I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etappe: Caltanisette — Etna

Det ble hel­ler ikke i går noen end­rin­ger av betyd­ning i sam­men­dra­get. I dag er det en ordent­lig toppav­slut­ning, så her kan det bli tidsdifferenser.

Det­te er den tred­je og sis­te etap­pen på Sici­lia. I dag går etap­pen opp til vul­ka­nen Etna. Det er en meget aktiv vul­kan. Utbrud­de­ne er hyp­pi­ge, men van­lig­vis ikke så vold­som­me. i 2011 var det utbrudd får dager før en etap­pe opp hit, og det var en stund usik­kert om etap­pen kun­ne gjen­nom­fø­res på grunn av utbrud­det. Men den ble gjennomført.

Dagens etap­pe ender på Etna, den meget akti­ve vul­ka­nen på Sici­lia. Vin­mar­ke­ne lig­ger i en halv­måne på øst­si­den av vul­ka­nen. Jord­smon­net her er pre­get av nær­he­ten til vul­ka­nen. Her er det mye mine­ra­ler, og lite humus. Etna var det førs­te områ­det på Sici­lia som fikk DOC-sta­tus, i 1968. Den mest van­li­ge vinen fra områ­det er Etna Ros­so, som inne­hol­der mest Nerel­lo Mas­ca­le­se , med inn­til 20% Nerel­lo Cap­puc­cio, som lokalt er kjent som Nerel­lo Man­tel­la­to. Den hvi­te Etna Bian­co er laget med minst 60%  Car­ri­can­te, og den mest van­li­ge dru­en på Sici­ia, Cat­ar­rat­to, men den kan også ha noe Tre­b­bia­no og Minnella.

Det plan­tes dru­er sta­dig høy­ere opp på Etna, og resul­ta­te­ne er loven­de. Selv om Sici­lia lig­ger langt syd, kan lav tem­pe­ra­tur gi noen utford­rin­ger, men også for­de­ler i de høy­est lig­gen­de vin­mar­ke­ne. Det får en lang vekst­se­song og mod­ning. Solen reflek­te­res fra Mid­del­ha­vet, på sam­me måte som vnmar­ke­ne i Mosel nyter godt av sol­re­flek­ser fra elven.

Regu­le­rin­gen av Etna DOC har vært så godt som uend­ret siden den ble etab­lert i 1968. Man kan se det som et eksem­pel på at slik regu­le­ring hind­rer utvik­ling, eller man kan se det som eksem­pel på at regu­le­rin­gen har vært vel­lykkeg og fun­ge­rer godt.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email