Luften siver ut av bitcoinballongen

Kur­sen på bit­co­in gikk nå under 10.000 USD. Det er ikke så len­ge siden kur­sen var over 20.000 USD.

Intet tre vokser inn i him­me­len. Det er en lær­dom som noen har vans­ke­lig for å ta til seg. Det gjel­der selv­føl­ge­lig også for bit­co­in. Bob­len klar­te å pas­se­re den neder­lands­ke tuli­pan­bob­len, før den nå er i ferd med å syn­ke sam­men, selv om vi ikke har sett en full­sten­dig sprekk — i alle fall ikke ennå.

Bun­nen er nep­pe nådd, selv om det er vans­ke­lig å si hvor langt ned den skal. Mar­ke­dets psy­ko­lo­gi er gans­ke enkel. Nå går det ned­over. De som sit­ter med posi­sjo­ner i bit­co­in vil for­sø­ke å ta gevinst i den den grad det er mulig. De som lot seg lok­ke til å kjø­pe til en høy kurs, vil for­sø­ke å begren­se sitt tap. Det betyr at man­ge vil sel­ge, og få vil kjø­pe. Det kom­mer til å sen­de kur­sen ytter­li­ge­re ned. Noen vil sik­kert bli sit­ten­de med sine posi­sjo­ner, i håp om at kur­sen skal ta seg opp igjen. Det kan også være noen som ten­ker at det­te må være et guns­tig tids­punkt å kjø­pe, i håp om ny pris­stig­ning. For noen vil det at kur­sen pas­se­rer en “magisk” ned­re gren­se være et sig­nal om at det kan være guns­tig å kjø­pe, så kur­sen vil sik­kert sti­ge fra det fore­lø­pi­ge bunni­vå­et. Eller noen kjø­per for å for­sva­re kur­sen og hol­de den oppe.  Bit­co­in er et gans­ke tynt mar­ked, så det skal ikke så vel­dig mye til for å pres­se kur­sen opp eller ned. Den som sit­ter med en stor posi­sjon kan være inter­es­sert i å kjø­pe av seg selv, for å gi inn­trykk av etter­spør­sel og hol­de kur­sen oppe.

Jeg har i det sis­te fulgt kur­sen på bit­co­in gans­ke tett, for å se når den bry­ter 10.000 USD gren­sen. Det har vært påfal­len­de at den har kom­met nes­ten ned til 10.000, f.eks. 10.013 USD, for så å sti­ge noen hund­re dollar.

Det vil sik­kert være mulig å tje­ne pen­ger på bit­co­in fort­satt. Kur­sen har gått mye opp og ned i den sene­re tid, dog mer ned enn opp.  Det som bare for dager siden frem­sto som gulv for kurs­sving­nin­ge­ne, synes i dag å være blitt et tak. Kjø­per man på et guns­tig tids­punkt, og sel­ger når kur­sen har ste­get såpass at man tje­ner noe, kan det gi en pen gevinst. Men noen lang­sik­tig inves­te­ring som kan gi kjempe­ge­vinst, det er nok ikke bit­co­in, og det har det hel­ler ikke vært. De som satt på posi­sjo­ner og som solg­te seg ut i tide, sit­ter med en bety­de­lig gevinst. Akku­rat som de som kjøp­te tuli­pan­løk og solg­te seg ut på rik­tig tids­punkt, tjen­te penger.

Hvis noe har en sub­stans­ver­di, vil det være et gulv som ver­di­en ikke vil gå under. Om det vir­ke­lig skul­le bli et bolig­krakk, så vil folk fort­satt måt­te ha et sted å bo, og vil være vil­li­ge til å beta­le for det. I en peri­ode når man­ge har panikk og må eller vil sel­ge, kan man kjø­pe til eks­tremt lav pris, og håpe på ny verdi­stig­ning. Tuli­pan­lø­ke­ne i Neder­land kom ald­ri i nær­he­ten av den pri­sen de var blitt omsatt for, selv om det fort­satt sel­ges tuli­pan­løk. Det tror jeg hel­ler ikke bit­co­in vil gjø­re. Bit­co­in er digi­tal luft, uten sub­stans. Den enes­te ver­di­en lig­ger i en for­vent­ning om at noen vil aksep­te­re bit­co­in som bytte­mid­del, enten for varer eller ordent­li­ge penger.

Bit­co­in har hel­ler ikke noen fysisk sub­stans som kan få noen sam­ler­ver­di. I dag omset­tes aksje­bre­ve­ne som folk kas­tet fra seg på Wall Stre­et den svar­te okto­ber­da­gen i 1929 for en høy­ere pris som sam­ler­ob­jek­ter, enn de noen gang had­de som aksjer. Zim­bab­wedol­lar, som ble tryk­ket i valø­rer opp til 100 tril­lio­ner dol­lar før valu­ta­en kol­lap­set totalt, har også stør­re ver­di som sam­ler­ob­jek­ter enn de noen gang had­de som pen­ger. Men bit­co­in kan ikke være noe å sam­le på, så den tål­mo­di­ge inves­tor kan ikke en gang håpe på det.

Det vans­ke­li­ge hvis man skal tje­ne pen­ger på inves­te­rin­ger, er å sel­ge seg ut på rik­tig tids­punkt. Man må sel­ge mens mar­ke­det fort­satt tror at ver­di­ene skal sti­ge, slik at det er kjø­pe­re. Når mar­ke­det mis­ter tro­en, da er det for sent. De som tje­ner pen­ger, er de som sel­ger seg ut når de kan få en pen gevinst, uten å ten­ke på at de kan­skje kun­ne ha tjent enda mer om de had­de ven­tet en uke eller måned til. Ingen kla­rer å tref­fe top­pen. Når man ser at top­pen er nådd, da er det alle­re­de for sent.

De som taper stor, er det som kjø­per seg inn på høye kur­ser, i en naiv tro på at stig­nin­gen skal fort­set­te, nær­mest evig. De som har latt seg lok­ke av den aggres­si­ve mar­keds­fø­rin­gen av bit­co­in den sene­re tiden, og har kjøpt seg inn på sterkt opp­blås­te kur­ser, de kom­mer til å få et vondt 2018.

Jeg begyn­te i utgangs­punk­tet å inter­es­se­re meg for bit­co­in som beta­lings­sys­tem, og det er etter min vur­de­ring et inef­fek­tivt beta­lings­sys­tem. Hvis noe skal fun­ge­re som beta­lings­mid­del, bør det ha en varig og rela­tivt sta­bil ver­di. Den vold­som­me kurs­stig­nin­gen det var på bit­co­in, bidro slik sett til å gjø­re det enda mind­re egnet som betalingssystem.

 

Print Friendly, PDF & Email