Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.

Dette har jeg tatt opp før, og jeg kommer sikkert til å ta det opp flere ganger, inntil vi får brukbare regler. I dag har vi den helt håpløse situasjon at det som internasjonalt blir ansett for den beste sykkeløsningen, og som beviselig får flere til å velge sykkel, separat sykkelvei, i Norge blir en dårlig løsning ene og alene fordi vi har håpløse trafikkregler som er direkte farlige for folk som sykler på sykkelveier, eventuelt på den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei. Disse reglene blir ofte anført som en grunn til å velge den mindre gode løsingen sykkelfelt i stedet for den langt bedre med separat sykkelvei. De er også en grunn til at mange av oss som sykler velger å sykle i kjørefelt, fremfor i sykkelvei eller gang- og sykkelvei.

Den konkrete foranledningen for å ta opp dette nå, er et oppslag i Akersposten om krysset Morgedalsveien – Sørkedalsveien, med overskriften “Håper ingen alvorlig ulykke skjer før noe gjøres”. Det er en oppfølger av artikkelen “Jeg ble skjelt ut av syklister – uten grunn”, fra oktober i fjor, i samme avis. Det er ingen tvil om at syklister på sykkelveien der har vikeplikt etter dagens regler. Det er heller ikke tvil om at man i et sivilisert land ville ha skiltet vikeplikt for bilist som skal krysse sykkelveien på et slikt sted. For ikke å velge et av de ledende sykkelland som så ofte trekkes fram, kan jeg nevne Finland som eksempel på et land hvor man ganske konsekvent skilter vikeplikt for trafikk som krysser sykkelvei. Bildet nedenfor viser et typisk kryss i Finland, hvor sykkelvei krysser en annen vei.

Vi kan skilte slik i Norge også. Her er man åpenbart prisgitt synsingen hos den lokale skiltmyndigheten. Jeg tror ikke det finnes ett sted i Oslo hvor det er skiltet vikeplikt for kryssende sykkelvei. Jeg vet i alle fall ikke om noen. Men gi meg gjerne et tips om det finnes. Jeg har tross alt ikke syklet hver eneste gate i Oslo. Det fantes en gang slike skilt i Oslo, i det som i dag er en del av Hovinbyen. Men de har forsvunnet.

Det står også noen slike skilt på Fornebu. I alle fall sto de der sist jeg var der. Flere vet jeg ikke om i Osloområdet.

Så vidt jeg har forstått er det ganske vanlig praksis andre steder i Norge, bl.a. Trondheim om jeg husker rett, og det skal skiltes slik i Tromsø. Men her trengs det konsekvent, nasjonal praksis. I tillegg til langt bedre regler enn vi har i dag.

Den virkelig håpløse regelen, er trafikkreglene § 7 nr 4, annet ledd, første punktum, som lyder:

“Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.”

Denne regelen sier i praksis: Syklende er en uønsket trafikantgruppe, som helst bør holde seg bort fra veien. Skulle de dukke opp, skal de i alle fall vike for all annen trafikk.

Dette er en regel for trafikkal diskriminering av folk som sykler. Den må bare bort.

Dette gjelder også for sykkelvei som går langs forkjørsvei. Det er irriterende at vikeplikten i hvert eneste krysningspunkt ødelegger flyten for folk som sykler, som i seg selv er en god grunn til å velge kjørefeltet fremfor sykkelveien (som regel er det gang- og sykkelvei, ikke sykkelvei), til irriasjon for stupide bilister som tar det som en bekreftelse på at folk ikke vil bruke sykkelveien. Fot å gjenta meg selg også her: God sykkeltilrettelegging blir brukt. Når syklende ikke bruker det som måtte finnes av sykkeltilrettelegging, viser det at den er for dårlig. De fleste bruker gang- og sykkelveier, men en del gjør det ikke — med god grunn.

Langt verre er det at denne regelen er direkte farlig. Hvis en bilist kommer bakfra, og svinger til høyre inn foran en som sykler på den parallelle sykkelveien, da har syklisten vikeplikt. Man har ingen mulighet til å se en bilist som kommer slik. Likevel vil den syklende “få skylden” om han skulle bli påkjørt av en bilist. Folk som sykler er ikke bare utsatte som mye trafikanter. De som har utformet og vedtatt trafikkreglene har også sørget for å gjøre oss rettsløse.

I denne situasjonen har en syklende vikeplikt for bilisten. Bare folk som synes at syklendes liv og helse ikke er noe verdt, og som synes det er bedre å drepe og skade syklister enn å redusere fremkommeligheten for bilister, kan finne på å utforme, oppretholde og forsvare en slik vikepliktsregel.

Hvis det kommer en møtende bilist som svinger til venstre og over sykkelveien foran en som sykler, har også den syklende vikeplikt.

Nå må det legges til at de fleste bilister er hensynsfulle. Så virkeligheten er ikke så ikke som trafikkreglene kan gi inntrykk av. Men reglene kan ikke baseres på at de ikke skal følges i praksis.

Jeg vet ikke hva som er verst: At samferdselsministeren, de ansvarlige i Samferdselsdepartementet og i Vegdirektoratet ikke forstår hvor farlige slike trafikkregler er, eller om de forstår det, men foretrekker at syklende drepes og skades fremfor å rydde opp i et håpløst regelverk. I samferdselsdepartemenet er de så opptatt av å legge til rette for Hoksrudrullatorer (også kjent som ståhjuling/Segway) og selvkjørende biler, at man heller få la noen syklende bli drept mens de holder på med å legge til rette for leketøy for store gutter.

Regelen modifiseres noe av annet punktum, hvor det står:

“Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

Den regelen i første ledd, som det vises til, lyder:

“Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.”

Dette er en regel som kanskje er utformet med en god intensjon, men den svikter fullstendig på et helt grunnleggende krav til slike regler: De må være klare og utvetydige! Vi stopper ikke opp foran et kryss for å vurdere om det er utkjørsel “parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område” eller “gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel”. For noen år tilbake var det en sak hvor ingen kunne gi svar på om en “vei” var noe som omfattet av første ledd, eller ikke. Da måtte man undersøke reguleringsplanen, svarte byråkratene i sin “visdom”. Og som alle vet: Både bilister og syklende har alltid med seg gjeldende reguleringsplan, for å kunne konsultere denne dersom det er uklart hvem som har vikeplikt.

Som sagt kunne dette ha vært løst på en enkel måte, ved å skilte at kryssende trafikk har vikeplikt for sykkelvei, som vist ovenfor. Og skilt som viser at man har vikeplikt når man svinger til høyre over sykkelvei, som dette fra billandet USA. Men norske myndigheter vil åpenbart ikke bruke dem, i alle fall ikke i Osloområdet.

I Norge foretrekker ansvarlige myndigheter å skilte på en måte som skaper forvirring om vikeplikt. Det er ganske vanlig at det ved ukjørsler hvor det er vikeplikt for kryssende sykkelvei, er satt opp vikepliktskilt når man har krysset sykkelveien og skal kjøre ut i kjørefeltet, Som her, ved utkjørselen fra båthavnen og opplagsplassen i Bestumkilen i Oslo. Det kan ikke være noen tvil om at dette er parkeringsplass, eiendom eller liknende område, slik at bilister som kommer ut her har vikeplikt for syklende i sykkelveien. Men det er bare skiltet med et advarselsskilt om kryssende sykkelvei. Det har man funnet plass til uten å frykte “skiltjungel”. Men at det er vikeplikt for sykkelveien, som skiltet her burde ha sagt, den slags gjør ikke norske veimyndigheter. I stedet skilter man på en måte som er en oppfordring til å misforstå, slik at bilistene skal tro at de ikke har vikeplikt før de har krysset sykkelveien. Så blir de stående og blokkere Norges mest trafikkerte sykkelvei, mens de venter på at det skal bli klart for å kjøre ut i kjørefeltet.

Fremfor å skilte ordentlig for syklende og for bilister som har vikeplikt for syklende, foretrekker norske mynigheter å sette opp meningsløse tulleskilt, som ikke betyr noe og som signaliserer at det potensielle offeret selv har ansvaret for ikke å bli drept eller skadt og må passe seg. De som har utformet og utplassert slike tulleskilt, har dessuten forskuttert selvkjørende biler, og spør om bilen, ikke om bilisten har sett deg. Slike steder burde det selvsagt ha vært skiltet at bilisten har vikeplikt, slik man gjør i siviliserte land.

Det er ikke særlig vanskelig å forbedre vikepliktreglene, om man bare vil. Men myndighetene vil ikke. Når de ikke vil, da blir alt ved det gale gamle. For politikere og myndigheter gjelder at de reelle prioriteringene viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Unasett hva de måtte si, så er realiteten at de foretrekker at syklende blir skadet og drept, fremfor å rett opp et dårlig regelverk og endre dårlig oppmerkings- og skiltpraksis.

Det er også grunn til å minne om hva vikeplikt faktisk betyr, etter trafikkreglene § 7 nr 1:

“Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.”

Det er ulovlig, som mange biliser gjør, å kjøre ut i sykkelvei og stanse, slik at de hindrer syklende, for å få oversikt over “trafikken”, som for mange dessverre bare betyr bilister. “Syklende” er ikke trafikk i deres verden. Det er de visst heller ikke i vegmyndighetenes eller politiets verden. At bilister bryter vikeplikt overfor syklende, fører bare til et klapp på skulderen, pytt pytt, og god tur videre fra politiet.

Gjennomgående er norske kryss dårlig utformet. Dårlig utformede kryss og rundkjøringer (som jeg får komme tilbake til en annen gang), hvor man baserer seg på at syklende ikke eksisterer, er en norsk spesialitet. I siviliserte land, hvor de faktisk tar hensyn til folk som sykler, er det vanlig å sørge for at det er plass til én bil mellom sykkelvei og kjørefelt i kryss, slik at det er mulig å krysse sykkelveien når det er klart der, og så vente til det eventuelt er klart i kjørefeltet, uten å hindre syklende. Men for norske myndigheter synes det å være et mål at syklende skal hindres, så de tenker ikke på slikt.

Man kan for det første la den alminnelige høyreregelen gjelde, også det sykkelvei krysser annen vei. “Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre.” Denne vil passe i det vi har altfor lite av i Norge: Egne sykkelveier som ikke nødvendigvis går parallelt med vei med biltrafikk. I Norge bygges ikke sykkelveier for å legge til rette for sykling og for at de skal være fint å sykle. Man lager helst bastarden gang- og sykkelvei, for å hindre at syklende hindrer de hellige bilistene.

Det er ingen grunn til at folk som sykler skal plages av støyen og forurensningen fra biltrafikken, så i alle fall hovedsykkelveier bør ha helt egne traséer, slik som disse to utmerkede sykkelveiene i henholdsvis Frankrike og Tyskland. Ja, vi finner mange slike i Nederland og Danmark også, men for mange trafikkplanleggere synes Nederland og Danmark å være et slags uoppnåelig sykkelens Soria Moria, så jeg foretrekker eksempler fra andre land. Jeg kunne visst ha valgt eksempler fra Belgia, Sveits og Østerrike også, i det hele tatt fra alle de land jeg har syklet i, bortsett fra Norge.

Når sykkelvei går parallelt med vei med biltrafikk, bør den defineres som en del av denne veien, i praksis som egne kjørefelt for sykkel. Da vil § 8 nr 1 gjelde:

1. Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.”

Vi har også § 7 nr 3 første punktum , som også bør gjelde der det faktisk er lagt til rette for at folk skal sykle:

“Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder.”

Denne kan endres til:

“Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen, vegens skulder, sykkelvei eller gangvei som løper parallelt med veien.

Hvorfor  § 7 nr 3 annet punktum bare gjelder for fortau, ikke sykkelvei, gangvei eller gang- og sykkelvei, er for meg en gåte:

“Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.”

Det er vanskelig å lese den som et utslag av annet enn at de som har utformet reglene har en viss sympati for gående, og har ikke kunnet unngå syklende som sykler lovlig på fortauet. Men de liker ikke syklende. Har de fått egne områder, så skal de i alle fall ikke vike. Den underliggende holdningen er nok at folk ikke skal sykle, og at det ikke skal være sykkelveier. Bestemmelsen kan endres til følgende;

“Kjørende som vil svinge inn over fortau, gangvei eller sykkelvei har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet dette området.”

Vi har også § 7 nr 2, annet punktum:

“Det samme gjelder [man har vikeplikt] når kjørende som vil svinge til venstre, vil få kjøretøy på sin høyre side.”

Dette bør selvsagt også gjelde den som svinger over sykkelvei, foran møtende syklist. Hvis § 7 nr 3 første punktum endres sin foreslått over, får denne ingen betydning for sykkelvei. Men den vil fortsatt ha betydning der det er sykkelfelt, som den har i dag.

Det er lett å få det til. Man må dessuten merke opp sykkelvei gjennom kryss. Nå ender man som regel i et gangfelt, som mange (også innen politiet) tror det ikke er lov å sykle over. Det er lov å sykle i gangfelt. For de som trenger en reptisjon, står følgende i trafikkreglene § 18 nr. 3, første punktum:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.”

Men det er en dårlig løsning. Det kan ikke være slik at syklende bare har lov til å krysse “ikke medfører fare eller er til hinder for gående”. Det bør være sykkelvei over, og sykkelvei er for syklende, ikke for fotgjengere. Andre trafikanter bør ha samme plikter over de som sykler der som de har overfor andre kjørede i veien, f.eks. kjørende som skal rett fram.

Det er ikke vanskelig å få det til. De klarer det i andre land. Men norske samferdselsmyndigheter synes å leve etter et prinsipp om at de skal gjøre alle feilene selv. Man gjentar heller andres feil, enn å lære av deres erfaring. Kanskje regner de med at norske bilister er mye dummere enn bilister i andre land, slik at det som fungerer greit i andre land ikke kan fungere hos oss. Akkurat der kan det til tider virke som om de har et poeng.