Skal signalet være at hvis du kjører uforsiktig og dreper noen, risikerer du en kraftig depresjon?

Advo­kat­for­enin­gen har laget et rolle­spill om straff som ble pre­sen­tert under Aren­dal­s­uka <eidt> Det har vært så mye i media om Aren­dal­s­uka, så jeg trod­de at den var for­ri­ge uke. Men den begyn­ner visst i dag</edit>.  Jeg har ikke sett rolle­spil­let, bare lest om det og lest inn­leg­get av lede­ren i Oslo krets av Advo­kat­for­enin­gen, Mar­te Svar­stad Brodt­korb, Når tra­ge­di­er straf­fes med feng­sel. Sce­na­ri­et beskri­ves som følger:

En kvin­ne­lig bilist kjø­rer 3–4 sekun­der med solen i øyne­ne, og en fot­gjen­ger dør. Spørs­må­let jury­en og pub­li­kum skal ta stil­ling til er; skal bilis­ten idøm­mes feng­sels­straff, og hvor lang skal den even­tu­elt være?”

Det er gans­ke åpen­bart at den­ne saken er utgangs­punkt for rolle­spil­let. Jeg har ikke lest dom­men. Men NRK gjen­gir det­te avsnit­tet fra dommen:

I retts­pa­pira frå Dram­men Ting­rett går det fram at dram­mens­kvin­na fekk sola rett i and­le­tet. Ho strek­te seg opp i setet for å få betre sikt i skug­gen frå taket. Ho brem­sa ikkje opp då ho mis­ta sikten.”

Jeg rea­ger­te på på medie­om­ta­len, hvor man nær­mest ga solen skyl­den for det som skjed­de, og skrev kom­men­ta­ren “Det er ikke solens feil. Far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne!” Hun ble overump­let av den lums­ke solen, ble blen­det, fort­sat­te i blin­de uten å redu­se­re far­ten, kjør­te på og drep­te et men­nes­ke. Skal det ikke rea­ge­res mot dette?

Mar­te Svar­stad Brodt­korb for­mu­le­rer pro­blem­stil­lin­gen som følger:

Tema­et set­ter fin­ge­ren på et vik­tig spørs­mål: Er det for­nuf­tig å benyt­te sam­fun­nets stren­ges­te reak­sjons­form, som også er en av de dyres­te, på hen­del­ser som først og fremst er dypt tragiske?”

Den under­lig­gen­de pro­blem­stil­lin­gen er eget­lig gans­ke ekkel: Det­te kun­ne ha hendt meg, nabo­en eller fami­li­en min! Skal jeg risi­ke­re feng­sel hvis jeg er uhel­dig? Straff, det er for de and­re, ikke for oss. Vi straf­fer de and­re som ikke opp­fø­rer seg som oss. Men at en som bare opp­trer slik vi også gjør skal risi­ke­re feng­sel, det liker vi ikke. Der­for er det nep­pe så vans­ke­lig å få  støt­te til Advo­kat­for­enin­gens budskap.

Alle som har kjørt en del bil har vært i situa­sjo­ner hvor det kun­ne ha gått alvor­lig galt. Etter å ha kjørt bil i drøyt 40 år har jeg helig­vis ikke hav­net i situa­sjo­ner hvor det har gått alvor­lig galt. Men jeg har noen bil­der av situa­sjo­ner hvor det kun­ne ha gått alvor­lig galt, f.eks. med barn som har løpt ut i vei­en. Men det gikk hel­dig­vis bra de gangene.

Jeg er og har all­tid vært grunn­leg­gen­de skep­tisk til straff, som er en grunn til at jeg ikke har valgt å arbei­de med straffe­rett. Mitt syn i dag er nok mer nyan­sert enn det var da jeg var yng­re, men jeg er fort­satt skep­tisk. Begrun­nel­se­ne or straff kan kort opp­sum­me­res omtrent slik:

  • Straff er sam­fun­nets grense­set­ting. Den mar­ke­rer at en hand­ling ikke akse­pe­res i sam­fun­net. Vi kan si at det er straffe­be­stem­mel­sen, og ikke straf­fen som mar­ke­rer gren­sen. Men straffe­be­stem­mel­ser som ikke hånd­he­ves og bare blir stå­en­de som tom­me trus­ler, har liten virkning.
  • Straff skal skrem­me and­re fra å gjø­re det som en annen per­son har blitt dømt for. Det er det­te som kal­les allmennprevensjon.
  • Straff skal skrem­me den som er dømt fra å gjø­re det sam­me en gang til. Det er det­te som kal­les individualprevensjon.
  • Hevn. Man bru­ker van­lig­vis ikke det uttryk­ket, om omskri­ver det til rett­fer­dig­het, hen­sy­net til for­nær­me­de, osv. Eller at “rett­fer­dig­het skal skje fyl­lest”. Øns­ket om hevn i en eller annen form, er ikke men­nes­kets bes­te egen­skap. Men vi kan ikke se bort fra folks behov for å se at det blir rea­gert, og at reak­sjo­nen står i det for­nær­me­de vil opp­fate som et rime­lig for­hold til det man har blitt utsatt for.
  • Reno­va­sjon. Også det­te omskri­ves med pene­re ord, gjer­ne noe i ret­ning sam­funns­sik­ker­het. Men når slit­ne nar­ko­ma­ne set­tes i feng­sel, har det lite med sik­ker­het å gjø­re. Vi vil bare slip­pe ube­ha­get ved å se dem på gaten. Men vi kan ikke luk­ke øyne­ne for at det også er far­li­ge per­soner som vi på en eller annen måte må kun­ne beskyt­te oss mot.

Den som har kjørt ned og drept et annet men­nes­ke tren­ger nep­pe å skrem­mes fra ikke å gjø­re det en gang til. Hvis de i det hele tatt våger å set­te seg bak et ratt igjen, vil de være eks­tremt forsiktige.

Men når en laste­bil­sjå­før ryg­ger på en gang- og syk­kel­vei rett ved en sko­le, uten å gjø­re bruk av bilens rygge­ka­me­ra, og kjø­rer ned og dre­per et barn, skal man da si til for­eld­re­ne at sjå­fø­ren sik­kert er vel­dig depri­mert, og det er straff nok? Skal sig­na­let til and­re laste­bil­sjå­fø­rer være at der­som de er ufor­sik­ti­ge og dre­per noen, da kom­mer de sik­kert til å bli vel­dig depri­mer­te? For­eld­re­ne til den­ne 11-årin­gen vil­le nok ikke slått seg til ro med at bilis­ten ble kraf­tig depri­mert. Når noe er en føl­ge av uakt­som­het, lig­ger det i det­te at det ikke var en vil­let føl­ge. Sig­na­let bør være at biler er far­li­ge, og de som kjø­rer bil må til enhver tid ha til­strek­ke­lig sik­ker­hets­mar­gin. Gjør ikke bilis­te­ne det, kan det ha alvor­li­ge kon­sen­ven­ser — også straff.

Den som uakt­somt har drept eller ska­det noen alvor­lig på and­re måter, vil sik­kert ta det like tungt som de som har drept eller ska­det noen med bil. Mener Mar­te Svar­stad Brodt­korb  og Advo­kat­for­enin­gen at det ikke skal være straff for uakt­somt drap eller kropps­ska­de? Eller er det bare når folk dre­per eller ska­der folk med bil, at de mener det er straff nok å leve med å ha drept noen? Hvor­dan vil de for­kla­re det­te f.eks. til for­eld­re­ne som har fått et barn drept i tra­fik­ken? Gra­den av uakt­som­het er et moment i straff­ut­må­lin­gen, så man vil ta hen­syn til det­te. Men at det ikke skal være noen straff, det vil det være vans­ke­lig å svelge.

Jeg er skep­tisk til feng­sel. I en artik­kel i The Eco­nomist ble det sagt omtrent slik: “Pri­son is an expen­si­ve way to make bad peop­le wor­se”. Feng­sel bru­ker vi mot sam­fun­nets utslåt­te, som kan­skje ikke lar seg skrem­me så mye av det, eller har en man­gel­fult utvik­let evne til å ten­ke på kon­se­kven­se­ne av sine hand­lin­ger. Jeg har mer tro på all­menn­pre­ven­sjon for straff­ba­re for­hold som vi beste­bor­ge­re, som fak­tisk vil opp­le­ve det som kata­stro­fe å hav­ne i feng­sel, kan fin­ne på å begå. Fryk­ten for å hav­ne i feng­sel kan få oss til å unn­la­te å gjø­re vis­se hand­lin­ger.  Skjønt jeg tror ikke det er det­te vi ten­ker på i trafikken.

Jeg har hel­ler ingen tro på stren­ge straf­fer, selv om vi ikke kan luk­ke øyne­ne for at ofre­ne ikke vil aksep­te­re en straff de mener ikke står i et rime­lig for­hold til det de har blitt utsatt for. Det vik­ti­ge er at det rea­ge­res, at det rea­ge­res tyde­lig og at det rea­ge­res raskt. Bilis­ten som drep­te Per Egil Ref­stad, som jeg kom­mer til­ba­ke til, ble dømt til 30 dagers feng­sel, mens laste­bil­sjå­fø­ren som ryg­get ihjel jen­ta på gang- og syk­kel­vei­en på Nøt­ter­øy fikk ni måne­der. Jeg har ingen mening om straf­fens leng­de. Opp­da­gel­ses­ri­si­ko­en er også vik­tig, men det går jeg ikke nær­me­re inn på.

Kol­li­sjo­ner og påkjørs­ler omta­les gjer­ne som ulyk­ker eller uhell, omtrent som om det skul­le være noen slags natur­ka­ta­stro­fer. Det er som regel ikke ulyk­ker eller uhell, men høyst påreg­ne­li­ge føl­ger av ufor­sik­tig­het og uakt­som­het, som for høy fart etter for­hol­de­ne (f.eks. ved dår­lig sikt). Det under­lig­gen­de bud­ska­pet er “tut og kjør, om du ikke er for gal, går det bra hvis du ikke har eks­trem uflaks.”

Det som er vik­tig er å øke bevisst­he­ten om risi­ko­en i tra­fik­ken og bilis­te­nes ansvar. Om jeg har opp­fat­tet en grunn­leg­gen­de tra­fikk­re­gel i Neder­land rett, så har bilis­te­ne et til­nær­met objek­tivt ansvar. Tanke­gan­gen er at bil er far­lig, og den som beve­ger seg ut i tra­fik­ken med en så far­lig red­skap, er den som bør ha risi­ko­en for ska­der det­te måt­te med­føre og ansva­ret for føl­ge­ne av det­te. At fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter kan opp­tre ufor­ut­sig­bart, det er noe bilis­ter må ta høy­de for. Eller sagt på en annen måte: Det er bilis­te­ne som må til­pas­se seg og ta hen­syn til omgi­vel­se­ne, ikke omvendt. Det er etter mitt syn en rik­tig tilnærming.

NRKs omta­le av saken fra Dram­men og Advo­kat­for­enin­gens rolle­spill bidrar til å baga­tel­li­se­re ansvar, og gir et feil sig­nal. De som kjø­rer bil bedri­ver noe som med­fø­rer høy risi­ko, og sig­na­let bør være at man skal kjø­re med til­strek­ke­lig mar­gin. Dess­ver­re gir poli­ti­et  og media ofte feil sig­na­ler, i alle fall når bilis­ter kjø­rer på folk som syk­ler, som er det jeg har for­søkt å føl­ge med på. Medie­ne, med poli­ti­et som kil­de, unn­skyl­der bilis­te­ne og for­sø­ker å sky­ve ansva­ret over på de som syk­ler. Det er et feil sig­nal til bilis­te­ne, og det betyr at vi som syk­ler mis­ter all til­it til politiet.

Jeg begyn­te å rea­ge­re på medie­nes, og ikke minst poli­ti­ets omta­le av påkjørs­ler, sær­lig av folk som syk­ler, etter en påkjør­sel på Tvei­ta i 2009, hvor en sylist ble påkjørt og drept. NRK Øst­lands­sen­din­gen skrev bl.a. det­te, med poli­ti­et som kilde:

Syk­lis­ten kom iføl­ge vit­ner i høy has­tig­het ned Tve­ten­vei­en da han front­kol­li­der­te med en bilist som sving­te inn på bensinstasjonen.”

Vide­re:

Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syklisten,”

Syk­lis­ten som ble drept var Per Egil «Pel­la» Refs­nes, som var styrke­tre­ner ved Olym­pia­top­pen. Det var visst  den lums­ke solen som had­de skyl­den den­ne gan­gen også. De de ikke skrev, om som jeg der­for leg­ger til grunn at poli­ti­et ikke opp­lys­te, var at det var sole­klart vike­plikts­brudd fra bilis­ten. Han sving­te til venst­re foran møten­de syk­list, en alt­for van­lig årsak til kol­li­sjo­ner mel­lom syk­list og bilist. Den høye has­tig­he­ten de skrev om, vis­te seg å være under 30 km/t, et sted hvor farts­gren­sen på ste­det er 50 km/t. Bilis­ten ble sne­re, etter mitt syn helt rik­tig, dømt for uakt­somt drap.

Et drøyt år sene­re var det en lig­nen­de hen­del­se i Tøns­berg, hel­dig­vis ikke med like tra­gisk utfall. Situa­sjo­nen er den sam­me: Bilis­ten svin­ger til venst­re foran møten­de syk­list, som er et åpen­bart vike­plikts­brudd fra bilis­ten. Men det sier de ikke noe om, og vil hel­ler sky­ve ansva­ret over på syk­li­sen ved å hev­de at han kom i stor fart.

Jeg kun­ne ha nevnt man­ge fere sli­ke saker, men skal nøye meg med to av de mest åpen­ba­re. Den 30. april 2014 kun­ne vi lese i Gud­brands­dø­len:

En bil som ryg­get ut av en gara­sje i Simon Dar­res veg i Lil­le­ham­mer fikk brått en kvin­ne­lig syk­list i 50-åre­ne i siden man­dag ettermiddag.”

Jeg antar at den bilen ikke kjør­te av seg selv, slik at det var en bilist og ikke en bil som ryg­get ut av den gara­sjen. Ope­ra­sjons­le­der  Atle B. von Obst­fel­der ved Gud­brands­dal politi­dis­trikt sier det­te til avisen:

Vi har snak­ket med vit­ner, og de for­tel­ler at syk­lis­ten kom rela­tivt fort ned­over vei­en. Det kom­mer til å bli opp­ret­tet sak, slik ruti­nen er når det er per­son­ska­de, men fører­kor­tet til sjå­fø­ren er ikke beslag­lagt. Man skal være akt­på­gi­ven­de når man kjø­rer bil, men i det­te til­fel­let anser vi det ikke for å være bil­fø­re­rens feil. ”

Her er det grunn til å min­ne om  tra­fikk­reg­le­ne § 11 nr 1,  som er krystallklar:

§ 11.Rygging og vending
1. Den som ryg­ger eller ven­der, har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.”

Jeg vil star­te med å si at det er uakt­somt, egent­lig grovt uakt­somt å kjø­re en bil inn i en gara­sje slik at man må ryg­ge ut i taf­fi­kert vei. Det er også uakt­somt, og bur­de være ulov­lig å byg­ge en gara­sje slik at man kom­mer rett ut i en offent­lig vei. Men vi kan la det ligge.

Den som ryg­ger har en ube­tin­get vike­plikt for annen tra­fi­kant. Vide­re: Når utsik­ten ikke er  til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller ska­de. Reg­le­ne er helt kla­re:  Her skul­le en annen ha pas­set på. Det hol­der ikke at bilis­ten for­sik­rer seg om at det er klart når han går inn i gar­sjen for å ryg­ge ut bilen, for da kan det kom­me nye tra­fi­kan­ter. Et sole­klart og grovt vike­plikts­brudd, og like­vel pres­te­rer poli­ti­et å si at det ikke er bil­fø­re­rens feil.  Poli­ti­ets tar par­ti for bilis­te­ne. Det er håp­løst, og sen­der et sig­nal om at biis­ters vike­plikt ikke gjel­der over­for folk som sykler.

4. juni 2016 kun­ne vi lese i Asker og Bærum bud­stik­ke, under over­skrif­ten Syk­list ble ryg­get ned.

Syk­lis­ten syk­let langs Sand­viks­vei­en på Høvik da en sjå­før ryg­get ut av en inn­kjør­sel. Der­med smalt det.”

Litt len­ger nede:

De lan­det på at bilis­ten ikke kun­ne las­tes mer enn syk­lis­ten. Beg­ge bur­de vært mer opp­merk­som­me, sier ope­ra­sjons­le­der Åste Tanem.”

Bilis­ten ryg­get ut v en inn­kjør­sel, og rege­len om ryg­ging har vi alt vært inn­om. Vi kan gå vide­re til  tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, som sier at den som kom­mer ut fra en utkjør­sel har ube­tin­get vike­plikt for all annen tra­fikk på den vei­en ved­kom­men­de kjør­te ut i. Bilis­ten ryg­get ut fra en utkjør­sel. Sand­viks­vei­en er for­kjørs­vei på det aktu­el­le ste­det. Situa­sjo­nen var som føl­ger: En syk­list syk­ler i syk­kel­fel­tet på hoved­syk­kel­vei­en inn mot Oslo, en vei som er regu­lert til for­skjør­vei. En bilist ryg­ger ut av en utkjør­sel, rett ut i for­kjørs­vei­en og kol­li­de­rer med en syk­list. Det er trip­pelt vike­plikts­brudd fra bilis­ten. Like­vel pres­te­rer ope­ra­sjons­le­der Åste Tanem å si at bilis­ten kun­ne las­tes mer enn syk­lis­ten. Nok en gang sen­der poli­ti­et det sig­nal at det ikke er noen grunn til å bry seg om bilis­ters vike­plikt for syklister.

Dess­ver­re repre­sen­te­rer dis­se sake­ne rege­len, mer enn unn­ta­ke­ne. Man kan trek­ke en av to kon­klu­sjo­ner: Enten kan ikke poli­ti­et tra­fikk­reg­le­ne, og da bør de avskil­tes. Eller de set­ter dem til side mot bed­re viten­de, for å sky­ve ansva­ret over fra biis­ten til den myke tra­fi­kan­ten, i dis­se til­fel­le­ne syklsi­te­ne. Media brin­ger poli­ti­ets des­in­for­ma­sjon vide­re. Og nå har Advo­kat­for­enin­gen også med­lt seg på for å mobi­li­se­re sym­pa­ti med bilis­ten som bare har vært uhel­dig og drept et men­nes­ke i et ufor­sik­tig øyeblikk.

Han som kjør­te på og drep­te Per Egil  Refs­nes har helt sik­kert hatt det tungt etter påkjørs­len. Det har sik­kert også laste­bil­sjå­øren som ryg­get ihjel den 11 år gam­le jen­ta på en gang- og syk­kel­vei på Nøt­ter­øy. Men jeg mener like­vel at det er helt rik­tig at dis­se ble dømt for uakt­somt drap. Ut fra beskri­vel­sen, mener jeg at det­te også var rik­tig for damen i Dram­men som kjør­te i blin­de uten å redu­se­re far­ten, og drep­te en person.

Det bør etter min mening rea­ge­res stren­ge­re på far­lig opp­før­sel i tra­fik­ken, og straf­fu­må­lin­gen må bli stren­ge­re når det fører til at noen blir drept eller ska­det, selv om det kan være til­fel­dig om uakt­som­he­ten får så alvor­li­ge føl­ger eller ikke. I de eksemp­le­ne jeg har nevnt med åpen­ba­re vike­plikts­brudd hvor de hel­dig­vis ikke fikk fata­le føl­ger, bur­de det opp­lagt ha ført til fører­kort­be­slag og et kraf­tig fore­legg. Sta­dig fle­re bilis­ter teks­ter eller ser på mel­din­ger på tele­fo­nen mens de kjø­rer. Også det­te bur­de føre til fører­kort­be­slag. Å ha fører­kort er et pri­vi­le­gi­um, ikke en ret­tig­het. De som opp­trer far­lig i tra­fik­ken, bør ikke få lov til å kjø­re der.

Nes­te gang Advo­kat­for­enin­gen skal lage et lig­nen­de rolle­spill, bør de ta utgangs­punkt i saker som påkjørs­len av Per Egil Refs­nes eller laste­bil­sjå­fø­ren som ryg­get på jen­ta på Nøt­ter­øy. Eller man kan ta tak i et alvor­lig, og dess­ver­re ikke uprak­tisk spørs­mål som på tra­gisk vis ble illust­rert da ei fem år gam­mel jen­te ble drept da en mobil­kran begyn­te å skli på en gang- og syk­kel­vei ved Kris­tian­sand tid­li­ge­re i år: Hvil­ket ansvar har bygg­her­ren for mang­len­de sik­ring ved bygge­ar­bei­der, blant annet som i det­te til­fel­let. Det har vært et bety­de­lig antall drep­te ved veg­ar­beid, og fle­re døds­fall kun­ne ha vært unn­gått med bed­re sik­ring. Hvil­ket ansvar har bygg­her­ren, som i dis­se til­fel­le­ne ofte er Sta­tens veg­ve­sen? Sta­tens veg­ve­sen skri­ver i sin egen rap­port om dis­se ulykkene:

«Det­te står i kon­trast til vår vur­de­ring om at det ikke er gro­ve feil som utlø­ser ulyk­ke­ne. Vi tol­ker det slik at all skyld for ulyk­ken blir lagt på «ope­ra­tø­ren» som direk­te for­vol­der ska­den (i de fles­te til­fel­ler laste­bil­sjå­fø­ren), uten at man leter etter sys­tem­feil eller årsa­ke­ne til at ope­ra­tø­ren gjor­de feil»,

Bur­de bygg­her­ren hol­des ansvar­lig for med­virk­ning? Jeg har mer sym­pa­ti med laste­bil­sjå­fø­ren som kjø­rer på en per­son på et dår­lig sik­ret anleggs­om­rå­de når mang­len­de sik­ring i det mins­te er en med­vir­ken­de årsak, enn med damen i Dram­men som kjør­te i blinde.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email