I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. San Vito al Tagliamento — Monte Zoncolan

Nå begyn­ner alvo­ret. Tre tred­je- og en andre­ka­te­go­ri stgning som opp­var­ming, før avslut­nin­gen opp Mon­te Zon­co­lan. 10 km med en gjen­nom­snitts­stig­ning på 12%, og 22% på det brat­tes­te, Her kan det være mye tid å mis­te og å vin­ne. De som har blitt hen­gen­de etter i sam­men­dra­get, som Chris Froo­me, må nå begyn­ne å angri­pe, hvis de skal kun­ne hev­de seg.

Vi begyn­ner å nær­me oss den delen av Giro­en hvor det blir sær­de­les inter­es­sant sports­lig, men hvor det er vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant drik­ke. Men fore­lø­pig er vi bare ved begyn­nel­sen av fjel­le­ne, og der er det mulig å fin­ne noe.

Vi er i Fri­uli — Vene­zia Giuli. Nav­net på pro­vin­sen er for­vir­ren­de, ikke minst for­di Vene­zia ikke lig­ger her, men i Vene­to. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­ans­ke repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Vene­zia-Giulia, etter Juli­us Cæa­sar. Den delen som lå i Vene­to ble kalt Vene­zia-Euganea og delen i Tren­ti­no ble kalt Vene­zia-Tri­den­ti­na. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kal­le regio­nen, er en inter­es­sant vin­re­gion. Det pro­du­se­res mye rødvin, men regio­nen er først og fremst en hvitvinsregion.

Fri­uli er det områ­det som ledet an i utvik­lin­gen av kva­li­tets­hvit­vin i Ita­lia. Vi kan min­ne om at Ita­lia er et ungt land, Fri­uli er nær Øster­rike. Det var et rekrea­sjons­om­rå­de for Øste­riksk adel og kon­ge­li­ge, og var også en leve­ran­dør av vin til dis­se gans­ke kres­ne kun­de­ne. Fri­uli ble der­for tid­lig en pro­du­sent av kva­li­tets­vin. Områ­det er også sterk påvir­ket fra Frank­ri­ke, og det dyr­kes gans­ke mye “frans­ke” druer.

Vi star­ter mel­lom de to byene Udi­ne og Porde­none. Det er i områ­det Fri­uli Gra­ve. Gra­ve er det sam­me oret som vi fin­ner i Gra­ves i Bor­deaux, og i det engels­ke gra­vel, og betyr grus.

Vi er mel­lom Ape­ne og Adria­ter­ha­vet, I nord, mot Alpe­ne er det rela­tivt kjø­lig, og gans­ke mye regn. Mot sør er det var­me­re og tør­re­re. Adria­ter­ha­vet er et varme­ma­ga­sin som bidrar til å kjø­le tem­pe­ra­tu­ren om som­mer­en, og hind­re at det blir for kaldt om vin­te­ren. Alpe­ne skjer­mer områ­det mot kal­de vin­der fra nord om vinteren.

I Fri­uli Gra­ve pro­du­se­res omtrent halv­par­ten av Fri­ulis viner. Det er ingen stor over­ras­kel­se at det størs­te områ­det i Fri­uli er det minst inter­es­san­te, med sto­re pro­du­sen­ter og gans­ke indu­stria­li­sert pro­duk­sjon. Men også her arbei­der noen pro­du­sen­ter for å øke kvaliteten.

Hvit­vin domi­ne­rer, og Pinot Griogio er den domi­ne­ren­de dru­en. Men det pro­du­se­res også en del rødvin, for det mes­te på “inter­na­sjo­na­le” eller frans­ke dru­er som Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot. Men man dyr­ker også den loka­le dru­en Refosco dal Pedun­colo, som gir en mørk rødvin med mye syre.

De bes­te områ­de­ne i Fri­uli lig­ger litt len­ger øst enn dagens etap­pe, nær­me­re gren­sen mot Slo­ve­nia. For man­ge er ita­li­ensk vin først og fremst Pie­mon­te, Vene­to og Tosca­na. Det er ike uten grunn at dis­se er de leden­de områ­de­ne. Men for­søk noen viner fra Friuli!

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email