Valg 2017. Venstre — bra program, problemet er FrP

Det er sesong for valg­flesk med kort hold­bar­hets­dato. De poli­tis­ke par­ti­ene over­byr hver­and­re, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjen­nom­føre alt de ikke gjor­de sist de had­de sjan­sen. Jeg tar her for med par­ti­enes syn på syk­kel, og i noen grad på jern­bane. Og der­med blir det gene­relt deres prio­ri­te­rin­ger innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at poli­tikk er mye mer enn syk­kel, tog og annen sam­ferd­sels­po­li­tikk. Selv om jeg her vekt­leg­ger dis­se tema­ene, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at det avgjør hvil­ket par­ti som får min stem­me i sep­tem­ber. Jeg er en utro vel­ger som ald­ri har vært med­lem av noe par­ti, og bestem­mer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. Der­for kan vi ikke bare se på pro­gram­mer og valg­løf­ter. Jeg vil også se på hva par­ti­ene har ment og gjort når det gjel­der dis­se spørs­må­le­ne, også når de ikke har vært i valg­kamp­mo­dus. Det har, så langt jeg har klart å føl­ge med, har det vært tre saker i Stor­tin­get de sene­re peri­oder som det er verdt å se på i den­ne sammenhengen.

I for­ri­ge peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra KrF med Knut Arild Harei­de i spis­sen, et for­slag for å bed­re for­hold for syk­lis­ter i tra­fik­ken. For­sla­get fikk ikke flertall.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et for­slag som også skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Også det ble ned­stemt. Jeg har omtalt dis­se to for­sla­ge­ne her.

I til­legg har vi selv­sagt Najo­nal trans­port­plan (NTP). Når vi skal vur­de­re behand­ling i Stor­tin­get, må vi ta med at Rødt ikke er repre­sen­tert på Stor­tin­get i inne­væ­ren­de peri­ode, og at SV og MDG ikke er repre­sen­tert i Transportkomiteen.

Det er stor­tings­valg. Mye av syk­kel­sat­sin­gen, even­tu­elt man­gel på sådan, skjer lokalt. I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) leg­ges det også opp til at syk­kel­sat­sing skal skje lokalt, og at sta­tens bidrag først og fremst vil være beløn­nings­ord­nin­ger gjen­nom bymiljø­av­ta­ler mm.

Man­ge par­ti­er har kjørt seg fast i sin elbil­re­to­rikk, og inn­ser ikke at pri­vat­bi­lis­mens grunn­idé, hver per­son sin bil, ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energi­bæ­rer. Man­ge har også en for med besyn­der­lig tro på at bile­ne skal bli så mye bed­re om de blir selv­kjø­ren­de, uten at jeg har sett noen for­kla­ring på hvorfor.

For­mu­le­rin­ger om å “øke sykke­lan­del med/til x%” har jeg liten sans for. Det kan være en måle­stokk på om man har lyk­kes. Men det poli­ti­ker­ne even­tu­elt kan bidra med er kon­kre­te til­tak som kan brin­ge oss i rik­tig retning.

Det jeg øns­ker å se på riks­plan er bl.a. dette:

 • Ved alle nye vei­an­legg (riks­vei­er) skal det leg­ges til ret­te for sykling.
 • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tett­ste­der, ikke bare inn til å i disse.
 • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling langs nasjo­na­le turistveier.
 • En stør­re sat­sing på jern­bane, med moder­ne hoved­for­bin­del­ser mel­lom de stør­re byene.
 • Til­rette­leg­ging for å kun­ne ta med syk­kel på toget.

Så langt om det gene­rel­le, og over til partiene.

Venst­res pro­gram. Min vur­de­ring av Oslo Venst­re ved kom­mue­val­get 2015.

Hoved­punk­ter:

 • at det skal bli enk­le­re å gå, syk­le og rei­se kollektivt
 • å gjø­re jern­ba­nen ras­ke­re og mer moderne”

Under punk­tet “Bed­re til­rette­leg­ging for syk­lis­ter og gående”:

Hver enes­te syk­kel­tur og gåtur, enten den skjer i en stor­by eller i et spredt­bygd områ­de, løn­ner seg både for den enkel­te og for sam­fun­net. Helse­kost­na­de­ne blir lave­re, verdi­ska­pin­gen øker og livs­kva­li­te­ten blir bedre.”

Også i omta­len av byer, frem­he­ver Venst­re vik­ti­ge punkter:

Jeg liker at Venst­re også trek­ker inn folke­helse­per­spek­ti­vet, og at de ser at det­te også gjel­der mer spredt­byg­de områder.

For at fle­re skal gå og syk­le kan også enk­le til­tak set­tes i verk, slik som restrik­sjo­ner på bil­tra­fik­ken i sen­trum, etab­le­ring av snar­vei­er, lave­re fart for biler, fjer­ning av kant­steins­par­ke­ring for å gi plass til syk­lis­ter, toveis syk­ling i enveis­kjør­te vei­er og for­kjørs­re­gu­le­ring av vei­er som er vik­ti­ge for syklister.”

Fra til­taks­lis­ten:
 • byg­ge ut sam­men­hen­gen­de syk­kel­eks­press­vei­er i alle sto­re byom­rå­der, som kob­les til det sam­men­hen­gen­de sykkelnettet
 • sat­se lang­sik­tig på utbyg­ging av sam­men­hen­gen­de gang- og sykkelveinett
 • at alle kom­mu­ner skal inn­føre krav om syk­kel­par­ke­ring ved kol­lek­tiv­knute­punk­ter, sen­trums­om­rå­der og sko­ler i sine kom­mu­na­le vedtekter
 • vur­de­re økte krav til veibredde/veiskulder på riksveier
 • uten sepa­rat gang-sykkelvei
 • prio­ri­te­re til­rette­leg­ging av kryss for effek­tiv og trygg sykling
 • redu­se­re has­tig­he­ten i byga­ter for å gjø­re det trygt å
  syk­le i vei­en der egen infra­struk­tur ikke er mulig

Venst­re reg­ner åpen­bart syk­kel som en del av vei­tra­fik­ken, og har med føl­ten­de punkt under “Tryg­ge og gode vei­er”:

øke sat­sin­gen på til­tak som for­hind­rer ras, møte­ulyk­ker, utfor­kjø­rin­ger og påkjørs­ler av fot­gjen­ge­re og syklister”

Om “Gønn by- og stedsutvikling”:

gjø­re syk­kel til et trygt og effek­tivt trans­port­mid­del i byer og tett­ste­der, gjen­nom til­tak for fle­re gang- og syk­kel­vei­er, og gode syk­kel­par­ke­rings­ord­nin­ger og bysykkel-løsninger”

Og

 • sti­mu­le­re til fle­re bil­frie soner i byer, hvor gater og plas­ser for­be­hol­des gåen­de og syk­len­de, og hvor kol­lek­tiv­tra­fik­ken får til­gang til gode knute­punk­ter for ras­ke og effek­ti­ve på- og avstigninger
 • gi kom­mu­ne­ne mulig­het til å inn­føre loka­le for­bud mot bruk av die­sel­bi­ler i peri­oder med høy luftforurensning”

Venst­re vil sat­se på høyhastighetstog.

Jeg mer­ker meg også det­te punk­tet i programmet:

utre­de jern­bane mel­lom Kir­ke­nes og Rova­nie­mi i Finland”

Jeg vet ikke så vel­dig mye om hva slags pla­ner man har for jern­bane­ut­byg­ging i Fin­land. Men de har pla­ner om en under­sjø­isk tun­nel til Est­land, for å gi en bed­re for­bin­del­se til kon­ti­nen­tet uten å måt­te gå gjen­nom Russ­land.  Hvis man kan trans­por­te­re folk og gods mel­lom Kir­ke­nes og kon­ti­nen­tet gjen­nom Fin­land, begyn­ner det vir­ke­lig å bli inter­es­sant. Får man også med Sve­ri­ge på en lin­je mel­lom Luleå (eller Boden) og Haparanda/Tornio, vil også Ofot­ba­nen kun­ne kob­les til en slik jern­bane. Det er nok langt fram, med det er verdt å vur­de­re jern­bane­for­bin­del­ser til Nord-Nor­ge som ikke nød­ven­dig­vis går gjen­nom Norge.

Venst­re øns­ker ikke å bore etter olje i sår­ba­re områ­der i nord. De vil
 • gi perm­a­nent vern av sår­ba­re områ­der, inklu­dert Lofo­ten, Ves­ter­ålen, Sen­ja, Sval­bard, Jan May­en, Ska­gerak, Møre­fel­te­ne, Jær­kys­ten, kyst­nære områ­der av Finn­mark og i og ved iskan­ten og polarfronten
 • ikke gjen­nom­føre den 24. konsesjonsrunden”

Jeg har stem­te Venst­re ved de sis­te val­ge­ne. Men jeg tvi­ler på at de får min stem­me den­ne høs­ten. De har i inne­væ­ren­de peri­ode i prak­sis vært en garan­tist for å hol­de FrP i regje­ring. Jeg øns­ker ikke FrP i regjering.

Partiene:

Se også den­ne over­sik­ten over hvil­ke par­ti­er man bør stem­me på hvis man er opp­tatt av tre­ning og helse (Aften­pos­ten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email