I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etappe: Agrigento — Santa Ninfa (Valle del Belice)

Det ble en spen­nen­de fina­le, der Tim Wel­len tok sei­ren. Men Den­nis Rohan behol­der sam­men­lagt­le­del­sen, et sekund foran Tom Dumou­lin. Vi er fort­satt på Sici­lia. Også i dag er det en opp-og-ned etap­pe, med en mot­bak­ke på slut­ten. Men avslut­nin­gen på dagens etap­pe er ikke like hard som den i går. Men det er til­strek­ke­lig til at det­te ikke er en etap­pe for de mest utpre­ge­de spurterne.

Dagens etap­pe går langs syd-vest­kys­ten av Sici­lia. Etap­pen ender gans­ke nær Mar­sala, som har gitt navn til en av de mest kjen­te hetviner.

Het­vin gene­relt har tapt i popu­la­ri­tet i de sene­re år, og det gjel­der også Mar­sala. Mar­sal­a­vin sies å ha blitt utvik­let av den engels­ke vin­hand­le­ren John Wood­house. Wood­house had­de spe­sia­li­sert seg på dis­tri­bu­sjon av port­vin, sher­ry og madei­ra, Han kom hit i 1770, og så mulig­he­ter i et øken­de mar­ked for het­vin. Vinen ble raskt popu­lær, og det ble pro­du­sert sto­re meng­der. På den tiden var det ingen som tenk­te på at kan måt­te hol­de pro­duk­sjo­nen nede for å hol­de kva­li­te­ten oppe. Vinen var sær­lig popu­lær i den bri­tis­ke mari­nen. Admi­ral Nel­son kjøp­te 500 fat i året.

Pro­duk­sjo­nen var stor, og fort­satt er regu­le­rin­gen ikke streng. Legg til sub­si­di­er, og vi har en opp­skrift på over­pro­duk­sjon, og mye vin av dår­lig kva­li­tet. Mos­ten ble ofte til­satt suk­ker for å få det nød­ven­di­ge suk­ker­inn­hol­de. Vinen kan lages av en eller fle­re av ti drue­sor­ter. De tra­di­sjo­nel­le dru­ene er Gril­lo og Inzo­lia. Man kan også bru­ke Cat­ar­rat­to, som det er plan­tet svært mye av, og som fin­nes i fle­re under­grup­per. Vide­re dru­ene Pig­na­tel­lo, Nerel­lo Mas­ca­le­se og Dama­schi­no. Om jeg har for­stått det rett, er det­te dru­er som bare dyr­kes på Sici­lia. Man kan også bru­ke Nero s’A­vo­la, som vi var inn­om i går.

Det er uli­ke kva­li­tets­ka­te­go­ri­er. Det er fem kate­go­ri­er inn­delt etter lag­rings­tid fine (et år), superio­re (to år), superio­re riser­va (fire år), vergine/soleras (fem år), og ende­lig vergine/solera stravecchio (ti år). Det er også offi­si­el­le beteg­nel­ser som refe­rer til far­ge og suk­ker­inn­hold. Beteg­nel­se­ne oro, ambra and rubi­no beskri­ver gyl­den, rav og rød vin. Beteg­nel­se­ne for suk­ker­inn­hold er secco (tørr, at 40g/l), som ikke akku­rat er det jeg for­bin­der med en tørr vin), semisecco ( 40–100g/l) og dolce (mer enn 100g/l).

I 1984 ble DOC-reg­le­ne stram­met noe inn, i et for­søk på å prio­ri­te­re kva­li­tet foran kvan­ti­tet. Det har blitt noe bed­re, men lite tyder på at Mar­sala noen gang vil få til­ba­ke den sta­tus den en gang hadde.

Hvis man skal lage den tra­di­sjo­nel­le ita­li­ens­ke des­ser­ten Tira­misu, skal det være litt Mar­sala i den.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email