Statens vegvesen driter seg ut i ny video hvor man igjen klandrer offeret @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har laget en ny video i sin serie hvor hoved­bud­ska­pet er at kvin­ner som går i kor­te skjørt og tar seg den fri­het å gå ut på byen, selv har ansva­ret om de blir vold­tatt. Eller kland­rer syk­len­de som er så frek­ke at de beve­ger seg ut i tra­fik­ken,  for at de blir påkjørt av bilis­ter som kjø­rer i blin­de og bry­ter vike­plikt. Grunn­hold­nin­gen er den sam­me: Offe­ret har skyl­den, og må pas­se seg for de sto­re og ster­ke bøl­le­ne. Sta­tens veg­ve­sen laget den­ne video­en, som her har fått noen kom­men­ta­rer fra @Delveien.

Sta­tens veg­ve­sen har lagt seg fla­te, og har truk­ket video­en fra net­tet. Det hol­der ikke. De må ret­te opp ska­de­ne som har skjedd som føl­ge av deres mis­vi­sen­de pro­pa­gan­da.

Når de maser slik om den­ne blind­so­nen, kjø­rer de slik når de har en bil på sin høy­re side?

Det er fle­re ting å mer­ke seg i den­ne video­en:

Bilis­ten pas­se­rer alt­for nær syk­lis­ten. Bilis­ter skal hol­de til­strek­ke­lig avstand, iflg Sta­tens veg­ve­sen selv, 1,5 meter. Vi kan leg­ge til at etter Sta­tens veg­ve­sens egne nor­ma­ler, lages syk­kel­felt alt­for sma­le. Deres syk­kel­hånd­bok sier at de skal være 1,5 til 1,8 meter bre­de. Det er for smalt. Skal syk­kel­felt være for­svar­li­ge, må de være minst 2,25 meter bre­de. Da kan syk­lis­ten lig­ge 0,75 m fra kan­ten, og ha 1,5 meter kla­ring innen­for syk­kel­fel­tet. I sin video demon­stre­re Sta­tens veg­ve­sen hvor­dan det ikke skal gjø­res.  Hel­dig­vis har Oslo kom­mu­ne valgt ikke å føl­ge Sta­tens veg­ve­sens stan­dard, men har laget sin egen “Oslo­stan­dard”, med blant annet bre­de­re syk­kel­felt. Det gir resul­ta­ter. Fle­re syk­ler der stan­dar­den på syk­kel­felt er hevet.

Bilis­ten kjø­rer for­bi en syk­list i syk­kel­felt, og svin­ger til høy­re kort tid etter. Det er åpen­bart en bilist med svik­ten­de kort­tids­min­ne, når hun kan fin­ne på å kjø­re på den måten. Rødt kort!

Så er det vike­plik­ten: Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3:

3. Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skul­der. Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på for­tau­et.”

Det fin­nes ikke fnugg av tvil: Sta­tens veg­ve­sens bilist har vike­plikt. Vi kan også ta med § 7 nr 1:

1. Tra­fi­kant som det skal vikes for, må ikke hind­res eller for­styr­res. Den som har vike­plikt, skal tyde­lig vise det­te ved i god tid å set­te ned far­ten eller stan­se.”

Alt­så: Sta­tens veg­ves­nes bilist skal ikke hind­re syk­lis­ten, noe hun helt tyde­lig gjor­de. Hun skul­le gans­ke enkelt ha slup­pet syk­lis­ten fram. Eller egent­lig: Hun skul­le ikke ha kjørt for­bi kort tid før hun skal svin­ge til høy­re. Vi kan tren­ge et skilt som det til høy­re, som er fra bil­lan­det USA, også i Nor­ge.

Så det­te med blind­so­ner: Det er gal­skap at folk skal kun­ne kjø­re livs­far­li­ge draps­ma­ski­ner i blin­de. Det er sjå­fø­re­nes ansvar, og ingen and­res. De vet hva slags blind­sone de har, og de må se seg for. Jeg tror ikke på for­tel­lin­gen om blind­so­nen. Skjønt de størs­te blind­so­ne­ne synes å være inne i hode­ne til fol­ke­ne hos Sta­tens veg­ve­sen og i Nor­ges Laste­bil­ei­er­for­bund. For noen år siden under­søk­te den dans­ke havari­kom­mi­sjo­nen for vej­tra­fikk 25 påkjørs­ler av syk­lis­ter i “blind­sone”. Deres kon­klu­sjon var at i samt­li­ge 25 til­fel­ler kun­ne sjå­fø­ren ha sett syk­lis­ten, men de så seg ikke godt nok for. Så jeg tror ikke på “blind­so­ner”, bare på uopp­merk­som­me sjå­fø­rer.

Man kun­ne ha fjer­net dia­log og tekst i Sta­tens veg­ve­sens video, og laget den om til et eksem­pel til skrekk og advar­sel om hvor­dan bilis­ter ikke skal opp­tre i tra­fik­ken. Og kon­klu­sjo­nen bur­de vært klokke­klar: Sta­tens veg­ve­sens sjå­før bør mis­te fører­kor­tet ved å kjø­re på den måten.

Sta­tens veg­ve­sens video gir uttrykk for en grunn­hold­ning som er helt uak­sep­ta­bel. De som har hatt ansva­ret for sli­ke “infor­ma­sjons­kam­pan­jer” må få noe annet å gjø­re, som å luke midt­ra­bat­ter og maku­le­re pla­ner og vegnor­ma­ler som tiden har løpt fra for len­ge siden.  Så får Sta­tens veg­ve­sen få tak i noen and­re, som kan lage video­kam­pan­jer som adres­se­rer de vir­ke­li­ge pro­ble­me­ne:

Hvor­dan skal bilis­ter opp­fø­rer seg over­for syk­lis­ter i tra­fik­ken?

Kraf­ti­ge påmin­nel­ser om at de ikke skal svin­ge foran en syk­list, slik Sta­tens veg­ve­sens bilist gjor­de.

Kraf­ti­ge påmin­nel­ser om at vike­plikt­reg­le­ne også gjel­der over­for syk­lis­ter.

Kraf­ti­ge påmin­nel­ser om hvor­dan man kjø­rer for­bi syk­len­de, her­under at man skal ha til­strek­ke­lig avstand. Kjør for­bi som man kjø­rer for­bi en bil. Vent til det er klart, skift kjøre­felt og ikke sving inn igjen før man er helt for­bi.

Så kan de ta tak i utbred­te mis­for­stå­el­ser som at det ikke er lov å syk­le over et fot­gjen­ger­felt. Det er lov, og det er slik man best krys­ser i et fot­gjen­ger­felt som syk­list. Vide­re at det like lov å syk­le ved siden av hver­and­re som det er lov å kjø­re med tom­me bil­se­ter ved siden av hver­and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Knut San­de

  Vel­dig bra, Olav! Det er en gave for hele syk­kel­nor­ge at du skri­ver artik­ler som det­te

 • Niels Petter Liset

  Hal­lo, Olav Tor­vund. Jeg vil­le gjer­ne kom­men­te­re det du skri­ver her. Jeg er selv både syk­list og bilist, og vil selv si at jeg van­lig­vis er svært opp­tatt av å være hen­syn­full mot syk­lis­ter i tra­fik­ken (siden jeg mener det er gans­ke åpen­bart hvem som er den sva­ke part i for­hol­det mel­lom bil og syk­list …).

  Men, når det er sagt, så må jeg si at min intui­sjon om hva som er lurt å gjø­re, eller hva som er far­lig å gjø­re, stri­der gans­ke kraf­tig mot det du skri­ver her, nem­lig det du skri­ver om å kjø­re for­bi med syk­kel på høyre­si­den av biler.

  Hvis det er syk­kel­felt, så er jeg helt enig med deg, ikke noe pro­blem, den saken er opp og avgjort.

  Men når det *ikke* er syk­kel­felt, alt­så når man syk­ler “van­lig” i vei­en, da vil jeg si, basert på egner erfa­rin­ger, at det å kjø­re for­bi biler på høy­re side med syk­kel svært ofte ska­per vel­dig far­li­ge situa­sjo­ner.

  For det førs­te: Er det lov­lig? Det står jo tyde­lig i vei­tra­fikk­lo­ven at hoved­re­ge­len er at forbi­kjø­ring skal skje til venst­re.

  Om det er lov­lig eller ikke er jeg alt­så ikke sik­ker på, men det jeg mener er det vik­tigs­te, er at de fles­te bilis­ter bare pas­ser på forbi­kjø­ring på venstre­si­den (når man kjø­rer på vei med ett felt), og at forbi­kjø­rin­ger til høy­re ofte kom­mer vel­dig over­ras­ken­de på dem. Ikke for­di det ikke *kan* se på høyre­si­den, jfr. det du skri­ver om blind­sone, men for­di man/de er vant til å at forbi­kjø­ring bare skjer på venstre­si­den.

  Jeg for­sø­ker alt­så all­tid å kjø­re for­bi på venst­re side, for­di min erfa­ring er at bilis­ter da ser meg let­te­re. Inni hodet mitt, etter gans­ke man­ge år som bilist og syk­list, er det noen situa­sjo­ner som roper fare, og en slik situa­sjon er å kjø­re for­bi en bil som kjø­rer vel­dig sak­te på høyre­si­den, evnt. blin­ker for å svin­ge til høy­re. Jeg har kan­skje *rett* til å fyke for­bi, men jeg *vet* at bilis­ten ofte er vel­dig opp­tatt av å se der han/hun skal svin­ge inn, ikke om jeg kom­mer for­bi på høyre­si­den, så da svin­ger jeg hel­ler for­bi bilen på venstre­si­den enn å bli meid ned på høyre­si­den.

  Jeg mener det­te er natur­lig, en måte å være hen­syns­full i tra­fik­ken over­for bilis­ter, og å unn­gå fare for meg selv — men jeg vil alt­så gjer­ne høre hva du ten­ker om det­te. Jeg er enig med det i at på noen punk­ter må man stil­le “hardt mot hardt”, dvs. ikke vike på prin­sip­pe­ne, men etter min mening er det­te ikke et slikt punkt, da bidrar man bare til far­li­ge situa­sjo­ner.

 • Olav­Tor­vund

  Det er lov å syk­le for­bi på høy­re side. Det står eks­pli­sitt i tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 1 https://lovdata.no/forskrift/1986–03-21–747/§18

  Man skal selv­sagt opp­tre hen­syns­fullt, og det er dumt ikke å ten­ke på egen sik­ker­het. Men det er noe annet enn å kjø­re kam­pan­jer ret­tet mot poten­si­el­le offe­re.