Hva skjer i Henrik Ibsens gate? @sykkelioslo

I de sis­te uke­ne har det vært diver­se gra­ving i Hen­rik Ibsens gate. Etter kom­mu­nens offent­lig­gjor­te pla­ner skal det her byg­ges syk­kel­felt på beg­ge sider som en del av etab­le­rin­gen av byrute 5 for syk­kel. Det er ned­leg­gel­sen av trikke­holde­plas­se “Slotts­par­ken” som har fri­gjort plass til syk­kel­felt. Man kan mene mye om Ruters iver etter å leg­ge ned holde­plas­ser. Men den dis­ku­sjo­nen skal jeg la ligge.

Det så len­ge gans­ke loven­de ut. Langs Slotts­par­ken er det et vel­dig bredt for­tau. Unød­ven­dig bredt, etter min vur­de­ring. Det er ikke stor fot­gjen­ger­tra­fikk på den­ne siden av Hen­rik Ibsens gate. Mitt inn­trykk er at fot­gjen­ge­re fore­trek­ker å gå på den siden hvor det er butik­ker, bort­sett fra i peri­oder høst og vår da det er sol langs Slotts­par­ken, mens for­tau­et på den and­re siden lig­ger i skyg­gen. Langs Slotts­par­ken er det gjer­ne fle­re som syk­ler enn som går.

Kant­stei­nen langs for­tau­et var fjer­net, og det var gravd opp et styk­ke inn på for­tau­et. Men må har de lagt kant­stei­nen til­ba­ke akku­rat der den lå. De lager også en betong­kant mot trikke­skin­ne­ne. Jeg er til­hen­ger av at trik­ken (og bus­se­ne) kan kjø­re på en egen tra­sé hvor de ikke hind­res av alle bilis­te­ne som inis­te­rer på å opp­ta plass til seg, en eks­tra lene­stol og en tom sofa, som de dras­ser rundt på i rush­tra­fik­ken. Egne trasé­er, og å fjer­ne menings­løse hind­re, er et langt bed­re til­tak for å få opp reise­has­tig­he­ten enn å leg­ge ned holdeplasser.

Men resul­ta­tet er at det blir smalt mot Slotts­par­ken, peri­ode­vis så smalt at en bil ikke kan pas­se­re en syk­list på en for­svar­lig måte.

I til­legg lager man de idio­tis­ke inn­snev­rin­ge­ne ved hvert fot­gjen­ger­felt som gjør at syk­len­de all­tid vil bli skvi­set at MGIF-bilis­ter, med mind­re man leg­ger seg ut i midt­en av kjøre­fel­tet så langt foran inn­snev­rin­gen at bilis­te­ne ikke kom­mer for­bi. I dag had­de jeg en nes­ten over­ras­ken­de tål­mo­dig taxi bak meg fra den sis­te inn­snev­rin­gen, til rund­kjø­rin­gen ved Park­vei­en, en strek­ning som er for smal til at bilis­ten kan pas­se­re på for­svar­lig vis.

Slik det ser ut nå, ser det ut som om den­ne ombyg­gin­gen vil gjø­re det ver­re å syk­le på Slotts­park­si­den av Hen­rik Ibsens gate, enn det har vært til nå. Når man ser slik, blir det nes­ten som et mare­ritt om at FrP og Peter N Myh­re har gjen­inn­tatt byråds­kon­to­re­ne. Vi får håpe at det bare er et Hal­low­e­en-utspill fra Oslo kom­mu­ne, og at de sør­ger for at det­te blir gjort ordentlig.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email