Blindsoner og korte skjørt

Bil­de på top­pen, fra Wiki­me­dia Com­mons. By Phil­ma­rin (Own work).  CC BY-SA 3.0. At bil­det viser en bil fra DHL, er til­fel­dig. Jeg er ikke kjent med at sjå­fø­rer fra DHL har vært involvert i den type påkjørs­ler som omtales.

Se også inn­legg fra Syk­lis­te­nes gene­ral­sek­re­tær Mor­gan Ander­sen i Aften­pos­ten. Det er ingen ny pro­blem­stil­ling, så jeg har kom­men­tert det tid­li­ge­re. I den tid­li­ge­re saken fikk Laste­bil­ei­er­for­bun­det med seg bilist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Trygg Tra­fikk. Den­ne offer­kland­rings­or­ga­ni­sa­sjo­nens hoved­bud­skap er at vi må bru­ke refleks og hjelm, og hol­de oss unna laste­bi­ler. For bile­ne skal fram!

Nor­ges Laste­bil­ei­er­for­bund (NLF) har igjen lan­sert en kam­pan­je om at jen­ter ikke må gå  kor­te skjørt, og hol­de trygg avstand til sto­re og ster­ke menn, for å sik­re seg mot å bli vold­tatt.

Eller det var visst ikke akku­rat slik.  Bytt ut jen­te­ne med barn og and­re folk, bytt ut det kor­te skjø­re­tet med syk­kel og den sto­re, ster­ke man­nen med en mann bak rat­tet i en stor, sterk og far­lig laste­bil. Bud­ska­pet er like­vel det sam­me: Poten­si­el­le ofre må pas­se seg, for ikke å bli vir­ke­li­ge ofre. Noen ste­der kan bli far­li­ge på grunn av and­re, og Laste­bil­ei­er­nes og Sta­tens veg­ve­sens bud­skap til syk­len­de og fot­gjen­ge­re er: Hold dere unna, dere har selv ansva­ret for ikke å bli drept. I den sis­te kam­pan­jen er det barn som må ta ansva­ret for at de ikke blir ihjel­kjørt av monsterbiler.

Sta­tens veg­ve­sen har kas­tet seg på i sin kam­pan­je “Del vei­en”. Bud­ska­pet fra laste­bil­ei­er­ne, som Sta­tens veg­ve­sen slut­ter seg til, er ikke at vi skal dele vei­en, men at mons­ter­bi­ler skal kun­ne ha vei­en for seg selv. Sjå­fø­re­ne kjø­rer i blin­de, og er livs­far­li­ge. Hold dere unna! Sli­ke draps­ma­ski­ner kan man ikke dele vei­en med, så syk­lis­te­ne må hol­de seg borte, det er bud­ska­pet fra Nor­ges laste­bil­ei­er­for­bun­det og Sta­tens vegvesen.

At laste­bil­ei­er­ne vil ha vei­en for seg selv, fri for syk­lis­ter, demon­strer­te de med all tyde­lig­het da de lan­ser­te sin kam­pan­se Fair trans­port ved å par­ke­re en mosn­ter­bil på Youngs­tor­get, slik at den blok­ker­te en av hoved­syk­kel­trasé­ene i Oslo. Jeg skul­le gjer­ne ha visst hvem som ga dem til­la­tel­se til dette.

Nylig sa en repre­sen­tant for Sta­tens veg­ve­sen til NRK (NRK er litt tre­ge med å indek­se­re nyhets­inn­sla­ge­ne på TV, så jeg fin­ner det ikke igjen), at syk­lis­ten har et stort ansvar for å hol­de seg unna blind­so­nen, eller noe i den ret­nin­gen. Nei, syk­lis­te­ne har ikke noe ansvar, selv om de skal være klar over risikoen.

For­uro­li­gen­de man­ge som syk­ler dre­pes av sjå­fø­rer i sto­re laste­bi­ler. Ja, det er sjå­fø­re­ne, ikke laste­bi­le­ne som dre­per. Laste­bi­le­ne kjø­rer ikke selv. At laste­bil­sjå­fø­rer dre­per folk som syk­ler, ser sær­lig ut til å være et byfe­no­men. Jeg begyn­te å mer­ke meg feno­me­net da jeg plag­somt hyp­pig så mel­din­ger fra Lon­don om at nok en syk­list var over­kjørt og drept av en sjå­før med lastebil.

I Lon­don har laste­bi­ler og laste­bil­sjå­fø­rer vært involvert i halv­par­ten av de påkjørs­le­ne hvor folk som syk­ler har blitt drept.  Det­te til tross for at laste­bi­ler bare utgjør 3,5% av tra­fik­ken. Så det er en enorm over­re­pre­sen­ta­sjon i påkjørs­ler hvor folk som syk­ler, dre­pes. 75% av påkjørs­le­ne fant sted i vei­kryss, 40% i lys­kryss. 60% av de drep­te var fan­get i laste­bi­lens blind­sone.  Ingen av de drep­te syk­lis­te­ne syk­let på rødt lys. Det er ikke uten­ke­lig at noen kun­ne ha red­det livet om de had­de valgt å syk­le på rødt for å kom­me unna lastebilen.

I Lon­don har man ved­tatt å for­by de far­ligs­te laste­bi­e­ne å kjø­re inn i byen. Dess­ver­re vil ikke det tre i kraft før om noen år, så det vil fort­satt være en del syk­len­de som vil bli ofret på laste­bi­le­nes alter.

En norsk stu­die vis­te den sam­me tenden­sen. I vel en tredje­del av ulyk­ke­ne der syk­lis­ter omkom i nors­ke byom­rå­der i åre­ne 2000–2014, var tun­ge kjøre­tøy involvert.

77 % av alle ulyk­ker mel­lom tun­ge kjøre­tøy og syk­lis­ter skjed­de i byom­rå­der, noe som utgjor­de 3 % av alle syk­kel­ulyk­ker i byom­rå­der. 10 % av ulyk­ke­ne mel­lom tun­ge kjøre­tøy og syk­lis­ter i byom­rå­der had­de døde­lig utfall, mot døde­lig utfall i bare 0,7 % av alle and­re syk­kel­ulyk­ker i byom­rå­der. I byom­råde­rer det påkjørs­ler i kryss som domi­ne­rer, mens det på lande­vei er påkjørs­ler ved passering.

Vi skal også mer­ke oss at kvin­ner er over­re­pre­sen­tert ved sli­ke påkjørs­ler. I and­re syk­kel­ulyk­ker,  og anta­ge­lig­vis i ulyk­ker gene­relt, er menn over­re­pre­sen­tert. Menn har ofte­re en risiko­ad­ferd enn kvin­ner. Men det slår ikke ut her. Tvert imot.

Hanne Kris­tin Rhode skri­ver om en annen sak:

Det er åpen­bart for alle at [navn ute­latt] var på et sted hun ikke bur­de vært.”

Hun skri­ver om jen­ta som  anmeld­te den meget omtal­te vold­tek­ten i Hem­se­dal i 2016. De tre påståt­te vold­tekts­men­ne­ne ble fri­kjent. Akku­rat den­ne saken skal jeg ikke dis­ku­te­re. Men hun befant seg på et sted som vis­te seg å bli far­lig for hen­ne, i en blind­sone. Hanne Kris­tin Rhode føl­ger opp med det­te, som hun karak­te­ri­se­rer som et holdningsspørsmål:

” Er det hen­nes eller gut­tas ansvar at ste­det ble far­lig for henne?”

Hun har en rek­ke and­re eksemp­ler, som jeg lar ligge.

Heather D. Hey­er, som ble drept av den nyna­zis­tis­ke bil­ter­ro­ris­ten i Char­lottesvil­le, befant seg også på et sted som vis­te seg å bli far­lig. Her var nok blind­so­nen inne i ter­ro­rist­bi­lis­tens hode, slik det gjer­ne er med den type folk.

For å ven­de til­ba­ke til blind­so­nen: Er det syk­lis­te­nes eller laste­bil­sjå­fø­re­nes ansvar at ingen som befin­ner seg i blind­so­nen blir over­kjørt og drept?

La oss bare fast­slå én ting: Alle kjø­ren­de, også laste­bil­sjå­fø­rer, som skal svin­ge til høy­re har vike­plikt for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re som skal rett fram. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3:

Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skul­der. Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på fortauet.”

At man kjø­rer i blin­de, over­sty­rer ikke den­ne vike­plik­ten. Det er laste­bil­sjå­fø­ren, og kun laste­bil­sjå­fø­ren som har ansva­ret for å for­vis­se seg om at det er klart før han svin­ger. Hvis en laste­bil­sjå­før kjø­rer på og dre­per en syk­list han har vike­plikt for, som befant seg i blind­so­nen, da bør det etter min vur­de­ring være gans­ke åpen­bart at det er uakt­somt drap. Sjå­fø­ren vet hvor lite han ser, han kjen­ner risi­ko­en, men tar sjan­sen, ser seg kan­skje ikke godt nok for,  og kjø­rer like­vel. Syk­len­de har like lite ansvar for ikke å bli kjørt ned av mos­ter­bi­ler, som jen­ter har for ikke å bli voldtatt.

Den dans­ke Havari­kom­mis­sio­nen for vej­trafi­k­ulyk­ker (har vi noe til­sva­ren­de i Nor­ge?), har laget en rap­port om “Høj­re­sving­ulyk­ker lastbil/ccyclist”. Jeg mer­ker meg med inter­es­se det­te sammendraget:

Havari­kom­mis­sio­nen har i 2005 ana­lyse­ret 25 ulyk­ker mel­lem høj­re­svin­gen­de last­bi­ler og ligeud­kø­ren­de cyklister.
Der var 13 mand­li­ge og 12 kvin­de­li­ge cyk­lis­ter involve­ret i ulyk­ker­ne. I alt ni cyk­lis­ter blev dræbt i ulyk­ker­ne. Ana­ly­sen vis­te blandt andet, at last­bil­chauffø­rer­ne i alle ulyk­ker­ne hav­de mulig­hed for at have set cyk­lis­ter­ne, men at de ikke hav­de ori­en­te­ret sig grun­digt nok inden svin­get.  [min uth]”

Blind­so­nen var visst ikke så blind like­vel. Hvis man kjø­rer de sam­me typer laste­bi­ler i Dan­mark som i Nor­ge, så er det ikke sant at laste­bil­sjå­fø­ren ikke kan se de som er i blind­so­nen. De ser seg bare ikke grun­dig nok for, i alle fall gjor­de de ikke det i de under­søk­te “ulyk­ke­ne” i Dan­mark. Hvis fun­ne­ne som den­ne kom­mi­sjo­nen har gjort er over­før­ba­re til Nor­ge, byg­ger skrem­sels­pro­pa­gan­da­en fra Laste­bil­ei­er­ne og Sta­tens veg­ve­sen på en løgn.

Last­bi­ler er far­li­ge, og i bytra­fikk repre­sen­te­rer de en stor og far­lig trus­sel mot folk som syk­ler. Det vir­ke­lig skrem­men­de ved å se skrem­sel­vi­deo­ene fra Nor­ges Laste­bil­ei­er­for­bund og Sta­tens veg­ve­sen, er å se hva slags draps­ma­ski­ner dis­se laste­bi­le­ne er. Dis­se draps­bi­le­ne kjø­rer sjå­fø­re­ne i blin­de. Sjå­fø­re­ne vet (for­hå­pent­lig­vis) hva slags blind­so­ner de har og hvor lite de ser. Like­vel kjø­rer de, og den dans­ke under­sø­kel­sen som er refe­rert oven­for, tyder på at de kjø­rer uten å se seg ordent­lig for. Det er grovt uforsvarlig.

Det er ikke noe galt i å gjø­re folk som syk­ler eller går opp­merk­som på at sto­re laste­bi­ler er mye far­li­ge­re enn hva de fles­te av oss tror. Det er vink­lin­gen og under­teks­ten i blind­sone­vi­deo­ene som gjør dem så mot­by­de­li­ge: Hoved­bud­ska­pet er at syk­len­de og gåen­de selv har ansva­ret for ikke å bli drept, og i for­len­gel­sen av det­te: Når en syk­len­de eller en fot­gjen­ger  blir drept av en laste­bil­sjå­før som kjø­rer inn i blind­so­nen, så er det deres egen feil. De bur­de ha pas­set seg! Akku­rat som å hev­de at når ei jen­te blir vold­tatt, er det hen­nes egen feil. Hun bur­de ha pas­set seg.

Det dans­ke Rådet for Sik­ker Tra­fik har også en kam­pan­je for å unn­gå den­ne type ulyk­ker. Den sky­ver ikke ansva­ret over på de poten­si­el­le ofre, og er ikke like usma­ke­lig som de nors­ke kampanjene.

Vi som syk­ler, må selv­sagt ten­ke på vår sik­ker­het, akku­rat som jen­ter på byen (eller i byg­der som Hem­se­dal). Det hjel­per lite å si at “det var ikke min skyld” når man lig­ger kves­tet under en laste­bil, eller har blitt vold­tatt på et sted som vis­te seg å bli far­lig. En av mine leve­reg­ler når jeg syk­ler i tra­fik­ken, er den­ne: Stol ald­ri på at en bilist ser seg godt nok for, føl­ger tra­fikk­reg­le­ne eller vil over­hol­de vikeplikten!

Våre myn­dig­he­ter har en stor jobb å gjø­re her, men dess­ver­re er liv­e­ne til folk som syk­ler lite verdt for de som sty­rer det­te lan­det. Jeg vet ikke hvor man­ge syk­len­de Ketil Sol­vik Olsen synes det er verdt å dre­pe for at laste­bil­ei­er­ne og myn­dig­he­ten skal spa­re litt pen­ger. Men noen vil de åpen­bart ofre.

Et gans­ke enkelt til­tak er å set­te opp egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter i lys­kryss. Det er ofte egne lys for fot­gjen­ge­re, så der er det spørs­mål om å jus­te­re inter­val­le­ne. Syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re)  må få grønt lys f.eks. 10 sekun­der (et nok­så til­fel­dig valgt tall) før bilis­te­ne får grønt. Da rek­ker man å kom­me seg over krys­set, eller i det mins­te ut av blind­so­nen, før bilis­te­ne får grønt lys. Hvis det er rik­tig som det hev­des, at blind­so­nen foran en laste­bil kan være fem meter, må syk­kel­bok­ser vær mer enn fem meter lange.

Jeg prø­ver å føl­ge de fles­te tra­fikk­reg­ler når jeg syk­ler, og jeg syk­ler ikke på rødt lys. I alle fall gjør jeg det bare unn­taks­vis, i spe­si­el­le situa­sjo­ner. Men når jeg i prak­sis har val­get mel­lom egen sik­ker­het og å føl­ge reg­le­ne, da prio­ri­te­rer jeg selv­sagt egen sik­ker­het. Har du en laste­bil bak eller på siden av deg i et kryss, så kom deg over krys­set så fort som mulig. Hvis det er klart, så gi blaf­fen i far­gen på lyset, om det er et lys­kryss. Det er bed­re å syk­le på rødt, så sant man har sett seg for og har kon­sta­tert at vei­en er klar, enn å ven­te på grønt og bli kjørt ned og drept av en laste­bil­sjå­før som får grønt lys sam­ti­dig.

I en del kryss får fot­gjen­ge­re grønn mann før kjø­ren­de får grønt lys. Vi som syk­ler er kjø­ren­de, så fot­gjen­ger­lys gjel­der ikke for folk som syk­ler, ver­ken rød eller grønn mann. Skal vi opp­tre helt kor­rekt, skal vi som syk­ler ven­te til kjø­ren­de får grønt lys. Gi blaf­fen i det. Start på grønn mann, så rek­ker du kan­skje å kom­me deg ut av blind­so­nen før laste­bi­len får grønt lys. Men se deg for før du krys­ser. Ikke stol på at det ikke kom­mer en bilist som vel­ger å gi gass når det skif­ter til gult, og raser gjen­nom kys­set på rødt lys.

Draps­ma­ski­ner som Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Sta­tens veg­ve­sen viser fram i sine skrem­sels­vi­deo­er, bur­de ikke få kjø­re på vei med annen tra­fikk. Det er mulig å gjø­re laste­bi­ler sik­re­re på fle­re måter. De kan kon­stru­eres slik at risi­ko­en for å kom­me under laste­bi­len er mind­re. Vide­re gir lavt fører­hus bed­re sikt. Den dans­ke Havari­kom­mi­sio­nen anbe­fa­ler det­te som krav.

Vide­re kan man ha kame­ra­er, sen­so­rer og alar­mer. Når jeg kjø­rer bil, kjø­rer jeg ofte leie­bil. En side ved det er at jeg kjø­rer vel­dig man­ge for­skjel­li­ge biler, og jeg kjø­rer all­tid nye biler. Moder­ne biler har man­ge kame­ra­er, sen­so­rer og alar­mer. Man­ge biler har rygge­ka­me­rer og kame­ra­er som vars­ler om man kom­mer for nær noe foran. Men jeg har også kjørt biler som har hatt kame­ra­er som regist­re­rer hvis det lig­ger biler i blind­so­nen, og som utlø­ser en alarm vis man gir sig­nal for å skif­te kjøre­felt. Jeg har også kjørt biler med kame­ra­er som regist­rer kant- og midt­mar­ke­ring, og som har gitt alarm hvis man krys­ser disse.

Sli­ke kamera‑, sen­sor- og alarm­sys­te­mer kan man selv­sagt også ha på laste­bi­ler. Jeg går ut fra at de fin­nes, selv om jeg ikke har under­søkt det­te. Det bør påbys, og det bør påbys at sys­te­me­ne skal gi alarm hvis det befin­ner seg noe eller noen foran eller på siden i bilens blind­sone. Et kame­ra i seg selv, vil ikke være nok. Laste­bil­sjå­fø­ren som ryg­get ned og drep­te ei 11 år gam­mel jen­te på en gang- og syk­kel­vei på Nøt­ter­øy, had­de rygge­ka­me­ra i bilen, men han bruk­te det ikke. Så en alarm må til.

Det kos­ter sik­kert noen kro­ner. Men laste­bil­ei­er­ne, med myn­dig­he­te­nes vel­si­gel­se, fore­trek­ker visst å dre­pe noen som syk­ler, frem­for å bru­ke dis­se pen­ge­ne. De vil helt sik­kert pro­te­ste­re mot den­ne beskri­vel­sen, og kom­me trek­ken­de med sin “null­vi­sjon”. Men her som ellers, kom­mer de réel­le prio­ri­te­rin­ge­ne til uttrykk gjen­nom deres hand­lin­ger, ikke gjen­nom det de sier. Er man ikke vil­lig til å bru­ke de nød­ven­di­ge pen­ger for bed­re sik­ker­he­ten, vel­ger man hel­ler å dre­pe noen. De kan se ut som om laste­bil­ei­er­ne ikke vil instal­le­re sli­ke sys­te­mer, og myn­dig­he­te­ne vil ikke påleg­ge dem å gjø­re det. Da vil de hel­ler dre­pe noen.,

Man skal selv­sagt bru­ke hodet og være for­sik­tig, enten man er jen­te ute på byen (eller på fest med kjen­te, hvor de fles­te vold­tek­ter skjer), eller man syk­ler i tra­fik­ken. Men det er all­tid over­gri­pe­ren, ikke offe­ret som er ansvarlig.

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email