Visjon Norge og Jan Hanvold misbruker opphavsrett for å kneble ytringsfrihet #heleneharepus

Penge­pre­di­kan­ten i Visjon Nor­ge, Jan Han­vold, har påbe­ropt seg opp­havs­rett for å fjer­ne mate­ria­le som han åpen­bart mis­li­ker at skal bli kjent. De har sør­get for å få twit­ter­kon­to­en @smultringer , også kjent som Hele­ne Hare­pus (der­for hashtag #helene­hare­pus), sus­pen­dert fra Twit­ter. Det­te er mis­bruk av opp­havs­rett for å sen­su­re­re og kneb­le kri­tis­ke ytrin­ger. Så langt har han dess­ver­re lyk­kes. De reg­le­ne han har påbe­ropt seg, er USAn­ske og ikke nors­ke reg­ler. Og Twit­ter inn­ret­ter seg etter USAn­ske regler.

Stor sett drei­er det seg om video­klipp som viser fram den gal­ska­pen han dri­ver med. Saken er nær­me­re omtalt her. Her er NRK Brenn­punkts pro­gram om penge­pre­di­kan­ten Jan Han­vold.

Penge­pre­di­kan­ten Jan Han­vold opp­trer som Guds selv­ut­nevn­te kas­se­rer,  som sier at gjer­ri­ge folk, alt­så de som ikke gir sto­re beløp til Jan Han­vold og hans virk­som­het, går til Helvete.

Det kun­ne ha vært inter­es­sant å få en teo­lo­gisk under­byg­gel­se av hans gjerrighetspåstander.Sjansen for hel­bre­del­se er stør­re om man gir ham 10.000 kr, enn om de gir mind­re beløp.

Man må akti­vi­se­re sin tro, sier penge­pre­di­kant Jan Han­vold. Man kan ikke bare ven­te på at noe skal kom­me dalen­de ned fra him­me­len. Man må så for å kun­ne høs­te. Bønn er alt­så ikke nok, hvis den ikke føl­ges av bety­de­li­ge bestik­kel­ser som skal kana­li­se­res gjen­nom Jan Han­vold, og har tar en stor pro­vi­sjon for å ta i mot og for­val­te de pen­ge­ne. Jeg er ikke en reli­giøs per­son, og ikke spe­si­elt bibel­kyn­dig. Men jeg kan ikke hus­ke at Jesus noen gang skal ha sagt at man må beta­le pen­ger for å få nåde fra Gud. Men penge­pre­di­kan­ter som Jan Han­vold har det med å dik­te opp sin egen gud, som de kan kana­li­se­re sine egne tan­ker og dine pen­ger gjennom.

Jan Han­vold høres ut som avlats­hand­ler Johann Tetzel, kjent for utsag­net «Når pen­ge­ne i kis­ten klin­ger, sje­len ut av skjærs­il­den sprin­ger». Vi mar­ke­rer i år at det er 500 år siden refor­ma­sjo­nen. Det var ikke minst Johann Tetzel og hans like­sin­ne­de som Jan Han­vold, som fikk Mar­tin Luther til å reagere.

Noe av det som sit­ter igjen fra sko­lens kris­ten­doms­un­der­vis­ning (det var kris­ten­dom, ikke reli­gion, RLE eller KRLE den gang jeg gikk på sko­len), kan sam­men­fat­tes i det­te, fra Johan­nes evan­ge­li­um, 3, 16:

For så høyt har Gud els­ket ver­den at han ga sin Sønn, den enbår­ne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for­tapt, men ha evig liv

Tro, ikke pen­ger eller gode gjer­nin­ger, var den enes­te vei­en til frel­se, lær­te vi. Man kan ikke å kjø­pe seg nåde ved å gi pen­ger til avlats­hand­ler Johann Tetzel eller penge­pre­di­kant Jan Han­vold. Man kan tro på det­te, eller man kan la være å tro på det. Men man skal i alle fall ikke tro på fals­ke penge­pro­fe­ter som Jan Hanvold.

Guds selv­opp­nevn­te kas­se­rer mener at hvis man beta­ler pen­ger til ham, da kan Gud kom­me til unset­ning. Men at hans gud skul­le hjel­pe ham mot kri­ti­ke­re som ikke gjør annet enn å gjen­gi det han sier, det stol­te han åpen­bart ikke på. Så sterk i tro­en er han ikke. Her måt­te han ty til advo­ka­ter. Man kan trek­ke litt ele­men­tær lær­dom fra det­te: Det er bed­re å bru­ke pen­ger på advo­ka­ter og leger, enn på Jan Han­vold, om man vil opp­nå resul­ta­ter. At han måt­te ty til noe så verds­lig, kan kan­skje tas som et tegn på at han ikke har støt­te fra den guden han påbe­ro­per seg og hev­der å repre­sen­te­re, eller at den­ne guden ikke har så stor makt likevel.

Det er det­te tøvet som Syl­vi List­haug og Ketil Sol­vik Olsen har fun­net grunn til å del­ta i. Gå ca 4 min inn i det­te for å se hva FrP-stats­rå­der fin­ner grunn til å bru­ke tiden sin til, og som de er kom­for­tab­le med å ha sine navn asso­si­ert med.

Det skal ha vært klip­pet neden­for som fikk penge­pre­di­kant Jan Han­vold til å gå av skaf­tet, og sør­ge for at @smultringer ble susepndert fra Twit­ter. Det er ikke bønn til en gud som domi­ne­rer her, men bønn til seer­ne om å sen­de pen­ger. Betal 50.000, og noe stort vil skje. Mye kan tyde på at det er let­te­re å bli bønn­hørt hos de seer­ne penge­pre­di­kan­te­ne taler til, enn hos den gud de hev­der å repre­sen­te­re. Det sto­re som da skjer, er nok bare at Jan Han­vold og Visjon Nor­ge får mer penger.

Han som sier at de som ikke gir pen­ger til ham kom­mer til Hel­ve­te, bør også min­nes om Lukas 18, 22–26:

«Én ting mang­ler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fat­ti­ge. Da skal du få en skatt i him­me­len. Kom så og følg meg!» 23 Men da man­nen hør­te det­te, ble han dypt bedrø­vet, for han var svært rik.
24 Da Jesus så hvor bedrø­vet han ble, sa han: «Hvor vans­ke­lig det er for dem som eier mye, å kom­me inn i Guds rike! 25 Det er let­te­re for en kamel å gå gjen­nom et nål­øye enn det er for en rik å kom­me inn i Guds rike.» 26 «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hør­te på. 27 Han svar­te: «Det som er umu­lig for men­nes­ker, er mulig for Gud.»

Det hører med at den­ne Guds selv­ut­nevn­te kas­se­rer tid­li­ge­re er dømt til 120 dagers feng­sel og kon­kurs­ka­ran­te­ne i for­bin­del­se med kon­kur­sen i Ny Visjon. Gud har kan­skje ikke noen revi­sor, siden Jan Hane­vold kan fort­set­te å mis­bru­ke Guds navn i sin vir­som­het som penge­pre­di­kant. Han har nok ikke fulgt det­te med å gi Kei­se­ren det kei­se­rens er, og Gud det Guds er. Han ser nok seg selv både som Gud og Kei­ser, slik at han kan behol­de det mes­te selv.

Her pri­ser den­ne mam­mons engel at folk lar seg svind­le, og sen­der pen­ger til fore­ta­ket hans.

Jeg synes det her kan være på sin plass å site­re Johan­nes evan­ge­li­um 2, 14–16, om de som gjør kir­ken (som i dag sik­kert må inklu­de­re TV-kir­ker) til en markedsplass:

På tem­pel­plas­sen fant han dem som solg­te okser, sau­er og duer, og penge­veks­ler­ne som satt der. 15 Da laget han seg en sve­pe av tau og drev dem alle ut av hel­lig­dom­men, og sau­ene og okse­ne deres med dem. Han strød­de penge­veks­ler­nes myn­ter utover og vel­tet bor­de­ne deres, 16 og til dem som solg­te duer, sa han: «Få det­te bort! Gjør ikke min Fars hus til en mar­keds­plass!»

Jeg er gans­ke sik­ker på at Jan Han­volds for­fed­re var blant de som ble jaget vekk fra Tem­pel­et den­ne gangen.

Svin­del i kris­ten­dom­mens eller and­re reli­gio­ners navn, er dess­ver­re gans­ke van­lig. Man sam­ler inn sto­re beløp fra tro­skyl­di­ge sje­ler, og sik­rer pene inn­tek­ter til seg selv, direk­te og indi­rek­te. For meg frem­står Jan Han­vold som et typisk eksem­par av arten reli­gions­svind­ler. Men selv om jeg synes hans penge­gris­ke virk­som­het er mot­by­de­lig, så er ikke det hoved­po­en­get i den­ne sam­men­hen­gen. Det­te skul­le hand­le om opp­havs­rett og ytrings­fri­het, som jeg kan gans­ke mye om, ikke om teo­lo­gi — som jeg ikke kan noe sær­lig om.

Jan Han­vold tåler ikke kri­tikk. Per­sonen bak twit­ter­sig­na­tu­ren @smultringer , len­ket til noen av Visjon Nor­ges video­er på YouT­ube, i kom­men­ta­rer på Twit­ter. Man kan fin­ne bibel­ste­der for så man­ge situa­sjo­ner. Jeg synes Johan­nes 3.20 pas­ser godt på Jan Han­volds opptreden:

For den som gjør det onde, hater lyset og kom­mer ikke til lyset, for at hans gjer­nin­ger ikke skal bli avslørt.”

Penge­pre­di­kan­ten Jan Han­vold, vil ikke at det skal kas­tes lys over hans lys­sky virk­som­het. Han er åpen­bart redd for at hans mør­ke gjer­nin­ger skal bli avslørt. Det er tyde­lig at penge­pre­di­kant Jan Han­vold stol­te mer på verds­li­ge enn gude­li­ge mak­ter, da han påbe­rop­te seg USAs Digi­tal Mil­le­ni­um Copy­right Act (DMCA), og krev­de at Twit­ter sus­pen­der­te den­ne kon­to­en, hvil­ket de gjor­de. Siden kon­to­en @smultringer er sus­pen­dert, er det i øye­blik­ket ikke mulig å få noen over­sikt over hva ved­kom­men­de fak­tisk len­ket til fra den kontoen.

Saken illust­re­rer med all mulig tyde­lig­het hvor­for vi skal være gla­de for at vi ikke har en slik “Notice and take down” regel som de har i USA. En i bes­te fall tvil­som påstand om opp­havs­retts­kren­kel­se, gjør at tje­neste­yter fjer­ner det som noen mis­li­ker. Og Twit­ter vis­te seg som ynke­li­ge kyl­lin­ger som ikke sto opp for ytrings­fri­he­ten. Det er bare å rope !!, så fjer­ner de det man ikke liker. Det er et alvor­lig pro­blem for ytringsfriheten.

Ånds­verk­lo­ven § 22 gir oss rett til å site­re fra offent­lig­gjor­te ånds­verk. Visjon Nor­ge er en TV-kanal, under Dis­covery / TV-Nor­ge para­ply­en, og video­klip­pe­ne er fra dis­se fjern­syns­sen­din­ge­ne. Det er med and­re ord ingen tvil om at de er offent­lig­gjort, med opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Vi kan der­for fritt site­re i sam­svar med god skikk og i den utstrek­ning for­må­let betin­ger. Sitat­ret­ten gir også rett til å site­re film.

Sitat­ret­ten er vik­tig for ytring­rings­fri­he­ten. Vi skal kun­ne under­byg­ge vår egen argu­men­ta­sjon bl.a. ved å site­re hva som fak­tisk ble sagt eller vist. Skal man dis­ku­te­re virk­som­he­ten til Jan Han­vold og Visjon Nor­ge, og like­sin­ne­de, har man selv­sagt rett til å site­re fra bl.a. fjern­syns­sen­din­ger for å under­byg­ge hva de fak­tisk sier og gjør. At Jan Han­vold og hans med­sam­men­svor­ne mis­li­ker det, og vil slip­pe kri­tisk søke­lys på sin virk­som­het, er uten betyd­ning. Det er nett­opp i sli­ke til­fel­ler sitat­ret­ten er sær­lig viktig.

Det er tak­tisk dumt av de som ikke øns­ker et søke­lys mot seg, å for­sø­ke seg på sen­sur av kri­tis­ke ytrin­ger. Da får man den såkal­te Strei­sand-effek­ten, Det­te fikk bl.a. Arbei­der­par­ti­et erfa­re da de for­søk­te å fjer­ne et bil­de fra en sati­risk nett­side, ved å vise til opp­havs­ret­ten. Ved sitt for­søk på sen­sur, har Jan Han­vold og Visjon Nor­ge gjort det hele til en nyhets­sak, og video­klip­pe­ne har i seg selv blitt en del av nyhe­ten. Da utvi­des ret­ten til å gjen­gi det­te. Åvl § 23a gir rett til å gjen­gi bil­der i for­bin­del­se med “dags­hen­din­ger”:

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dags­hen­ding. Det­te gjel­der like­vel ikke verk som er skapt med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting. Opp­havs­man­nen har krav på veder­lag med mind­re det gjel­der dags­hen­ding knyt­tet til det ver­ket som gjen­gis.

Når det aktu­el­le ver­ket er nyhets­sa­ken, som video­klip­pe­ne er, kan de gjen­gis uten at det må inn­hen­tes sam­tyk­ke, og uten at man behø­ver å beta­le veder­lag. Den bestem­mel­sen gjel­der bil­der, ikke film. Men film (og video) er dek­ket av åvl § 25.

Når frem­fø­ring eller vis­ning av et verk inn­går som ledd i dags­hen­ding og den­ne kring­kas­tes eller gjen­gis ved film, kan kor­te avsnitt av ver­ket, eller hele ver­ket hvis det er av lite omfang, tas med ved gjen­gi­vel­sen. Når frem­fø­rin­gen eller vis­nin­gen av ver­ket bare utgjør en del av bak­grun­nen eller på til­sva­ren­de måte spil­ler en under­ord­net rol­le i for­hold til hoved­em­net for repor­ta­sjen, kan hele ver­ket gjen­gis.

Jan Han­volds og Visjon Nor­ges sen­sur­for­søk, gjør at de aktu­el­le video­klip­pe­ne inn­går som ledd i en dags­hen­ding, og da kan man gjen­gi kor­te avsnitt og i noen til­fel­ler hele ver­ket, uan­sett hva Jan Han­vold og Visjon Nor­ge måt­te mene i sakens anledning.

Jeg kjen­ner ikke USAs opp­havs­rett i detalj. Men også der man man site­re under deres “fair use” regel. Jeg tror ikke at Twit­ter har gjort noen vur­de­ring av kra­ve­ne fra Jan Han­vold og Visjon Nor­ge, men bare har latt seg skrem­me av litt kvitring.

Vi kan leg­ge til det­te. En del av video­ene er lagt ut på YouT­ube av Visjon Nor­ge selv, eller f.eks. av det kris­ten­re­ak­sjo­næ­re stor­mø­tet «Oslo sym­po­si­um». Når man gjør en video til­gjen­ge­lig på YouT­ube aksep­te­rer man YouT­u­bes vil­kår. I dis­ses pkt 8.1 bok­stav B, står det at den som pub­li­se­rer noe på YouT­ube, gir

til enhver bru­ker av Tje­nes­ten; en ver­dens­om­spen­nen­de, ikke-eks­klu­siv, veder­lags­fri lisens til å få til­gang til ditt Inn­hold via Tje­nes­ten, og til å bru­ke, repro­du­se­re, dis­tri­bu­ere, lage avle­de­de verk av, vise og frem­føre slikt Inn­hold i den utstrek­ning det til­la­tes av Tje­nes­tens funk­sjo­na­li­tet og dis­se Vilkårene.”

Når Visjon Nor­ge, Oslo Sym­po­si­um eller and­re har lagt ut video på YouT­ube, har vi ikke bare rett til å site­re. Vi har rett til å bru­ke, repro­du­se­re og dis­tri­bu­ere det­te i sin helhet.

I min opp­havs­retts­un­der­vis­ning og ytrings­fri­hets­un­der­vis­ning har jeg pleid å bru­ke Scien­to­logi­kir­ken som eksem­pel på noen som mis­bru­ker opp­havs­rett (og and­re ret­tig­he­ter), for å kneb­le kri­ti­ke­re. Nå har­Vi­sjon Nor­ge og Jan Han­vold gitt meg et nytt eksem­pel, eksemp­ler som lar seg illust­re­re med video­klipp som viser gal­ska­pen. Til nå har jeg pleid å bru­ke fil­men “Kon-Tiki” og omta­len av Her­man Wat­zin­ger som eksem­pel på at fil­men inn­går som et ledd i dags­hen­din­gen. Nå kan jeg sup­ple­re med penge­pre­di­kant Jan Hane­vold og Visjon Norge.

Print Friendly, PDF & Email