I vini del Giro d’Italia 2018: 4. etappe: Catania — Caltagirone

Så har Giro d’I­ta­lia kom­met hjem til Ita­lia, og jeg hop­per inn i rit­tet. Vi er nå på Sici­i­la. Noen sto­re tids­for­skjel­ler har det ikke blitt. Den­nis Rohan leder, et sekund foran fjor­års­vin­ner Tom Dumou­lin. Det er så langt ingen sto­re tids­for­skjel­ler. 11 ryt­te­re er innen­for 30 sekun­der, 47 ryt­te­re innen­for et minutt. Det ikke gått helt etter pla­nen for Chris Froo­me, som lig­ger på 19. plass, 38 sekun­der etter Den­nis Rohan. Enes­te nors­ke del­ta­ker, Vegard Sta­ke Laen­gen lig­ger på 90. plass, 1.38 etter Den­nis Rohan. Men hans opp­ga­ve i rit­tet er nok ikke å vin­ne sammenlagt.

Dagens etap­pe går opp og ned, og kun­ne i utgangs­punk­tet sett ut som en etap­pe hvor et brudd kan gå inn. Men vi har ikke kom­met len­ger enn til 4. etap­pe. Så de lar nok ikke et brudd få gå før sam­men­lagt­po­si­sjo­ne­ne har satt seg litt mer.

Men avslut­ter med en kilo­me­ter stig­ning, men opp­til 13% stig­ning på det brat­tes­te. Det er nok for kort til å vin­ne vel­dig mye tid, men det er nok noen klat­re­re uten de helt sto­re ambi­sjo­ne­ne i sam­men­dra­get, som vil vise seg fram her. Men det er en etap­pe hvor det er mulig å tape en del dit hvis man får det på slutten.

Men vi skal over­late det mes­te av det sports­li­ge til de and­re, og hol­de oss til vin og annet vi kan fin­ne langs etap­pen. Ita­lia er ope­ra­ens hjem­land, selv om det var en kunst­form som opp­sto len­ger nord. I år fei­rer Opere­huse i Oslo 10 år. Det var en lang pro­sess for å få etab­lert en ope­ra i Nor­ge. Den nors­ke ope­ra ble etab­lert i 1957, og tok i bruk Folke­tea­te­rets loka­ler på Youngs­tor­get i 1957.  Før det­te had­de et opera­in­ter­es­sert pub­li­kum gått man av huse for et gjeste­spill fra dagens start­by, Cata­nia. Arild Feld­borg skrev sitt revy­num­mer “Opera­san­ge­ren”, som Rolf Just Nil­sen frem­før­te på en mes­ter­lig måte. I san­gen omta­les Cata­nia som “Ita­lias Kristiansund”.

Men vi må ha noe å drik­ke til det­te. Sici­lia er et av de mer inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Dagens etap­pe skjæ­rer over det syd­li­ge, eller sna­re­re syd-øst­li­ge hjør­net i den tre­kan­ten som utgjør Sicilia.

Vi vel­ger dagens vin fra Cera­suolo di Vitt­oria, det enes­te områ­det på Sici­la som har DOCG-sta­tus. Det­te er en rødvin laget av dru­ene Nero d’A­vo­la og Frapp­a­to.

Nero d’A­vo­la betyr svart fra Avo­la. Avo­la er et områ­de like syd for Syra­cu­se, og er en drue som dyr­kes mye på Sici­la. Men som det så ofte er i Ita­lia, fin­ner vi den sam­me dru­en også i ander områ­der, men loka­le navn. Nero d’A­vo­la  er en drue med kraf­tig skall, som kan gi en kraf­tig og tan­nin­rik vin.

Frapp­a­to er en drue med tynt skall, og gir gans­ke let­te viner som kan min­ne noe om Beau­jo­lais. Nero d’A­vo­la og Frapp­a­to utfyl­ler hver­and­re godt. Nero d’A­vo­la gir kraft og struk­tur, mens Frapp­a­to gir fruk­tig­het.  Sam­men gir en vin med smak av kirse­bær og jord­bær. Om jeg har for­stått det rett, betyr ‘Cera­suolo’ kirse­bær­ak­tig, og det sier noe om vinen. Den kan gjer­ne lag­res 5–10 år, og kan også tåle len­ger lagring.

Gode pro­du­sen­ter er COS, Pla­ne­ta og Val­le d’A­ca­te, Sist jeg søk­te had­de Vin­mono­po­let 11 Cera­suolo di Vitt­oria viner.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email