Statens vegvesen driter seg ut i ny video hvor man igjen klandrer offeret @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har laget en ny video i sin serie hvor hoved­bud­ska­pet er at kvin­ner som går i kor­te skjørt og tar seg den fri­het å gå ut på byen, selv har ansva­ret om de blir vold­tatt. Eller kland­rer syk­len­de som er så frek­ke at de beve­ger seg ut i tra­fik­ken,  for at de blir påkjørt av bilis­ter som kjø­rer i blin­de og bry­ter vike­plikt. Grunn­hold­nin­gen er den sam­me: Offe­ret har skyl­den, og må pas­se seg for de sto­re og ster­ke bøl­le­ne. Sta­tens veg­ve­sen laget den­ne video­en, som her har fått noen kom­men­ta­rer fra @Delveien.

Sta­tens veg­ve­sen har lagt seg fla­te, og har truk­ket video­en fra net­tet. Det hol­der ikke. De må ret­te opp ska­de­ne som har skjedd som føl­ge av deres mis­vi­sen­de propaganda.

Når de maser slik om den­ne blind­so­nen, kjø­rer de slik når de har en bil på sin høy­re side?

Det er fle­re ting å mer­ke seg i den­ne videoen:

Bilis­ten pas­se­rer alt­for nær syk­lis­ten. Bilis­ter skal hol­de til­strek­ke­lig avstand, iflg Sta­tens veg­ve­sen selv, 1,5 meter. Vi kan leg­ge til at etter Sta­tens veg­ve­sens egne nor­ma­ler, lages syk­kel­felt alt­for sma­le. Deres syk­kel­hånd­bok sier at de skal være 1,5 til 1,8 meter bre­de. Det er for smalt. Skal syk­kel­felt være for­svar­li­ge, må de være minst 2,25 meter bre­de. Da kan syk­lis­ten lig­ge 0,75 m fra kan­ten, og ha 1,5 meter kla­ring innen­for syk­kel­fel­tet. I sin video demon­stre­re Sta­tens veg­ve­sen hvor­dan det ikke skal gjø­res.  Hel­dig­vis har Oslo kom­mu­ne valgt ikke å føl­ge Sta­tens veg­ve­sens stan­dard, men har laget sin egen “Oslo­stan­dard”, med blant annet bre­de­re syk­kel­felt. Det gir resul­ta­ter. Fle­re syk­ler der stan­dar­den på syk­kel­felt er hevet.

Bilis­ten kjø­rer for­bi en syk­list i syk­kel­felt, og svin­ger til høy­re kort tid etter. Det er åpen­bart en bilist med svik­ten­de kort­tids­min­ne, når hun kan fin­ne på å kjø­re på den måten. Rødt kort!

Så er det vike­plik­ten: Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3:

3. Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skul­der. Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på fortauet.”

Det fin­nes ikke fnugg av tvil: Sta­tens veg­ve­sens bilist har vike­plikt. Vi kan også ta med § 7 nr 1:

1. Tra­fi­kant som det skal vikes for, må ikke hind­res eller for­styr­res. Den som har vike­plikt, skal tyde­lig vise det­te ved i god tid å set­te ned far­ten eller stanse.”

Alt­så: Sta­tens veg­ves­nes bilist skal ikke hind­re syk­lis­ten, noe hun helt tyde­lig gjor­de. Hun skul­le gans­ke enkelt ha slup­pet syk­lis­ten fram. Eller egent­lig: Hun skul­le ikke ha kjørt for­bi kort tid før hun skal svin­ge til høy­re. Vi kan tren­ge et skilt som det til høy­re, som er fra bil­lan­det USA, også i Norge.

Så det­te med blind­so­ner: Det er gal­skap at folk skal kun­ne kjø­re livs­far­li­ge draps­ma­ski­ner i blin­de. Det er sjå­fø­re­nes ansvar, og ingen and­res. De vet hva slags blind­sone de har, og de må se seg for. Jeg tror ikke på for­tel­lin­gen om blind­so­nen. Skjønt de størs­te blind­so­ne­ne synes å være inne i hode­ne til fol­ke­ne hos Sta­tens veg­ve­sen og i Nor­ges Laste­bil­ei­er­for­bund. For noen år siden under­søk­te den dans­ke havari­kom­mi­sjo­nen for vej­tra­fikk 25 påkjørs­ler av syk­lis­ter i “blind­sone”. Deres kon­klu­sjon var at i samt­li­ge 25 til­fel­ler kun­ne sjå­fø­ren ha sett syk­lis­ten, men de så seg ikke godt nok for. Så jeg tror ikke på “blind­so­ner”, bare på uopp­merk­som­me sjåfører.

Man kun­ne ha fjer­net dia­log og tekst i Sta­tens veg­ve­sens video, og laget den om til et eksem­pel til skrekk og advar­sel om hvor­dan bilis­ter ikke skal opp­tre i tra­fik­ken. Og kon­klu­sjo­nen bur­de vært klokke­klar: Sta­tens veg­ve­sens sjå­før bør mis­te fører­kor­tet ved å kjø­re på den måten.

Sta­tens veg­ve­sens video gir uttrykk for en grunn­hold­ning som er helt uak­sep­ta­bel. De som har hatt ansva­ret for sli­ke “infor­ma­sjons­kam­pan­jer” må få noe annet å gjø­re, som å luke midt­ra­bat­ter og maku­le­re pla­ner og vegnor­ma­ler som tiden har løpt fra for len­ge siden.  Så får Sta­tens veg­ve­sen få tak i noen and­re, som kan lage video­kam­pan­jer som adres­se­rer de vir­ke­li­ge problemene:

Hvor­dan skal bilis­ter opp­fø­rer seg over­for syk­lis­ter i trafikken?

Kraf­ti­ge påmin­nel­ser om at de ikke skal svin­ge foran en syk­list, slik Sta­tens veg­ve­sens bilist gjorde.

Kraf­ti­ge påmin­nel­ser om at vike­plikt­reg­le­ne også gjel­der over­for syklister.

Kraf­ti­ge påmin­nel­ser om hvor­dan man kjø­rer for­bi syk­len­de, her­under at man skal ha til­strek­ke­lig avstand. Kjør for­bi som man kjø­rer for­bi en bil. Vent til det er klart, skift kjøre­felt og ikke sving inn igjen før man er helt forbi.

Så kan de ta tak i utbred­te mis­for­stå­el­ser som at det ikke er lov å syk­le over et fot­gjen­ger­felt. Det er lov, og det er slik man best krys­ser i et fot­gjen­ger­felt som syk­list. Vide­re at det like lov å syk­le ved siden av hver­and­re som det er lov å kjø­re med tom­me bil­se­ter ved siden av hverandre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email