Blindsoner og korte skjørt

Bilde på toppen, fra Wikimedia Commons. By Philmarin (Own work).  CC BY-SA 3.0. At bildet viser en bil fra DHL, er tilfeldig. Jeg er ikke kjent med at sjåfører fra DHL har vært involvert i den type påkjørsler som omtales.

Se også innlegg fra Syklistenes generalsekretær Morgan Andersen i Aftenposten. Det er ingen ny problemstilling, så jeg har kommentert det tidligere. I den tidligere saken fikk Lastebileierforbundet med seg bilistorganisasjonen Trygg Trafikk. Denne offerklandringsorganisasjonens hovedbudskap er at vi må bruke refleks og hjelm, og holde oss unna lastebiler. For bilene skal fram!

Norges Lastebileierforbund (NLF) har igjen lansert en kampanje om at jenter ikke må gå  korte skjørt, og holde trygg avstand til store og sterke menn, for å sikre seg mot å bli voldtatt.

Eller det var visst ikke akkurat slik.  Bytt ut jentene med barn og andre folk, bytt ut det korte skjøretet med sykkel og den store, sterke mannen med en mann bak rattet i en stor, sterk og farlig lastebil. Budskapet er likevel det samme: Potensielle ofre må passe seg, for ikke å bli virkelige ofre. Noen steder kan bli farlige på grunn av andre, og Lastebileiernes og Statens vegvesens budskap til syklende og fotgjengere er: Hold dere unna, dere har selv ansvaret for ikke å bli drept. I den siste kampanjen er det barn som må ta ansvaret for at de ikke blir ihjelkjørt av monsterbiler.

Statens vegvesen har kastet seg på i sin kampanje “Del veien”. Budskapet fra lastebileierne, som Statens vegvesen slutter seg til, er ikke at vi skal dele veien, men at monsterbiler skal kunne ha veien for seg selv. Sjåførene kjører i blinde, og er livsfarlige. Hold dere unna! Slike drapsmaskiner kan man ikke dele veien med, så syklistene må holde seg borte, det er budskapet fra Norges lastebileierforbundet og Statens vegvesen.

At lastebileierne vil ha veien for seg selv, fri for syklister, demonstrerte de med all tydelighet da de lanserte sin kampanse Fair transport ved å parkere en mosnterbil på Youngstorget, slik at den blokkerte en av hovedsykkeltraséene i Oslo. Jeg skulle gjerne ha visst hvem som ga dem tillatelse til dette.

Nylig sa en representant for Statens vegvesen til NRK (NRK er litt trege med å indeksere nyhetsinnslagene på TV, så jeg finner det ikke igjen), at syklisten har et stort ansvar for å holde seg unna blindsonen, eller noe i den retningen. Nei, syklistene har ikke noe ansvar, selv om de skal være klar over risikoen.

Foruroligende mange som sykler drepes av sjåfører i store lastebiler. Ja, det er sjåførene, ikke lastebilene som dreper. Lastebilene kjører ikke selv. At lastebilsjåfører dreper folk som sykler, ser særlig ut til å være et byfenomen. Jeg begynte å merke meg fenomenet da jeg plagsomt hyppig så meldinger fra London om at nok en syklist var overkjørt og drept av en sjåfør med lastebil.

I London har lastebiler og lastebilsjåfører vært involvert i halvparten av de påkjørslene hvor folk som sykler har blitt drept.  Dette til tross for at lastebiler bare utgjør 3,5% av trafikken. Så det er en enorm overrepresentasjon i påkjørsler hvor folk som sykler, drepes. 75% av påkjørslene fant sted i veikryss, 40% i lyskryss. 60% av de drepte var fanget i lastebilens blindsone.  Ingen av de drepte syklistene syklet på rødt lys. Det er ikke utenkelig at noen kunne ha reddet livet om de hadde valgt å sykle på rødt for å komme unna lastebilen.

I London har man vedtatt å forby de farligste lastebiene å kjøre inn i byen. Dessverre vil ikke det tre i kraft før om noen år, så det vil fortsatt være en del syklende som vil bli ofret på lastebilenes alter.

En norsk studie viste den samme tendensen. I vel en tredjedel av ulykkene der syklister omkom i norske byområder i årene 2000–2014, var tunge kjøretøy involvert.

77 % av alle ulykker mellom tunge kjøretøy og syklister skjedde i byområder, noe som utgjorde 3 % av alle sykkelulykker i byområder. 10 % av ulykkene mellom tunge kjøretøy og syklister i byområder hadde dødelig utfall, mot dødelig utfall i bare 0,7 % av alle andre sykkelulykker i byområder. I byområderer det påkjørsler i kryss som dominerer, mens det på landevei er påkjørsler ved passering.

Vi skal også merke oss at kvinner er overrepresentert ved slike påkjørsler. I andre sykkelulykker,  og antageligvis i ulykker generelt, er menn overrepresentert. Menn har oftere en risikoadferd enn kvinner. Men det slår ikke ut her. Tvert imot.

Hanne Kristin Rhode skriver om en annen sak:

“Det er åpenbart for alle at [navn utelatt] var på et sted hun ikke burde vært.”

Hun skriver om jenta som  anmeldte den meget omtalte voldtekten i Hemsedal i 2016. De tre påståtte voldtektsmennene ble frikjent. Akkurat denne saken skal jeg ikke diskutere. Men hun befant seg på et sted som viste seg å bli farlig for henne, i en blindsone. Hanne Kristin Rhode følger opp med dette, som hun karakteriserer som et holdningsspørsmål:

” Er det hennes eller guttas ansvar at stedet ble farlig for henne?”

Hun har en rekke andre eksempler, som jeg lar ligge.

Heather D. Heyer, som ble drept av den nynazistiske bilterroristen i Charlottesville, befant seg også på et sted som viste seg å bli farlig. Her var nok blindsonen inne i terroristbilistens hode, slik det gjerne er med den type folk.

For å vende tilbake til blindsonen: Er det syklistenes eller lastebilsjåførenes ansvar at ingen som befinner seg i blindsonen blir overkjørt og drept?

La oss bare fastslå én ting: Alle kjørende, også lastebilsjåfører, som skal svinge til høyre har vikeplikt for syklister og fotgjengere som skal rett fram. Det står uttrykkelig i trafikkreglene § 7 nr 3:

“Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.”

At man kjører i blinde, overstyrer ikke denne vikeplikten. Det er lastebilsjåføren, og kun lastebilsjåføren som har ansvaret for å forvisse seg om at det er klart før han svinger. Hvis en lastebilsjåfør kjører på og dreper en syklist han har vikeplikt for, som befant seg i blindsonen, da bør det etter min vurdering være ganske åpenbart at det er uaktsomt drap. Sjåføren vet hvor lite han ser, han kjenner risikoen, men tar sjansen, ser seg kanskje ikke godt nok for,  og kjører likevel. Syklende har like lite ansvar for ikke å bli kjørt ned av mosterbiler, som jenter har for ikke å bli voldtatt.

Den danske Havarikommissionen for vejtrafikulykker (har vi noe tilsvarende i Norge?), har laget en rapport om “Højresvingulykker lastbil/ccyclist”. Jeg merker meg med interesse dette sammendraget:

“Havarikommissionen har i 2005 analyseret 25 ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister.
Der var 13 mandlige og 12 kvindelige cyklister involveret i ulykkerne. I alt ni cyklister blev dræbt i ulykkerne. Analysen viste blandt andet, at lastbilchaufførerne i alle ulykkerne havde mulighed for at have set cyklisterne, men at de ikke havde orienteret sig grundigt nok inden svinget.  [min uth]”

Blindsonen var visst ikke så blind likevel. Hvis man kjører de samme typer lastebiler i Danmark som i Norge, så er det ikke sant at lastebilsjåføren ikke kan se de som er i blindsonen. De ser seg bare ikke grundig nok for, i alle fall gjorde de ikke det i de undersøkte “ulykkene” i Danmark. Hvis funnene som denne kommisjonen har gjort er overførbare til Norge, bygger skremselspropagandaen fra Lastebileierne og Statens vegvesen på en løgn.

Lastbiler er farlige, og i bytrafikk representerer de en stor og farlig trussel mot folk som sykler. Det virkelig skremmende ved å se skremselvideoene fra Norges Lastebileierforbund og Statens vegvesen, er å se hva slags drapsmaskiner disse lastebilene er. Disse drapsbilene kjører sjåførene i blinde. Sjåførene vet (forhåpentligvis) hva slags blindsoner de har og hvor lite de ser. Likevel kjører de, og den danske undersøkelsen som er referert ovenfor, tyder på at de kjører uten å se seg ordentlig for. Det er grovt uforsvarlig.

Det er ikke noe galt i å gjøre folk som sykler eller går oppmerksom på at store lastebiler er mye farligere enn hva de fleste av oss tror. Det er vinklingen og underteksten i blindsonevideoene som gjør dem så motbydelige: Hovedbudskapet er at syklende og gående selv har ansvaret for ikke å bli drept, og i forlengelsen av dette: Når en syklende eller en fotgjenger  blir drept av en lastebilsjåfør som kjører inn i blindsonen, så er det deres egen feil. De burde ha passet seg! Akkurat som å hevde at når ei jente blir voldtatt, er det hennes egen feil. Hun burde ha passet seg.

Det danske Rådet for Sikker Trafik har også en kampanje for å unngå denne type ulykker. Den skyver ikke ansvaret over på de potensielle ofre, og er ikke like usmakelig som de norske kampanjene.

Vi som sykler, må selvsagt tenke på vår sikkerhet, akkurat som jenter på byen (eller i bygder som Hemsedal). Det hjelper lite å si at “det var ikke min skyld” når man ligger kvestet under en lastebil, eller har blitt voldtatt på et sted som viste seg å bli farlig. En av mine leveregler når jeg sykler i trafikken, er denne: Stol aldri på at en bilist ser seg godt nok for, følger trafikkreglene eller vil overholde vikeplikten!

Våre myndigheter har en stor jobb å gjøre her, men dessverre er livene til folk som sykler lite verdt for de som styrer dette landet. Jeg vet ikke hvor mange syklende Ketil Solvik Olsen synes det er verdt å drepe for at lastebileierne og myndigheten skal spare litt penger. Men noen vil de åpenbart ofre.

Et ganske enkelt tiltak er å sette opp egne trafikklys for syklister i lyskryss. Det er ofte egne lys for fotgjengere, så der er det spørsmål om å justere intervallene. Syklister (og fotgjengere)  må få grønt lys f.eks. 10 sekunder (et nokså tilfeldig valgt tall) før bilistene får grønt. Da rekker man å komme seg over krysset, eller i det minste ut av blindsonen, før bilistene får grønt lys. Hvis det er riktig som det hevdes, at blindsonen foran en lastebil kan være fem meter, må sykkelbokser vær mer enn fem meter lange.

Jeg prøver å følge de fleste trafikkregler når jeg sykler, og jeg sykler ikke på rødt lys. I alle fall gjør jeg det bare unntaksvis, i spesielle situasjoner. Men når jeg i praksis har valget mellom egen sikkerhet og å følge reglene, da prioriterer jeg selvsagt egen sikkerhet. Har du en lastebil bak eller på siden av deg i et kryss, så kom deg over krysset så fort som mulig. Hvis det er klart, så gi blaffen i fargen på lyset, om det er et lyskryss. Det er bedre å sykle på rødt, så sant man har sett seg for og har konstatert at veien er klar, enn å vente på grønt og bli kjørt ned og drept av en lastebilsjåfør som får grønt lys samtidig.

I en del kryss får fotgjengere grønn mann før kjørende får grønt lys. Vi som sykler er kjørende, så fotgjengerlys gjelder ikke for folk som sykler, verken rød eller grønn mann. Skal vi opptre helt korrekt, skal vi som sykler vente til kjørende får grønt lys. Gi blaffen i det. Start på grønn mann, så rekker du kanskje å komme deg ut av blindsonen før lastebilen får grønt lys. Men se deg for før du krysser. Ikke stol på at det ikke kommer en bilist som velger å gi gass når det skifter til gult, og raser gjennom kysset på rødt lys.

Drapsmaskiner som Lastebileierforbundet og Statens vegvesen viser fram i sine skremselsvideoer, burde ikke få kjøre på vei med annen trafikk. Det er mulig å gjøre lastebiler sikrere på flere måter. De kan konstrueres slik at risikoen for å komme under lastebilen er mindre. Videre gir lavt førerhus bedre sikt. Den danske Havarikommisionen anbefaler dette som krav.

Videre kan man ha kameraer, sensorer og alarmer. Når jeg kjører bil, kjører jeg ofte leiebil. En side ved det er at jeg kjører veldig mange forskjellige biler, og jeg kjører alltid nye biler. Moderne biler har mange kameraer, sensorer og alarmer. Mange biler har ryggekamerer og kameraer som varsler om man kommer for nær noe foran. Men jeg har også kjørt biler som har hatt kameraer som registrerer hvis det ligger biler i blindsonen, og som utløser en alarm vis man gir signal for å skifte kjørefelt. Jeg har også kjørt biler med kameraer som registrer kant- og midtmarkering, og som har gitt alarm hvis man krysser disse.

Slike kamera-, sensor- og alarmsystemer kan man selvsagt også ha på lastebiler. Jeg går ut fra at de finnes, selv om jeg ikke har undersøkt dette. Det bør påbys, og det bør påbys at systemene skal gi alarm hvis det befinner seg noe eller noen foran eller på siden i bilens blindsone. Et kamera i seg selv, vil ikke være nok. Lastebilsjåføren som rygget ned og drepte ei 11 år gammel jente på en gang- og sykkelvei på Nøtterøy, hadde ryggekamera i bilen, men han brukte det ikke. Så en alarm må til.

Det koster sikkert noen kroner. Men lastebileierne, med myndighetenes velsigelse, foretrekker visst å drepe noen som sykler, fremfor å bruke disse pengene. De vil helt sikkert protestere mot denne beskrivelsen, og komme trekkende med sin “nullvisjon”. Men her som ellers, kommer de réelle prioriteringene til uttrykk gjennom deres handlinger, ikke gjennom det de sier. Er man ikke villig til å bruke de nødvendige penger for bedre sikkerheten, velger man heller å drepe noen. De kan se ut som om lastebileierne ikke vil installere slike systemer, og myndighetene vil ikke pålegge dem å gjøre det. Da vil de heller drepe noen.,

Man skal selvsagt bruke hodet og være forsiktig, enten man er jente ute på byen (eller på fest med kjente, hvor de fleste voldtekter skjer), eller man sykler i trafikken. Men det er alltid overgriperen, ikke offeret som er ansvarlig.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.