I vini di Giro d’Italia 2018. Giroen 2018 starter i Israel, jeg starter i Italia

Giro d’I­ta­lia 2018 star­ter i dag, med tre etap­per i Israel. Så len­ge Israel opp­rett­hol­der sin ulov­li­ge okku­pa­sjon av Pale­sti­na, og fort­set­ter sin under­tryk­king og ter­ro­ri­se­ring av de pale­stins­ke fol­ket, kom­mer ikke jeg til å pro­mo­te­re noen isra­els­ke pro­duk­ter. Jeg ute­luk­ker ikke at det kan fin­nes inter­es­sant isra­elsk drik­ke. Men det har jeg uan­sett ikke til hen­sikt å finn ut noe om, langt mind­re skri­ve om.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2018. Giro­en 2018 star­ter i Israel, jeg star­ter i Ita­lia