Mye tøv i appell fra bompengeaksjonistene.

Bilde på toppen: Konstanchin CC BY-SA 4.0

Aksjonsgruppen “Vi vil ha mer forurensning”, “la oss kjøre så mye vi vil, forurensning er bra” har hatt en markering foran Stortinget. Skal vi være korrekte, kaller gruppen seg visst “JA til miljø, NEI til økning av bompenger!” Men realiteten i det de står for, er at de vil kunne opptre miljøskadelig, så dette med “Ja til miljø” kan vi bare se bort fra. Ifølge Vårt Oslo hadde 1600 mennesker samlet seg foran Stortinget. Andre rapporterer om færre folk. Jeg var ikke der, og har ingen mening om akkurat det. De krever folkeavstemming, som jeg kommer tilbake til på slutten av denne kommentaren.

Appellen fra lederen Cecilie Lyngby (gjengitt i sin helhet i Vårt Oslo) inneholdt stort sett krav om å kunne kjøre fossilbil i Oslo, uten å betale bompenger. Så mye for miljøet. Alle påstander i appellen avsluttes med: Aksepterer vi dette?

Continue reading Mye tøv i appell fra bompengeaksjonistene.

Fest i Flåklypa, dommen om Il Tempo Gigante

Høyesterett ga Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark mehold i konflikten med Caprino om rettighetene til “Il Tempo Gigante”. Dommen er tilgjengelig på Høyesteretts nettsider.

Først en bemerkning om norske domstoler, for de som ikke er fortrolige med systemet: I Norge har vi generelle domstoler, og nesten ingen spesialdomstoler. Norske dommere er generalister, og behandler alle typer saker. Man velger ikke dommere til den enkelte sak ut fra ha saken handler om. Det er et rotasjonssystem som gjør at det blir tilfeldig hvem som får hvilke sakstyper.

I denne saken var høyesterettsdommer Arne Ringnes førstvoterende  denne saken, hvilket vil si at det er han som har formulert dommen. Arne Ringnes har lenge vært en av Norges fremste eksperter på opphavsrett. Jeg synes det er bra at det var en dommer med god innsikt i opphavsrett som formulerte denne dommen. Det er en grundig og velskrevet dom, som gir en god gjennomgang av de spørsmål som dommen reiser. Så til innholdet i denne dommen.

Hovedproblemstillingene kan oppsummeres slik:

Continue reading Fest i Flåklypa, dommen om Il Tempo Gigante

En dom om syklist påkjørt i lastebilens blindsone @lastebileier @tryggtrafikk @presserom

Borgarting lagmannsrett avsa 12. oktober 2017 dom i en sak hvor en syklist var blitt påkjørt av en lastebilsjåfør, og alvorlig skadet. Syklisten befant seg i lastebilsjåførens blindsone.

Lastebilsjåføren ble dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kr, for uaktsomt å ha påført en person alvorlig skade. Han ble dømt etter straffeloven (1902) § 238 og veitrafikkloven § 3.

Sykisten ble ikke tilkjent oppresining for ikke økonomisk skade. For at man skal bli tilkjent oppresning, må skadevolder, her lastebilsjåføren, ha opptrådt grovt uaktomt. Et flertall på 6 dommere mente, under tvil, at han ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt, mens et mindretall på en mente at det var grovt uaktsomt.

Påkjørselen fant sted i krysset Kirkeveien / Middelthuns gt, ved Frogner stadion.

[mappress mapid=”89″]

I disse tider hvor Norges Lastebileierforbund og Trygg Trafikk synes å være på en landsomfattende turné for å skremme voksne og barn, og fortelle dem, dog uten å si akkurat det eksplisitt, at de selv har ansvaret om de blir kjørt ned. Noen av de senere stopp på turneen har vært Fana og Slependen. De må passe seg, for de som kjører disse monstrene av noen drapsmaskiner på norske veier kjører i blinde. Og det verste av alt: De vil ikke se.

Continue reading En dom om syklist påkjørt i lastebilens blindsone @lastebileier @tryggtrafikk @presserom