Løgnhistorier om parkering fra Jarle Aabø og Oslo flaggfabrikk

At Jar­le Aabø sta­dig farer med løgn i sin iver etter å omdan­ne byen til et nett­verk av motor­vei­er som for­bin­der asfal­ter­te par­ke­rings­plas­ser, er vi vant til. Det er åpen­bart hans meto­de som “infor­ma­sjons­råd­gi­ver”. Men her lar åpen­bart også Oslo flagg­fab­rikk seg bru­ke i det spil­let. Skjønt det er ikke uvan­lig å høre mye tøv fra han­delstan­den også.

“Jar­le Aabø-pos­ten”, også kjent som Face­bo­ok­grup­penJa til bilen i Oslo,  skri­ver han føl­gen­de tåre­våte historie:

Må flytte på grunn av byrådet

Oslo Flagg­fab­rikk tvin­ges nå til å flytte.
— Det skyl­des MDG og byrå­dets bil­frie sen­trums-poli­tikk, sier dag­lig leder Tho­mas Frogn.

Helt siden 1903 har Oslo Flagg­fab­rikk hatt sitt til­holds­sted bak råd­hu­set et lite stein­kast fra byrådle­der Ray­mond Johan­sens kon­tor. Nå er det kro­ken på døren for en 115 år gam­mel tra­di­sjon. Når omset­nin­gen stu­per og hus­lei­en er like høy var val­get om å flyt­te til Stor­tings­gata 30 lett, men vemodig.

- Det­te er på grunn av MDG. Det er ikke par­ke­rings­pas­ser her len­ger og det øde­leg­ger for kunde­kret­sen vår. Vi må flyt­te til et sted der vi kan for­sva­re hus­lei­en gjen­nom salg, for­tel­ler Frogn.
— Hvor­dan opp­le­ver du dette?
— Jeg er lei meg og skuf­fet. Hele nabo­la­get kla­ger og sta­dig fle­re butik­ker og res­tau­ran­ter må sten­ge ned. Det er ned­gans­gti­der for alle sam­men og jeg har hørt om omset­nings­svikt på hele 60 prosent.
— Hva har egent­lig skjedd i det­te strøket?
Bilen er nær­mest blitt kas­tet ut og byrå­det har fylt gate­ne med ute­kon­tro­er og ben­ker ingen sit­ter på.

Oslo Flagg­fab­rikk flyt­ter snart 500 meter unna “det øde kvar­tal” til Stor­tings­gata 30 som lig­ger rett ved Ring 1 og Natio­nal­thea­tret t‑bane sta­sjon. Det­te har all­tid vært et knute­punkt med svært man­ge rei­sen­de og bybesøkere.”

En 115 år gam­mel tra­di­sjon skri­ver Jar­le Aabø. Vi behø­ver ikke gå len­ger enn til Oslo Flagg­fab­rikks egne nett­si­der for en liten fakta­sjekk. Men slikt bryr åpen­bart ikke en infor­ma­sjons­råd­gi­ver seg om når han får en mulig­het til å bedri­ve sin ynd­lings­ak­ti­vi­tet: Het­se MDG.

Søst­re­ne Lar­sen fra Drø­bak star­tet i 1903 sin flagg­søm­be­drift i Øvre Slottsgate…”

Øvre Slotts­gate, der vi fin­ner Steen & Strøm, Lous Vuit­ton, Her­mes og diver­se and­re luk­sus­bu­tik­ker i dag. Det er ikke der­fra de flyt­ter, og de flyt­tet nep­pe der­fra pga mang­len­de parkering.

 

  • 1937  Bedrif­ten flyt­ter inn i Stor­tings­gt. 6. Det sel­ges mer mari­timt utstyr og bekledning.
  • 1983  Pro­duk­sjo­nen flyt­ter fra Oslo til Løken i Høland.
  • 1990  Admi­ni­stra­sjo­nen flyt­ter fra Oslo til Moss. Det blir butikk ihele loka­let i Stortingsgt.6.

Det var i det byg­get som tid­li­ge­re lå her, at jeg førs­te gang stif­tet bekjent­skap med Oslo Flaggfabrikk.

Og det er alt­så 35 år siden pro­duk­sjo­nen flyt­tet fra Oslo til Høland.

Det er mye det er grunn til å hop­pe over, så vi hop­per inn her:

  • 2004 Butik­ken til­ba­ke i Rosenkrantzgate.

Jeg er ikke sik­ker på hvor de had­de vært i mel­lom­ti­den, og hva som egent­lig skjed­de med den går­den i Stor­tings­gt hvor de had­de holdt til. Jeg hus­ker at går­den på and­re siden av Rosen­krantz gt brant, men om beg­ge byg­nin­ge­ne gikk med i den bran­nen, hus­ker jeg ikke. Den går­den fin­nes i alle fall ikke len­ger. De flyt­tet inn i sam­me kvar­tal, men ikke mot Stor­tings­gt. De lå på hjør­net av Pres­te­gata, den gaten som fører opp til et av Stor­tin­gets tid­li­ge­re penge­sluk, Ben­kow­ga­ra­sjen. Og de var nok bare stor­tings­re­pre­sen­tan­ter som kun­ne par­ke­re i nær­he­ten her.

Vi kan gå videre:

  • 2008  Vi flyt­ter hele butik­ken til nye og sto­re loka­ler i Tor­den­skiolds­gate, alt­så de loka­le­ne som de nå skal flyt­te fra.
  • 2011 Flyt­ter inn i nytt bygg i Moss/Rygge Dil­ling­top­pen 17

Det­te er ste­de­ne hvor Oslo Flagg­fab­rikk har holdt til:

Det er ikke uvan­lig at jour­na­lis­ter ikke kan reg­ne. Men 2018–2008, det blir fak­tisk ikke 115, Jar­le Aabø. Ca 10 år har de vært der de hol­der til nå.

Det var inn­til nylig et par par­ke­rings­plas­ser uten­for der. Da jeg sjek­ket Goog­le Stre­et View, var det kort­tids­par­ke­ring. Men som alle som har for­søkt å kjø­re til byen for å hand­le, i håp om å kun­ne par­ke­re uten­for butik­ken, vet: De par­ke­rings­plas­se­ne er all­tid opp­tatt av noen and­re, så man må kjø­re et annet sted likevel.

Nå har de fått et bysyk­kel­sta­tiv uten­for. Og det er par­ke­ring for­budt. Men det er grunn til å min­ne om hva skil­tet “Par­ke­ring for­budt” egent­lig betyr. Det er for­budt å par­ke­re. Men kor­te stopp for av- og påles­sing, eller av- og påstig­ning er til­latt. Hvis Flagg­fab­rik­kens kun­der har sånn noen­lun­de før­lig­het i bena, kan de par­ke­re i et der­til egnet par­ke­rings­hus, for der­et­ter å til butik­ken, hand­le det de skal og gjør vare­ne kla­re. Så hen­ter de bilen, stan­ser uten­for der det er par­ke­ring for­budt, hen­ter vare­ne og kjø­rer ut av byen.

Men som vi ser, de har uan­sett flyt­tet en del av virk­som­he­ten til Ryg­ge. Så hvem vet, kan­skje får vi snart en ny tåre­dryp­pen­de his­to­rie om hvor­dan det er umu­lig å dri­ve nærings­virk­som­het på Ryg­ge pga flyseteavgiften.

Hvis man skal snak­ke om lan­ge tra­di­sjo­ner, så ven­der de på en måte hjem når de nå flyt­ter til Stor­tings­gt 30. Par­ke­rings­arug­men­tet fal­ler flatt til jor­den, for der er det ikke mulig å stan­se uten­for med bil. I gate­ne rundt Oslo Flagg­fab­rikks nye loka­ler er det ikke “par­ke­ring for­budt”, det er “All stans forbudt”.

Det er et par­ke­rings­hus i sam­me kvar­ta­let. Men for Jar­le Aabø og and­re som vil ha byen under asfalt og biler, tel­ler ikke det. De skal kun­ne par­ke­re i gaten, helst på skatte­be­ta­ler­nes reg­ning. Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne par­ke­rings­plass i Oslo. Det er nes­ten ald­ri mer enn halv­fullt i par­ke­rings­hu­se­ne. Da det for noen år siden ble gjort noen tel­lin­ger, var det ikke på noe tids­punkt mer enn 66% belegg i parkeringshusene.

I klage­skrif­tet omta­les områ­det som “det øde kvar­tal”. Det er en beteg­nel­se jeg kan være enig i. Jeg plei­er å kjø­pe bl.a. pinne­kjøtt til jul hos Fena­kno­ken, som lig­ger i det områ­det. Og jeg har kjøpt et par hat­ter hos “Hat­te-Holm”. Men ellers hol­der jeg meg unna det områ­det, av en enkelt grunn: Det er alt­for mye bil­tra­fikk der. Man skal være tem­me­lig blind for ikke å se at i de byga­te­ne hvor det er mye bil­tra­fikk, der er det få folk. Og der det ikke er folk, der er det ingen som hand­ler. Områ­det har alle muli­ge for­ut­set­nin­ger for å bli attrak­tivt. Frid­tjof Nan­sens plass vil­le ha vært en av byens fines­te plas­ser, om den ikke had­de blitt øde­lagt av biltrafikken.

Gate­ne mel­lom Spi­ker­sup­pa og Råd­hus­plas­sen og sjø­en, det kan kna­pt ten­kes bed­re belig­gen­het i byen. Men det er utri­ve­lig å opp­hol­de seg der pga av alle bile­ne. Der­for hol­der folk seg unna.

Litt tål­mo­dig­het må man også ha. Det vil ikke være slik at folk strøm­mer til straks bile­ne er borte, akku­rat som folk ikke strøm­met til vel­dig inn­røyk­te kafe­er som stin­ket gam­mel røyk, 1. juni 2004, da det ikke len­ger var lov å røy­ke på sli­ke ste­der. Det tar tid før det går seg til. Men Torg­gata blomst­ret fort da det mes­te av bil­tra­fik­ken forsvant.

Ikke alle kla­rer over­gan­gen. Det er kapi­ta­lis­mens har­de lov: De som ikke hen­ger med i utvik­lin­gen, de dør. Butik­ker som ikke har klart å til­pas­se seg og ble lig­gen­de på feil sted, som f.eks. Tjersland, de over­le­ver ikke. Butik­ker som har et for­ret­nings­kon­sept basert på kun­der som kom­mer i bil, de hører ikke len­ger hjem­me i sen­trum. I inter­vju­et med Jar­le Aabø­pos­ten for å leg­ge byen under asfalt og eksos, sier dag­lig leder Tho­mas Frogn at det øde­leg­ger for kunde­kret­sen at det ikke er par­ke­rings­plas­ser. Hvis det stem­mer, har Oslo Flagg­fab­rikk valgt å flyt­te til helt feil sted.

Det er like mye bil­tra­fikk, og slik sett like utri­ve­lig der Oslo Flagg­fab­rikk flyt­ter til, og det er som sagt ingen par­ke­rings­mu­lig­he­ter, ei hel­ler mulig­he­ter til å stan­se for av- og påles­sing, i gate­ne uten­for. Men de blir lig­gen­de godt syn­lig ved et av byens vik­ti­ge kol­lek­tiv­knute­punk­ter, og det er vik­tig for å til­trek­ke seg kun­der i byen. Og de får stør­re plass. Tran­ge loka­ler og plass­man­gel er gjer­ne et stør­re pro­blem for vis­se typer butik­ker i sen­trum, enn mang­len­de par­ke­rings­mu­lig­he­ter. Med sine tran­ge loka­ler var Tjersland sjanse­løs mot de sto­re byggvarehusene.

Men det er i det mins­te syk­kel­sta­ti­ver uten­for Oslo Flagg­fab­rikks nye loka­ler. Det er vik­tig for sen­trums­bu­tik­ker som sat­ser på fremtiden.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email