“Bilfritt” byliv — en planlagt fiasko @RaymondJohansen @sykkelioslo

Det burde være elementært:

Hvis det skal være bilfritt byliv må sentrum stenges for biltrafikk.

Etter at Oslo kommune har hausset opp “Bilfritt byliv”, måtte jeg selvsagt sykle en tur til sentrum. Jeg syklet inn Henrik Ibsens gt, som jeg pleier å gjøre når jeg sykler til sentrum. Jeg ante uråd i alle fall da jeg hadde passert den tidligere USA-ambassaden. Her var det ingen skilt eller noe annet som fortalte om “bilfritt” byliv. Biltrafikken inn mot sentrum gikk som vanlig på en lørdag.

Jeg kom til Stortingsgt, og biltrafikken gikk som den pleier å gjøre. Intet tegn til “bilfritt” byliv der.

Ned Olav Vs gate, fortsatt ingen tegn til bilfritt byliv. Da jeg svingte inn på Fridtjof Nansens plass, var det endelig satt opp noen sperringer, og plassen var i alle fall tilnærmet bilfri. Men det burde vært skiltet med “Forbudt for motorkjøretøy”, for det var vel ikke meningen at det skulle være forbudt å sykle der?

Hvorfor man ikke hadde fjernet parkerte biler, er det vanskelig å forstå.

Selvfølgelig er det også en elbilist som synes å leve i den villfarelse at vanlige trafikkregler og skilter ikke gjelder for dem.

Her fikk vi en liten andtydling av hva denne plassen kunne ha vært, om man bare hadde fått bort alle bilene. Denne plassen bør stenges permanent for biltrafikk, og det burde ha vært gjort for mange år siden.

Jeg fortsatte ned til Rådhusplassen, og merket meg først et av de mange tulleskiltene som settes opp mange steder, som minner bilister om at de har vikeplikt for busser. Men bilistene har vikeplikt for all trafikk, ikke minst for syklister.

Men som vi så på tullevideoen som Statens vegvesen laget, som de siden trakk tilbake, så bryr heller ikke ansvarlige myndigheter seg om at bilister har vikeplikt for syklende.

Min biltrafikken gikk som normatlt i Rådhusgt. Jeg ventet en stund ved Rådhusplassen, og ventet at bilister som kom Rådhusgt og svingte inn Rosenkranzgt ville få en runde rundt kvartalet før de kom tilbake. Men det gjorde de ikke. For Rosenkrantz gt var også åpen for biltrafikk.

Opp til Karl Johans gt var heldigvis stengt for biltrafikk. Det har den vært hele sommeren, og det burde den ha vært permanent.

Jeg hadde et håp om at Møllergt skulle være bilfri, siden det var annonsert musikk der. Men det var den ikke. Bilene passerte rett foran scenen.

Kongens gt, også den full av biler.

Politikerne og de som planlegger denne byen, kan si hva de vil. Enhver kan se at de som prioriteres er bilistene. Som her i Kongens gt. Når en stor del av veien er stengt pga arbeid, sørger man for at det er plass til bilistene. Andre trafikanter, som syklende, de gir man blaffen i, så de må vike. Også når det skal være “bilfritt” byliv.

Tollbugt, som skal bli bussgate, var også åpen for biltrafikk. Det er helt sykt. Den var lenge stengt pga veiarbeid, og den skal stenges for biltrafikk når bussene kommer hit. Likevel har man åpnet det som er av plass ved siden av vegarbeidene for biltrafikk. Det er pinlig dumt. Biltrafikken burde ikke ha vært sluppet inn her etter at den først ble stengt. Jeg skulle gjerne ha visst hvem som har planlagt og bestemt dette, og hva som er begrunnelsen for at det skal være lov å kjøre bil her.

Opp Rådhusgt, og over til Christiania torv, merk navnet: Christiania torv. Det har aldri vært noe torv, for det minste man må kunne kreve for at noe skal kunne kalles et torv, er at det ikke er gjennomkjøring der. Men Christiania, hva det nå bør kalles, er gjennomkjøringsgate med både busser og tungtrafikk. At man ikke hadde klart å gjøre det bilfritt den dagen det skulle være “bilfritt” byliv, viser at hele arrangementet bare har vært noe forbannet tull.

Over Fridtjof Nansens plass og opp til Karl Johans gt. Her markerte Oslo Brann- og Redningsetat “bilfritt” byliv ved fullstendig å blokkere en sykkelpassasje med bilene sine.

Jeg syklet skuffet hjem. Jeg håper  at de som har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av “bilfritt” byliv ikke er så dumme at de virkelig tror at det kunne ha blitt noe positivt av dette, så lenge de ikke har vært villige til å stenge sentrum for biltrafikk. For hvis de trodde at dette tiltaket skulle gi noe positivt til byen, da ser det mørkt ut for fremtiden.

For en uke siden var det Oslo Marathon. Når det skal være et løp, enten det er Oslo Marathon eller KK-mila, da kan man stenge sentrum for biler. Men når det “bare” er for at byens befolkning skal kunne få glede av å nyte et bilfritt sentrum, da er alt man klarer å gjøre å stenge Fridtjof Nansens plass og Karl Johans gt. En pinlig fiasko, som ethvert tenkende menneske burde kunne forutse.

Oslo kommune må ta sjansen på å stole på folk, og ikke skulle finne på så mye byliv selv. For en uke siden, var deler av Fredensborgveien stengt pga Oslo Marathon. Dermed var det bilfrie bylivet etabert der. Mer skal det ikke til: Steng gatene for biltrafikk, og folk kommer ut og skaper bylivet selv.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.