I vini del Giro d’Italia 2018: 8. etappe. Praia a Mare — Montevergine di Mercogliano

Som ven­tet ble det spurt­opp­gjør, i går. Med 81 ryt­te­re på sam­me tid, ble det ingen end­rin­ger i sammenlagtposisjonene.

På dagens etap­pe er det igjen mål­gang på top­pen, men avslut­nin­gen er ikke like hard som opp til Etna.

Vi er nå i Cam­pa­nia, Cam­pa­nia betyr egent­lig noe slikt som åker, eng, bon­de­land, osv. Det er et ord vi kjen­ner i uli­ke for­mer som i champs i Champs Ellysé­es, Champag­ne, Kam­pan­je, osv. Kam­pan­je var opp­rin­ne­lig en mili­tær offen­siv hvor man skul­le erob­re land. Men jeg skal ikke dve­le mer ved språket.

Cam­pa­nia, på den ita­li­ens­ke skinn­leg­gen, er et av de mest spen­nen­de vin­om­rå­de­ne i Syd-Ita­lia. Kys­ten opp til Saler­no er vak­ker, men vin­mes­sig er den ikke så vel­dig interessant.

Ita­lia er et geo­lo­gisk aktivt områ­de, men man­ge vul­ka­ner og hyp­pi­ge jord­skjelv. Afri­ka pres­ser på Euro­pa på så man­ge måter, også geo­lo­gisk. Også her er det Ita­lia som må ta en stor del av støy­ten. Den afri­kans­ke kon­ti­nent­lapla­ten kol­li­de­rer med den euro­pe­is­ke, og i kol­li­sjons­so­nen er det stor akti­vi­tet og sto­re spen­nin­ger. Det er også det­te som får Alpe­ne til å rei­se seg nord i Ita­lia. Det har vært man­ge og kraf­ti­ge jord­skjelv i den delen av Ita­lia som vi nå skal inn i. Men vi får håpe at det er syk­kel­ryt­ter­ne og ikke geo­lo­gi­en som står for spen­nin­gen den­ne gangen.

Når ryt­ter­ne svin­ger inn fra kys­ten, og møter mot­bak­ke­ne før mål, kom­mer vi inn i noen av de mer inter­es­san­te vinorå­de­ne. Etap­pen avslut­ter litt øst for Avel­li­no, men vi star­ter med litt hvitt fra Avel­li­no: Den DOCG-klas­si­fi­ser­te Fiano di Avel­li­no. Vi er her ved den van­li­ge ita­li­ens­ke måten for å angi klas­si­fi­sert vin: [Drue] + [områ­de]. Det er Fiano fra Avel­li­no. Fiano dru­en skal ha en lang tra­di­sjon, og sies å være dyr­ket i mer enn 2000 år. Det er en drue med mye suk­ker, og nav­net Fiano skal visst­nok kom­me av at bie­ne ikke kun­ne mot­stå den, uten at jeg har under­søkt ety­mo­lo­gi­en vel­dig grundig.

Fiano bru­kes til å lage en halv­tørr mus­se­ren­de vin, som er popu­lær lokalt. Men den har ald­ri slått an uten­for områ­det. Først og fremst pro­du­se­res en tørr hvit­vin. Den har en ren frukt­smak, men ele­gan­se og fines­se.  Fiano di Avel­li­no må inne­hol­de minst 85% Fiano. Det er til­latt med inn­til 15% av and­re druer.

Fiano-dru­en dykes fle­re ste­der i Cam­pa­nia,. Men den er på sitt bes­te i Avell­li­no. Vinen er på sitt bes­te når den har vært lag­ret i tre til fem år, men neon tåler også len­ger lagring.

Vi svin­ger litt rundt det fjel­let hvor dagens mågang er. Her kom­mer vi til en annen, popu­lær hvit­vin: Greco di Tufo.  Det­te er Greco fra Tufo. Greco di Tufo er en utmer­ket hvit­vin som pro­du­se­res litt øst for Tau­ra­si og vest for Avellino.

Vi kan fot­set­te litt len­ger mot øst, hvor vi fin­ner den røde Tau­ra­si DOCG. Også det­te er en vin med lan­ge tra­di­sjo­ner, og den skal ha blitt pro­du­sert i en eller annen form siden ca 800 f.Kr. Vin­mar­ke­ne lig­ger gans­ke høyt, fra 400 moh og opp­over. Det er en tan­nin­rik vin, som tåer å lag­res len­ge, og som bør lag­res. Til tross for sin lan­ge his­to­rie, er Tura­si en moder­ne vin. VIn­pro­du­sen­ten Anto­nio Mast­ro­be­rardi­no har hoved­æren for å ha brakt vinen fram i lyset, da han i 1968 fikk mye inter­na­sjo­nal oppmerksomhet.

Den kan lages med 100% Agli­a­ni­co, og de fles­te pro­du­sen­ter lager den slik. Men det er til­latt å bru­ke inn­til 15% av and­re dru­er. Det­te er Syd-Ita­lias kron­ju­vel. Noen kal­ler den Syd-Ita­lias Barolo. Det er en kra­fig ot tan­nin­rik rødvin, som både kan og bør lag­res noen år. Noen gode pro­du­sen­ter er Mast­ro­be­randi­no og Struz­zie­ro

Det er all mulig grunn til å utvi­de den ita­li­ens­ke rødvins­ho­ri­son­ten fra Pie­mon­te, Vene­to og Tor­sca­na, til også å omfat­te Tau­ra­si. Prøv den!

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email