Vi trenger et InterCity nett for sykkel

Jern­bane­di­rek­to­ra­tet og Bane­NOR vil uset­te den akk så man­ge gan­ger utsat­te sat­sin­gen på Inter­City. Moder­ni­se­ri­nen av Vest­fold­ba­nen skul­le ha vært star­tet i 1993. Men bare noen små­strek­nin­ger er moder­ni­sert. I ste­det har man prio­ri­tert å byg­ge 4‑felts motor­vei ved siden av. Slik sti­mu­le­rer poli­ti­ker­ne til at mer trans­port flyt­tes fra bane til vei.

Siden en ytter­li­ge­re utset­tel­se vil fri­gjø­re bety­de­li­ge mid­ler, er tiden inne for et vir­ke­lig sykke­løft. Det er på tide å sat­se på et Inter­City-nett­verk for sykkel.

Syk­kel er et utmer­ket frem­komst­mid­del på kor­te og mel­lom­lan­ge dis­tan­ser. Syk­ke­len er areal­ef­fek­tiv, miljø­venn­lig og bidrar til folke­helsen. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net en årlig gevinst på 234 mrd kro­ner, om alle får de anbe­fal­te 30 minut­ter med lett mosjon hver dag. For man­ge vil en dag­lig syk­kel­tur til og fra jobb, sko­le eller stu­die­sted dek­ke det­te. De fles­te syk­ler et sted mel­lom 15 og 20 km/t. Da tar det et sted mel­lom 15 og 20 minut­ter å syk­le 5 km. I prak­sis vil det ofte være den ras­kes­te reise­må­ten, om vi tar med tid til å gå til og fra kol­lek­tiv­trans­port, til å par­ke­re bil osv.

Jeg har noen gan­ger blitt over­ras­ket over hvor rask syk­ke­len er, sam­men­lig­net med annen trans­port. Jeg bor på Frog­ner, og syk­let i en peri­ode omtrent ukent­lig til Gro­rud. Det er i over­kant av 13 km, og det er en stig­ning på ca 200 høyde­met­re. Jeg kun­ne ta buss omtrent fra dør til dør. Opp­over bruk­te jeg omtrent sam­me tid på syk­kel som med buss, om jeg ikke reg­ner vente­tid m.m. til bus­sen, ned­over var syk­ke­len mye ras­ke­re — nes­ten like rask som å kjø­re bil på den aktu­el­le tiden av døgnet.

Men syk­ke­len har en rekke­vid­de på langt mer enn 5–6 km. Elsyk­kel har gjort len­ger dis­tan­ser til­gjen­ge­lig for fle­re. Strek­nin­ger opp mot 25 km er innen­for de fles­tes rekke­vid­de på elsyk­kel, også om det er noen mot­bak­ker. Jeg min­ner om at elsyk­ke­len ikke er en motor­syk­kel. Man får litt dra­hjelp, men bare så len­ge man trår selv. Bruk av elsyk­kel har også posi­tiv helseeffekt.

I de såkal­te “syk­kel­sat­sin­ge­ne” fra sta­ten, har man hengt seg opp i at syk­kel er noe man kan bru­ke i og rundt de stør­re byene. Det er helt feil. Vi tren­ger et syk­kel­nett som bin­der byer og tett­ste­der sam­men. Det er fak­tisk også mulig for bygde­folk å syk­le, selv om noen synes å tro at de ikke er i stand til det.

Nors­ke poli­ti­ke­re liker å si at man skal sat­se på reise­liv. I Euro­pa er syk­kel­tu­ris­me en av de turist­for­mer som øker mest. I Nor­ge sat­ser man hel­ler på turis­ter som for­uren­ser mye, og som leg­ger igjen lite pen­ger. Som cruise­tu­ris­ter og bil­tu­ris­ter. Skal vi til­trek­ke oss syk­kel­tu­ris­ter, må det leg­ges til ret­te for å syk­le, ikke minst i de dele­ne av Nor­ge som syk­kel­tu­ris­te­ne øns­ker å oppleve.

Ten­ker vi en form for Inter City nett­verk for syk­kel, må vi ska­le­re det ned, sam­men­lig­net med jern­bane. Egent­lig vil det være mer Inter Town, eller kan­skje Inter Vil­la­ge nett­verk. Jeg bor i Oslo, men er opp­ri­nen­lig fra Pors­grunn. Så jeg har for det mes­te kom­met inn til Oslo vest­fra, og for­latt Oslo i ret­ning vest­over. Der­for star­ter jeg den­ne vegen nå også.

Vi kan star­te med strek­nin­gen Oslo — Sand­vi­ka. Det er ca 16 km. De fles­te kan syk­le det­te på litt under en time. De litt spre­ke (og elsyk­lis­ter) vil bru­ke ca 40 minut­ter, og de vir­ke­lig spre­ke tar turen på en halv­time og kan­skje litt mind­re enn det. Det er en fin dis­tan­se for dem som vil syk­le en tur, men det er dess­ver­re ikke noen vei­er som inn­byr til tursykling.

Sand­vi­ka til Asker er ca 10 km, eller 20–40 minut­ter på syk­kel. Asker — Oslo blir 1 — 1,5 timer. Drøyt 20 km fra Asker, og man er i Dram­men. Tar man hele strek­nin­gen Oslo — Dram­men, må man reg­ne 2–2,5 timer. Det begyn­ner å bli i mes­te laget som dag­lig jobbpendling.

Vi kan fort­set­te. Fra Dram­men til San­de er det ca 20 km, og fra San­de til Holme­strand ca 13. Her­fra er det ca 17 km til Hor­ten. Når sant skal sies, vil nok jeg vel­ge å syk­le fra Oslo til Moss, og føl­ge nasjo­nal syk­kel­rute 7 fra Ås til Moss (men ikke fra Oslo til Ås), ta fer­gen til Hor­ten og fort­set­te der­fra om jeg skul­le syk­le Vestfold.

Fra Hor­ten er det ca en mil til Åsgårds­strand, og ytter­li­ge­re en drøy mil til Tøns­berg. Slik kun­ne vi ha fort­satt til San­de­fjord, Lar­vik, Pors­grunn, Bre­vik og Stat­hel­le, Kra­gerø osv. Ikke så man­ge vil syk­le fra Oslo til Kra­gerø. Men fra by til by under­veis, det er greie syk­kel­tu­rer for de fleste.

Vi kun­ne fort­satt fra Oslo og nord­over, til Løren­skog, Lille­strøm, Skedsmo­kor­set, Gar­der­moen, Eids­vold, osv. Jeg har syk­let noen gan­ger til og fra Gar­der­moen. Det er ikke lett å fin­ne en god syk­kel­rute, om man skal dit.

Det er ikke langt mel­lom byene i Øst­fold, så der bør det kun­ne være fint å sykle.

De få ste­de­ne hvor man i noen grad har lagt til ret­te for syk­ling uten­for de stør­re byene i Nor­ge, har det gjer­ne vært i form av gang- og syk­kel­vei­er langs en tra­fik­kert vei. Det er feil tanke­gang på man­ge måter. For det førs­te er gang- og syk­kel­vei en ubru­ke­lig bas­tard. Vi tren­ger syk­kel­vei, even­tu­elt med for­tau. Men å blan­de gåen­de og syk­len­de, det er en ubru­ke­lig løs­ning som noen har fun­net på for at folk som syk­ler ikke skal hind­re de hel­li­ge bilis­te­ne. Det er ikke et til­tak for å ska­pe frem­kom­me­lig­het for syklende.

Nå fører for­sin­kel­sen av Inter­City-utbyg­gin­gen til at det blir fær­re gam­le jern­bane­spor. Men når gam­le jern­bane­spor fri­gjø­res, er de som skapt for å byg­ges om til syk­kel­vei­er. De har pas­se bre­de trasé­er, og de har ikke vel­dig brat­te bak­ker. Også når det byg­ges nye vei­er, bør syk­len­de prio­ri­te­res på gamle­vei­ene. I Nor­ge er Sta­tens veg­ve­sen så opp­tatt av å ha de gam­le vei­ene som “avlast­nings­vei­er”. For man kan ikke risi­ke­re at de hel­li­ge bilis­te­ne blir stå­en­de i kø, hvis de har blitt litt for nægå­en­de over­for hver­and­re, at det er veg­ar­beid eller det rett og slett er for man­ge som har valgt bil. Da får man hel­ler ofre and­re tra­fi­kan­ter på blis­mens alter. Vi får gjer­ne høre at det blir mind­re tra­fikk på gamle­vei­en. Men mind­re tra­fikk betyr gjer­ne stør­re fart, og slett ikke at bilis­te­ne blir mer hen­syns­ful­le over­for syk­len­de. Ta en syk­kel­tur på Gam­le Mosse­vei, for å opp­le­ve hvor “fint” det er å syk­le på sli­ke veier.

Dess­uten er det ingen grunn til at en syk­kel­vei skal føl­ge tra­fik­ker­te vei­er. Det er ingen grunn til at vi som vil syk­le skal sje­ne­res av tra­fikk­støy og eksos. Egne vei­er er å fore­trek­ke. Bil­det på top­pen er fra en syk­kel­vei langs Rhô­nen i Savoie-regio­nen i Frank­ri­ke. En bred og fin syk­kel­vei, i beha­ge­lig avstand fra biltrafikk.

Jeg har tatt med noen bil­der fra fine syk­kel­vei­er hvor jeg har syk­let. Den førs­te er den berøm­te syk­kel­vei­en gjen­nom Rij­ks­mu­se­eum i Amster­dam. De som går i syk­kel­vei­en, til tross for at det er for­tau, er selv­føl­ge­lig dum­me turis­ter som ikke for­står at syk­kel­vei­er er for folk som syk­ler. Det skul­le ikke for­und­re meg om det er noen nord­menn blant dem.

Den nes­te er fra Nederland.

De tre nes­te er fra Sveits. De to førs­te av dem fra Basel.

Jeg hus­ker ikke nøy­ak­tig hvor i Sveits den­ne er, men her går syk­kel­vei­en langs jernbanen.

Den nes­te er fra Tysk­land, på vei ut fra Bre­men i ret­ning Hamburg.

De tre nes­te er fra Sveits.

De sis­te er fra Frankrike.

 

Sli­ke ste­der er det godt å syk­le. Men i Nor­ge er det som kjent fjell, så det er vans­ke­lig å leg­ge til ret­te for syk­ling, til for­skjell fra f.eks. det fla­te lan­det Sveits og Alpe­om­rå­de­ne i Frankrike.

Jeg kom­mer nok også i åre­ne som kom­mer til å leg­ge mine syk­kel­fe­rier til and­re land enn Norge.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email