Valg 2017. Senterpartiet. Ikke et parti for folk i byer

Det er sesong for valg­flesk med kort hold­bar­hets­dato. De poli­tis­ke par­ti­ene over­byr hver­and­re, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjen­nom­føre alt de ikke gjor­de sist de had­de sjan­sen. Jeg tar her for med par­ti­enes syn på syk­kel, og i noen grad på jern­bane. Og der­med blir det gene­relt deres prio­ri­te­rin­ger innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at poli­tikk er mye mer enn syk­kel, tog og annen sam­ferd­sels­po­li­tikk. Selv om jeg her vekt­leg­ger dis­se tema­ene, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at det avgjør hvil­ket par­ti som får min stem­me i sep­tem­ber. Jeg er en utro vel­ger som ald­ri har vært med­lem av noe par­ti, og bestem­mer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. Der­for kan vi ikke bare se på pro­gram­mer og valg­løf­ter. Jeg vil også se på hva par­ti­ene har ment og gjort når det gjel­der dis­se spørs­må­le­ne, også når de ikke har vært i valg­kamp­mo­dus. Det har, så langt jeg har klart å føl­ge med, har det vært tre saker i Stor­tin­get de sene­re peri­oder som det er verdt å se på i den­ne sammenhengen.

I for­ri­ge peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra KrF med Knut Arild Harei­de i spis­sen, et for­slag for å bed­re for­hold for syk­lis­ter i tra­fik­ken. For­sla­get fikk ikke flertall.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et for­slag som også skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Også det ble ned­stemt. Jeg har omtalt dis­se to for­sla­ge­ne her.

I til­legg har vi selv­sagt Najo­nal trans­port­plan (NTP). Når vi skal vur­de­re behand­ling i Stor­tin­get, må vi ta med at Rødt ikke er repre­sen­tert på Stor­tin­get i inne­væ­ren­de peri­ode, og at SV og MDG ikke er repre­sen­tert i Transportkomiteen.

Det er stor­tings­valg. Mye av syk­kel­sat­sin­gen, even­tu­elt man­gel på sådan, skjer lokalt. I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) leg­ges det også opp til at syk­kel­sat­sing skal skje lokalt, og at sta­tens bidrag først og fremst vil være beløn­nings­ord­nin­ger gjen­nom bymiljø­av­ta­ler mm.

Man­ge par­ti­er har kjørt seg fast i sin elbil­re­to­rikk, og inn­ser ikke at pri­vat­bi­lis­mens grunn­idé, hver per­son sin bil, ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energi­bæ­rer. Man­ge har også en for med besyn­der­lig tro på at bile­ne skal bli så mye bed­re om de blir selv­kjø­ren­de, uten at jeg har sett noen for­kla­ring på hvorfor.

For­mu­le­rin­ger om å “øke sykke­lan­del med/til x%” har jeg liten sans for. Det kan være en måle­stokk på om man har lyk­kes. Men det poli­ti­ker­ne even­tu­elt kan bidra med er kon­kre­te til­tak som kan brin­ge oss i rik­tig retning.

Det jeg øns­ker å se på riks­plan er bl.a. dette:

  • Ved alle nye vei­an­legg (riks­vei­er) skal det leg­ges til ret­te for sykling.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tett­ste­der, ikke bare inn til å i disse.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling langs nasjo­na­le turistveier.
  • En stør­re sat­sing på jern­bane, med moder­ne hoved­for­bin­del­ser mel­lom de stør­re byene.
  • Til­rette­leg­ging for å kun­ne ta med syk­kel på toget.

Så langt om det gene­rel­le, og over til partiene.

Sen­ter­par­ti­ets pro­gram. Her er min vur­de­ring av SP i Oslo før kom­mune­val­get 2015.

Sen­ter­par­ti­et har gjort en dår­lig jobb med redi­ge­rin­gen av sitt pro­gram. Det er en over­skrift som lyder Vei­er, biler og syk­ler. Der står det en del om vei­er og biler, men ikke noe om syk­ler. Jeg var skuf­fet, men kan­skje ikke så vel­dig over­ras­ket. Men tar man seg bry­et med å lese vide­re, og leser det som står under over­skrif­ten Kol­lek­tiv­til­bud: Jern­bane, buss, båt og taxi, da fin­ner man en del om syk­kel. Det står ikke noe i teks­ten, men i til­taks­lis­ten kan vi lese føl­gen­de som Sen­ter­par­ti­et vil gjøre:

“Øke sat­sin­gen på gang- og syk­kel­veg både i byer, tett­ste­der og langs skolevei.
– Leg­ge bed­re til ret­te for trans­port­syk­lis­te­ne ved å byg­ge fle­re sykkelfelt/egne tra­se­er, slik at fle­re kan bru­ke syk­kel til rask trans­port over leng­re strekninger. 
– Byg­ge ut sykkelhotell/sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.”
Her­bjørn Søre­bø skrev en gang en bok med tit­te­len “Bøn­der spe­lar ikkje ten­nis”. I bonde­par­ti­ets øyne syk­ler de visst hel­ler ikke. Syk­le, det er noe man gjør i byer og tett­ste­der. Jeg har vært på noen syk­kel­tu­rer i Euro­pa, og er glad for at man­ge euro­pis­ke land har for­stått at man også syk­ler mel­lom byer og tett­ste­der, eller rett og slett syk­ler på lan­da­byg­da. Jeg syn­tes det ble tem­me­lig ens­for­mig etter et par dager med bonde­går­der i Nord-Tysk­land. Men det var i alle fall lagt til ret­te for å syk­le der.

Under en over­skrift som lyder  Folke­helse og fore­byg­ging , kan vi fin­ne følgende:

– Ha en nasjo­nal sat­sing på økt fysisk aktivitet”

Det er ikke mulig å være uenig i det. Men de kob­ler de tyde­lig­vis ikke med at til­rette­leg­ging for hver­dags­mo­sjon i form av å bru­ke syk­kel, er et utmer­ket og bil­lig til­tak for å nå dette.

Sen­ter­par­ti­et had­de sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren i de såkalt “rød-grøn­ne” regje­rin­ge­ne, som i alle fall ikke var sær­lig grøn­ne. Det var en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra Sen­ter­par­ti­et som sab­let ned for­sla­get fra Knut Arild Harei­de m.fl. om bed­re for­hold for syk­len­de. Sen­ter­par­ti­et stem­te også mot for­sla­get fra Abid Raja m.fl. i inne­væ­ren­de peri­ode, som også skul­le bidra til at det blir bed­re å syk­le. Det skjed­de ikke mye posi­tivt for folk som syk­ler i åtte år med sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra Sen­ter­par­ti­et. Og de har stemt mot for­slag som kun­ne bed­re for­hol­de­ne for folk som syk­ler. Sen­ter­par­ti­et er ikke et syk­kel­venn­lig parti.

Jeg bor i Oslo. Som så man­ge and­re, er jeg ikke opp­rin­ne­lig her­fra, men jeg har bodd her i 40 år, og har ingen pla­ner om å flyt­te and­re ste­der. Jeg har ikke opp­levd at Sen­ter­par­ti­et har gjordt noe posi­tivt for Oslo eller oss som bor her. De har ledet an i et popu­lis­tisk “dis­trikts­opp­rør” mot Oslo, som er godt beskre­vet her. En ny “fuck Oslo” minis­ter fra Sen­ter­par­ti­et må være noe av det ver­ste for Oslo gene­relt, og for folk som syk­ler i den­ne byen spe­si­elt. Jeg kom­mer ikke til å stem­me Senterpartiet.

Partiene:

Se også den­ne over­sik­ten over hvil­ke par­ti­er man bør stem­me på hvis man er opp­tatt av tre­ning og helse (Aften­pos­ten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email