Er sex-SMS sendt til Liv Signe Navarsete straffbar?

Jeg må først ta det­te for­be­hol­det: Jeg arbei­der van­lig­vis ikke med straffe­rett, og beve­ger meg nå ut på tynn is. Juris­ter som kan straffe­rett bed­re enn meg, må gjer­ne kor­ri­ge­re even­tu­el­le feil og sup­ple­re der noe måt­te mangle.

Vi kan star­te med noe som ikke er sær­lig juri­disk: Vi kan ikke for­by alt vi ikke liker, og ikke straf­fe alle dum­he­ter som folk gjør. Jeg tror ikke noen for­sva­rer den så alt­for mye omtal­te SMS-mel­din­gen som SP-gut­ta send­te til Liv Sig­ne Navar­sete. Det var dumt, og i bes­te fall en sær­de­les dår­lig spøk fra bonde­menn som synes å ha vært litt for mye ute etter øl, og kan­skje noen ikke lov­li­ge hus­flids­pro­duk­ter. En av de ti ful­le SP-gut­ter føler seg nok usann­syn­lig dum for tiden, i den grad han er i stand til å hus­ke hva han gjor­de på den hytte­tu­ren. Med med så mye medie­styr som det har vært rundt den saken, er det svært lite sann­syn­lig at noen vil stå fram og til­stå. Ved­kom­men­de vil ikke bare frem­stå som en ynke­lig liten mann som kun­ne sen­de en slik mel­ding, men som en enda mer ynke­lig liten mann ved ikke å erkjen­ne for­hol­det. Å etter­fors­ke en slik to år gam­mel sak vil være mildt sagt vans­ke­lig. Men så til det juridiske.

Con­ti­nue read­ing Er sex-SMS sendt til Liv Sig­ne Navar­sete straff­bar?