Leder i Oslo-politiets trafikkorps Finn Erik Grønli og Kaisa Froyn bør lære trafikkreglene @politietoslo @presserom @tv2nyhetene

TV2 har et opp­slag om “Her tre­ner syk­kel­la­get ulov­lig på Ring 3 i Oslo”, med video av et syk­kel­lag som begår den kar­di­nal­synd å kren­ke bilis­te­nes, etter bilis­te­nes vur­de­ring, hel­li­ge grunn.

Ring 3 er for­budt for gåen­de og syk­lis­ter, sier Finn Erik Grøn­li, som leder Oslo-poli­ti­ets trafikkorps.”

Det­te er nok et eksem­pel på at et syk­kel­fiendt­lig polit dik­ter opp sine egne tra­fikk­reg­ler til ska­de for syk­len­de, og den­ne gan­gen får de også føl­ge av Sta­tens veg­ve­sen. Tra­ge­di­en er fullkommen.

Lis­ten over feil­ak­tig infor­ma­sjon om tra­fikk­reg­ler fra pol­li­ti­et er dess­ver­re lang. Her er noen eksempler:

Politi­le­der Finn Erik Grøn­li kom­mer med føl­gen­de forklaring:

Men hvor­for er det egent­lig ulov­lig å syk­le på riks­vei 150? Det er ikke en motor­vei i tra­di­sjo­nell for­stand, og der­med er det kan­skje ikke umid­del­bart lett å for­stå at det ikke skal fore­gå syk­ling der.

– Det er eie­ren av vei­en, alt­så Sta­tens veg­ve­sen, som bestem­mer hvor­vidt det skal være lov å syk­le der. Det er en fag­mes­sig vur­de­ring som de har gjort i for­hold til tra­fikk­sik­ker­het, sier Grønli.

Han er opp­tatt av at det vik­tigs­te er å føl­ge skil­tin­gen som er satt opp. Pro­ble­met med det­te når det gjel­der Ring 3, er at det ikke er satt opp skilt som sier at syk­ling er for­budt på alle ste­der det kan­skje bur­de stått.”

Sta­tens veg­ve­sen er om mulig enda verre:

Sta­tens veg­ve­sen sier den mang­len­de skil­tin­gen kom­mer av at det skal være selv­for­kla­ren­de at det ikke er lov å syk­le på Ring 3.

– På Ring 3 er det selv­for­kla­ren­de, i den for­stand at det ikke er lagt opp til syk­ling, og at den har paral­lel­le gang­vei­er og syk­kel­sti­er, sier leder for Sta­tens veg­ve­sens tra­fikk­sek­sjon i Oslo, Kai­sa Froyn, til TV2.

Hun sier at det iste­den­for skil­ting over­alt er et «selv­for­kla­ren­de sys­tem», for å unn­gå at alle for­bud skal lis­tes opp på skilt. Da vil­le det også blitt nød­ven­dig med for­buds­skilt for for eksem­pel trak­tor og hest og kjer­re, sier Froyn.

Finn Erik Grøn­li i Oslo-poli­ti­ets tra­fikk­sek­sjon er for så vidt enig i at det skal være åpen­bart at man ikke syk­ler på Ring 3, men påpe­ker at det tyde­lig­vis ikke er gitt klar nok informasjon.”

Det enes­te ulov­li­ge her ser ut til å være selve fil­min­gen, som synes å være gjort med hånd­holdt mobil.

Vi får star­te med det ele­men­tæ­re, nem­lig tra­fikk­reg­le­ne, som man fak­tisk bør kun­ne ven­te at lede­ren for Oslo-poli­ti­ets tra­fikkorps og lede­ren for Sta­tens veg­ve­sens tra­fikk­sek­sjon i Oslo fak­tisk kan. Men de er åpen­bart inkom­pe­ten­te beg­ge to — man kan lure på hvor­dan de kun­ne få sli­ke jobber.

Syk­len­de er kjø­ren­de. Gjen­ta: Syk­len­de er kjø­ren­de.

Tra­fikk­reg­le­ne § 4 nr 1:

1. Kjø­ren­de skal bru­ke kjøre­ba­nen. Det er for­budt å kjø­re på for­tau eller gangveg.”

Joda, syk­len­de kan også bru­ke syk­kel­felt og syk­kel­vei der det­te fin­nes, men man kan også bru­ke kjøre­ba­nen. Det fin­nes alt­for få syk­kel­vei­er i Nor­ge. Man har dess­ver­re byg­get for man­ge av den ubru­ke­li­ge bas­tar­den “gang- og syk­kelei”, som av man­ge grun­ner er helt ueg­net for tre­nings­syk­lis­ter som hol­der stor fart. De bør bru­ke kjørebanen.

Til Kai­sa Froyn: De som kjø­rer trak­tor er også kjø­ren­de. Hvor mener Kai­sa Froyn at folk som kjø­rer trak­tor skal kjø­re? På gang- og syk­kel­vei­er? Hun bør også se på tra­fikk­reg­le­ne § 2, nr 2:

2. Reg­le­ne om tra­fikk med kjøre­tøy gjel­der så langt de pas­ser også for ryt­ter og for den som fører ride‑, las­te- eller trekk­dyr eller fører eller dri­ver husdyr.”

Utgangs­punk­tet er atlt­så at syk­len­de kan bru­ke kjøre­ba­nen. Unn­ta­ket er på moto­r­ei, når det­te er skil­tet. Men Ring 3 er ikke motor­vei. Vide­re hvis det er skil­tet at syk­ling er for­budt. Det er ikke skil­tet noe slkt for­bud mot å syk­le på den aktu­el­le strek­nin­gen på Ring 3. Alt­så er det ikke for­budt å syk­le, eller sagt på en annen måte: Det er til­latt å syk­le. Leder Oslo-poli­ti­ets tra­fikkorps FInn Erik Grøn­li og leder for Sta­tens veg­ve­sens tra­fikk­sek­sjon i Oslo, Kai­sa Froyn har dri­ti på dra­get beg­ge to. De bør gå offent­lig ut, kor­ri­ge­re og bekla­ge sine uttalelser.”

På Ring 3 er det selv­for­kla­ren­de, i den for­stand at det ikke er lagt opp til sykling”

sier leder for Sta­tens veg­ve­sens tra­fikk­sek­sjon i Oslo, Kai­sa Froyn. Det­te er slikt man ven­ter å får høre fra syk­kel­fiendt­li­ge bil­idio­ter i kom­men­tar­fel­te­ne, ikke fra en leder i ansvar­lig fag­etat. Hvor­for får en sik per­son lov til å utta­le seg offent­lig på  veg­ne av etaten?

Sta­tes veg­ve­sen er red­de for å lage skilt­jun­gel, og sat­ser der­for på sil­tør­ken i ste­det Man synes å ha et prin­sipp om at det ikke skil­tes for syk­len­de, bort­sett fra noen mening­løse tul­le­skilt hvor man stil­ler dum­me spørs­mål som om bilen har sett deg. Tror folk i Sta­tens veg­ve­sen at biler har øyne? Det er på høy tid at Sta­tens vege­sen begyn­ner å behand­le folk som syk­ler seriøst, og fri­gjør seg fra den gam­le tan­ken om at syk­len­de er “beve­ge­li­ge side­hind­re” i tra­fik­ken. Dess­ver­re tyder det mes­te på at det er vel­dig langt fram dit.

Man kan ikke base­re tra­fikk­re­gu­le­ring på at syk­len­de er tanke­le­se­re, har tele­pa­tis­ke evner og rønt­gen­syn. Vel er det et visst belegg for at folk som syk­ler er smar­te­re enn gjen­nom­snit­tet. Men man kan ikke base­re seg på at vi har over­na­tur­li­ge evner.

Hvis man skul­le base­re seg på at det er selv­for­kla­ren­de, Kai­sa Froyn, da vil­le det etter bilis­te­nes syns­punkt ikke være lov å syk­le noe sted, kan­skje med unn­tak av i syk­kel­fel­te­ne når ikke en bilist mener at han tren­ger det­te til å set­te fra seg bilen.

Finn Erik Grøn­li og Kai­sa Froyn fôrer de syk­kel­ha­ten­de bilist­trol­le­ne med sli­ke utta­lel­ser. De er far­li­ge. Nå har de syk­kel­ha­ten­de bilis­te­ne fått vel­sig­nel­se både fra Poli­ti­et og Sta­tens veg­ve­sen til å pres­se syk­len­de ut av vei­en, slik at Finn Erike Grøn­li og Kai­sa Froyn har gitt sine bidrag til å gjø­re det far­li­ge­re å syk­le i Nor­ge. Der­for er det vik­tig at noen ansvar­li­ge i deis­se etate­be klart sier fra at det­te er uhold­ba­re påstander.

Sta­tens veg­ve­sen: Dere har én ting å gjø­re her: Bygg en sam­men­hen­gen­de, høy­ka­li­tets sykkle­vei langs hele Ring 3. Ikke fle­re skan­da­ler som den dere har laget i Dag Ham­mar­skjølds vei. Rett også opp skan­dale­pro­sjek­tet Bjør­vi­ka, og sørg for en sam­men­hen­gen­de høy­kva­li­tets syk­kel­vei mel­lom Aker Bryg­ge og Gamlebyen.

Åpen­bart inkom­pe­ten­te per­soner som Kai­sa Froyn kan set­tes til å luke midt­ra­bat­ter eller maku­le­re gam­le motorveiplaner.

Finn Erik Grøn­li bør fra­tas nøk­ler til biler og motor­syk­ler, og tvin­ges til å beve­ge seg i tra­fik­ken på syk­kel, også langs Ring 3. Så lærer han kan­skje det han tren­ger for å kun­ne gjø­re job­ben sin. Han må gjer­ne få føl­ge av Kai­sa Frpyn.

Vi kan ikke ha folk i poli­ti­et og Sta­tens veg­ve­sen som dik­ter opp sine egne reg­ler, i ste­det for å set­te seg inn i de tra­fikk­reg­le­ne som fak­tisk gjel­der. Folk som Finn Erik Grøn­li og Kai­sa Froyn er farlige!

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email