I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etappe. Penne — Gualdo Tandino

Ny start etter en dags vel­for­tjent hvi­le. Det er all­tid litt usik­kert hvor­dan de enkel­te ryt­ter­ne star­ter etter en hvile­dag. I dag skal de syk­le den lengs­te etap­pen i årets ritt. Den er 239 km lang. Den har­des­te stig­nin­gen kom­mer tid­lig på etap­pen, og ingen kom­mer til å bru­ke kref­ter på å angri­pe så tid­lig. Her kan et brudd gå inn. Men hen­ger spur­ter­ne med helt til mål, kan det blir et spurtoppgjør.

Pen­ne — jeg for­bin­der med med rør­for­met pas­ta. Men jeg klar­te ikke å fin­ne noen sam­men­heng mel­lom den­ne pas­ta­ty­pen og startstedet.

Vi er i Abruz­zo. Abruz­zo er bemer­kel­ses­ver­dig over­sikt­kig til å være Ita­lia. Det er tre klas­sis­ke DOC-områ­der. De  to mest kjen­te er den røde Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo og den hvi­te Tre­b­bia­no d’Abruzzo. Den tred­je er Con­tro­guer­ra, som også først og fremst omfat­ter viner laget av Mon­te­pul­cia­no, men her til­lat­tes også en liten del Mer­lot, Caber­net Sau­vig­non og Caber­net Frank.

Når jeg kom­mer hit, plei­er jeg all­tid å min­ne om typis­ke navn på ita­li­ens­ke vink­las­si­fi­se­rin­ger, og den for­vir­ring den kan ska­pe akku­rat her. Man har ofte beteg­nel­sen [drue] + [områ­de], Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo er viner laget av dru­en Mon­te­pul­cia­no, i Abruz­zo. Tre­b­bia­no d’Abruzzo er til­sva­ren­de viner laget av Tre­b­bia­no i Abruz­zo. Men det kan også være navn av typen vin­type + sted. I Tosca­na er det en by som heter Mon­te­pul­ciao. Her lager de vinen Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no. Den er laget av dru­en San­giove­se, og dru­en Mon­te­pul­cia­no har så langt jeg har kun­ne fin­ne ut, ikke noen sam­men­heng med byen Mon­te­pul­cia­no. Førs­te gang jeg drakk Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo, var jeg ikke klar over det­te, og er nep­pe den førs­te (eller den sis­te) til å gjø­re den fei­len. Jeg kjen­te, i alle fall sånn noen­lun­de, Vino nobi­le di Mon­te­pul­cia­no, og syn­tes at Mon­te­pul­cia­no var over­ra­sen­de lett, sam­men­lig­net med den­ne. Siden opp­da­get jeg at det er to helt for­skjel­li­ge viner, laget på uli­ke druer.

Con­tro­guer­ra lig­ger nord ‑øst for dagens etap­pe, så den tar vi ikke med. Det er også en DOCG-klas­si­fi­se­ring av Mon­te­pul­cia­no-vin fra Abruz­zo, Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo Col­line Tera­ma­ne. Men dagens etap­pe synes å gå litt len­ger inne i lan­det. Cera­suolo d’Abruzzo DOC over­lap­per med Mon­te­pul­cia­no d*Abuzzo og Tre­b­bia­no d’Abruzzo. I den­ne klas­si­fi­ka­sjo­nen pro­du­se­res rosé­vin. Det er også laget en mer omfat­ten­de klas­si­fi­se­ring Abruz­zo DOC, som har gjort at til­d­li­ge­re lave­re klas­sii­ser­te, inter­es­san­te Mon­te­pul­cia­no-viner av høy kva­li­tet, som Ter­re di Casa­u­ria, Ter­re dei Vesti­ni og Alto Tiri­no har fått DOC-klas­si­fi­se­ring. Men det mes­te av infor­ma­sjo­nen jeg fin­ner om dis­se er bare på ita­li­ensk, og er til liten hjelp for meg.

Tre­b­bia­no er en drue som dyr­kes man­ge ste­der i Ita­lia. Man dyr­ker sik­kert også Mon­te­pul­cia­no and­re ste­der, men det er i Abruz­zo den er på sitt bes­te Så dagens vin bør være en Mon­te­pul­cia­no d’Abruzzo.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email