Når en privatpraktiserende justisminister krenker billedrettigheter

Som ingen kan ha unn­gått å få med seg, har den såkal­te jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haug kom­met med et rabiat utspill om Arbei­der­par­ti­et og ter­ro­ris­ter. Rea­li­te­ten er at hun er en fur­ten og bit­ter taper, som ikke tåler at deres håp­løse for­slag ble ned­stemt i Stor­tin­get. Det vit­ner ikke om demo­kra­tisk sinne­lag når man rea­ge­rer slik Syl­vi List­haug har gjort i den­ne saken.

Det har blitt kon­kur­ran­se i FrP om posi­sjo­nen som lan­dets mest ufor­dra­ge­li­ge poli­ti­ker, og Carl I Hagen har åpen­bart følt sin posi­sjon tru­et. Han har der­for ryk­ket ut og sagt at de som har følt ter­ror på krop­pen ikke skal kun­ne bru­ke det til å kri­ti­se­re FrP. I FrP-ter­mi­no­lo­gi fin­nes anta­ge­lig­vis ikke ordet “kri­ti­se­re”, så Hagen snak­ker om at de kneb­ler FrP. I til­legg viser han tegn til gry­en­de seni­li­tet, når han sier at Erna Sol­berg bur­de ha rost Syl­vi List­haug for hen­nes utspill.

Nok om det, så langt. Over til billedbruken.

Det har nå kom­met fram at Syl­vi List­haug, eller egent­lig hen­nes depar­te­ments­løn­ne­de poli­tis­ke råd­gi­ver Espen Tei­gen, har brukt bil­det uten sam­tyk­ke, og uten å ha kla­rert ret­tig­he­te­ne til det. Det er Associa­ted Press som har ret­tig­he­te­ne til bil­det, og de for­val­tes av NTB Scanpix.

Her er ikke pro­ble­met bare at de ikke har betalt for bil­led­bru­ken. Associa­ted Press reg­ler for bruk av bil­der sier at “deres bil­der ikke kan bru­kes i en poli­tisk kam­pan­je”. Så det bør bli mer enn krav om van­lig bil­led­ho­no­rar som Syl­vi List­haug må betale.

Det er mer som er mor­somt i den­ne saken. Det har hele tiden vært bedy­ret at Syl­vi List­haug i den­ne saken opp­trer som pri­vat­per­son, og ikke som jus­tis­mi­nis­ter — som om en stats­råd kan utta­les seg om poli­tis­ke spørs­mål som privatperson.

Men det er hen­nes depar­te­ments­an­sat­te og depar­te­ments­løn­ne­de poli­tis­ke råd­gi­ver Espen Tei­gen som hånd­te­rer saken.  Det ser også ut som om det er han som har laget saken. Hvor­for skul­le han ellers bedy­re at det er han per­son­lig som vil ta reg­nin­gen for Syl­vi List­haugs pri­va­te, ulov­li­ge bruk av bilder?

Vi har kjøpt ut bil­det fra en inter­na­sjo­nal side og bru­ker all­tid å pas­se på at vi har orden på ret­tig­he­ter når vi bru­ker bil­der,” sier Espen Tei­gen til Dag­bla­det.

Merk for­men: Vi sier han, den depar­te­ments­løn­ne­de råd­gi­ve­ren. Han er ikke kon­ge, så når han bru­ker vi-for­men, er det for­di han utta­ler seg på veg­ne av fle­re, som vi må tro er depar­te­men­tet. Det er mest nær­lig­gen­de å for­stå det­te som at Jus­tis­de­par­te­men­tet har kjøpt bil­det. Måten de kla­re­rer bil­der på, høres ut som de som for noen år siden hev­det at de kjøp­te musikk­fi­ler på “lov­li­ge” rus­sis­ke nett­ste­der, men det lar jeg ligge.

Det er da ikke Jus­tis­de­par­te­men­tet som skal kjø­pe bil­der som Syl­vi List­haug skal bru­ke som pri­vat­per­son på Face­bo­ok? En poli­tisk råd­gi­ver er hel­ler ikke ansatt som en per­son­lig assis­tent for en stats­råd, som også skal hjel­pe til med å hånd­te­re hen­nes pri­va­te affærer?

Hva så med min bruk av bil­det? Jeg sat­ser på at jeg har mitt på det tør­re, i lik­het med and­re medi­er som har gjen­gitt bil­det i for­bin­del­se med saken.  Ånds­verk­lo­ven § 23a, førs­te ledd, lyder:

Offent­lig­gjort kunst­verk og offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan gjen­gis i aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting ved omta­le av dags­hen­ding.

Den enes­te usik­ker­he­ten her, lig­ger i om en blogg i for­hold til den­ne bestem­mel­sen kan like­stil­les med aviser, tids­skrif­ter og kring­kas­ting”. Den sjan­sen tar jeg, for hva er egent­lig en avis eller tids­skrift på nett i dag? Sis­te punkt­um lyder:

Opp­havs­man­nen har krav på veder­lag med mind­re det gjel­der dags­hen­ding knyt­tet til det ver­ket som gjen­gis.

Den­ne dags­hen­din­gen er knyt­tet til det­te kon­kre­te bil­det, slik at jeg hel­ler ikke er plik­tig til å beta­le vederlag.

Print Friendly, PDF & Email