I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etappe. Pesco Sannita — Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore)

Det var jubel i Equa­dor, da de fikk sin and­re etappe­sei­er i Giro d’I­ta­lia. Vi som er fra et lite land, vet hvor vik­tig det er når en av “våre” hev­der seg. Det ble dra­ma mot slut­ten, da Chris Froo­me igjen gikk i bak­ken. Men når man fal­ler i mot­bak­ke, er hel­dig­vis ikke far­ten så stor, skjønt de syk­let nok for­te­re opp­over enn de fles­te av oss gjør på flat­mark. I sam­men­dra­get ble det ingen end­rin­ge av betyning.

Det hard­ner til. Det er nok en avslut­ning på top­pen, nå med på første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger rett etter hver­and­re, som tar ryt­ter til mål­gang over 2000 moh. Vi får håpe at vi får angrep fra noen som gjør at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne må sva­re, og ikke bare kan avven­te de nes­te to ukene.

Det er fris­ten­de å si at Apen­ni­ne­ne, fjell­kje­den så går gjen­nom Ita­lia på langs, er Ita­lias rygg­rad. Men det blir feil når en stø­vel er det bil­det de fles­te av oss bru­ker for å illust­re­re Ita­lia. Lår­ben og legg­ben gir ikke helt de sam­me asso­sia­sjo­ne­ne som rygg­rad. Uan­sett hva slags meta­for vi vel­ger, så deler Apen­ni­ne­ne Ita­lia på langs. Kli­ma­et å de to side­ne av fjell­kje­den kan være vel­dig for­skjel­lig. Ryt­te­ne skal i dag opp i mas­si­vet Gran Sas­so d’I­ta­lia, hvor den høy­es­te top­pen, Cor­no Gran­de , er 2912 meter høy. Men ryt­ter­ne skal ikke opp til den­ne toppen.

Jeg har alle­re­de nevnt jord­skjelv. I 2009 var det et kraf­tig jord­skjev i den pro­vin­sen ryt­ter­ne nå skal inn i, L’Aqui­la.

Vi star­ter i Cam­pa­nia. Men vi tok noen av Cam­pa­nias bes­te viner i går. Ulem­pen med å ta det bes­te først, er at det ikke bir man­ge god­bi­ter igjen til senere.

Vi star­ter i dis­trik­tet San­nio DOC. Her lages en mus­se­ren­de vin med tra­di­sjo­nell meto­de, av de tra­di­sjo­nel­le dru­ene Greco og Falang­hi­na. Ellers inklu­de­rer Sanno DOC vel­dig man­ge typer vin, og kan være nes­ten en hvil­ken som helst vin fra Beneven­to pro­vin­sen. Det er der­for vans­ke­lig å si noe om en typisk stil fra det­te områ­det. Noen av de bes­te loka­le pro­du­sen­te­ne er De Lucia, Fatt­oria Tor­re Gaia, Anti­ca Mas­se­ria Venditti,Nifo Ser­rapchiel­lo, Oppia­la Ami­nea og Cor­te Normanna.

Etter gans­ke kort tid kom­mer vi inn i Tabur­no, som har to DOC som dek­ker sam­me områ­de: Agli­a­ni­co del Tabur­no DOC ogTabur­no DOC. Det er ingen pre­mie for å gjet­te at  Agli­a­ni­co del Tabur­no DOC er en rødvin laget på Agli­a­ni­co, og at Tabur­no DOC er for and­re viner. Tabur­no lig­ger gans­ke høyt, hvil­ket betyr rela­tivt lave natte­tem­pe­ra­tu­rer. Det gir mer smak, sær­lig i Aglianico.

Vi pas­se­rer også gjen­nom de to mer eller mind­re over­lap­pen­de Sol­o­paca DOC og Guar­dia San­framon­di DOC. Sol­o­paca sies å være en av de kje­de­ligs­te DOC i pro­vin­sen, i alle fall ut fra et vin­per­spek­tiv. Guar­dia San­framon­di DOC er gans­ke lik Sol­o­paca. Det mes­te av vinen drik­kes loalt.

Vi for­la­ter Cam­pa­nia, og fort­set­ter i Moli­se. For å være ærlig, så er ikke Moli­se en vel­dig inter­es­sant vin­re­gione. I fjel­le­ne, hvor ryt­ter­ne går i mål, pro­du­se­res ikke vin.

I mor­gen er de hviledag.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email