Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.

Det­te har jeg tatt opp før, og jeg kom­mer sik­kert til å ta det opp fle­re gan­ger, inn­til vi får bruk­ba­re reg­ler. I dag har vi den helt håp­løse situa­sjon at det som inter­na­sjo­nalt blir ansett for den bes­te sykke­løs­nin­gen, og som bevi­se­lig får fle­re til å vel­ge syk­kel, sepa­rat syk­kel­vei, i Nor­ge blir en dår­lig løs­ning ene og ale­ne for­di vi har håp­løse tra­fikk­reg­ler som er direk­te far­li­ge for folk som syk­ler på syk­kel­vei­er, even­tu­elt på den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei. Dis­se reg­le­ne blir ofte anført som en grunn til å vel­ge den mind­re gode løs­in­gen syk­kelfelt i ste­det for den langt bed­re med sepa­rat syk­kelvei. De er også en grunn til at man­ge av oss som syk­ler vel­ger å syk­le i kjøre­felt, frem­for i syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei.

Den kon­kre­te for­an­led­nin­gen for å ta opp det­te nå, er et opp­slag i Akers­pos­ten om krys­set Mor­ge­dals­vei­en — Sørke­dals­vei­en, med over­skrif­ten “Håper ingen alvor­lig ulyk­ke skjer før noe gjø­res”. Det er en opp­føl­ger av artik­ke­len “Jeg ble skjelt ut av syk­lis­ter – uten grunn”, fra okto­ber i fjor, i sam­me avis. Det er ingen tvil om at syk­lis­ter på syk­kel­vei­en der har vike­plikt etter dagens reg­ler. Det er hel­ler ikke tvil om at man i et sivi­li­sert land vil­le ha skil­tet vike­plikt for bilist som skal krys­se syk­kel­vei­en på et slikt sted. For ikke å vel­ge et av de leden­de syk­kel­land som så ofte trek­kes fram, kan jeg nev­ne Fin­land som eksem­pel på et land hvor man gans­ke kon­se­kvent skil­ter vike­plikt for tra­fikk som krys­ser syk­kel­vei. Bil­det neden­for viser et typisk kryss i Fin­land, hvor syk­kel­vei krys­ser en annen vei.

Vi kan skil­te slik i Nor­ge også. Her er man åpen­bart pris­gitt syn­sin­gen hos den loka­le skilt­myn­dig­he­ten. Jeg tror ikke det fin­nes ett sted i Oslo hvor det er skil­tet vike­plikt for krys­sen­de syk­kel­vei. Jeg vet i alle fall ikke om noen. Men gi meg gjer­ne et tips om det fin­nes. Jeg har tross alt ikke syk­let hver enes­te gate i Oslo. Det fan­tes en gang sli­ke skilt i Oslo, i det som i dag er en del av Hovin­byen. Men de har forsvunnet.

Det står også noen sli­ke skilt på For­ne­bu. I alle fall sto de der sist jeg var der. Fle­re vet jeg ikke om i Osloområdet.

Så vidt jeg har for­stått er det gans­ke van­lig prak­sis and­re ste­der i Nor­ge, bl.a. Trond­heim om jeg hus­ker rett, og det skal skil­tes slik i Tromsø. Men her trengs det kon­se­kvent, nasjo­nal prak­sis. I til­legg til langt bed­re reg­ler enn vi har i dag.

Den vir­ke­lig håp­løse rege­len, er tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd, førs­te punkt­um, som lyder:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Den­ne rege­len sier i prak­sis: Syk­len­de er en uøns­ket tra­fi­kant­grup­pe, som helst bør hol­de seg bort fra vei­en. Skul­le de duk­ke opp, skal de i alle fall vike for all annen trafikk.

Det­te er en regel for tra­fikk­al dis­kri­mi­ne­ring av folk som syk­ler. Den må bare bort.

Det­te gjel­der også for syk­kel­vei som går langs for­kjørs­vei. Det er irri­te­ren­de at vike­plik­ten i hvert enes­te krys­nings­punkt øde­leg­ger fly­ten for folk som syk­ler, som i seg selv er en god grunn til å vel­ge kjøre­fel­tet frem­for syk­kel­vei­en (som regel er det gang- og syk­kel­vei, ikke syk­kel­vei), til irria­sjon for stu­pi­de bilis­ter som tar det som en bekref­tel­se på at folk ikke vil bru­ke syk­kel­vei­en. Fot å gjen­ta meg selg også her: God syk­kel­til­rette­leg­ging blir brukt. Når syk­len­de ikke bru­ker det som måt­te fin­nes av syk­kel­til­rette­leg­ging, viser det at den er for dår­lig. De fles­te bru­ker gang- og syk­kel­vei­er, men en del gjør det ikke — med god grunn.

Langt ver­re er det at den­ne rege­len er direk­te far­lig. Hvis en bilist kom­mer bak­fra, og svin­ger til høy­re inn foran en som syk­ler på den paral­lel­le syk­kel­vei­en, da har syk­lis­ten vike­plikt. Man har ingen mulig­het til å se en bilist som kom­mer slik. Like­vel vil den syk­len­de “få skyl­den” om han skul­le bli påkjørt av en bilist. Folk som syk­ler er ikke bare utsat­te som mye tra­fi­kan­ter. De som har utfor­met og ved­tatt tra­fikk­reg­le­ne har også sør­get for å gjø­re oss rettsløse.

I den­ne situa­sjo­nen har en syk­len­de vike­plikt for bilis­ten. Bare folk som synes at syk­len­des liv og helse ikke er noe verdt, og som synes det er bed­re å dre­pe og ska­de syk­lis­ter enn å redu­se­re frem­kom­me­lig­he­ten for bilis­ter, kan fin­ne på å utfor­me, opp­ret­hol­de og for­sva­re en slik vikepliktsregel.

Hvis det kom­mer en møten­de bilist som svin­ger til venst­re og over syk­kel­vei­en foran en som syk­ler, har også den syk­len­de vikeplikt.

Nå må det leg­ges til at de fles­te bilis­ter er hen­syns­ful­le. Så vir­ke­lig­he­ten er ikke så ikke som tra­fikk­reg­le­ne kan gi inn­trykk av. Men reg­le­ne kan ikke base­res på at de ikke skal føl­ges i praksis.

Jeg vet ikke hva som er verst: At sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren, de ansvar­li­ge i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og i Veg­di­rek­to­ra­tet ikke for­står hvor far­li­ge sli­ke tra­fikk­reg­ler er, eller om de for­står det, men fore­trek­ker at syk­len­de dre­pes og ska­des frem­for å ryd­de opp i et håp­løst regel­verk. I sam­ferd­sels­de­par­te­me­net er de så opp­tatt av å leg­ge til ret­te for Hoks­rudrul­la­to­rer (også kjent som ståhjuling/Segway) og selv­kjø­ren­de biler, at man hel­ler få la noen syk­len­de bli drept mens de hol­der på med å leg­ge til ret­te for leke­tøy for sto­re gutter.

Rege­len modi­fi­se­res noe av annet punkt­um, hvor det står:

Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Den rege­len i førs­te ledd, som det vises til, lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Det­te er en regel som kan­skje er utfor­met med en god inten­sjon, men den svik­ter full­sten­dig på et helt grunn­leg­gen­de krav til sli­ke reg­ler: De må være kla­re og utve­ty­di­ge! Vi stop­per ikke opp foran et kryss for å vur­de­re om det er utkjør­sel “par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de” eller “gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel”. For noen år til­ba­ke var det en sak hvor ingen kun­ne gi svar på om en “vei” var noe som omfat­tet av førs­te ledd, eller ikke. Da måt­te man under­sø­ke regu­le­rings­pla­nen, svar­te byrå­kra­te­ne i sin “vis­dom”. Og som alle vet: Både bilis­ter og syk­len­de har all­tid med seg gjel­den­de regu­le­rings­plan, for å kun­ne kon­sul­te­re den­ne der­som det er uklart hvem som har vikeplikt.

Som sagt kun­ne det­te ha vært løst på en enkel måte, ved å skil­te at krys­sen­de tra­fikk har vike­plikt for syk­kel­vei, som vist oven­for. Og skilt som viser at man har vike­plikt når man svin­ger til høy­re over syk­kel­vei, som det­te fra bil­lan­det USA. Men nors­ke myn­dig­he­ter vil åpen­bart ikke bru­ke dem, i alle fall ikke i Osloområdet.

I Nor­ge fore­trek­ker ansvar­li­ge myn­dig­he­ter å skil­te på en måte som ska­per for­vir­ring om vike­plikt. Det er gans­ke van­lig at det ved ukjørs­ler hvor det er vike­plikt for krys­sen­de syk­kel­vei, er satt opp vike­plikt­skilt når man har krys­set syk­kel­vei­en og skal kjø­re ut i kjøre­fel­tet, Som her, ved utkjør­se­len fra båt­hav­nen og opp­lags­plas­sen i Bestum­ki­len i Oslo. Det kan ikke være noen tvil om at det­te er par­ke­rings­plass, eien­dom eller lik­nen­de områ­de, slik at bilis­ter som kom­mer ut her har vike­plikt for syk­len­de i syk­kel­vei­en. Men det er bare skil­tet med et advar­sels­skilt om krys­sen­de syk­kel­vei. Det har man fun­net plass til uten å fryk­te “skilt­jun­gel”. Men at det er vike­plikt for syk­kel­vei­en, som skil­tet her bur­de ha sagt, den slags gjør ikke nors­ke vei­myn­dig­he­ter. I ste­det skil­ter man på en måte som er en opp­ford­ring til å mis­for­stå, slik at bilis­te­ne skal tro at de ikke har vike­plikt før de har krys­set syk­kel­vei­en. Så blir de stå­en­de og blok­ke­re Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei, mens de ven­ter på at det skal bli klart for å kjø­re ut i kjørefeltet.

Frem­for å skil­te ordent­lig for syk­len­de og for bilis­ter som har vike­plikt for syk­len­de, fore­trek­ker nors­ke mynig­he­ter å set­te opp menings­løse tul­le­skilt, som ikke betyr noe og som sig­na­li­se­rer at det poten­si­el­le offe­ret selv har ansva­ret for ikke å bli drept eller skadt og må pas­se seg. De som har utfor­met og utplas­sert sli­ke tul­le­skilt, har dess­uten for­skut­tert selv­kjø­ren­de biler, og spør om bilen, ikke om bilis­ten har sett deg. Sli­ke ste­der bur­de det selv­sagt ha vært skil­tet at bilis­ten har vike­plikt, slik man gjør i sivi­li­ser­te land.

Det er ikke sær­lig vans­ke­lig å for­bed­re vike­plikt­reg­le­ne, om man bare vil. Men myn­dig­he­te­ne vil ikke. Når de ikke vil, da blir alt ved det gale gam­le. For poli­ti­ke­re og myn­dig­he­ter gjel­der at de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Una­sett hva de måt­te si, så er rea­li­te­ten at de fore­trek­ker at syk­len­de blir ska­det og drept, frem­for å rett opp et dår­lig regel­verk og end­re dår­lig opp­mer­kings- og skiltpraksis.

Det er også grunn til å min­ne om hva vike­plikt fak­tisk betyr, etter tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 1:

Tra­fi­kant som det skal vikes for, må ikke hind­res eller for­styr­res. Den som har vike­plikt, skal tyde­lig vise det­te ved i god tid å set­te ned far­ten eller stanse.”

Det er ulov­lig, som man­ge bili­ser gjør, å kjø­re ut i syk­kel­vei og stan­se, slik at de hind­rer syk­len­de, for å få over­sikt over “tra­fik­ken”, som for man­ge dess­ver­re bare betyr bilis­ter. “Syk­len­de” er ikke tra­fikk i deres ver­den. Det er de visst hel­ler ikke i veg­myn­dig­he­te­nes eller poli­ti­ets ver­den. At bilis­ter bry­ter vike­plikt over­for syk­len­de, fører bare til et klapp på skul­de­ren, pytt pytt, og god tur vide­re fra politiet.

Gjen­nom­gå­en­de er nors­ke kryss dår­lig utfor­met. Dår­lig utfor­me­de kryss og rund­kjø­rin­ger (som jeg får kom­me til­ba­ke til en annen gang), hvor man base­rer seg på at syk­len­de ikke eksis­te­rer, er en norsk spe­sia­li­tet. I sivi­li­ser­te land, hvor de fak­tisk tar hen­syn til folk som syk­ler, er det van­lig å sør­ge for at det er plass til én bil mel­lom syk­kel­vei og kjøre­felt i kryss, slik at det er mulig å krys­se syk­kel­vei­en når det er klart der, og så ven­te til det even­tu­elt er klart i kjøre­fel­tet, uten å hind­re syk­len­de. Men for nors­ke myn­dig­he­ter synes det å være et mål at syk­len­de skal hind­res, så de ten­ker ikke på slikt.

Man kan for det førs­te la den almin­ne­li­ge høyre­re­ge­len gjel­de, også det syk­kel­vei krys­ser annen vei. “Kjø­ren­de har vike­plikt for kjøre­tøy som kom­mer fra høy­re.” Den­ne vil pas­se i det vi har alt­for lite av i Nor­ge: Egne syk­kel­vei­er som ikke nød­ven­dig­vis går paral­lelt med vei med bil­tra­fikk. I Nor­ge byg­ges ikke syk­kel­vei­er for å leg­ge til ret­te for syk­ling og for at de skal være fint å syk­le. Man lager helst bas­tar­den gang- og syk­kel­vei, for å hind­re at syk­len­de hind­rer de hel­li­ge bilistene.

Det er ingen grunn til at folk som syk­ler skal pla­ges av støy­en og for­urens­nin­gen fra bil­tra­fik­ken, så i alle fall hoved­syk­kel­vei­er bør ha helt egne trasé­er, slik som dis­se to utmer­ke­de syk­kel­vei­ene i hen­holds­vis Frank­ri­ke og Tysk­land. Ja, vi fin­ner man­ge sli­ke i Neder­land og Dan­mark også, men for man­ge tra­fikk­plan­leg­ge­re synes Neder­land og Dan­mark å være et slags uopp­nåe­lig syk­ke­lens Soria Moria, så jeg fore­trek­ker eksemp­ler fra and­re land. Jeg kun­ne visst ha valgt eksemp­ler fra Bel­gia, Sveits og Øster­rike også, i det hele tatt fra alle de land jeg har syk­let i, bort­sett fra Norge.

Når syk­kel­vei går paral­lelt med vei med bil­tra­fikk, bør den defi­ne­res som en del av den­ne vei­en, i prak­sis som egne kjøre­felt for syk­kel. Da vil § 8 nr 1 gjelde:

1. Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krysses.”

Vi har også § 7 nr 3 førs­te punkt­um , som også bør gjel­de der det fak­tisk er lagt til ret­te for at folk skal sykle:

Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skulder.”

Den­ne kan end­res til:

Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen, vegens skul­der, syk­kel­vei eller gang­vei som løper paral­lelt med vei­en.

Hvor­for  § 7 nr 3 annet punkt­um bare gjel­der for for­tau, ikke syk­kel­vei, gang­vei eller gang- og syk­kel­vei, er for meg en gåte:

Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på fortauet.”

Det er vans­ke­lig å lese den som et utslag av annet enn at de som har utfor­met reg­le­ne har en viss sym­pa­ti for gåen­de, og har ikke kun­net unn­gå syk­len­de som syk­ler lov­lig på for­tau­et. Men de liker ikke syk­len­de. Har de fått egne områ­der, så skal de i alle fall ikke vike. Den under­lig­gen­de hold­nin­gen er nok at folk ikke skal syk­le, og at det ikke skal være syk­kel­vei­er. Bestem­mel­sen kan end­res til følgende;

Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau, gang­vei eller syk­kel­vei har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på for­tau­et det­te områ­det.”

Vi har også § 7 nr 2, annet punkt­um:

Det sam­me gjel­der [man har vike­plikt] når kjø­ren­de som vil svin­ge til venst­re, vil få kjøre­tøy på sin høy­re side.”

Det­te bør selv­sagt også gjel­de den som svin­ger over syk­kel­vei, foran møten­de syk­list. Hvis § 7 nr 3 førs­te punkt­um end­res sin fore­slått over, får den­ne ingen betyd­ning for syk­kel­vei. Men den vil fort­satt ha betyd­ning der det er syk­kel­felt, som den har i dag.

Det er lett å få det til. Man må dess­uten mer­ke opp syk­kel­vei gjen­nom kryss. Nå ender man som regel i et gang­felt, som man­ge (også innen poli­ti­et) tror det ikke er lov å syk­le over. Det er lov å syk­le i gang­felt. For de som tren­ger en rep­ti­sjon, står føl­gen­de i tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr. 3, førs­te punkt­um:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående.”

Men det er en dår­lig løs­ning. Det kan ikke være slik at syk­len­de bare har lov til å krys­se “ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de”. Det bør være syk­kel­vei over, og syk­kel­vei er for syk­len­de, ikke for fot­gjen­ge­re. And­re tra­fi­kan­ter bør ha sam­me plik­ter over de som syk­ler der som de har over­for and­re kjø­re­de i vei­en, f.eks. kjø­ren­de som skal rett fram.

Det er ikke vans­ke­lig å få det til. De kla­rer det i and­re land. Men nors­ke sam­ferd­sels­myn­dig­he­ter synes å leve etter et prin­sipp om at de skal gjø­re alle fei­le­ne selv. Man gjen­tar hel­ler and­res feil, enn å lære av deres erfa­ring. Kan­skje reg­ner de med at nors­ke bilis­ter er mye dum­me­re enn bilis­ter i and­re land, slik at det som fun­ge­rer greit i and­re land ikke kan fun­ge­re hos oss. Akku­rat der kan det til tider vir­ke som om de har et poeng.

Print Friendly, PDF & Email