Mye tøv i appell fra bompengeaksjonistene.

Bil­de på top­pen: Kon­stan­chin CC BY-SA 4.0

Aksjons­grup­pen “Vi vil ha mer for­urens­ning”, “la oss kjø­re så mye vi vil, for­urens­ning er bra” har hatt en mar­ke­ring foran Stor­tin­get. Skal vi være kor­rek­te, kal­ler grup­pen seg visst “JA til mil­jø, NEI til økning av bom­pen­ger!” Men rea­li­te­ten i det de står for, er at de vil kun­ne opp­tre miljø­ska­de­lig, så det­te med “Ja til mil­jø” kan vi bare se bort fra. Iføl­ge Vårt Oslo had­de 1600 men­nes­ker sam­let seg foran Stor­tin­get. And­re rap­por­te­rer om fær­re folk. Jeg var ikke der, og har ingen mening om akku­rat det. De kre­ver folke­av­stem­ming, som jeg kom­mer til­ba­ke til på slut­ten av den­ne kommentaren.

Appel­len fra lede­ren Ceci­lie Lyng­by (gjen­gitt i sin hel­het i Vårt Oslo) inne­holdt stort sett krav om å kun­ne kjø­re fos­sil­bil i Oslo, uten å beta­le bom­pen­ger. Så mye for mil­jø­et. Alle påstan­der i appel­len avslut­tes med: Aksep­te­rer vi dette?

Det var en del anek­to­tis­ke bevis på hvor ille det har blitt. Byen har blitt ule­ve­lig for man­ge men­nes­ker, sa Ceci­lie Lyng­by. At byen ikke er til å leve i, ser vi hver dag i de alt­for få gåga­te­ne vi har i den­ne byen. Alle vet at folk helst vil opp­hol­de seg i gater med mye bil­tra­fikk, som Møl­lergt, Råd­hus­gt, osv. Alle kan se hvor­dan det blomst­rer i de gate­ne. Karl Johans gata fra Eger­to­gert til Jern­bane­tor­get og Torggt er, som alle vet, folke­tom­me ørke­ner hvor det ikke er liv eller han­del. Bog­stad­vei­en, handle­ga­ten for de sis­te dagers bil­hel­li­ge, taper ter­reng. Folk er ikke inter­es­sert i å opp­hol­de seg i en gate domi­nert av bil­tra­fikk, og da hand­ler de hel­ler ikke der.

Så er det mye tøv. Som dette:

Ver­dens seks­ten størs­te con­tai­ner­skip slip­per ut like mye nox som ver­dens bil­park til sammen!”

Jeg lurer på hvor hun har hen­tet slikt fra. Nå skal man være litt var­som med å base­re seg på mas­ter­opp­ga­ver. Men i den­ne, skre­vet av End­re Lajord ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, frem­går det at skips­far­ten står for ca 40% av NOX-utslipp i Nor­ge. Det gjel­der sam­let skips­fart, ikke 16 con­tai­ner­skip. Tall fra Miljø­di­rek­to­ra­tet viser at NOX-utslipp i Nor­ge i 2016 for­del­te seg omtrent slik: Luft­fart, sjø­fart og fiske 9,92 kilo­tonn, ned fra 94,34 kilo­tonn i 1999. Vei­tra­fikk: 29,04 kilo­tonn, ned 53,74 kilo­tonn i  1999, Olje- og gass­ut­vin­ning: 45,34 kilo­tonn, opp fra 38,49 i 1999 (topp på 48,82 i 2007), Indu­stri og berg­verk 17,17 kilo­tonn, ned fra 25,26 i 1999. Som vi ser, står vei­tra­fik­ken i Nor­ge for nes­ten tre gan­ger så sto­re utlipp av NOX som luft­fart, skips­fart og fiske til sam­men. Den nevn­te mas­ter­opp­ga­ven er fra 2007, og Miljø­di­rek­to­ra­te­tets tall viser at NOX-utslipp fra skips­fart, luft­fart og fiske (tal­le­ne er dess­ver­re ikke brutt ned på de enkel­te sek­to­rer) er redu­sert med nær 90% siden 2007, mens utslipp fra vei­tra­fikk er redu­sert med noe i under­kant av 40%.

Så vi kan uten for­be­hold kon­klu­de­re med at Ceci­lie Lyng­bys påstand er tøv.

Det er tyde­lig at det­te er et eksem­pel på det Oslo som var, og som Ceci­lie Lyng­by og hen­nes med­ak­sjo­nis­ter drøm­mer seg til­ba­ke til:

Ceci­lie Lyng­by synes sik­kert også det er helt for­fer­de­lig at Råd­hus­plas­sen har blitt bil­fri, og drøm­mer seg til­ba­ke til dette:

Av anek­to­te­ne, gjen­gir jeg denne:

Jeg fikk en tele­fon fra en stor butikk her i sen­trum som for­tal­te at omset­nin­gen i butik­ke­ne ald­ri har vært så lav som nå. De har dager med null kro­ner i omsetning.”

Hvis det er en butikk i sen­trum som har basert sin for­ret­nings­stra­te­gi på kun­der i bil, da kan det hen­de de sli­ter. Sli­ke butik­ker hører gans­ke enkelt ikke hjem­me i sen­trum. De bur­de ha sett hvor­dan ikke bare Oslo, men byer gene­relt utvik­ler seg, og flyt­tet ut for len­ge siden. Når hun ikke en gang sier hvil­ken eller hva slags butikk det­te er, da kan man ikke ta det seriøst.

Man­ge butikk­ty­per har for­svun­net fra sen­trum. Det er ikke mang­len­de mulig­he­ter til å kjø­re bil, som er grun­nen til det­te. Mitt favo­ritt­ek­sem­pel er møbel­bu­tik­ke­ne. Før kal­te man Møl­lergt for Møbel­ga­ten. Nå er det ikke man­ge møbel­bu­tik­ker igjen. Jeg kom­mer på to. Det var nok ikke først og fremst man­gel på par­ke­ring som gjor­de at A‑møbler flyt­tet fra sine gans­ke tran­ge loka­ler i Møl­lergt til sitt møbel­vare­hus på Alna­bru. Møb­ler tar plass, og plass er man­gel­vare, og ikke minst dyrt. Vi kan nok si det sam­me om Oster­haug­ga­tens tre­va­re, Thaug­land m.fl. De tren­ger først og fremst stor plass, og det fin­ne rman ikke i sen­trum. i sen­trum. I sen­trum må vi reg­ne med å fin­ne butik­ker som sel­ger varer med høy pris i for­hold til volu­met. Det er ikke til­fel­dig at et loka­le som en gang huset en møbel­bu­tikk har blitt over­tatt av en foto­bu­tikk, som typisk sel­ger dyre, og lite plass­kre­ven­de varer.

Så er det en del om elbi­ler og strøm­nett, som jeg ikke har gid­det å fakta­sjek­ke. Jeg er ingen elbi­l­en­tu­si­ast, men argu­men­ta­sjo­nen fra Ceci­lie Lyng­by, gir jeg ikke mye for.

Som en slags opp­sum­me­ring, sier Ceci­le Lyng­by dette:

Vi kan ikke len­ger sit­te og se på at de gri­per inn i våre liv, tvin­ger oss til sto­re end­rin­ger. Folk flyt­ter fra Oslo! Byen vår er ikke len­ger hva den var!”

Det er sik­kert noen som flyt­ter fra Oslo, sik­kert også noen som flyt­ter av hen­sy til sin aller kjæ­res­te: Bilen. Men en av Oslos sto­re utford­rin­ger har vært at så man­ge flyt­ter til Oslo. Ver­den end­rer seg og det gjør byen, og vi må end­re oss for å hen­ge med i det­te. Byen vår er ikke len­ger hva den var, men det har den hel­ler ald­ri vært.

Ceci­lie Lyng­by avslut­ter med dette:

Fem pro­sent av inn­byg­ge­re skal til for at en folke­av­stem­ning må hol­des! Vi har langt over fem pro­sent i dag!”

Hun utford­rer Oslo kom­mu­ne til å hol­de folke­asvtem­ming. Det var i utgangs­punk­tet det­te som fikk meg til å gri­pe til tas­ta­tu­ret, etter å ha fått noen spørs­mål om det­te på Twitter.

I kom­mune­lo­ven § 39b kan vi lese dette:

Loka­le folkeavstemninger
1. Kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get kan selv bestem­me at det skal avhol­des råd­gi­ven­de loka­le folkeavstemninger.
2. Kom­mu­ne­ne og fyl­kes­kom­mu­ne­ne plik­ter å rap­por­te­re de opp­lys­nin­ger som depar­te­men­tet fin­ner er nød­ven­dig for å offent­lig­gjø­re infor­ma­sjon om loka­le folkeavstemninger.”

Kom­mue­sty­ret eller fyl­kes­tin­get kan bestem­me at det skal avhol­des råd­gi­ven­de folke­av­stem­nin­ger. Det­te kjen­ner vi fra alle folke­av­stem­min­ge­ne om kom­mune­re­for­men, og fra avstem­min­gen i Oslo om man skul­le søke OL.

Jeg fin­ner ikke noe om at inn­byg­ger­ne kan kre­ve folke­av­stem­ming, i den for­stand at kom­mu­nen vil være plik­tig til å avhol­de en slik. Hvor hun har fått sine fem pro­sent fra, vet ikke jeg. Jeg fin­ner ikke noe slikt. Kil­den er sann­syn­lig­vis den sam­me som kil­den for tal­le­ne om NOX-utslipp fra skip.

Kom­mune­lo­ven § 39a har bestem­mel­ser om inn­byg­ger­for­slag. Her står det i nr 1:

” Inn­byg­ger­ne i kom­mu­nen eller fyl­ket kan frem­me for­slag som gjel­der kom­mu­nens eller fyl­kes­kom­mu­nens virk­som­het. Kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get plik­ter selv å ta stil­ling til for­sla­get der­som minst 2 pro­sent av inn­byg­ger­ne står bak for­sla­get. Like­vel er 300 under­skrif­ter i kom­mu­nen eller 500 i fyl­ket all­tid til­strek­ke­lig. Kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get tar selv stil­ling til om for­sla­get gjel­der kom­mu­nens eller fyl­kes­kom­mu­nens virksomhet.”

Det enes­te man kan kre­ve er at saken blir behand­let i kom­mune­sty­ret eller fyl­kes­tin­get. Det er noen spørs­mål her som jeg ikke går inn på. Oslo er både fyl­ke og kom­mu­ne, og bysty­ret fun­ge­rer både som fyl­kes­ting og kom­mune­sty­ret. Om det da kre­ves 300 eller 500 under­skrif­ter, har jeg ikke noen mening om. Men om Ceci­lie Lyng­by kla­rer å sam­le dis­se under­skrif­te­ne (likes eller med­lem­mer i en grup­pe på Face­bo­ok, hol­der ikke), så kan hun ikke kre­ve annet enn at bysty­ret i Oslo skal ta stil­ling til om de vil avhol­de en folke­av­stem­ming, noe det gans­ke sik­kert ikke vil være fler­tall for i den­ne saken.

Jeg har hel­ler ikke satt meg vel­dig grun­dig inn i bom­penge­sa­ken. Men om jeg har for­stått det rett, er noen kom­mu­na­le, noen er en del av Oslo­pak­ke 3, som er frem­for­hand­let mel­lom Sta­ten, Akers­hus fyl­ke og Oslo. Så bom­pen­ger er i alle fall ikke noe som bare gjel­der Oslos virksomhet.

Print Friendly, PDF & Email