Fest i Flåklypa, dommen om Il Tempo Gigante

Høyesterett ga Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark mehold i konflikten med Caprino om rettighetene til “Il Tempo Gigante”. Dommen er tilgjengelig på Høyesteretts nettsider.

Først en bemerkning om norske domstoler, for de som ikke er fortrolige med systemet: I Norge har vi generelle domstoler, og nesten ingen spesialdomstoler. Norske dommere er generalister, og behandler alle typer saker. Man velger ikke dommere til den enkelte sak ut fra ha saken handler om. Det er et rotasjonssystem som gjør at det blir tilfeldig hvem som får hvilke sakstyper.

I denne saken var høyesterettsdommer Arne Ringnes førstvoterende  denne saken, hvilket vil si at det er han som har formulert dommen. Arne Ringnes har lenge vært en av Norges fremste eksperter på opphavsrett. Jeg synes det er bra at det var en dommer med god innsikt i opphavsrett som formulerte denne dommen. Det er en grundig og velskrevet dom, som gir en god gjennomgang av de spørsmål som dommen reiser. Så til innholdet i denne dommen.

Hovedproblemstillingene kan oppsummeres slik:

Continue reading Fest i Flåklypa, dommen om Il Tempo Gigante