I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etappe. Osimo — Imola

Gra­tu­le­rer med dagen, til alle i Nor­ge. Til folk av alle kjønn, med alle hud­far­ger, alle reli­gio­ner og alle sek­su­el­le leg­nin­ger. Ta på buna­den, syk­kel­klær­ne, den fines­te hija­ben eller noe annet. I dag fei­rer vi fri­he­ten. La ikke rasis­ter og de into­le­ran­te øde­leg­ge dagen med sin kval­men­de nasjo­na­lis­me og mas om “nors­ke ver­di­er”. Ikke glem at han som star­tet barne­to­ge­ne, Hen­rik Wer­ge­land, kjem­pet hardt for å få fjer­net skam­plet­ten i vår grunn­lov fra 1814: Bestem­mel­sen om at jøder ikke skul­le ha adgang til riket. Han vil­le nok ha kjem­pet mot frem­med­ha­tet i dag også.

I dag er det flatt, og en ny dag for spur­ter­ne, etter at ryter­ne har syk­let i et gans­ke så hur­tig “17.-mai-tog”.  Etap­pen star­ter der gårs­da­gens etap­pe end­te, går ut til kys­ten, og føl­ger rivie­ra­en nordover. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etap­pe. Osi­mo — Imo­la