Maleriet av Sylvi Listhaug, retten til eget bilde og en pensjonert høyesterettsadvokat.

En pen­sjo­nert høy­este­retts­ad­vo­kat Sver­re Thu­ne, skri­ver i Aften­pos­ten 10. april om male­ri­et av Syl­vi List­huag. Han mener det var ulov­lig å male og stil­le ut bil­det., og at et utbyt­te ved et even­tu­elt salg, samt male­ri­et, bør inn­dras etter straffe­lo­ven kapit­tel 13 om inn­drag­ning, som inn­drag­ning av utbyt­te fra straff­bar handling.

Et kort svar til Sver­re Thu­ne er pub­li­sert i Aften­pos­ten. I over­skrif­ten står det at det er kor­te inn­legg tors­dag 12. april, men de er på nett alle­re­de om kvel­den tirs­dag 10. april. I folke­opp­lys­nin­gens tje­nes­te pub­li­se­rer jeg også den­ne litt mer utfyl­len­de kommentaren.

Om hvor­for det er ulov­lig, skri­ver Sver­re Thune:

Etter ånds­verk­lova para­graf 45 c er det ulov­leg å foto­gra­fe­re ein per­son utan sam­tyk­ke og stil­le ut foto­gra­fi­et offent­leg. Den­ne bestem­mel­sen bør kun­ne anven­des ana­lo­gisk på eit male­ri. Det kan ikkje vera stør­re grunn til å laga eit male­ri av ein per­son og stil­le det ut utan sam­tyk­ke enn å gje­re det same med eit fotografi.”

Han er full­sten­dig på jordet.

Det er ikke ulov­lig å foto­gra­fe­re per­soner. Åvl § 45c gjel­der offent­lig­gjø­ring av foto­gra­fer, eller offent­lig gjen­gi­vel­se som er ord­ly­den i bestemmelsen.

Bestem­mel­sen gjel­der foto­gra­fi­er, ikke male­ri­er. Sver­re Thu­ne har ikke lest loven grun­dig før han skrev sitt inn­legg. Det føl­ger av åvl § 39 j at bestem­mel­sen i § 45c også gjel­der for bestil­te por­tret­ter som ikke er foto­gra­fis­ke. Det er lite som tyder på at Syl­vi List­haug bestil­te det pro­t­ret­tet — skjønt man kan jo ikke vite om det ikke bare var nok et PR-stunt fra den meget PR-beviss­te og PR-kåte damen.

Vebjørn Sand var litt ute å kjø­re i en sak om bestil­te por­tret­ter av Fred­rik­sen-døt­re­ne. De had­de bestilt por­tret­ter av seg selv, som skul­le være en gave til deres far. Men den PR-beviss­te Vebjørn Sand mal­te et por­trett til, som han stil­te ut.

Hvis det vir­ke­lig had­de vært slik Sver­re Thu­ne hev­der, da vil­le alle avis­teg­ner­ne måt­te slut­te å teg­ne poli­ti­ke­re. De måt­te i et hele tatt slut­te å teg­ne per­soner. Kari­ka­tu­rer er for­budt og straff­bart, om vi skal tro Sver­re Thune.

Det heter i Grunn­lo­ven § 96 at ingen kan døm­mes uten etter lov, som i prak­sis betyr at ingen kan døm­mes til straff uten etter lov. Bestem­mel­sen må være klar, og man kan ikke straf­fes per ana­lo­gi. Om den­ne viser jeg til utta­lel­ser i avsnitt 29 i Høy­este­retts dom HR-2012–409‑A — Rt-2012–313:

«Det er uan­sett ikke avgjø­ren­de hva lov­gi­ver måt­te ha ment, når en even­tu­ell lov­gi­ver­in­ten­sjon ikke har kom­met tyde­lig til uttrykk i loven. Jeg viser til lov­s­kra­vet i Grunn­lo­ven § 96 og i EMK artik­kel 7, slik det­te er for­stått blant annet i Rt-2011–469. Av sær­lig inter­es­se er avsnitt 9 og 12 i dom­men, hvor det frem­he­ves at straff­bar­he­ten må føl­ge av loven, og at mang­len­de støt­te i ord­ly­den ikke avhjel­pes ved at for­hol­det er klart straff­ver­dig, og at lov­gi­ver utvil­somt øns­ket å ram­me det.»

Sver­re Thu­nes lov­tol­king inne­bæ­rer en inn­skrek­ning i ytrings­fri­he­ten. Da stø­ter han på et annet grunn­lovs­fes­tet krav om lov­hjem­mel, nem­ling Grl § 100 annet ledd, sis­te punkt­um, hvor det står:

«Det retts­li­ge ansvar bør være fore­skre­vet i lov.»

Bare for å ha sagt det: Også etter revi­sjo­nen av Grl § 100 og den språk­li­ge opp­da­te­rin­gen som ble gjort i for­bin­del­se med grunn­lovs­ju­bi­le­et i 2014, har man beholdt en gam­mel språk­form, slik at nå det i Grunn­lov­ne står “bør”, betyr det “skal”, og er ikke en anmod­ning om hvor­dan noe bør være, slik vi gjer­ne vil opp­fat­te det i moder­ne språkbruk.

Det er et til­sva­ren­de krav om lov­hjem­mel i Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nens art 7 og art 10.

I en avgjø­rel­se fra Høy­este­retts anke­ut­valg HR-2012–1554‑U — Rt-2012–1211 slut­tet utval­get seg til den­ne utta­lel­sen fra lagmannsretten:

«Lag­manns­ret­ten vil for sin del bemer­ke at kra­vet til klar lov­hjem­mel for straff­an­svar ikke minst vil være av betyd­ning i saker hvor straffe­bu­det inne­bæ­rer en begren­sing av ytringsfriheten.»

Om det skul­le ha vært straff­bart å male og stil­le ut bil­det av Syl­vi List­haug, da måt­te det ha vært en klar lov­be­stem­mel­se som sier at det­te er straff­bart. Noen slik lov­be­stem­mel­se fin­nes ikke.

Det er bra den­ne Sver­re Thu­ne er en pen­sjo­nert høy­este­retts­ad­vo­kat. Å gi så dår­li­ge og dår­lig fun­der­te råd som det han her skri­ver, kun­ne ha kom­met til å kos­te ham og hans for­sik­rings­sel­skap dyrt.

<edit>Jeg valg­te i utgangs­punk­tet å “tyv­låne” et bil­de Emil Weather­head Brei­stein had­de tatt for NTB scan­pix. Nå har jeg fått et bil­de tatt av Jon Kaa­re Hovers­holm, som jeg har hans til­la­tel­se til å benyt­te. Så bil­det på top­pen er tatt av Jon Kaa­re Hovers­holm, og er brukt med til­la­tel­se. Så fra nå av har jeg i alle fall mitt på det tør­re. Men jeg lar like­vel min synds­bkjen­nel­se stå — den sier tross alt også litt om hva som er til­latt og hva som ikke er til­lat bruk av bilder.</edit>

Når det gjel­der min bruk av bil­det på top­pen, inn­ser jeg at jeg i bes­te fall er på litt tynn is. Det er et foto­gra­fi tatt av Emil Weather­head Brei­stein for NTB scan­pix. Etter åvl § 23a kan bl.a. et foto­gra­fi gjen­gis ved omta­le av dags­hen­ding. Så i utgngs­punk­tet behøv­de jeg ikke ha spurt om lov. Da for­ut­set­ter jeg at en blogg i den­ne sam­men­hen­gen må like­stil­les med “aviser og tids­skrif­ter”, hvil­ket ikke er helt opp­lagt. Men det­te unn­ta­ket gjel­der ikke “verk som er skapt med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting”, som må antas å være til­fel­let for det­te foto­gra­fi­et. I sis­te punkt­um står det: “Opp­havs­man­nen har krav på veder­lag med mind­re det gjel­der dags­hen­ding knyt­tet til det ver­ket som gjen­gis.” Dags­hen­din­gen gjel­der male­ri­et, så det kan gjen­gis uten sam­tyk­ke og uten å beta­le veder­lag. Men dags­hen­din­gen gjel­der ikke Emil Weather­head Brei­steins foto­gra­fi av det­te bil­det. Og jeg valg­te selv­føl­ge­lig det­te bil­det for­di det var et av de bed­re bil­de­ne jeg fant, med bl.a. en bed­re kom­po­si­sjon enn de fles­te and­re bil­de­ne jeg har sett.

Når jeg bru­ker and­res bil­der, søker jeg gjer­ne etter bil­der som er pub­li­sert med en lisens som til­la­ter gjen­bruk. Over­ras­ken­de nok, fant jeg ingen sli­ke bil­der av List­haug­ma­le­ri­et. Ellers har jeg ofte spurt om sam­tyk­ke, som jeg har fått i de til­fel­le­ne jeg har brukt bil­det. Men den­ne gan­gen har jeg, med åpne øyne, tatt sjan­sen på å bru­ke bil­det. Så får vi se om jeg får en reg­ning fra NTB/Scanpix, eller om de til­gir den­ne syn­den og sier som Char­lie Hebdo: Alt er tilgitt.

 

Print Friendly, PDF & Email