent i løpet av stortingsperioden.

Redu­se­re den gene­rel­le has­tig­he­ten i tett­byg­de strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byom­rå­der med blan­det tra­fikk og rundt sko­ler og barnehager.”

Skal det bli bed­re å bo i byene, må bil­tra­fik­ken ned. Det hol­der ikke å bare byt­te ut fos­sil­bi­ler med elbi­ler, som tar akku­rat like mye plass. Og far­ten må ned. Sær­lig der det fer­des folk, må far­ten set­tes ut fra folk som fer­des på ste­det og bilens skade­po­ten­sia­le, ikke ut fra hvor­dan far­ten opp­le­ves av de som sit­ter i bilen.

Under punk­tet Syk­kel og gan­ge, fin­ner vi bl.a:

 • Gjen­nom­føre en stor­stilt utbyg­ging av infra­struk­tur for gåen­de og syk­len­de, med øre­mer­ke­de mid­ler til fyl­kes­kom­mu­ne­ne og kom­mu­ne­ne, prio­ri­tert før utbyg­ging av bilveier
 • At sta­ten skal full­fi­nan­siere sam­men­hen­gen­de eks­pressyk­kel­vei­er i byer og byregioner.
 • Trap­pe opp bevilg­nin­ger til drift og ved­li­ke­hold av gang- og sykkelveier.
 • Sti­mu­le­re til opp­ret­tel­se av bil­frie sen­trum i byer og tett­ste­der blant annet gjen­nom by- og bygdemiljøpakker.
 • Leg­ge til ret­te for “snar­vei­er” for gåen­de og syk­len­de, slik det er gjort i Trondheim.
 • Byg­ge syk­kel­ho­tell på alle sto­re jern­bane­sta­sjo­ner og kollektivknutepunkt.
 • Sam­ord­ne bysyk­kel­ord­nin­ge­ne nasjo­nalt slik at folk kan bru­ke bysyk­kel i byen de besøker
 • Leg­ge til ret­te for at fot­gjen­ger­felt og syk­kel­vei­er i stør­re grad skal være adskilt..”

Jeg har hatt MDG på short list ved de sis­te val­ge­ne og har det også nå, men har så lagt ikke stemt på dem. Jeg er skep­tisk til “ens­aks­par­ti­er”. På den annen side: Deres sak er vår tids vik­tigs­te. Det er ikke enkelt å gå fra å være miljø­ak­ti­vis­ter til å bli et par­ti som må ha en hel­het­lig poli­tikk. På den annen side synes jeg de har klart seg bra i Oslo, selv om jeg ikke til­gir at de blok­ker­te syk­kel­vei til Bygøy. Hvem skul­le tro at det ble MDG som sør­get for at det bare er lagt til ret­te for bil for de som vil ut dit.

Jeg har ingen tro på at MDG vil få vel­dig stor inn­fly­tel­se. Der­for synes jeg ikke det er noen grunn til å hen­ge seg opp i deres mest radi­ka­le for­slag. De får ikke fler­tall like­vel. Og det er enda mind­re grunn til å bry seg om skrem­sels­pro­pa­gan­da­en fra FrP-orga­net Nett­avi­sen eller finan­sakro­bat Jan Petter Siss­ner. Vi tren­ger noen som står opp for miljøet.

Partiene:

Se også den­ne over­sik­ten over hvil­ke par­ti­er man bør stem­me på hvis man er opp­tatt av tre­ning og helse (Aften­pos­ten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email