Valg 2017. Miljøpartiet de grønne (MDG). Miljøets konsekvente forsvarere

Det er sesong for valgflesk med kort holdbarhetsdato. De politiske partiene overbyr hverandre, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjennomføre alt de ikke gjorde sist de hadde sjansen. Jeg tar her for med partienes syn på sykkel, og i noen grad på jernbane. Og dermed blir det generelt deres prioriteringer innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at politikk er mye mer enn sykkel, tog og annen samferdselspolitikk. Selv om jeg her vektlegger disse temaene, betyr ikke det nødvendigvis at det avgjør hvilket parti som får min stemme i september. Jeg er en utro velger som aldri har vært medlem av noe parti, og bestemmer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Særlig ikke i det de sier før et valg. Derfor kan vi ikke bare se på programmer og valgløfter. Jeg vil også se på hva partiene har ment og gjort når det gjelder disse spørsmålene, også når de ikke har vært i valgkampmodus. Det har, så langt jeg har klart å følge med, har det vært tre saker i Stortinget de senere perioder som det er verdt å se på i denne sammenhengen.

I forrige periode fremmet flere politikere fra KrF med Knut Arild Hareide i spissen, et forslag for å bedre forhold for syklister i trafikken. Forslaget fikk ikke flertall.

I inneværende periode fremmet flere politikere fra Venstre, med Abid Raja i spissen, et forslag som også skulle bedre forholdene for syklister. Også det ble nedstemt. Jeg har omtalt disse to forslagene her.

I tillegg har vi selvsagt Najonal transportplan (NTP). Når vi skal vurdere behandling i Stortinget, må vi ta med at Rødt ikke er representert på Stortinget i inneværende periode, og at SV og MDG ikke er representert i Transportkomiteen.

Det er stortingsvalg. Mye av sykkelsatsingen, eventuelt mangel på sådan, skjer lokalt. I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det også opp til at sykkelsatsing skal skje lokalt, og at statens bidrag først og fremst vil være belønningsordninger gjennom bymiljøavtaler mm.

Mange partier har kjørt seg fast i sin elbilretorikk, og innser ikke at privatbilismens grunnidé, hver person sin bil, ikke er bærekraftig, uansett energibærer. Mange har også en for med besynderlig tro på at bilene skal bli så mye bedre om de blir selvkjørende, uten at jeg har sett noen forklaring på hvorfor.

Formuleringer om å "øke sykkelandel med/til x%" har jeg liten sans for. Det kan være en målestokk på om man har lykkes. Men det politikerne eventuelt kan bidra med er konkrete tiltak som kan bringe oss i riktig retning.

Det jeg ønsker å se på riksplan er bl.a. dette:

 • Ved alle nye veianlegg (riksveier) skal det legges til rette for sykling.
 • Det skal legges til rette for sykling mellom byer og tettsteder, ikke bare inn til å i disse.
 • Det skal legges til rette for sykling langs nasjonale turistveier.
 • En større satsing på jernbane, med moderne hovedforbindelser mellom de større byene.
 • Tilrettelegging for å kunne ta med sykkel på toget.

Så langt om det generelle, og over til partiene.

MDG har vist stor vilje til å satse på sykkel som del av byrådet i Oslo. Her er MDGs program, og min vurdering av MDG Oslo ved kommunevalget 2015.

MDG har blant annet dette punktet i programmet:

“Redusere biltrafikken i storbyområdene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden.

Redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og rundt skoler og barnehager.”

Skal det bli bedre å bo i byene, må biltrafikken ned. Det holder ikke å bare bytte ut fossilbiler med elbiler, som tar akkurat like mye plass. Og farten må ned. Særlig der det ferdes folk, må farten settes ut fra folk som ferdes på stedet og bilens skadepotensiale, ikke ut fra hvordan farten oppleves av de som sitter i bilen.

Under punktet Sykkel og gange, finner vi bl.a:

 • “Gjennomføre en storstilt utbygging av infrastruktur for gående og syklende, med øremerkede midler til fylkeskommunene og kommunene, prioritert før utbygging av bilveier
 • At staten skal fullfinansiere sammenhengende ekspressykkelveier i byer og byregioner.
 • Trappe opp bevilgninger til drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier.
 • Stimulere til opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder blant annet gjennom by- og bygdemiljøpakker.
 • Legge til rette for “snarveier” for gående og syklende, slik det er gjort i Trondheim.
 • Bygge sykkelhotell på alle store jernbanestasjoner og kollektivknutepunkt.
 • Samordne bysykkelordningene nasjonalt slik at folk kan bruke bysykkel i byen de besøker
 • Legge til rette for at fotgjengerfelt og sykkelveier i større grad skal være adskilt..”

Jeg har hatt MDG på short list ved de siste valgene og har det også nå, men har så lagt ikke stemt på dem. Jeg er skeptisk til “ensakspartier”. På den annen side: Deres sak er vår tids viktigste. Det er ikke enkelt å gå fra å være miljøaktivister til å bli et parti som må ha en helhetlig politikk. På den annen side synes jeg de har klart seg bra i Oslo, selv om jeg ikke tilgir at de blokkerte sykkelvei til Bygøy. Hvem skulle tro at det ble MDG som sørget for at det bare er lagt til rette for bil for de som vil ut dit.

Jeg har ingen tro på at MDG vil få veldig stor innflytelse. Derfor synes jeg ikke det er noen grunn til å henge seg opp i deres mest radikale forslag. De får ikke flertall likevel. Og det er enda mindre grunn til å bry seg om skremselspropagandaen fra FrP-organet Nettavisen eller finansakrobat Jan Petter Sissner. Vi trenger noen som står opp for miljøet.

Partiene:

Se også denne oversikten over hvilke partier man bør stemme på hvis man er opptatt av trening og helse (Aftenposten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.