George Gershwin og opphavsrett

Jeg har akku­rat kom­met hjem etter å ha hørt Oslo­fil­har­mo­ni­ens kon­sert på Slotts­plas­sen. De frem­før­te blant annet to verk av Geor­ge Gers­hwin. Rhap­sody in Blue, med den unge kine­sisk-ame­ri­kans­ke pia­nis­ten Geor­ge Li.

Han har ennå ikke fylt 22 år, så det er en pia­nist vi vil høre mer til i frem­ti­den. Sum­mer­time ble sun­get av den kana­dis­ke san­ge­ren Measha Brue­ger­gos­man.

Diri­gent var Way­ne Mar­shall.

Sist jeg så og hør­te Way­ne Mar­shall, var under en kon­sert i Frog­ner kir­ke, for en del år siden, sam­men med Ole Edvard Anton­sen. Det var etter at de had­de gitt ut pla­ten “Pul­ling Out the Stops”. Den pla­ten kom i 1994, så sann­syn­lig­vis var kon­ser­ten da eller året etter. Way­ne Mar­shall spil­te den gan­gen orgel, og om jeg hus­ker rett, også pia­no. Men den­ne gan­gen var han diri­gent, og jeg synes har var utmer­ket også i den­ne rollen.

Geor­ge Gers­hwin er en inter­es­sant kom­po­nist. Men han er også inter­es­sant i opp­havs­retts­lig sam­men­heng. Jeg bru­ker ofte de to ver­ke­ne som ble frem­ført i kveld, som eksemp­ler. Geor­ge Gers­hwin døde i 1937, før han rakk å fyl­le 39 år. Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år, slik at Geor­ge Gers­hwins musikk har vært fri fra 1. janu­ar 2008.

Men ver­den er litt mer kom­pli­sert enn som så. Da Geor­ge Gers­hwin kom­po­ner­te Rhap­sody i Blue i 1924, 26 år gam­mel, behers­ket han ikke orkes­te­ret godt nok til å arran­ge­re den for orkes­ter. Fer­de Gro­fé orkest­rer­te Rhap­sody in Blue fle­re gan­ger, først for jazz­or­kes­ter i 1924, sene­re for and­re orkes­te­re, og for sym­foni­or­kes­ter i 1942. Jeg antar at det var 1942-orkest­re­rin­gen vi fikk høre i kveld. En orkest­re­ring av et musikk­verk er, ved siden av over­set­tel­ser, stjerne­ek­sem­pe­let på bear­bei­ding av et verk.  Ånds­verk­lo­ven § 4, annet ledd, lyder:

Den som over­set­ter eller bear­bei­der et ånds­verk eller over­fø­rer det til en annen lit­te­rær eller kunst­ne­risk form, har opp­havs­rett til ver­ket i den­ne skik­kel­se, men kan ikke råde over det på en måte som gjør inn­grep i opp­havs­ret­ten til originalverket.”

Så selv om Geor­ge Gers­hwin kom­po­ner­te den ori­gi­na­le pian­over­sjo­nen i 1924, og den har vært fri fra 1. janu­ar 2008, så had­de Fer­de Gro­fé opp­havs­ret­ten til orkes­ter­ver­sjo­nen. Han døde i 1972, så hans verk er fort­satt ver­net og vil være ver­net til 1. janu­ar 2043. Så den ver­sjo­nen av Rhap­sody in Blue er ikke fri, og vil ikke være det på en del år ennå.

Man ser ald­ri ut til å bli eni­ge om hvor­vidt “Por­gy and Bess” , som Sum­mer­time er hen­tet fra, er en musi­kal eller en ope­ra, uten at det har noen betyd­ning for opp­havs­ret­ten. Den er kredi­tert Ger­or­ge og han bror Ira Gers­hwin, som døde i 1983. Det har vært van­lig å si at Ira Gers­hwin skrev teks­ten, mens Geor­ge Gers­hwin kom­po­ner­te musik­ken. Hvis det er utgangs­punk­tet, er musik­ken fri, mens teks­ten fort­satt er ver­net. Musik­ken har fle­re gan­ger vært spilt inn som instru­men­tal, bl.a. av Miles Davis.

I de sene­re år har jeg sett at det har vært opp­gitt “text and music: Ira and Geor­ge Gers­hwin”. Hvis det stem­mer at de også kom­po­ner­te musik­ken sam­men, jeg tvi­ler, men har ikke gjort noe for­søk på å under­sø­ke det­te spørs­må­let vel­dig nøye, vil musik­ken være et fel­les­verk. Om det­te sier åvl § 6, førs­te ledd, som lyder:

Er det to eller fle­re opp­havs­menn til et ånds­verk uten at de enkel­tes ytel­ser kan skil­les ut som sær­skil­te verk, erver­ver de opp­havs­rett til ver­ket i fel­les­skap.

Om verne­ti­den heter det i § 40, annet punkt­um:

For de verk som er nevnt i § 6, reg­nes de 70 åre­ne fra utlø­pet av den lengst­le­ven­de opp­havs­manns døds­år.

Hvis det er et fel­les­verk, er melo­di­en til bl.a. Sum­mer­time ver­net i 70 år etter ulø­pet av Ira Gers­hwins døds­år, alt­så fram til 1. janu­ar 2054. Jeg har ikke sett at noen har utford­ret opp­havs­ret­ten til san­ge­ne fra Por­gy and Bess og and­re av deres san­ger. Uan­sett hva som stem­mer, så er dis­se kom­po­si­sjo­ne­ne egnet til å illust­re­re opp­havs­rett til bear­bei­del­ser av verk, og til fel­les­verk. Det­te var noe av det som sur­ret rundt i hodet på vei hjem fra en flott konsert.

 

 

Print Friendly, PDF & Email