Leder i Oslo-politiets trafikkorps Finn Erik Grønli og Kaisa Froyn bør lære trafikkreglene @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

TV2 har et oppslag om “Her trener sykkellaget ulovlig på Ring 3 i Oslo”, med video av et sykkellag som begår den kardinalsynd å krenke bilistenes, etter bilistenes vurdering, hellige grunn.

“Ring 3 er forbudt for gående og syklister, sier Finn Erik Grønli, som leder Oslo-politiets trafikkorps.”

Dette er nok et eksempel på at et sykkelfiendtlig polit dikter opp sine egne trafikkregler til skade for syklende, og denne gangen får de også følge av Statens vegvesen. Tragedien er fullkommen.

Listen over feilaktig informasjon om trafikkregler fra pollitiet er dessverre lang. Her er noen eksempler:

Politileder Finn Erik Grønli kommer med følgende forklaring:

“Men hvorfor er det egentlig ulovlig å sykle på riksvei 150? Det er ikke en motorvei i tradisjonell forstand, og dermed er det kanskje ikke umiddelbart lett å forstå at det ikke skal foregå sykling der.

– Det er eieren av veien, altså Statens vegvesen, som bestemmer hvorvidt det skal være lov å sykle der. Det er en fagmessig vurdering som de har gjort i forhold til trafikksikkerhet, sier Grønli.

Han er opptatt av at det viktigste er å følge skiltingen som er satt opp. Problemet med dette når det gjelder Ring 3, er at det ikke er satt opp skilt som sier at sykling er forbudt på alle steder det kanskje burde stått.”

Statens vegvesen er om mulig enda verre:

“Statens vegvesen sier den manglende skiltingen kommer av at det skal være selvforklarende at det ikke er lov å sykle på Ring 3.

– På Ring 3 er det selvforklarende, i den forstand at det ikke er lagt opp til sykling, og at den har parallelle gangveier og sykkelstier, sier leder for Statens vegvesens trafikkseksjon i Oslo, Kaisa Froyn, til TV2.

Hun sier at det istedenfor skilting overalt er et «selvforklarende system», for å unngå at alle forbud skal listes opp på skilt. Da ville det også blitt nødvendig med forbudsskilt for for eksempel traktor og hest og kjerre, sier Froyn.

Finn Erik Grønli i Oslo-politiets trafikkseksjon er for så vidt enig i at det skal være åpenbart at man ikke sykler på Ring 3, men påpeker at det tydeligvis ikke er gitt klar nok informasjon.”

Det eneste ulovlige her ser ut til å være selve filmingen, som synes å være gjort med håndholdt mobil.

Vi får starte med det elementære, nemlig trafikkreglene, som man faktisk bør kunne vente at lederen for Oslo-politiets trafikkorps og lederen for Statens vegvesens trafikkseksjon i Oslo faktisk kan. Men de er åpenbart inkompetente begge to — man kan lure på hvordan de kunne få slike jobber.

Syklende er kjørende. Gjenta: Syklende er kjørende.

Trafikkreglene § 4 nr 1:

1. Kjørende skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg.”

Joda, syklende kan også bruke sykkelfelt og sykkelvei der dette finnes, men man kan også bruke kjørebanen. Det finnes altfor få sykkelveier i Norge. Man har dessverre bygget for mange av den ubrukelige bastarden “gang- og sykkelei”, som av mange grunner er helt uegnet for treningssyklister som holder stor fart. De bør bruke kjørebanen.

Til Kaisa Froyn: De som kjører traktor er også kjørende. Hvor mener Kaisa Froyn at folk som kjører traktor skal kjøre? På gang- og sykkelveier? Hun bør også se på trafikkreglene § 2, nr 2:

2. Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr.”

Utgangspunktet er atltså at syklende kan bruke kjørebanen. Unntaket er på motorei, når dette er skiltet. Men Ring 3 er ikke motorvei. Videre hvis det er skiltet at sykling er forbudt. Det er ikke skiltet noe slkt forbud mot å sykle på den aktuelle strekningen på Ring 3. Altså er det ikke forbudt å sykle, eller sagt på en annen måte: Det er tillatt å sykle. Leder Oslo-politiets trafikkorps FInn Erik Grønli og leder for Statens vegvesens trafikkseksjon i Oslo, Kaisa Froyn har driti på draget begge to. De bør gå offentlig ut, korrigere og beklage sine uttalelser.”

“På Ring 3 er det selvforklarende, i den forstand at det ikke er lagt opp til sykling”

sier leder for Statens vegvesens trafikkseksjon i Oslo, Kaisa Froyn. Dette er slikt man venter å får høre fra sykkelfiendtlige bilidioter i kommentarfeltene, ikke fra en leder i ansvarlig fagetat. Hvorfor får en sik person lov til å uttale seg offentlig på  vegne av etaten?

States vegvesen er redde for å lage skiltjungel, og satser derfor på siltørken i stedet Man synes å ha et prinsipp om at det ikke skiltes for syklende, bortsett fra noen meningløse tulleskilt hvor man stiller dumme spørsmål som om bilen har sett deg. Tror folk i Statens vegvesen at biler har øyne? Det er på høy tid at Statens vegesen begynner å behandle folk som sykler seriøst, og frigjør seg fra den gamle tanken om at syklende er “bevegelige sidehindre” i trafikken. Dessverre tyder det meste på at det er veldig langt fram dit.

Man kan ikke basere trafikkregulering på at syklende er tankelesere, har telepatiske evner og røntgensyn. Vel er det et visst belegg for at folk som sykler er smartere enn gjennomsnittet. Men man kan ikke basere seg på at vi har overnaturlige evner.

Hvis man skulle basere seg på at det er selvforklarende, Kaisa Froyn, da ville det etter bilistenes synspunkt ikke være lov å sykle noe sted, kanskje med unntak av i sykkelfeltene når ikke en bilist mener at han trenger dette til å sette fra seg bilen.

Finn Erik Grønli og Kaisa Froyn fôrer de sykkelhatende bilisttrollene med slike uttalelser. De er farlige. Nå har de sykkelhatende bilistene fått velsignelse både fra Politiet og Statens vegvesen til å presse syklende ut av veien, slik at Finn Erike Grønli og Kaisa Froyn har gitt sine bidrag til å gjøre det farligere å sykle i Norge. Derfor er det viktig at noen ansvarlige i deisse etatebe klart sier fra at dette er uholdbare påstander.

Statens vegvesen: Dere har én ting å gjøre her: Bygg en sammenhengende, høykalitets sykklevei langs hele Ring 3. Ikke flere skandaler som den dere har laget i Dag Hammarskjølds vei. Rett også opp skandaleprosjektet Bjørvika, og sørg for en sammenhengende høykvalitets sykkelvei mellom Aker Brygge og Gamlebyen.

Åpenbart inkompetente personer som Kaisa Froyn kan settes til å luke midtrabatter eller makulere gamle motorveiplaner.

Finn Erik Grønli bør fratas nøkler til biler og motorsykler, og tvinges til å bevege seg i trafikken på sykkel, også langs Ring 3. Så lærer han kanskje det han trenger for å kunne gjøre jobben sin. Han må gjerne få følge av Kaisa Frpyn.

Vi kan ikke ha folk i politiet og Statens vegvesen som dikter opp sine egne regler, i stedet for å sette seg inn i de trafikkreglene som faktisk gjelder. Folk som Finn Erik Grønli og Kaisa Froyn er farlige!

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.