I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etappe. Assisi — Osimo

I dag er det en etap­pe som går mye opp og ned, men uten de vel­dig utford­ren­de stig­nin­ge­ne. De to fjel­le­ne ryt­ter­ne skal over, kom­mer dess­uten gans­ke tid­lig. Men avslut­nin­gen er ca 2 km mot­bak­ke, så et er ikke en etap­pe for de mest utpre­ge­de spurterne.

Vi star­ter i Assi­si, føde­byen til mun­ken Franz av Assi­si. Vi er i Umbria. Klas­si­fi­ka­sjo­nen Assi­si DOC omfat­ter en rek­ke viner. Det pro­du­se­res mest rød med en blan­ding av San­giove­se og Mer­lot. Den sam­me blan­din­gen bru­kes også i rosé. Men det pro­du­se­res også røde end­rue­vi­ner av Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot og Pinot Noir (Pinot Nero).

Hvit­vi­nen Assi­si Bian­co skal ha 50–70% Tre­b­bia­no, sam­men med Grechet­to og noen and­re hvi­te dru­er. Assi­si Grechet­to skal ha minst 85% Grechet­to. Grechet­to er favo­ritt­dru­en i områ­det, så det bør kan­skje være dagens vin.

Det er ikke mye vin når vi krys­ser fjel­le­ne. Mål­byen er i Mar­che. Vi ender i  Cor­ne­ro, hvor det pro­du­se­res en Ros­so Cor­ne­ro, og en Cor­ne­ro DOCG. Det­te er rødvin, laget av dru­en Mon­te­pul­cia­no. Det skal være minst 85% av den­ne, og det kan være inn­til 15% San­giove­se. Det­te reg­nes for den bes­te rødvi­nen fra Marche.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email