Hva skjer i Henrik Ibsens gate? @sykkelioslo

I de siste ukene har det vært diverse graving i Henrik Ibsens gate. Etter kommunens offentliggjorte planer skal det her bygges sykkelfelt på begge sider som en del av etableringen av byrute 5 for sykkel. Det er nedleggelsen av trikkeholdeplasse “Slottsparken” som har frigjort plass til sykkelfelt. Man kan mene mye om Ruters iver etter å legge ned holdeplasser. Men den diskusjonen skal jeg la ligge.

Det så lenge ganske lovende ut. Langs Slottsparken er det et veldig bredt fortau. Unødvendig bredt, etter min vurdering. Det er ikke stor fotgjengertrafikk på denne siden av Henrik Ibsens gate. Mitt inntrykk er at fotgjengere foretrekker å gå på den siden hvor det er butikker, bortsett fra i perioder høst og vår da det er sol langs Slottsparken, mens fortauet på den andre siden ligger i skyggen. Langs Slottsparken er det gjerne flere som sykler enn som går.

Kantsteinen langs fortauet var fjernet, og det var gravd opp et stykke inn på fortauet. Men må har de lagt kantsteinen tilbake akkurat der den lå. De lager også en betongkant mot trikkeskinnene. Jeg er tilhenger av at trikken (og bussene) kan kjøre på en egen trasé hvor de ikke hindres av alle bilistene som inisterer på å oppta plass til seg, en ekstra lenestol og en tom sofa, som de drasser rundt på i rushtrafikken. Egne traséer, og å fjerne meningsløse hindre, er et langt bedre tiltak for å få opp reisehastigheten enn å legge ned holdeplasser.

Men resultatet er at det blir smalt mot Slottsparken, periodevis så smalt at en bil ikke kan passere en syklist på en forsvarlig måte.

I tillegg lager man de idiotiske innsnevringene ved hvert fotgjengerfelt som gjør at syklende alltid vil bli skviset at MGIF-bilister, med mindre man legger seg ut i midten av kjørefeltet så langt foran innsnevringen at bilistene ikke kommer forbi. I dag hadde jeg en nesten overraskende tålmodig taxi bak meg fra den siste innsnevringen, til rundkjøringen ved Parkveien, en strekning som er for smal til at bilisten kan passere på forsvarlig vis.

Slik det ser ut nå, ser det ut som om denne ombyggingen vil gjøre det verre å sykle på Slottsparksiden av Henrik Ibsens gate, enn det har vært til nå. Når man ser slik, blir det nesten som et mareritt om at FrP og Peter N Myhre har gjeninntatt byrådskontorene. Vi får håpe at det bare er et Halloween-utspill fra Oslo kommune, og at de sørger for at dette blir gjort ordentlig.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.