I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etappe: Caltanisette — Etna

Det ble hel­ler ikke i går noen end­rin­ger av betyd­ning i sam­men­dra­get. I dag er det en ordent­lig toppav­slut­ning, så her kan det bli tidsdifferenser.

Det­te er den tred­je og sis­te etap­pen på Sici­lia. I dag går etap­pen opp til vul­ka­nen Etna. Det er en meget aktiv vul­kan. Utbrud­de­ne er hyp­pi­ge, men van­lig­vis ikke så vold­som­me. i 2011 var det utbrudd får dager før en etap­pe opp hit, og det var en stund usik­kert om etap­pen kun­ne gjen­nom­fø­res på grunn av utbrud­det. Men den ble gjennomført.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etap­pe: Cal­ta­ni­set­te — Etna