Bilfritt” byliv — en planlagt fiasko @RaymondJohansen @sykkelioslo

Det bur­de være elementært:

Hvis det skal være bil­fritt byliv må sen­trum sten­ges for biltrafikk.

Etter at Oslo kom­mu­ne har haus­set opp “Bil­fritt byliv”, måt­te jeg selv­sagt syk­le en tur til sen­trum. Jeg syk­let inn Hen­rik Ibsens gt, som jeg plei­er å gjø­re når jeg syk­ler til sen­trum. Jeg ante uråd i alle fall da jeg had­de pas­sert den tid­li­ge­re USA-ambas­sa­den. Her var det ingen skilt eller noe annet som for­tal­te om “bil­fritt” byliv. Bil­tra­fik­ken inn mot sen­trum gikk som van­lig på en lørdag.

Jeg kom til Stor­tings­gt, og bil­tra­fik­ken gikk som den plei­er å gjø­re. Intet tegn til “bil­fritt” byliv der.

Ned Olav Vs gate, fort­satt ingen tegn til bil­fritt byliv. Da jeg sving­te inn på Frid­tjof Nan­sens plass, var det ende­lig satt opp noen sper­rin­ger, og plas­sen var i alle fall til­nær­met bil­fri. Men det bur­de vært skil­tet med “For­budt for motor­kjøre­tøy”, for det var vel ikke menin­gen at det skul­le være for­budt å syk­le der?

Hvor­for man ikke had­de fjer­net par­ker­te biler, er det vans­ke­lig å forstå.

Selv­føl­ge­lig er det også en elbi­list som synes å leve i den vill­fa­rel­se at van­li­ge tra­fikk­reg­ler og skil­ter ikke gjel­der for dem.

Her fikk vi en liten and­tyd­ling av hva den­ne plas­sen kun­ne ha vært, om man bare had­de fått bort alle bile­ne. Den­ne plas­sen bør sten­ges perm­a­nent for bil­tra­fikk, og det bur­de ha vært gjort for man­ge år siden.

Jeg fort­sat­te ned til Råd­hus­plas­sen, og mer­ket meg først et av de man­ge tul­le­skil­te­ne som set­tes opp man­ge ste­der, som min­ner bilis­ter om at de har vike­plikt for bus­ser. Men bilis­te­ne har vike­plikt for all tra­fikk, ikke minst for syklister.

Men som vi så på tul­le­video­en som Sta­tens veg­ve­sen laget, som de siden trakk til­ba­ke, så bryr hel­ler ikke ansvar­li­ge myn­dig­he­ter seg om at bilis­ter har vike­plikt for syklende.

Min bil­tra­fik­ken gikk som nor­mat­lt i Råd­hus­gt. Jeg ven­tet en stund ved Råd­hus­plas­sen, og ven­tet at bilis­ter som kom Råd­hus­gt og sving­te inn Rosen­kranzgt vil­le få en run­de rundt kvar­ta­let før de kom til­ba­ke. Men det gjor­de de ikke. For Rosen­krantz gt var også åpen for biltrafikk.

Opp til Karl Johans gt var hel­dig­vis stengt for bil­tra­fikk. Det har den vært hele som­mer­en, og det bur­de den ha vært permanent.

Jeg had­de et håp om at Møl­lergt skul­le være bil­fri, siden det var annon­sert musikk der. Men det var den ikke. Bile­ne pas­ser­te rett foran scenen.

Kon­gens gt, også den full av biler.

Poli­ti­ker­ne og de som plan­leg­ger den­ne byen, kan si hva de vil. Enhver kan se at de som prio­ri­te­res er bilis­te­ne. Som her i Kon­gens gt. Når en stor del av vei­en er stengt pga arbeid, sør­ger man for at det er plass til bilis­te­ne. And­re tra­fi­kan­ter, som syk­len­de, de gir man blaf­fen i, så de må vike. Også når det skal være “bil­fritt” byliv.

Toll­bugt, som skal bli buss­gate, var også åpen for bil­tra­fikk. Det er helt sykt. Den var len­ge stengt pga vei­ar­beid, og den skal sten­ges for bil­tra­fikk når bus­se­ne kom­mer hit. Like­vel har man åpnet det som er av plass ved siden av veg­ar­bei­de­ne for bil­tra­fikk. Det er pin­lig dumt. Bil­tra­fik­ken bur­de ikke ha vært slup­pet inn her etter at den først ble stengt. Jeg skul­le gjer­ne ha visst hvem som har plan­lagt og bestemt det­te, og hva som er begrun­nel­sen for at det skal være lov å kjø­re bil her.

Opp Råd­hus­gt, og over til Chris­tia­nia torv, merk nav­net: Chris­tia­nia torv. Det har ald­ri vært noe torv, for det mins­te man må kun­ne kre­ve for at noe skal kun­ne kal­les et torv, er at det ikke er gjen­nom­kjø­ring der. Men Chris­tia­nia, hva det nå bør kal­les, er gjen­nom­kjø­rings­gate med både bus­ser og tung­tra­fikk. At man ikke had­de klart å gjø­re det bil­fritt den dagen det skul­le være “bil­fritt” byliv, viser at hele arran­ge­men­tet bare har vært noe for­ban­net tull.

Over Frid­tjof Nan­sens plass og opp til Karl Johans gt. Her mar­ker­te Oslo Brann- og Red­nings­etat “bil­fritt” byliv ved full­sten­dig å blok­ke­re en syk­kel­pas­sa­sje med bile­ne sine.

Jeg syk­let skuf­fet hjem. Jeg håper  at de som har hatt ansva­ret for plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring av “bil­fritt” byliv ikke er så dum­me at de vir­ke­lig tror at det kun­ne ha blitt noe posi­tivt av det­te, så len­ge de ikke har vært vil­li­ge til å sten­ge sen­trum for bil­tra­fikk. For hvis de trod­de at det­te til­ta­ket skul­le gi noe posi­tivt til byen, da ser det mørkt ut for fremtiden.

For en uke siden var det Oslo Marat­hon. Når det skal være et løp, enten det er Oslo Marat­hon eller KK-mila, da kan man sten­ge sen­trum for biler. Men når det “bare” er for at byens befolk­ning skal kun­ne få gle­de av å nyte et bil­fritt sen­trum, da er alt man kla­rer å gjø­re å sten­ge Frid­tjof Nan­sens plass og Karl Johans gt. En pin­lig fias­ko, som ethvert ten­ken­de men­nes­ke bur­de kun­ne forutse.

Oslo kom­mu­ne må ta sjan­sen på å sto­le på folk, og ikke skul­le fin­ne på så mye byliv selv. For en uke siden, var deler av Fre­dens­borg­vei­en stengt pga Oslo Marat­hon. Der­med var det bil­frie byli­vet eta­bert der. Mer skal det ikke til: Steng gate­ne for bil­tra­fikk, og folk kom­mer ut og ska­per byli­vet selv.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email