Valg 2017. Senterpartiet. Ikke et parti for folk i byer

Det er sesong for valgflesk med kort holdbarhetsdato. De politiske partiene overbyr hverandre, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjennomføre alt de ikke gjorde sist de hadde sjansen. Jeg tar her for med partienes syn på sykkel, og i noen grad på jernbane. Og dermed blir det generelt deres prioriteringer innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at politikk er mye mer enn sykkel, tog og annen samferdselspolitikk. Selv om jeg her vektlegger disse temaene, betyr ikke det nødvendigvis at det avgjør hvilket parti som får min stemme i september. Jeg er en utro velger som aldri har vært medlem av noe parti, og bestemmer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Særlig ikke i det de sier før et valg. Derfor kan vi ikke bare se på programmer og valgløfter. Jeg vil også se på hva partiene har ment og gjort når det gjelder disse spørsmålene, også når de ikke har vært i valgkampmodus. Det har, så langt jeg har klart å følge med, har det vært tre saker i Stortinget de senere perioder som det er verdt å se på i denne sammenhengen.

I forrige periode fremmet flere politikere fra KrF med Knut Arild Hareide i spissen, et forslag for å bedre forhold for syklister i trafikken. Forslaget fikk ikke flertall.

I inneværende periode fremmet flere politikere fra Venstre, med Abid Raja i spissen, et forslag som også skulle bedre forholdene for syklister. Også det ble nedstemt. Jeg har omtalt disse to forslagene her.

I tillegg har vi selvsagt Najonal transportplan (NTP). Når vi skal vurdere behandling i Stortinget, må vi ta med at Rødt ikke er representert på Stortinget i inneværende periode, og at SV og MDG ikke er representert i Transportkomiteen.

Det er stortingsvalg. Mye av sykkelsatsingen, eventuelt mangel på sådan, skjer lokalt. I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det også opp til at sykkelsatsing skal skje lokalt, og at statens bidrag først og fremst vil være belønningsordninger gjennom bymiljøavtaler mm.

Mange partier har kjørt seg fast i sin elbilretorikk, og innser ikke at privatbilismens grunnidé, hver person sin bil, ikke er bærekraftig, uansett energibærer. Mange har også en for med besynderlig tro på at bilene skal bli så mye bedre om de blir selvkjørende, uten at jeg har sett noen forklaring på hvorfor.

Formuleringer om å "øke sykkelandel med/til x%" har jeg liten sans for. Det kan være en målestokk på om man har lykkes. Men det politikerne eventuelt kan bidra med er konkrete tiltak som kan bringe oss i riktig retning.

Det jeg ønsker å se på riksplan er bl.a. dette:

  • Ved alle nye veianlegg (riksveier) skal det legges til rette for sykling.
  • Det skal legges til rette for sykling mellom byer og tettsteder, ikke bare inn til å i disse.
  • Det skal legges til rette for sykling langs nasjonale turistveier.
  • En større satsing på jernbane, med moderne hovedforbindelser mellom de større byene.
  • Tilrettelegging for å kunne ta med sykkel på toget.

Så langt om det generelle, og over til partiene.

Senterpartiets program. Her er min vurdering av SP i Oslo før kommunevalget 2015.

Senterpartiet har gjort en dårlig jobb med redigeringen av sitt program. Det er en overskrift som lyder Veier, biler og sykler. Der står det en del om veier og biler, men ikke noe om sykler. Jeg var skuffet, men kanskje ikke så veldig overrasket. Men tar man seg bryet med å lese videre, og leser det som står under overskriften Kollektivtilbud: Jernbane, buss, båt og taxi, da finner man en del om sykkel. Det står ikke noe i teksten, men i tiltakslisten kan vi lese følgende som Senterpartiet vil gjøre:

“Øke satsingen på gang- og sykkelveg både i byer, tettsteder og langs skolevei.
– Legge bedre til rette for transportsyklistene ved å bygge flere sykkelfelt/egne traseer, slik at flere kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekninger. 
– Bygge ut sykkelhotell/sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.”
Herbjørn Sørebø skrev en gang en bok med tittelen “Bønder spelar ikkje tennis”. I bondepartiets øyne sykler de visst heller ikke. Sykle, det er noe man gjør i byer og tettsteder. Jeg har vært på noen sykkelturer i Europa, og er glad for at mange europiske land har forstått at man også sykler mellom byer og tettsteder, eller rett og slett sykler på landabygda. Jeg syntes det ble temmelig ensformig etter et par dager med bondegårder i Nord-Tyskland. Men det var i alle fall lagt til rette for å sykle der.

Under en overskrift som lyder  Folkehelse og forebygging , kan vi finne følgende:

– Ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet”

Det er ikke mulig å være uenig i det. Men de kobler de tydeligvis ikke med at tilrettelegging for hverdagsmosjon i form av å bruke sykkel, er et utmerket og billig tiltak for å nå dette.

Senterpartiet hadde samferdselsministeren i de såkalt “rød-grønne” regjeringene, som i alle fall ikke var særlig grønne. Det var en samferdselsminister fra Senterpartiet som sablet ned forslaget fra Knut Arild Hareide m.fl. om bedre forhold for syklende. Senterpartiet stemte også mot forslaget fra Abid Raja m.fl. i inneværende periode, som også skulle bidra til at det blir bedre å sykle. Det skjedde ikke mye positivt for folk som sykler i åtte år med samferdselsminister fra Senterpartiet. Og de har stemt mot forslag som kunne bedre forholdene for folk som sykler. Senterpartiet er ikke et sykkelvennlig parti.

Jeg bor i Oslo. Som så mange andre, er jeg ikke opprinnelig herfra, men jeg har bodd her i 40 år, og har ingen planer om å flytte andre steder. Jeg har ikke opplevd at Senterpartiet har gjordt noe positivt for Oslo eller oss som bor her. De har ledet an i et populistisk “distriktsopprør” mot Oslo, som er godt beskrevet her. En ny “fuck Oslo” minister fra Senterpartiet må være noe av det verste for Oslo generelt, og for folk som sykler i denne byen spesielt. Jeg kommer ikke til å stemme Senterpartiet.

Partiene:

Se også denne oversikten over hvilke partier man bør stemme på hvis man er opptatt av trening og helse (Aftenposten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.