Valg 2017. Venstre — bra program, problemet er FrP

Det er sesong for valgflesk med kort holdbarhetsdato. De politiske partiene overbyr hverandre, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjennomføre alt de ikke gjorde sist de hadde sjansen. Jeg tar her for med partienes syn på sykkel, og i noen grad på jernbane. Og dermed blir det generelt deres prioriteringer innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at politikk er mye mer enn sykkel, tog og annen samferdselspolitikk. Selv om jeg her vektlegger disse temaene, betyr ikke det nødvendigvis at det avgjør hvilket parti som får min stemme i september. Jeg er en utro velger som aldri har vært medlem av noe parti, og bestemmer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Særlig ikke i det de sier før et valg. Derfor kan vi ikke bare se på programmer og valgløfter. Jeg vil også se på hva partiene har ment og gjort når det gjelder disse spørsmålene, også når de ikke har vært i valgkampmodus. Det har, så langt jeg har klart å følge med, har det vært tre saker i Stortinget de senere perioder som det er verdt å se på i denne sammenhengen.

I forrige periode fremmet flere politikere fra KrF med Knut Arild Hareide i spissen, et forslag for å bedre forhold for syklister i trafikken. Forslaget fikk ikke flertall.

I inneværende periode fremmet flere politikere fra Venstre, med Abid Raja i spissen, et forslag som også skulle bedre forholdene for syklister. Også det ble nedstemt. Jeg har omtalt disse to forslagene her.

I tillegg har vi selvsagt Najonal transportplan (NTP). Når vi skal vurdere behandling i Stortinget, må vi ta med at Rødt ikke er representert på Stortinget i inneværende periode, og at SV og MDG ikke er representert i Transportkomiteen.

Det er stortingsvalg. Mye av sykkelsatsingen, eventuelt mangel på sådan, skjer lokalt. I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det også opp til at sykkelsatsing skal skje lokalt, og at statens bidrag først og fremst vil være belønningsordninger gjennom bymiljøavtaler mm.

Mange partier har kjørt seg fast i sin elbilretorikk, og innser ikke at privatbilismens grunnidé, hver person sin bil, ikke er bærekraftig, uansett energibærer. Mange har også en for med besynderlig tro på at bilene skal bli så mye bedre om de blir selvkjørende, uten at jeg har sett noen forklaring på hvorfor.

Formuleringer om å "øke sykkelandel med/til x%" har jeg liten sans for. Det kan være en målestokk på om man har lykkes. Men det politikerne eventuelt kan bidra med er konkrete tiltak som kan bringe oss i riktig retning.

Det jeg ønsker å se på riksplan er bl.a. dette:

 • Ved alle nye veianlegg (riksveier) skal det legges til rette for sykling.
 • Det skal legges til rette for sykling mellom byer og tettsteder, ikke bare inn til å i disse.
 • Det skal legges til rette for sykling langs nasjonale turistveier.
 • En større satsing på jernbane, med moderne hovedforbindelser mellom de større byene.
 • Tilrettelegging for å kunne ta med sykkel på toget.

Så langt om det generelle, og over til partiene.

Venstres program. Min vurdering av Oslo Venstre ved kommuevalget 2015.

Hovedpunkter:

 • “at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt
 • å gjøre jernbanen raskere og mer moderne”

Under punktet “Bedre tilrettelegging for syklister og gående”:

“Hver eneste sykkeltur og gåtur, enten den skjer i en storby eller i et spredtbygd område, lønner seg både for den enkelte og for samfunnet. Helsekostnadene blir lavere, verdiskapingen øker og livskvaliteten blir bedre.”

Også i omtalen av byer, fremhever Venstre viktige punkter:

Jeg liker at Venstre også trekker inn folkehelseperspektivet, og at de ser at dette også gjelder mer spredtbygde områder.

“For at flere skal gå og sykle kan også enkle tiltak settes i verk, slik som restriksjoner på biltrafikken i sentrum, etablering av snarveier, lavere fart for biler, fjerning av kantsteinsparkering for å gi plass til syklister, toveis sykling i enveiskjørte veier og forkjørsregulering av veier som er viktige for syklister.”

Fra tiltakslisten:
 • bygge ut sammenhengende sykkelekspressveier i alle store byområder, som kobles til det sammenhengende sykkelnettet
 • satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett
 • at alle kommuner skal innføre krav om sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, sentrumsområder og skoler i sine kommunale vedtekter
 • vurdere økte krav til veibredde/veiskulder på riksveier
 • uten separat gang-sykkelvei
 • prioritere tilrettelegging av kryss for effektiv og trygg sykling
 • redusere hastigheten i bygater for å gjøre det trygt å
  sykle i veien der egen infrastruktur ikke er mulig

Venstre regner åpenbart sykkel som en del av veitrafikken, og har med føltende punkt under “Trygge og gode veier”:

“øke satsingen på tiltak som forhindrer ras, møteulykker, utforkjøringer og påkjørsler av fotgjengere og syklister”

Om “Gønn by- og stedsutvikling”:

“gjøre sykkel til et trygt og effektivt transportmiddel i byer og tettsteder, gjennom tiltak for flere gang- og sykkelveier, og gode sykkelparkeringsordninger og bysykkel-løsninger”

Og

 • “stimulere til flere bilfrie soner i byer, hvor gater og plasser forbeholdes gående og syklende, og hvor kollektivtrafikken får tilgang til gode knutepunkter for raske og effektive på- og avstigninger
 • gi kommunene mulighet til å innføre lokale forbud mot bruk av dieselbiler i perioder med høy luftforurensning”

Venstre vil satse på høyhastighetstog.

Jeg merker meg også dette punktet i programmet:

“utrede jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i Finland”

Jeg vet ikke så veldig mye om hva slags planer man har for jernbaneutbygging i Finland. Men de har planer om en undersjøisk tunnel til Estland, for å gi en bedre forbindelse til kontinentet uten å måtte gå gjennom Russland.  Hvis man kan transportere folk og gods mellom Kirkenes og kontinentet gjennom Finland, begynner det virkelig å bli interessant. Får man også med Sverige på en linje mellom Luleå (eller Boden) og Haparanda/Tornio, vil også Ofotbanen kunne kobles til en slik jernbane. Det er nok langt fram, med det er verdt å vurdere jernbaneforbindelser til Nord-Norge som ikke nødvendigvis går gjennom Norge.

Venstre ønsker ikke å bore etter olje i sårbare områder i nord. De vil
 • “gi permanent vern av sårbare områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark og i og ved iskanten og polarfronten
 • ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden”

Jeg har stemte Venstre ved de siste valgene. Men jeg tviler på at de får min stemme denne høsten. De har i inneværende periode i praksis vært en garantist for å holde FrP i regjering. Jeg ønsker ikke FrP i regjering.

Partiene:

Se også denne oversikten over hvilke partier man bør stemme på hvis man er opptatt av trening og helse (Aftenposten).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.