I vini del Giro d’Italia 2018: 7. etappe. Pizzo — Praia a Mare

Ikke uven­tet ble det en hef­tig avslut­ning på gårs­da­gens etap­pe, og den ga end­rin­ger i sam­men­dra­get, med Simon Yates 16 sekun­der foran Tom Dumou­lin. Chris Froo­me, som har ambi­sjo­ner om en trip­pel i år, fort­set­ter å tape tid. Et minutt og 10 sekun­der er ikke en tids­for­skjell som bør gi grunn til bekym­ring. Men han taper tid på hver etap­pe, noe han ikke kan fort­set­te med om han har ambi­sjo­ner om å vinne.

I dag er det flatt. Det er ikke en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Så det­te bør bli en etap­pe for spur­ter­ne, hvor de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner kan hol­de seg beskyt­tet i hoved­fel­tet uten å anstren­ge seg alt­for mye — for­ut­satt at de slip­per uhell.

Vi er nå i Cala­b­ria, og etap­pen føl­ger ‘vris­ten’ på den ita­li­ens­ke stø­ve­len. Går vi bak­over i his­to­ri­en, var det­te et vik­tig vin­om­rå­de. Vier her­fra var popu­læ­re i fle­re hund­re år. Men de ble med tiden utkon­kur­rert blant annet av viner fra Bor­deaux og and­re deler av Frank­ri­ke, som lå nær­me­re de vik­ti­ge mar­ke­de­ne i Lon­don og Amsterdam.

Mot slut­ten av 1800-tal­let ble det­te, som de fles­te and­re vin­om­rå­der i Euro­pa, ram­met av vin­lu­sen phyl­lox­e­ra, som to knek­ken på det mes­te av vin­mar­ke­ne. Pro­duk­sjo­nen tok seg ikke opp etter det­te. Mot slut­ten av 1900-tal­let had­de de også pro­ble­mer med kon­kur­ran­sen fra “den nye ver­den”, som kun­ne pro­du­se­re vin av god kva­li­tet til en rela­tivt lav pris.

Cala­b­ria har 12 DOC-klas­si­fi­ser­te områ­der, men ingen DOCG klas­si­fi­ser­te. Bare 5% av vin­pro­duk­sjo­nen er klas­si­fi­sert. Pro­du­sen­te­ne opp­når ikke pri­ser for sin vin, som gjør det lønn­somt å etter­leve restrik­sjo­ne­ne  for DOC-klas­si­fi­ser­te viner.

Cala­b­ria har ofte blitt nevnt som et områ­de med et stort poten­si­al for god vin­pro­duk­sjon. Men det­te poten­sia­let har så langt ikke blitt utløst. De mest inter­es­san­te områ­de­ne lig­ger inne i dale­ne og oppe i fjel­le­ne et styk­ke fra kys­ten. Dagens etap­pe føl­ger kys­ten hele vei­en, og kom­mer ikke i nær­he­ten av de vin­om­rå­der som det kun­ne ha vært grunn til å skri­ve om.
Etap­pen krys­ser en smal stri­pe av Basi­li­ca­ta, før den fort­set­ter i Cam­pa­nia. Det er ingen inter­es­san­te viner i den­ne delen av Basi­li­ca­ta. Cam­pa­nia er en av de mest inter­es­san­te regio­ne­ne i Syd-Ita­lia. Men der den­ne etap­pen ender, er det ikke så mye inter­es­sant å hente.

Det er en flott kyst, og et popu­lært turist­om­rå­de. Mye av den vinen som pro­du­se­res, sel­ges til turis­ter i området.

Jeg har også tid­li­ge­re skre­vet noe til­sva­ren­de, og fått pro­tes­ter fra folk som bor eller har bodd i områ­det. Min mer gene­rel­le erfa­ring er at i alle vin­pro­du­se­ren­de områ­der fin­nes det gode pro­du­sen­ter som sat­ser på kva­li­tet. Men det er vans­ke­lig å fin­ne den­ne vinen uten­for det aktu­e­le områ­det. Min erfa­ring er at gode res­tau­ran­ter, som gjer­ne vil vise fram det deres områ­de har å by på, er gode ste­der å lete etter god vin. Men jeg har ingen erfa­ring med det­te fra Calabria.

Vil man sma­ke noe av det regio­nen kan by på, men da en annen del av regio­nen enn den delen som dagens etap­pe går gjen­nom, er det verdt å prø­ve en Ciro Ros­so Riser­va  fra Ciro.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email