I vini di Giro d’Italia 2018. Giroen 2018 starter i Israel, jeg starter i Italia

Giro d’I­ta­lia 2018 star­ter i dag, med tre etap­per i Israel. Så len­ge Israel opp­rett­hol­der sin ulov­li­ge okku­pa­sjon av Pale­sti­na, og fort­set­ter sin under­tryk­king og ter­ro­ri­se­ring av de pale­stins­ke fol­ket, kom­mer ikke jeg til å pro­mo­te­re noen isra­els­ke pro­duk­ter. Jeg ute­luk­ker ikke at det kan fin­nes inter­es­sant isra­elsk drik­ke. Men det har jeg uan­sett ikke til hen­sikt å finn ut noe om, langt mind­re skri­ve om.

Jeg vil også gjø­re føl­gen­de klart: Det­te er ikke en invi­ta­sjon til å dis­ku­te­re Midt-østen. Det er kun en begrun­nel­se for hvor­for jeg i min serie om vin og annet inter­es­sant drik­ke,  i 2018 hop­per over de tre førs­te etap­pe­ne i Giro d’I­ta­lia. Folk er selv­sagt fri til å dis­ku­te­re det så mye de vil. Men ikke på min blogg. Kom­men­ta­rer om det­te vil bli slettet.

Giro­en kom­mer til Ita­lia på Siclia tirs­dag 8. mai, og da har jeg pla­ner om å hop­pe inn i rit­tet. Sci­i­lia som har blitt et av de mer inter­es­san­te vin­dis­trik­te­ne i Italia.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email