Valg 2017. SV — overraskende lite om sykkel

Det er sesong for valg­flesk med kort hold­bar­hets­dato. De poli­tis­ke par­ti­ene over­byr hver­and­re, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjen­nom­føre alt de ikke gjor­de sist de had­de sjan­sen. Jeg tar her for med par­ti­enes syn på syk­kel, og i noen grad på jern­bane. Og der­med blir det gene­relt deres prio­ri­te­rin­ger innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at poli­tikk er mye mer enn syk­kel, tog og annen sam­ferd­sels­po­li­tikk. Selv om jeg her vekt­leg­ger dis­se tema­ene, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at det avgjør hvil­ket par­ti som får min stem­me i sep­tem­ber. Jeg er en utro vel­ger som ald­ri har vært med­lem av noe par­ti, og bestem­mer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. Der­for kan vi ikke bare se på pro­gram­mer og valg­løf­ter. Jeg vil også se på hva par­ti­ene har ment og gjort når det gjel­der dis­se spørs­må­le­ne, også når de ikke har vært i valg­kamp­mo­dus. Det har, så langt jeg har klart å føl­ge med, har det vært tre saker i Stor­tin­get de sene­re peri­oder som det er verdt å se på i den­ne sammenhengen.

I for­ri­ge peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra KrF med Knut Arild Harei­de i spis­sen, et for­slag for å bed­re for­hold for syk­lis­ter i tra­fik­ken. For­sla­get fikk ikke flertall.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et for­slag som også skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Også det ble ned­stemt. Jeg har omtalt dis­se to for­sla­ge­ne her.

I til­legg har vi selv­sagt Najo­nal trans­port­plan (NTP). Når vi skal vur­de­re behand­ling i Stor­tin­get, må vi ta med at Rødt ikke er repre­sen­tert på Stor­tin­get i inne­væ­ren­de peri­ode, og at SV og MDG ikke er repre­sen­tert i Transportkomiteen.

Det er stor­tings­valg. Mye av syk­kel­sat­sin­gen, even­tu­elt man­gel på sådan, skjer lokalt. I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) leg­ges det også opp til at syk­kel­sat­sing skal skje lokalt, og at sta­tens bidrag først og fremst vil være beløn­nings­ord­nin­ger gjen­nom bymiljø­av­ta­ler mm.

Man­ge par­ti­er har kjørt seg fast i sin elbil­re­to­rikk, og inn­ser ikke at pri­vat­bi­lis­mens grunn­idé, hver per­son sin bil, ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energi­bæ­rer. Man­ge har også en for med besyn­der­lig tro på at bile­ne skal bli så mye bed­re om de blir selv­kjø­ren­de, uten at jeg har sett noen for­kla­ring på hvorfor.

For­mu­le­rin­ger om å “øke sykke­lan­del med/til x%” har jeg liten sans for. Det kan være en måle­stokk på om man har lyk­kes. Men det poli­ti­ker­ne even­tu­elt kan bidra med er kon­kre­te til­tak som kan brin­ge oss i rik­tig retning.

Det jeg øns­ker å se på riks­plan er bl.a. dette:

 • Ved alle nye vei­an­legg (riks­vei­er) skal det leg­ges til ret­te for sykling.
 • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tett­ste­der, ikke bare inn til å i disse.
 • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling langs nasjo­na­le turistveier.
 • En stør­re sat­sing på jern­bane, med moder­ne hoved­for­bin­del­ser mel­lom de stør­re byene.
 • Til­rette­leg­ging for å kun­ne ta med syk­kel på toget.

Så langt om det gene­rel­le, og over til partiene.

SVs pro­gram. Min vur­de­ring av SV i Oslo før val­get 2015.

SV er et par­ti jeg all­tid har tenkt på som et syk­kel­par­ti. Men det står over­ras­ke­ne lite om syk­kel i SVs pro­gram.  Det­te er alt jeg fin­ner med rele­vans for sykkel:

 • Sik­re at all vekst i per­son­tra­fikk i byer og tett­ste­der skal tas med kol­lek­tiv, syk­kel og gan­ge. Vei­pro­sjek­ter som mot­vir­ker det­te skal ikke gjennomføres.

 • Prio­ri­te­re syk­len­de og gåen­de foran bilen. I are­al- og trans­port­plan­leg­ging skal myke tra­fi­kan­ter prio­ri­te­res først. Vi vil ha økt utbyg­ging og ved­li­ke­hold av sam­men­hen­gen­de og adskil­te gang- og syk­kel­vei­er. Vi vil for­enk­le vike­plikts­reg­le­ne for syk­kel og beløn­ne kom­mu­ner som sat­ser på sykkel.

 • Prio­ri­te­re tryg­ge vei­er og bed­re ferge­til­bud i dis­trik­te­ne. Ras­sik­ring, ved­li­ke­hold, sik­ker­het, to kjøre­felt i hele riks­vei­net­tet, gang- og syk­kel­sti­er langs nasjo­na­le turist­vei­er og bed­re ferge­til­bud skal prio­ri­te­res fram­for sto­re pre­sti­sje­pro­sjek­ter. SV vil avvik­le vei­sel­ska­pet Nye Veier.

 • Ha en par­ke­rings­po­li­tikk som redu­se­rer bil­tra­fik­ken. Vi vil ha for­dels­be­skat­ning av gra­tis par­ke­rings­plas­ser, og fjer­ne par­ke­rings­plas­ser der det kom­mer i kon­flikt med utbyg­ging av syk­kel- og gangveier.”

Noen punk­ter som det er verdt å fremheve:

 • Vi vil ha økt utbyg­ging og ved­li­ke­hold av sam­men­hen­gen­de og adskil­te gang- og sykkelveier.”

Det­te kan være litt uty­de­lig her. Jeg håper det betyr det sam­me som KrFs programpunkt:

 • Gang- og syk­kel­vei­er bør plan­leg­ges paral­lelt med plan­leg­gin­gen av nye vei­pro­sjek­ter.

Eller sagt på en annen måte: Syk­kel­til­rette­leg­ging skal være en del av alle nye vei­pro­sjek­ter, byg­ges ut sam­men med dis­se og finan­sie­res som en del av disse.

Vide­re:

 • gang- og syk­kel­sti­er langs nasjo­na­le turist­vei­er og bedre”

Nasjo­na­le turist­vei­er må tilre­te­leg­ges slik at de også kan være nasjo­na­le sykkelturistveier.

 • ferge­til­bud skal prio­ri­te­res fram­for sto­re prestisjeprosjekter”

Alle pro­sjek­ter om gjø­re noe ferge­fritt, betyr i prak­sis tun­nel­ler som er stengt for syk­kel. Dess­uten er det pro­sjek­ter som leg­ger til ret­te for å flyt­te trasn­port fra sjø til vei. I den­ne sek­to­ren er det van­lig at polit­ker­ne i prak­sis sti­mu­le­rer det mot­sat­te av det de sier de skal gjøre.

Men SV skuf­fet stort i 2011, da de stem­te mot for­sla­get fra Knut Arild Harei­de og and­re KrF-poli­ti­ke­re som skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­len­de. Det var kan­skje en pris de måt­te beta­le for å sit­te i regje­ring sam­men med Sen­ter­par­ti­et. De svik­tet da det gjaldt, og det er vans­ke­lig å til­gi dette.

Da det i 2015 kom opp et nytt for­slag fra Abid Raja og and­re venstre­po­li­ti­ke­re i Stor­tin­get, lan­det SV på rik­tig side.

SV vil byg­ge ut lyn­tog mel­lom de sto­re byene. De sier at nye jern­bane­strek­nin­ger må byg­ges med 300 km/t som farts­stan­dard, for å kun­ne inn­gå i det­te. Selv tror jeg det er til­strek­ke­lig med 250 km/t. I fore­gangs­lan­det for høy­has­tig­hets­tog, Frank­ri­ke, vil man set­te topp­has­tig­he­ten ned fra 300+ km/t til 250 km/t. Høy­ere has­tig­het enn 250 km/t kre­ver ufor­holds­mes­sig mye ener­gi, og gir vel­dig stor sli­ta­sje både på skinne­gang og rul­len­de mate­ri­ell. Men vi tren­ger en moder­ne jernbaneinfrastruktur.

Partiene:

Se også den­ne over­sik­ten over hvil­ke par­ti­er man bør stem­me på hvis man er opp­tatt av tre­ning og helse (Aften­pos­ten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email